Tokios tokelės (5-216) Mišrainė 2024-02-01


                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         Dievas būtų su Jumis.


Ar dangus pradėjo griūti, ar velnias tapo palaidas? JAV prezidentiniai pokalbiai yra apsaugoti. Jie nėra prieinami kiekvienam, juos norinčiam žinoti, paskirtam prokurorui. Ta paslaptingumo skraistė yra apsaugota JAV Konstitucijoje. Taip galvoja ir yra įsitikinęs kiekvienas esantis pareigose JAV prezidentas. Ar tikrai? Pasirodo, jog demokratams, tie Konstitucijos garantai nei „dzin“. Federalų paskirtas prokuroras, neteisėtai išgavo teismo leidimą patikrinti ir panaudoti apkaltinimui prezidento Trumpo pokalbius Twitter eteryje, jam esant dar prezidentūroje. Kodėl teisės mokslus baigęs asmuo žinodamas jog ne jam leistina žinoti prezidentiniai pokalbiai, stengiasi jais apkaltinti prezidentą Trump. Prokuroro tikslas per griuvėsius ir galvas siekti laurų lapų vainiko. Atrodo, jog jo balionas, per aukštai iškilęs, krisdamas nusinešė ir jį patį. Mėšlas ne riebalas, nors ir iškilęs į paviršių tokiu dvokiančiu ir lieka.


New Yorke teismo eiga staiga pakrypo prezidento Trumpo naudai, teisėjui Engoron pareiškus, kad prokurorės pristatyti faktai prezidento Trumpo apkaltinimui neatitinka tikrovei. Gerus įtikinančius parodymus davė prezidentui Trumpui paskolas suteikią bankininkai. Išnagrinėjęs jų svarų žodį, teisėjas priėjo išvados, kad byla prieš prezidentą Trumpą sufabrikuota netutint pagrindo apkaltinimui. Prokurorė, įgijusi teisės išsilavinimą, nesugebanti atsikratyti to laukinio rasizmo, jaučiasi raidžių bent kiek palaižiusi ir į puikybę braunasi tarp galvočių, lyg visą išmintį išlaižiusi (Maironis). Šeško aromatas ne taip paprastai panaikinamas. Kalbama apie jos pačios apkaltinimą primetant jai politiniu persekiojimu užvestą bylą 45tam JAV prezidentui.


Prezidentas Trump patyrė kitą dūrį į pašonę. New Yorko teismo prisiekusieji priteisė jį už apšmeižimą apsiundžiusiai žurnalistei 83 milijonus dolerių. Tai astronomiška suma. Įdomu, kokiais teisės svertais jie vadovavosi. Ar tokios pat sumos priteisiamos ir elgetom atsakovam? Tikiu, jog vyks dar reikalaujantis prisiekusiųjų paaiškinimas. Prezidentas Trumpas apeliuoja šį sprendimą. 


Kita laukinio rasizmo dvasios prokurorė Georgia valstijoje su savo meilužiu klimpsta vis gilyn lyg į kokią smegduobę. Gavusi lėšų bylos prieš prezidentą Trumpą vedimui, ji nusamdė savo meilužį prokuroro, prezidento Trumpo kaltinimo pareigom. Jis neturi jokio patyrimo tokiose bylose. Čia svarbu kas ką ir kaip pažysta. Ji už sufabrikuotas išpūstas išlaidų sąskaitas, sumokėjo jam astronomišką sumą $600.000,00. Tais neteisėtais pinigais, jie susimokėjo už prabangias atostogas Karibuose, Floridoje, Kalifornijoje. Meilužis dar tik išsiskyrimo stadijoje. Prokurorei siūloma atsisakyti bylos prieš prezidentą Trump ir atsistatydinti. Atleisti ją galima, bet tai nelengvas procesas. Ji, kaip ir New Yorko prokurorė yra rinktos. Atsistatydinimui nei viena nei antra garbės neturi. Vadovaujasi juoduoju laukiniu rasizmo instinktu, jeigu jau išrinktos, reiškia begalinės šantažo galios suteikimas. Tas juodasis laukinis rasizmas seniai privalėjo būti panaikintas, bet, kaip matome, klesti gražiausiomis spalvomis. Gražiausią pavyzdį to juodojo laukinio rasizmo matome Čikagoje, Cook apskrities prokurorės įstaigoje. Atsiduoda šešku. Ir tai negalima vadinti rasizmu arba diskriminacija. Draudžiama TIESA.


NATO padangėje. Švedija tampa vėliausia nauja, papildydama NATO organizaciją, nare. Po daug ginčų Turkija sutiko duoti pritarimą Švedijai tapti nauja NATO nare. Kas įdomiausia tai, kad užsispyręs ožys, Putino „ambasadorius“ Europos Sąjungoje, Vengrijos premjeras, Putino šalininkas, suklupo sutikdamas priimti Švediją į NATO. Putinui didelis dūris į nugarą. Pranešama, kad jis jau padavė taikos ranką ir Ukrainai. Užtat kitas, Rumunijos partijos vadovas prakalbo apie susigrąžinimą Besarabijos ir Transilvanijos provincijų, dabartiniu metu priklausiančioms Ukrainai. Jis gerai žino, kad Ukraina negali vesti kovos dvejuose frontuose. Šis vadeiva pritarė Putino invazijai į Ukrainą. Pravedant jėga prisijungimo išvardintų dvejų provincijų, jeigu jis būtų valdžioje, būtų išmestas iš ES ir NATO. Putinas nerasdamas naujų draugų praranda turimus, jeigu juos galima vadinti draugais. Pinigai kalba. Dabar, po visų kivirčų, Baltijos jūra tampa NATO nuosavybe, kurioje rusai pasidaro išimtininkais. Putinas siunčia naujų ženklų apie norimą taiką Ukrainoje. Už taiką jis sutinka, kad Ukraina taptų NATO nare, jam paliekant užimtas Ukrainos sritis. Ukraina sako: NO DEAL. Zelenskis sako „nieką“ mes nekeičiame į generolą. Putinas gerai žino, kad NATO jam nepavojinga ir niekuomet nepuls Rusijos. Rusijos žmonių akyse, pasilaikant užimtas Ukrainos žemes, Putinas tampa garbingas valdovas. Visi kiti jo n nusikaltimai prieš rusų tautą būtų atleisti. Svarbu, kad padidino Rusijos teritoriją. Tokia yra negarbinga rusų galvosena. Rusai supranta žvanginti ginklais savo kaimynams ir nurodinėti kaip jie privalo valdytis, aišku, tenkinant Rusijos norus. Ukraina, rusų užpulta, pastojo kelią Rusijos tikslams. Vakarai daug žadėję Ukrainai, su savo pažadais atšalo. Išgirdę Putino apgaulingą taikos siūlymą, vakarai pasiruošę bučiuoti Putinui rankas, kojas ir jo užpakalį. Visi vakarų karingi pareiškimai Vilniuje ir vėliau tapo gėdingi ir beverčiai. Blogiausiai kai svetimi dėlioja taikos nuostatus, o pagrindinė dalyvė lieka nustumta į nuošalį. Reiškiasi atviras tautų ir valstybių pirkimas - pardavimas ir pagal Molotovo – Ribbentropo paktą nustatomos įtakos zonos. Pasibaigus cirkui bus kalbama, kad rusai nesilaiko sutarties punktų, bet šaukštai jau bus po pietų. Vakarai tokie akli ir apkurtę, kad iki šiol nepastebėjo, negirdėjo ir nežinojo, jog rusai nesugeba laikytis susitarimų. Putinas, taikoje ieškodamas išeities, neprivers ukrainiečius iškelti pasidavimui rankas ko taip trokšta vakarai. Ar neatėjo laikas išformuoti NATO, kad rusams būtų atviras kelias į Pabaltijį ir Berlyną? Įsivyrauja džiunglių taisyklė, liūtams pasišalinus jų vietas užima beždžionės. Viešai galima tvirtinti, kad Amerika nusigyveno nebesusigaudydama užsienio veiksmuose. Pinigas brangesnis nei tautų laisvė. Ar galima prieštarauti užmojams nukelti nuo pjedestalo, New Yorke, net ir Laisvės statulą? Ar Putinas, prieš pakratant kojas, sugebės apsilankyti Rusijos Aliaskoje? Neužmirškime Bideno žodžius pasakytus skrendant į Vilniaus NATO suvažiavimą: „Nenoriu jokios konfrontacijos su rusais.“


Balkanuose virduliuoja neramumų katilas. Neramumų viršūnėse stovi komunistai arba jų idėjomis prisigėrę vadeivos. Tokie asmenys atsidūrę valdžių viršūnėse tikisi ką nors gauti iš Putino, užmiršdami, kad rusai neduoda, bet ima arba plėšia. Rusiška politika yra drumsti vandenį, tuomet Putinui žvejoti bus sėkmingiau. Įsidėmėkime, kad nei vienas žvejys dar nemaitino sugautą žuvį. To nedaro ir Putinas.


Šiandieną pasaulyje TIESA sunaikinta. NATO, Europos Sąjunga ir Amerika Rusijos malonumui, pagal įtakos zonas, parduoda Ukrainą. Visur įvairiuose pranešimuose skaitome ir girdime tiktai melą. Klausimas: kodėl tautos ne pagal jų norą paverčiamos derybines savybes turinčia preke? Kas ir kiek gaus už Ukrainos laisvės ir jos teritorijos pardavimą? Aišku, kad Putinas jau dabar skaičiuoja laimėjimą. Putinas su niekuo nesidalina savo laimikiu. Reiškia tiesa SUŠAUDYTA. Laisvasis vakarų pasaulis išsigando Putino blefų ir iškėlė rankas. Kur dingo ta visa skelbiama nenugalimoji , prieš rusą, jėga? Ar tik ne rusų dujose ir alyvoje? Tikrai Kremliaus„politrukų“  pastangomis, Amerikose suorganizuota tautų masinė migracija. Patys žmonės tokiu skaičiumi migrantų, organizavimui ir vadovavimui neturi nei l467 nei patyrimo. reikalauja įvairią paniką propaguojančių Kas jie tokie? Tai už Judo grašį parsidavę komunistinės propagandos malonumu įsitikinę asmenys. Taip, tokia žmonių migracija norima, be karo, sunaikinti Ameriką iš vidaus. Kas sako, kad tas naikinimas nesiseka? Eikit sau.6


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos