Tokios tokelės (9-220) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis.


Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas vėl garsėja savo nepastoviu elgesiu balsuojant ES. Jis niekaip negali pritarti kitoms ES šalims ir balsuoti kartu vieningai. Tarnaujant Putinui, jis negali remti karui Ukrainoje skiriamą pašalpą. Vargas Vengrijai turint tokį atžagareivišką valdžios vadovą. Orbanas pasidavė. Pinigai kalba.


Užpoliarinėje vergų kolonijoje mirė garsus rusų demokratijos atstovas ir disidentas Aleksiejus Navalnyj. Aišku, kad bus jo mirties tyrimai, bet bus nutylima, kad jo mirties pranešimas buvo paruoštas jam esant dar gyvam. Laikui bėgant jis, kaip ir kiti rusų demokratijos kovotojai, rusų istorijoje bus užmirštas. Tokie Putino didvyriški nuopelnai. Putino, kaip ir paskutiniojo Rusijos caro, maloniausiai girdimi žodžiai „Боже Царя храни“ nei vieną nuo giltinės neišsaugojo. Tauta, kasdieną skaitlingesnė ir garsesnė skanduoja Putinui nirštant: „... всеровно тебе от нас не скрыться,  не минуть могилы и креста“ (Катюша). Jo užsimojimus, iškelti Rusiją į aukštumas, sunaikins ne vakarai, bet Kinija. Putinas, sunaikindamas Navalnyj, nepažengė į priekį, tiktai apsiriko, nes tų Nevalnyj dar daug liko. Putinui pritinka pasakėčia: „Musės šunį kando, šuo dantis galando, ir pagavęs vieną musę perkando ją tuoj per pusę. Bet šunelis apsiriko, nes tų musių dar daug liko.“ Putinas – išprotėjęs tironas.


Tų Nevalnų tikrai dar daugiau liko nei buvo tikėtasi. Policija, pagal valdančiųjų nurodymus, turi daug darbo, būriais areštuotus, moteris, vaikus ir senolius talpinti būstinėse. Dėl tokio policijos elgesio protestai ne mažėja, bet atvirkščiai, didėja. Putinas niršta, nesuprasdamas kaip gali tauta protestuoti prieš jo didenybę. Melo ir protesto bangų kaltininkai sėdi vakaruose. Ar gali Putinas tautai pasakyti tikrą tiesą? Bijo. Jis turėtų daug ko prarasti, tauta nebeturi ką prarasti nes jie gyvena skurdo lygyje.


Pradžią nepasitenkinimų žinome ir pastebime. Karo metu nei viena valstybė nesuteikė geresnį gyvenimą gyventojams. Tą išreiškia įvairiausių namų reikalams prekių nepriteklius, nes industrija pakinkyta karo reikalams. O priešas (ukrainiečiai), neturėdamas supratimo, daužo, naikina tą naujai pagamintą techniką, kuri yra geriausia ir moderniškiausia kurią priešas naudoja kaipo taikinius savo karių praktikai.  

Pasigirdo pažystamas Medvedevo balsas arba staugimas kaip nusibaigiančio žvėries, šaukimas: „Odessa grįžk į namus“. Tokiu būdu rusai vėl nori valdyti ne tik Juodąją jūrą bet ir Ukrainą. Ukrainiečiai įrodė ką jie gali. Rusai tiek laivų neturi kiek ukrainiečiai pasiryžę skandinti. Medvedevas ir Putinas gali bliauti bet Ukrainos jiems negauti. “. Ukraina gavo NATO leidimą peržengti Putino nustatytą raudoną liniją, t.y. neapšaudyti Rusijos teritoriją. Gautos raketos gali siekti iki šiol nepasiektus taikinius ir gyventojams įvaryti baimės, kas būtų labai nepalanku budeliui Putinui.


Rusai grasina vakarams nežinodami kuo. Kalba eina apie Moldavos okupaciją. Pagal žemėlapius, Moldova yra uždara valstybė, neturinti išėjimo į pasaulį, tai kaip Putinas galvoja ją okupuoti? Atrodo, jog Putinui nesvarbu kad jis negali prie Moldavos prieiti, bet svarbu kad jis įsitikinęs ir kalba nesąmones. Ukraina jį neprileis prie Moldavos, o Putinas reikalingų laivų Juodojoje jūroje nebeturi nes jau keli kiti priversti buvo prisidėti prie „Maskva“ karo laivo likimo. Taip pat ukrainiečiai iš padangių skina rusų lėktuvus kaip obuolius nuo obels.


Pasaulinė organizacija, Jungtinės Tautos, šį kartą vadovaujant JAV atstovui, smerkia Izraelį už jo tikslus Gazoje. Kaip žinome, Izraelis ne kartą pareiškė, kad jo kariuomenė nesustos pusiaukelėje, nesutriuškinusi Hamas teroristų organizaciją. Beliko vienas miestas, Rafah, pietiniame Gazos srities gale, kurį išimtinai kontroliuoja Hamas teroristai. Egiptas nuo tų palestiniečių stipriai apsitvėręs į savo kraštą nieko neįleidžia. Hamas teroristai ten įsprausti kampe šaukia pasaulinės pagalbos. Jų apsaugos skydas yra civiliai gyventojai, kurių daug žūsta naikinant teroristus. Net ir Brazilijos prezidentas šaukia, kad Izraelio kariai elgiasi ir vykdo Holocaust tipo nusikaltimus. Pats nematęs to Holocaust padarinių, neprivalėtų taip kalbėti Izraelio kariuomenės adresu. Nejaugi tie taikos balandžiai galvoja, kad Izraelis paliks Rafah mieste susispietusius Hamas likučius veislei? Izraelio kariai teisėtai vadovaujasi šūkiu, jog gers teroristas yra negyvas teroristas. Palestiniečiai šaukia ir net duoda žuvusių civilių astronomiškus skaičius kaltindami Izraelio karius. Tais palestiniečių peršamais skaičiais tikėti neįmanoma, nes aiškiai pastebimas skaičių išpūtimas.


Izraelio žydai į pasaulio nuomonę, kuri liepia nebekariauti iki pilnos pergalės, nusispjauna. Nepritarti žydų tikslui negalime. Mūsų, Lietuvos valstybė ir tauta taip pat rusiškų maskolių buvo naikinama, bet dėka tautiškumo, išliko. Žydai turi begalinę Amerikos paramą, todėl jie ir nesunaikinami. Nors žydai daug kur tarp savęs nesutaria, bet kas liečia jų valstybę, jie visi bendram pergalės tikslui susiburia po savo vėliava, tampa nenugalimi, ir džiaugiasi pergale. Juk Hamas teroristai, tylią naktį užpuolė miegančius žydus, Holocausto pavyzdžiu, ir skerdė juos kaip avis, dabar šaukia, matydami savo galą, kad žydai sustotų kariauti prieš Hamas. Žydai pasakė, ir tą pasakymą vykdo naikindami Hamas teroristus. Brazilijos prezidentas tvirtina, jog žydai Gazoje vykdo palestiniečių Holocaustą. Patarsiu tam Brazilijos prezidentui, jeigu nori kalbėti apie Holocaustą, reikėjo jo padarinius ir kaip nužmoginimas buvo vykdomas, matyti savo akimis, gal su tais nukankintais žydais įvairiuose stovyklose kartu pergyventi tą žydų tautos nužmoginimą. Nemačius savo akimis ir nepergyvenus tą žydų tragediją, patarčiau užsičiaupti. Holocaustas yra skaudus žydų tautos tragedijos liūdnas prisiminimas, neturintis sau lygaus.


Hamas teroristai, vykdydami Holocaust II, skaudžiai pralaimėjo ir dabar užspiesti į kampą, matant artėjantį jiems galą, dengiasi civilių palestiniečių ir pagrobtų įkaitų skydu. Žydai jokio pasigailėjimo teroristų adresu nerodo. Terorui lemta padaryti žalos, bet nugalėti valstybę, šį kartą Izraelio, neįmanoma. Teroras nemėgsta mokintis iš istorijos. 


Putinas griebiasi įvairiausių kraštutinumų. Jo smogikai areštavo dvigubą pilietybę (Rusijos-JAV) turinčią baleriną Ksenia Karelina už jos nusikaltimą padarytą gyvenant JAV, aukojant Ukrainos karui $51.00. Rusijos, arba tiksliau, Putino įstatymai gali jai prikirpti net iki gyvos galvos. Ji kaltinama tėvynės išdavyste. Kaip pastebime, bet koks prieš Rusiją nukreiptas veiksmas drebina Kremliaus pamatus, kurie labai seni ir reikalauja kapitalinio remonto. Pasirodo, jog Putinas, būdamas tironu baiminasi net mažiausio pelės suknibždėjimo. Baimė, nekviesta, skverbiasi ir į valdžios pamatus.


Žinios dėl Navalno mirties iš Rusijos laisvą pasaulį sunkiai pasiekia. Žinome, kad vyksta neramumai, žmonės grūdami į kalėjimus, paneigiamos jiems priklausiančios žmogiškumo teisės. Tai gali būti (o gal jau yra?) pavyzdys Amerikai? Valdžios, nors ir priešingos, bet mokinasi viena nuo kitos.


Nors ir bliaus, šis meitėlis Ukrainos nebegaus.


 2024-02-29

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos