Tokios tokelės (13-224) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Prancūzijos prezidento staigus pareiškimas nubrėžti rusams raudoną liniją vakarų Europoje neranda norimo pritarimo. Tai bailių vadovų elgesys. Gal ne vienas iš jų norėjo būti Prancūzijos prezidento batuose pareiškiant rusams tokį jiems nelauktą ultimatumą bet bailumas nepritarė. Pavydas turi savo pasekmes. Rytų Europos šalys, arba Pabaltijo šalys, įskaitant ir Lenkiją pilnai sutinka su prancūzų prezidento politika, kad rusą reikia sustabdyti dabar, išvarant jį iš Ukrainos okupuotų sričių. Pavyzdį galime imti iš mažos Čekijos, kuri sugeba remti Ukrainos kovotojus gausiomis šovinių atsargomis neatsiklausiant niekieno. Vokiečiai buvo žadėję, bet pakeitė savo nuomonę neduoti Ukrainai „Taurus“ tolimo skridimo raketų. ES parlamente vokiečių delegacija balsavo remti Ukrainą tomis galingomis „Taurus“ raketomis. Tai brūkšnys per nosį Vokietijos prezidentui sekančiam Bideną, neturėti konfrontacijos su rusais. Baimė šį kartą nelaimėjo. Prancūzijos prezidentas įsitikinęs savo teisingu galios rodymu. Putinui tai didelė rakštis, arba kaulas kurį jis nesuvirškins. Taip jam ir reikia. Putinas vėl gąsdina su Trečiuoju Pasauliniu Karu nebeturėdamas ginklų Ukrainos karo vedimui. Tas karas Rusiją baigia sunaikinti, o jis kalba apie Pasaulinį Karą. Ukrainiečiai gaudami bet kokią vakarų pašalpą, sugeba racionaliai ją naudoti, pridarydami daug žalos Rusijai. Kai gaus tolimų skridimų raketas, tikriausiai bandys jomis pataikyti į Kremliaus teritoriją. Kare kareiviai tampa išradingi. Tai bent būtų fonės (angl. fun), juoktųsi žmonės.


Putinas „laimėjo“ rinkimus? Apie 50 valstybių smerkia tokius rinkimus kur stalinizmo metodais balsuoti verčiami buvo ukrainiečiai okupuotose srityse. Tai nusikaltimas. Tuojau po rinkimų Putinas pradėjo vėl gąsdinti pasaulį karu su NATO ir Pasauliniu karu. Išprotėjęs nuo rinkiminių „pasisekimų“, jis kitokios kalbos nemoka. Jo pirmtakai Stalnas ir Hitleris skynėsi kelią prisijungdami kaimynų sritis skelbiant ultimatumus ir juos vykdant. Šis, KGB agentas sugeba užsiimti tiktai lojimais, kurių niekas nebebijo. Pirmasis atmetęs tą baimę yra Prancūzijos prezidentas. Kiti vakarų Europos vadovai tiktai klausosi Putino grasinimų, bijodami gausiai šelpti Ukrainą ginklais. Jie galvoja, bet niekuomet nesulauks iš Putino jokio pasigailėjimo. Putinui jie beverčiai. Putinas bando sukurti trijų valstybių, Rusijos, Š. Korėjos ir Kinijos sąjungą (Rusija, Š. Korėja irKinija = trys švilpynės vienas tonas), karui su Ukraina, nes jis pats liko plikas. Rusijoje niekas nebeveikia, nei karinė pramonė, nei pati kariuomenė. Ten pilnu pajėgumu veikia policija. Tiktai.


Ukrainiečiai turėdami senų sovietinių raketų, jas „pakombinavus“, pasirodo labai tinkamos naikinamiem skrydžiam į Rusijos gilumą. Putinas širsta, kaip gali ukrainiečiai taip įžūliai elgtis bombarduojant Rusijos karinius objektus. Ar ne tikri balvonai tie ukrainiečiai? Skirtumas yra tame, kad rusai taikosi į gyventojų būstus, o ukrainiečiai į karinius ir jiems reikalingus objektus. Europos Sąjungoje skamba balsas sakantis, kad ES ekonomiką reikia perjungti į karo ekonomiką ir šelpti daugiau Ukrainą. Tai vieša pranašystė Putino žlugimui.


Izraelis.  Tikriausiai lietuvių tarpe nerasime žmonių kurie tvirtintų, kad žydai jiems padarė ko nors blogo. Išgamų pasitaiko kiekvienoje tautoje. Aš dar iš prieškarinių laikų atsimenu draugišką bendravimą su žydais, nors tarp žydukų ir mūsų kartais kildavo peštynės, kurios po penkių minučių vėl virsdavo geriausia draugyste. Tiesiog neturiu teisės apie žydus tarti blogą žodį.


Dar daug ir mūsų lietuvių sako, kad žydai „sulindę“ į aukštas valstybės įstaigas. Tai yra sena nuvalkiota bereikšmė pavydo frazė. Žydai visą laiką siekė mokslo. Jį pasiekę, išsilavinę, aišku, rado tarnybų aukštose vietose, kaipo advokatai, gydytojai, finansininkai, inžinieriai ir t.t. Jie savo išsimokslinimu teikė paslaugas eiliniam piliečiam anuomet ir dabar. Todėl priekaištauti žydam, kaipo tautai, neturime jokio pagrindo. Žydų kaltinimas rodo kaltintojo nemokšiškumą arba neišprusimą.


Žydams, Jungtinių Tautų sprendimu, buvo suteikta teisė toje pasaulio dalyje sukurti savo valstybę. Sukūrus tą valstybę, žydai ėmėsi darbo, dykumą paversti derlinga žeme, o palestiniečiai arabai nedavė jiems ramybės naikindami žydų triūsą. Tas naikinimas iki dabar dar palestiniečiams neapsimokėjo. Žydai savo triūsu sukūrė stipriausią valstybę tame regione ir jie nepriims jokių Hamas teroristų reikalavimų. Hamas teroristų užpuolimų žydai atlaikė nemažai. Bet atėjo atsiskaitymo valanda už nežmonišką Hamas teroristų elgesį. Hamas teroristai užpuolę Izraelį ir skersdami miegančius jo gyvėtojus, galvojo paklupdysią Izraelį. Dabar, kada jie randasi užspiesti kampe, šaukia pagalbos, kurios jie niekuomet nesulauks, tiktai Izraelio karių, teroristų naikintojų.


Žydai, JT ir net Amerikos valdžios raginami nepulti Rajah miestą, kur susispietė apie vienas milijonas palestiniečių ir Hamas teroristų. Žydai jokiem patarimam nepasiduoda, sakydami, jog karas baigsis po Hamas teroristų ir jų pritarėjų pilnu sunaikinimu. Ar gali būti kitaip?


Kodėl pasaulyje dar yra tiek daug neigiamų atsiliepimų apie žydus? Manau, aukščiausias laikas palikti užmarštyje biblijinius laikus ir gyventi dabartimi. Manau, jog dar yra prisimenančių laikus kai Rusijoje buvo organizuojami žydų pogromai. Ką Rusija laimėjo kaltindama žydus už krašto negeroves? Ogi nieko. Nukentėjo tiktai niekuo dėti Rusijos žydai. Stalinizmo laikotarpiu žydai buvo tremiami į tolimuosius rytus, vadinamą žydų autonominę respubliką. Ar gyvenimas tuometinėje Sovietų Sąjungoje likvidavus žydų problemą pagerėjo? Ogi ne. Vėliau Hitleris savo „Mein Kampf“ knygoje kaltindamas žydus už Vokietijos nesėkmes, tapęs Vokietijos kancleriu, ėmėsi masiškai naikinti žydus, vadinant Holocaustu. Ką jis laimėjo? Ogi nieko. Dabar atsirado palestiniečiai arabai pasivadinę Hamas teroristų organizacija kurių tikslas sunaikinti žydus ir jų valstybę. Įvykiai Gazos srityje rodo Hamas pražūtingą pralaimėjimą.. Gal dabar, po Hamas pralaimėjimo, palestiniečiai susipras, pripažins Izraelio valstybę, sudarys taiką, įsteigs savo valstybę ir atneš tam regionui taiką. Niekas kitas tiktai Izraelis statys taikos sąlygas.


Negaliu pritarti jokiai teroro organizacijai naikinančiai civilius gyventojus. Hamas teroristai užpuolė Izraelį skersdami miegančius Izraelio piliečius žydus. Kažin kokie Houthi teroristai, iš Jemeno valstybės, Raudonoje jūroje puldinėja prekybos laivus. Kiti, Hezbollah teroristai iš Libano valstybės raketomis apšaudo šiaurinę Izraelio dalį. Žydai duoda jiems atsaką. Iranas yra visų teroristų globėjas. Dabar dar išgirdome, kad Pamaskvyje, koncerto salėje, programos metu apie teroro išpuolį, kuriame nukentėjo didelis skaičius nekaltų eilinių piliečių. Atsakomybę už išpuolį prisiima „Islamo valstybė“. Žinios vis dar papildomos. Yra žinoma, jog teroro veiksmais prieš civilius gyventojus nei viena valstybė karo nelaimėjo. Tam tikslui yra kariniai objektai. 


Dabar, niekšų niekšas, carų caras, išprotėjęs barbaras, pradėjo taikintis į Zaporožės užtvanką, kuri didžiausia Ukrainoje. Priminsiu vieną faktą iš Antro Pasaulinio karo, kai Hitleris atsitraukiančiai iš Paryžiaus vokiečių kariuomenei įsakė sudeginti miestą. Vokiečių generolas, administruojantis Paryžių, atsisakė įsakymą vykdyti. Generolo galva ir miestas liko sveiki. Ar galėtų Rusijos karo vadai taip pasielgti atsisakant vykdyti įsakymą? Atrodo, jog Rusijos generolai nesugeba savarankiškai galvoti ir elgtis, bijodami prarasti galvas. Tikriausiai tose galvose vieni pelai. Kovą prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus laikau teroro veiksmais. Tebūna mirtis teroristams. Be pasigailėjimo. 

Palaimintų Šv. Velykų!


Rusai „balsavo“, kišdami balsus į Putino subinę, kol dar tilpo.

 2024-03-28


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje