Tokios tokelės (184) Įvairenybės.
Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Ką Rusija atsiekė susprogdindama Kachovkos užtvanką? Kariniu atžvilgiu visiškai nieko. Parodė tiktai savo laukinį mužikiškumą negerbdami žmonių triūsų statant ir pastačius tokią elektrinę, kuria ir patys naudojosi. Rezervuare vanduo krenta sudarydamas pavojų Zaporožės atominei elektrinei. Ar Putinui svarbu. Krymui reikalingas to užtvenkto rezervuaro vanduo. Dabar. Ar Putinui svarbu? Ai, kalti tie ukrainiečiai? Rusų karių tarpe paplito cholera ir mirties giltinė nesnaudžia.


Susprogdintos užtvankos vanduo savo kelyje nešė ir naikino viską, žmones, esamus rusų kariuomenės įrengimus su visu turtu, pastatus, taip prišiukšlindamas Juodos jūros pakrantę iki Odesos. Įspėjimų apie pavojų nebuvo. Yra nuotraukų kuriose matomi kareiviai gelbėdami savo gyvybes kentėjo, drebėjo įlipę medžiuose. Ukrainiečiai gelbėdami pavojuje esančius žmones buvo apšaudomi tų pačių gyvų išlikusių rusų kareivių. Čia rusai panaudojo rusiškai saliamonišką principą „Skęstančiųjų gelbėjimas, tai pačių skęstančiųjų reikalas“. Ne be reikalo Hitleris buvo teisus pavadindamas rusus „Untermenschen“ (subhumans, nepasiekę žmogaus lygio). Tokie jie išliko nepasikeitę.


Ką kaltinti dėl tokių nusikaltimo veiksmų? Žinome, jog karo metu Sovietų Sąjungos maršalai pasipriešino Stalino bukiem sprendimam, kas buvo tuo metu labai rizikingas ir drąsus žingsnis. Stalinas nusileido. Ką padarė Putino generolai? Nejaugi jie visi pritaria vieno išprotėjusio žmogaus sprendimams? Tai kam tie generolai reikalingi? Atėjus laikui juos visus reikės karti su pervertais per šonkaulius mėsos kabliais ir pakabintus taip kaip buvo pakartas grąžintas į Sovietų Sąjungą jos buvęs generolas Vlasovas. Žiaurumai rusų pusėje nesiliauna.


Putinas pripažįsta, kad jo kariuomenė neveikli, padrikusi, be disciplinos nes karas Ukrainoje nesiseka. Gal jis galvoja atsistatydinti, nujausdamas, kad jam galas labai arti? Antra vertus, kas norėtų perimti jo sukurtą kiaulystę?


Susprogdintos užtvankos padariniai nei aprašomi, nei apsakomi ir juos visus akimis peržvelgti neįmanoma. Užtroškusios žuvys skleidžia nemalonų kvapą, taip pat ir nugaišę gyvūnai. Apie plaukiojančius nebegyvenamus namus ir šiukšles negalime duoti jokio geresnio žodžio. Tik drąsiai galime pakartoti Hitlerio rusų apibūdinimą kaipo „Untermenschen“ arba „Subhumans - nepasiekę žmogaus lygio“.


Baltieji Rūmai sugeba apsikiaulioti, nesuprasdami ar nenorėdami žinoti, JAV vėliavos iškėlimo taisyklių. Mat JAV vėliava atsidūrė net tarp dvejų šlykštynių vaivorykštės vėliavų. Norėtųsi vietoje vaivorykštės spalvų rašyti, Laumės arba Vaivos juosta, gražiais lietuviškais vardais ir neįžeisti nei Laumes nei Vaivas, bet šie vardai ne šlykštynėms gerbti sukurti. Bet vaivorykštė yra Vaivos rykštė plakimui tų šlykštynių. Niekšai.


FCI direktorius perdavė Kongreso reikalaujamus surinktus kaltinimus Bidenui. Direktorius iki paskutinei minutei atsisakęs paklusti Kongreso reikalavimams, susiprato tuo išvengdamas būti apkaltintu Kongreso negerbimu. FBI direktorius šypsosi, Bidenas dreba dėl paviešintų faktų. Jau anksčiau buvau rašę ir įspėjęs, kad demokratų betiksliai kaltinimai prezidentui Trumpui prives prie nesustabdomos keršto bangos ir kaltinimų. Vėliausiu metu matėme žiniose kaip FBI agentai švarina prezidento Trumpo surinktą turtą. Padarę kratą jie surinkę įslaptintas dokumentų dėžes išsivežė. Bet, pasirodo jog tie agentai apsiriko, nes tų dėžių dar daug liko. Ar tikrai? Kodėl agentai anuo metu neparodė, kas mums rodoma dabar, tai tiesiog dėžių sandėlis. Manau, jog toks grobis privalėjo būti rodomas ir juo didžiuojamasi. Ta prezidento Trumpo gyvenvietė Mar-a-Lago Floridoje sugeba pagal pageidavimą ar užsakymą duoti gerą derlių dėžėmis. Tikri „cūdai“ dedasi Floridoje. Pagal tų dėžių turinį prezidentas Trump tik dabar apkaltintas Federaliniame teisme. Keršto banga ritasi. FBI direktorius pagal Kongreso pareikalavimą pristatė reikalaujamus dokumentus Kongreso komitetui, kurie labai įrodo Bideno ryšius su užsienio agentais ir jam būnant viceprezidentu neteisėtai naudotis įslaptintais dokumentais. Tam reikalingas asmens patikrinimas. Viceprezidento titulas tokio pasitikėjimo nesuteikia. Kodėl jis ir jo sūnus gauna milijonines iš kinų sumas ir už ką? Prezidentas Trump pareiškė, kad jis paskirs nepriklausomą prokurorą to Bideno verslui išaiškinti. Bidenas dreba. Ir ne be reikalo. Pagal įvairius spaudos pranešimus atrodo, jog „išdavikas“ tapo JAV prezidentu. Pagyvensim padarysim. 


Lazda kerta antru galu. Virš baltųjų Rūmų kaupiasi tamsūs debesys. Galimybė yra DIDELĖ, kad greitu laiku turėsime viceprezidentę paaukštintą į JAV prezidentes. Demokratai pasipiktinę Bidenu sukruto vis garsiau kalbėdami apie Bideno atstatydinimą. Ar sugebės Senatas prezidentą Biden nuteisti ir išmesti? Matyt jo nusižengimai užgožia prezidentui Trumpui metamus nusižengimus. Demokratai, „bobai“ valdant dėjo pastangas sunaikinti Trumpą, o dabar naikina savo žmogų. Prezidento žmona, kaip ir turi būti, kaltina prezidentą Trumpą. Privalėtų kaltinti „bobą“. Taigi, lazda kerta antru galu. Skaudžiai.


Pradėjus nagrinėti kratą Trumpo Mar-a-Lago namuose Floridoje, padaryta daug teisinių pažeidimų, kurie teisme gali būti išmetami. Jų ne vienas. Krata buvo darome be paties Trumpo, arba jo atstovo advokato. FBI tą žinojo, bet veikė kaip vagys. Dabar atpuola įslaptinimo klausimas, nes FBI agentai neturėjo teisės nei matyti nei skaityti tuos konfiskuotus dokumentus. Tokie dokumentai patekę į viešumą nustoja savo įslaptinimo. Paskirtas specialus prokuroras sugebėjo prezidentą Trump apkaltinti net 37 nusikaltimais. Gerai, kad tokie prokurorai nėra teisėjai. Jie privalės teisme įrodyti prezidento Trump nusižengimus. Bideno teisingumo departamentas su FBI bijo žinodami jog lazda tvos jiems antru galu. Su didele jėga.


Vis naujų prokurorų su kaltinimais Trumpui dygsta kaip grybai po lietaus, stengdamiesi atitraukti Trumpo dėmesį nuo rinkimų eigos. Mat, kiekvienas tų demokratų prokurorų nori pasigirti, kad ir jis įspyrė liūtui. Tie pasididžiavimai gali turėti aukštą kainą. 


Susidariusioje politinėje padėtyje Amerikoje, demokratai tiki, kad respublikonai su Trumpu negali nelaimėti respublikonų suvažiavime ir rinkimuose. Demokratai privalo vėl tapti demokratais ir sąžiningai skaičiuoti balsuotojų balsus. Demokratai privalo įsitikinti ir tikėti, jog melas turi trumpas kojas. Taip pat daugelis balsuotojų turėtų pabusti ir netikėti paskaloms, kad respublikonų partija yra turtingųjų partija. Reikia, balsuojant atsižvelgti, kodėl ir už ką balsuoti. Amžini demokratų pažadai iki šiol tokiais ir liko. Demokratų savybė leisti ir dauginti piliečiams draudžiamus įstatymus gero neduoda. Respublikonai bando naikinti tuos bereikalingus įstatymus. Respublikonų tikslas yra valdyti ne žmones, bet valstybę. Ar blogai? 


Rinkimams artėjant, pasistenkime ir męs, lietuviai, prisidėti prie Trumpo laimėjimų partijos suvažiavime, ir vėliau su juo į prezidentinę pergalę. Trumpas yra įrodęs, kad ir su demokratų statomomis, skersai kelio, pinklėmis, valdyti valstybę įmanoma.


Už Trump‘ą ir M.A.G.A. Let‘s go Brandon.


P.S.

Būkime susirūpinę žmonių gyvybėmis nardymo laive norėjusius matyti „Titaniko“ likučius. Pasimelskime, kad jų gyvybės būtų išsaugotos. Deguonio atsargos baigiasi.


Sveikinimai visiems Jonams ir Jončms.


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės