Tokios tokelės (12-223) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Užpuolimais Rusijoje pasižymėjo Rusų Savanorių Korpusas, susidaręs iš rusų emigrantų Ukrainoje. Jie atvirai kovoja prieš Putino režimą Rusijos teritorijoje. Vėliausiu metu, jie savo veikla pasižymėjo Kursko ir Belgorodo srityse. Galime tikėti, jog tie veiksmai pavirs į Rusijos pilietinį karą. Atrodo, jog visi kelrodžiai rodo į tą patį tašką - Maskvos Kremlių. Putinas niršta. Jis ir jo ginklanešys Medvedevas pučia į vieną dūdą gąsdindami vakarus, jeigu Rusija privalės apleisti užimtas Ukrainos sritis, ji apsigynimui gali panaudoti atominį ginklą. Čia įsikišo ir Kinija, kuri žada neprileisti rusų prie tokios nesąmonės. Atrodo, jog tas rusų barškinimas atomu, neturi jokios reikšmės, nes pačios Rusijos dainelė jau sudainuota. Kinija tapo galingesnė už Rusiją.


Prancūzijos prezidentas sugebėjo užpilti žibalo ant rusų raudonos linijos, pareikšdamas, kad Putino niekas nebijo. Kaip gali Rusijos prezidentas caras tokį prancūzo pažeminimą priimti? Prancūzas žodžių į vatą nevynioja. Jam pilnai pritaria Pabaltijo respublikos, nurodydamos jog reikia užbrėžti raudoną liniją Putinui. Putinas jaučia savo silpnumą, bet vis dar spardosi, kol nudvės. Rusijos ginklų pramonė merdi, tai kaip Putinas žada laimėti karą Ukrainoje? Vakarai, nors ir lėtai, bet vis dar šelpia Ukrainos didvyrius kovotojus už savo krašto ir tautos laisvę. Prancūzijos prezidentas priminė, jog Ukrainai nebus leista žūti. Vakarai privalo atsibusti ir negailėti Ukrainai reikalingų ginklų kiekybę. Putinas išgirdęs tokį vakarų pasiryžimą, aišku, vėl ims gąsdinti. Bet turėdami mūsų tarpe prezidentus kaip šis prancūzas, maskolius darosi nebepavojingas. Jis jau yra tas sužeistas žvėris dar rodantis dantis. Galas jam neišvengiamas. Tokie ir panašūs vakarų pareiškimai verčia Putiną ieškoti taikos su Ukraina. Iki šiol tai tik rusų sąlygomis kurias ukrainiečiai atmeta. Tai bereikalingas rusų laiko gaišinimas. Jie tokių machinacijų specai.


Putinas niršta. Jam kelią pastojo ir Vilniuje gyvenantis rusas Volkovas, Navalno sekėjas ir jo dešiniojii ranka. Nors ir gyvendamas užsienyje, Putinui jis darėsi pavojingas, ir tokiais pavojingais asmenimis reikia nedelsiant atsikratyti. Kaip tarta, taip ir padaryta. Putinas, kaip prisiekęs KGB agentas, koks buvo toks ir liko. Jo užduotis, per žmonių lavonus, siekti šlovės.


Lietuva užsitraukė neužsitarnautą „Batkos“ rūstumą, sustabdant bet kokų prekių iš Lietuvos į Baltarusiją importavimą. Čia aiškiai pastebima Putino keršto ranka. Nejaugi Rusija galės tą importo spragą užkimšti savomis neturimomis prekėmis? Gal netrukus išgirsime Baltarusių tautos balsą. Prekių trūkumas – skurdo ženklas.


JAV Senate sprogo dvokianti bomba. Tiesiog buvo netikėtinas, žydų tautybės Senatoriaus, demokratų daugumos vadovo, Izraelio paniekinimas. Santykių su Izraeliu sugadinimui, pagal spaudą, prisidėjo ir JAV demokratas prezidentas, anksčiau aukso kalnus žadėjęs Izraeliui. Nejaugi grupelė garsiai šaukiančių palestiniečių sugeba pakreipti savo naudai Amerikos politiką? Priminsiu, jog žydai turi nepriekaištingą įvykių atmintį ir sugeba veikti. Izraelis yra pats patikimiausias ir ištikimiausias JAV sąjungininkas tame regione. Kol Atstovų Rūmus valdė „boba“, šis Senatorius, „dvaro pono kumelys“, klausė jos patarimų, o dabar likęs be „bobos“ pats nebesusigaudo JAV užsienio politikoje, nors demokratai visą laiką, be išimčių, stovėjo už Izraelį. Šis, Senato demokratų vadas pasidavė palestiniečių spaudimui reikalauti, kad Izraelis sustabdytų karą prieš Hamas teroristus ir jiems pritariančiuosius, kad Izraelyje būtų pravesti nauji rinkimai nušalinant dabartinį premjerą. Jis gerai žinojo Izraelio premjero nusistatymą Hamas teroristus ir jiems pritariančiuosius sunaikinti. Izraelio ambasadorius JAV, užsigavęs teisingai atsakė, jog ne Senatoriaus reikalas nurodinėti Izraeliui jo vidaus politiką ir priminė, jog karą pradėjo Hamas teroristai. Izraelis yra pasiryžęs tuos teroristus ir jiems pritariančiuosius išnaikinti, kad ateityje tame regione vyrautų taika. Žinome, jog Izraelis yra tvirtai nusistatęs tą Hamas teroristų ir jiems pritariančiųjų spiečių visiškai sunaikinti, ir jis jokių pašalinių nurodymų, nesvarbu kokią taiką jie žadėtų, nepriims. Teroristų atveju Izraelis supranta tiktai vieną kalbą „Jokio pasigailėjimo teroristams ir pritariantiesiems.“ Sėkmės Izraeliui ir jo kariams.


Nejaugi šis Senato daugumos vadas pasitiki palestiniečių balsais ateinančiuose rinkimuose? Nejaugi kiti New Yorko valstijos piliečiai nebebalsuoja? Pastebima, kad jo politinė karjera žlugusi. Šiomis dienomis sužinosime ar ir jo Senato demokratų daugumos vadeivos postas nebraška. Triukšmo ir kalbų nukreiptų prieš jį US Kongrese daugėja. Tokie „parsidavėliai“, paniekinę rinkėjams duotus rinkiminius pažadus, neverti būti atstovais Aukščiausiame JAV valdžios organe - Kongrese. Reiškia, Šumeris prisidirbo.


Prezidentas Trump. Demokratai jausdami savo valdymo eros pabaigą, neriasi iš kailio stengiantys sustabdyti ir neprileisti prezidento Trumpo prie balsavimų ir valstybės vairo. Vyksta įvairūs teismai, kuriuose kaltinimai prezidentui Trump nesibaigia ir, pirmyn ir atgal, lyg kokia karšta bulvė mėtoma ir niekas ją nepagauna. Daug demokratų pastangų nukreiptų prieš prezidentą Trump JAV Aukščiausias Teismas panaikino. Prezidento Trumpo laimėjimas bus užtikrintas ir mūsų prisidėjimu už M.A.G.A. įtvirtinimą. Prisidėkime prie šios istorijos raidos sutramdant demokratų sauvalę.


Čikagos kriminalas. Visiems žinoma, jog kiekviena lazda turi du galus. Čikagoje vieną tos lazdos galą tvirtai savo rankose laiko ginkluoti kriminaliniai nusikaltėliai. Antras lazdos galas dar nekerta, bet greitu laiku gali pradėti kirsti ... kam? Ogi nukentėjusiem nuo kriminalo. Kaip tai? Aiškesniam išsiaiškinimui į talką pasikvieskime Logiką. Čikagoje, kaip taisyklė, dienos metu gatves patruliuoja, ne policija, bet gatvės bachūrai, gaujomis važinėdami automobiliais ieškodami aukų. Jeigu niekur aukų nesirodo, nevyksta joks kriminalinis nusikaltimas. Logika. Pastebėjus auką, ji bachūrus traukia lyg koks masalas. Logika. Užpuolus ir apiplėšus, gal ir nušaunant auką, kuri yra tiktai viena, nes nei praeiviai nei gyventojai niekuomet nieko nepastebi ir nemato, užpuolikai ramiausiai pasitraukia iš nusikaltimo vietos. Po laiko iškviesta ir atvykusi policija yra bejėgė veikti. Logiškai galvojant, reikia traukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis esant ne tuo laiku, ne toje vietoje tapusiems masalu kriminaliniam nusikaltimui. Jeigu nukentėjusieji ne tuo laiku ir ne toje vietoje nebūtų buvę, tai ir joks kriminalinis nusikaltimas nebūtų įvykęs. Logiškai, kaltinkime nukentėjusiuosius. Taip pasirodo lazdos antras galas. Kur dingęs mero priešrinkiminis valdžios „transparency“ - permatomumo pažadas? Meras vis dažniau ir įžūliau užklausiamas apie savo veiklą, atsakymų neturi. Meras reikalauja papildomų mokesčių lėšų, reikalingų nelegalų išlaikymui. Tikimės, kad balsuotojai per rinkimus tą klausimą išspręs. Taip pat ir miesto seniūnai nebėra tokie kaip jų ankstesni pirmtakai, kurių teistumai ir sodinimas į belanges nebebuvo sensacija. Tai buvo normalu. Čikagos miesto taryba anksčiau buvo mero „rubber stamp“. Laikai keičiasi.


Miestui problemą vis labiau kelia nelegalai. Reikalingos milžiniškos sumos pinigų. Jiems reikia pastogės, drabužių, maisto, medicinos priežiūros, vaikams mokyklų. Gal ir prieš šį buvusioji merė tikėjosi iš federalinės valdžios lėšų nelegalų išlaikymui. Gaunant lėšų, kaip visuomet dalis nukrenta tiems kurie kažką pažysta, kažkam pataikauja arba trumpai – korumpuotiems asmenims. Dabar lėšų nėra. Juk ir Bidenas būdamas viceprezidentu už Ukrainai skirtų lėšų perdavimą gerokai pelnėsi. Kas valdo pinigus tas ir diktuoja. Juk korupcija visais laikais buvo ir yra nuolatinė pinigų palydovė. „Боже, Царя кастрируй - спасай Россию.“

„Dieve, carą kastruok – gelbėk Rusiją.“

 2024-03-21


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje