Pasklidę po platų pasaulį taip pat jauskimės esą viena šeima, palaikanti vienas kitą
Visi lietuviai, gyvenantys Lietuvoje ir pasklidę po platų pasaulį taip pat jauskimės esą viena šeima, palaikanti vienas kitą. Tegul mus apšviečia prisikėlusio Kristaus šviesa, kad taptume vilties ir gyvenimo liudytojais.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ 

Šiais metais Kolorade gyvenantys lietuviai turėjo išskirtinę Velykų šventę. Kalnuose gyvenantis br. K.J. Pranciškus visus kvietė dalyvauti Didžiojo Velykų Tridienio pamaldose Regina Caeli Ermitaže, Vilniaus Gailestingumo Šventovės choras kvietė į sakralinės muzikos koncertą ir Dievo Gailestingumo paveikslo pristatymą, o Kolorado LB valdyba Velykų dieną suorganizavo ir pakvietė į Velykinę šventę.

DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS

Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės šv. Mišiomis mažoje Regina Caeli Ermitažo koplytėlėje prasidėjo Velykų Tridienis. Šiose Mišiose visas dėmesys buvo skiriamas iškiliai minimiems slėpiniams: Eucharistijos ir kunigystės įsteigimui, taip pat Viešpaties duotam broliškos artimo meilės įsakymui, pagal kurį kunigas per apeigas keliems vyrams, simbolizuojantiems apaštalus, nuplovė kojas. 

Didžiojo penktadienio rytą visi susirinkusieji ėjo Kryžiaus keliu, kuris prasidėjo prie Ermitažo vartų ir tęsėsi kalnų takeliu iki viršukalnės. Kadangi Ermitažą dar buvo užklojęs storas sniego sluoksnis, Kryžiaus kelią teko eiti naudojantis sniegbačiais (snowshoes). Popietę susirinkę svečiai dalyvavo Didžiojo Penktadienio Viešpaties Kančios Pamaldose, per kurias buvo skaitoma Jėzaus Kančios istorija, giedami iškilmingi maldavimai ir pagerbiamas Išganytojo Kryžius. 

Didįjį šeštadienį Liturgija prasidėjo prie netoli Dome House koplytėlės paruošto laužo ugniai palaiminti. Degančio laužo liepsna išsklaidė aplink esančią tamsą ir nušvietė naktį. Prie laužo buvo parengta didelė bei puošni Velykų žvakė, kuri priminė, jog Kristus yra pasaulio šviesa. Priekyje nešant Velykų žvakę, tikintieji iškilmingai įėjo į koplytėlę, kurioje nuo Velykų žvakės liepsnos uždegė kitas dalyvių rankose laikomas žvakes. Tamsą užliejusioje laikomų žvakių šviesoje br. K.J. Pranciškus giedojo iškilmingą Velykų šlovinimą. Vėliau sekė skaitymai iš Šventojo Rašto, septyni skaitiniai iš Senojo Testamento ir du skaitiniai iš Naujojo Testamento.  Taip Bažnyčia, „pradėdama nuo Mozės ir primindama visus pranašus”, aiškina Kristaus Velykų slėpinį. Po Senojo Testamento skaitymų Garbės himno giedojimu ir varpelio skambėjimu buvo pereinama prie Naujojo Testamento skaitymo. Šiose Mišiose „Aleliuja” yra giedama tris kartus, nes ji nebuvo giedama visas 40 gavėnios dienų. Taip pat buvo laiminamas velykinis vanduo, atnaujinami Krikšto pažadai laikant rankose degančias žvakes ir šlakstoma vandeniu: taip veiksmais ir žodžiais mums buvo primenamas mūsų Krikštas.

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS IR DIEVO GAILESTINGUMO ATVAIZDO PRISTATYMAS

Dievo Gailestingumo institutas kartu su Vilniaus arkivyskupija išdidžiai pirmą kartą pristato Dievo Gailestingumo chorą, atvykusį į gastroles JAV. Choras koncertuoja kai kuriose gražiausiose Amerikos bažnyčiose nuo 2024 m. Gavėnios vidurio iki balandžio 7 d., Dievo Gailestingumo sekmadienio. Kolorado lietuviams labai pasisekė, kad koncertinis turas juos pasiekė Velykų savaitę ir tarp daugelio valstijų aplankė dvi katalikų bažnyčias Kolorade, Didįjį penktadienį Saint Helena Church, Fort Morgan ir Didįjį šeštadienį Heart of Mary Church, Northglenn.

Šiame renginyje anglų kalba buvo pasakojama šventosios Faustinos ir Gailestingumo paveikslo istorija, buvo pateiktas visapusiškas pristatymas, paaiškinantis šią neįtikėtiną istoriją ir atskleidžiantis unikalią pirminio Dievo Gailestingumo įvaizdžio reikšmę. Tada, prieš pilno dydžio, tikslią originalaus šedevro kopiją, Dievo Gailestingumo choras surengė koncertą, kuriame giedojo sakralines senovines giesmes ir dainas lietuvių ir lotynų kalbomis. Po koncerto buvo galima įsigyti Gailestingumo paveikslo kopijų, suvenyrų šventovei Vilniuje paremti.

Dievo Gailestingumo choras atlieka ir įrašinėja gausų giesmių repertuarą – beveik šimtmetį negirdėtos muzikos. Tai ne bandymas propaguoti lotyniškas Mišias, o meninis siekis išsaugoti senovinę sakralinę muziką, kuri buvo iškili dar šventosios Faustinos gyvenimo metais. Choro įkūrėja Gabija Vaičiulienė ilgus metus tyrinėja viduramžių krikščioniškąją muziką, o šiuo metu studijuoja grigališkąjį choralą Romoje Popiežiškajame sakralinės muzikos institute. 

VELYKŲ DIENOS ŠVENTĖ

Kolorado lietuvių bendruomenės valdyba Velykų dieną pakvietė visus į Velykų dienos šventę, kurioje visų atvykusių vaikų laukė dovanėlės, o “Stipriausiojo” ir “Gražiausiojo” margučio nugalėtojų - prizai.

Šventė prasidėjo lietuviškomis velykinėmis šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos su išskirtiniu iškilmingumu br. K.J. Pranciškaus Our Lady of the Pines bažnyčioje Conifer, CO. Tą dieną šv. Mišiose giedojo JAV gerai žinomas bardas Kolorado Romas ir Kolorado LB valdybos pirmininkas Donatas Juodzevičius. Pritariant Romo gitarai ir Donato trimitui giesmės suskambo ypatingai.

Po šv. Mišių visi buvo kviečiami suneštinėms vaišėmis parapijos salėje, po kurių sekė paruošta programa vaikams ir suaugusiems. Suaugusiems buvo suorganizuoti “Gražiausio” ir “Stipriausio” kiaušinių rinkimai. Šiais metais “Gražiausiojo” margučio titulą laimėjo Vitalija Šimkevičienė, kuri pasirinko ne dažus, o burokėlius, dažyti kiaušiniams. Jos margutis įgavo išskirtinę spalvą ir dėl to buvo įvertintas balsuojančiųjų. Pati Vitalija buvo labai nustebusi, nes pirmą kartą bandė šį kiaušinių marginimo būdą ir nieko nesitikėjo. “Stipriausiojo” margučio titulą iškovojo Viktorija Gluosnis. Vaikai varžėsi margučių ridinėjimo žaidimuose – kurio margutis nuriedės toliausiai? Kuris išloš daugiausiai margučių? Dalyvavo jiems suruoštose estafetėse su klumpėmis ir mediniais šaukštais.

Velykų dienos šventės programą vainikavo ansamblio “Uola” pasirodymas. Ansamblį subūrė Aura Juškevičienė 2023 m. atsiradus grupei bendraminčių, kurie norėjo dainuoti. Susirinkę grupės nariai nusprendė, kad geriausiai skamba lietuvių lietuvių liaudies dainos, kurias ir pasirinko dainuoti. Pasitarę ansamblio nariai šiai velykinei šventės dienai parinko dainas apie pavasarį ir atgimstančią gamtą.

Velykos praėjo su šviesa ir džiaugsmu. Džiugus varpelių skambėjimas mūsų gyvenimui suteikė naują prasmę ir įkvėpė naujai vilčiai.   


Kristina Vysniauskiene

Kolorado LB valdyba
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos