Tokios tokelės (58) POLITIKA

Čikagoje, 13 wardo respublikonų organizatorius David Krupa rengia eilę demonstracijų prieš pilkąjį kardinolą. Jo (pilkojo kardinolo) atsistatydinimo reikalauja ne tik respublikonai, bet ir demokratai, kurių tarpe yra ir gubernatorius. Visi šie atsistatydinimo reikalavimai pilkajam kardinolui gero nežada. Per ilgas užsibuvimas valdžioje baigiasi liūdnomis pasekomis. Pagal galimybes pritarkime, šiai respublikonų organizuojamai veiklai, dalyvaudami joje ir remdami jį kitokia įvairia parama. Tas pradėtas judėjimas privalo turėti pasisekimą. Pilkasis kardinolas privalo atsistatydinti. Kaip tvarkysis Illinois valstijos gubernatorius kai nebeliks pilkojo kardinolo? Iki šiol jis yra tiktai iškamša, vykdantis pilkojo kardinolo valią. Per visą pilkojo kardinolo viešpatavimą, valstija klimpo vis gilyn į skolų liūną. Nesugebant vadovauti sėdint soste, reikėjo kasmet didinti mokesčius, kurių pasakoje verslas pradėjo bėgti į kaimynines valstijas vadovaujamas respublikonų. Bėgant iš valstijos verslui, bėgo ir darbo jėga. Susidarius tokiai padėčiai, ar verta balsuoti už demokratus, kurie klaupiasi pasiduodami tautos padugnėm? Sveikas protas privalo nugalėti bet kokius demokratų pažadus. O pilkojo kardinolo likimą lai sprendžia juo susiįdomavusi fedų atsakinga įstaiga. Tuomet valstijos žmonės galės drąsiai pašokti ant jo aukuro.

Seni, centinės Amerikos Actekų ir Inkų padavimai sako, kad šias gentis užpuolus epidemijai ar kokiai nelaimei, jie dievams aukodavo savo vadus. Protingi papročiai, kuriuos verta atgaivinti.

Prezidentas siunčia Čikagai federalinių agentų kovoti su nesustabdomais didėjančio kriminalo nusikaltimais. Merė labai priešinasi, prašydama gyventojų, jeigu federalai trukdys, skambinti 911. Nejaugi ji galvoja, kad policija važiuos areštuoti federalus. Nu ir protelis jos. Gal jos žmona, kuri yra 150% aukštesnė už ją, įkrės jai gerai į kailį, kad įgautų proto.

Įdomu, merė atsisako federalinės paramos, o policijos unijos prezidentas prašo JAV prezidento gelbėti miestą, nes merė nebesugeba valdyti. Dabar jau policininkai po tris šaudomi. Policija bejėgė, dėlto kriminalas be baimės siautėja mieste. Tokia nepasitikėjimo veikla nieko palankaus miesto gyventojams nesuteiks. Padugnės sugeba progą išnaudoti ir terorizuoti gyventojus. Jie ir jų vadai be pertraukos dirba tą niekšingą naikinimo darbą. 

Vėliausiais pranešimais miesto „boba“ nusileido (nesakoma ką) prezidentui. Dar ji sugebėjo, pasinaudoti nakties tamsuma ir žmonėms miegant, nuo pakilimų nuimti dvi Kolumbo statulas, pasiduodama padugnių reikalavimams. Ne be reikalo vis girdime daugiau balsų reikalaujančių jos atsistatydinimo. Atsistatydinti, dėl nesugebėjimo, niekuomet nėra per vėlu. Tai būtų garbingas pasielgimas. Bet, sakoma, jog obuolys nuo obels netoli rieda. Ar Čikaga jau žlugusi?

Toks saviškių, galbūt nusikalstamas užstojimas arba pritarimas jų veiksmams, aiškiai pastebimas ir nedovanojamas.

Taip vienašališkai pasielgė St. Louis prokurorė apkaltindama St Louis gyventojus apgynusius savo nuosavybę nuo riaušininkų. Prokurorė, pagal įvairius pranešimus, yra pritarianti tam komunistiniam BLM judėjimui. Vyriausias Missouri prokuroras liepė jai kaltinimus atšaukti, bet ji neklauso. Valstijos gubernatorius pasakė, kad jis nusikaltimą, jeigu jie bus apkaltinti, panaikins. Vyksta teisinių pažiūrų lenktynės, kur vyrauja ne įstatymai, bet politinės pažiūros. Dar yra raginamas ir vyriausias federalinis prokuroras, kad išaiškintų padėtį. Politinis požiūris tokiose bylose neturi turėti vietos. Manau, rimtai ėmus, ją galima sutramdyti.

Komunistinis juodasis judėjimas (BLM) nori tik gauti, bet nieko neduoti. Prezidentas Kennedy yra pasakęs „Don‘t ask what the country can do for you, ask what you can do for your country“. Norint gauti, reikia įdėti savo indėlį ir tik tuomet galvoti apie gavimą. To nesupranta „juodasis judėjimas“. Niekuomet ir nesupras. Jų vadeivos sėdi turtuose aukštai ir saugiai reikalaudami iš tų padugnių, jiems nesuprantamų dalykų, kaip viską papuolus po ranka naikinti, nepaaiškinant iš kur vėliau reikės imti ir duoti. Iškelti juodi kumščiai gerovės nežada. Jie nesupranta, kad komunizmas yra nusikalstama ir šarlataniška idėja, skirta idiotams. Apie pagarbą kitiems jie neturi jokio supratimo, bet jiems lenkiasi, klaupiasi ir jų judėjimui pritaria aukščiausieji demokratų pareigūnai, be jokio gėdos jausmo. Tai tiesiog žmonijos pasiekimų niekinimas. Praradus žmoniškumą, visi pasiekimai tampa lygūs nuliui. Ar tai tokia Amerikos ateitis? Pareigūnai, vietoje senovinių Amerikos istorijos paminklų apsaugojimo, juos nuima nuo pakilimų, arba leidžia įsiutusioms, fanatizmu sergančioms, padugnių minioms juos nuversti, viską darant policijos priežiūroje, kurios rankos yra surakintos.

Klabame apie unijas, kurios nerinktos, neturi įgaliojimų, bet valdo įvairaus lygio valstijos politikus, diktuodamos savus reikalavimus. Tai šantažas iš unijų pusės. Labai aiškiai, be jokių įgaliojimų, begėdiškai, veikia Čikagos mokytojų unija. Unijos tikslas yra rūpintis mokytojų gerove. Dabar ta unija nurodinėja mokyklų vadovybei kaip ir ką daryti. Tai neleistina. Visa bėda yra tame, kad rinktoji politinė vadovybė neturi drąsos tarti toms valdiško sektoriaus unijoms „NE“! Privataus sektoriaus unijos neturi tokių privilegijų ir nesiskundžia.

Prezidento Trump‘o federalinių jėgų pasiuntimas į riaušių siaubiamus miestus, nei vienam miestui nepriimtini nes jie valdomi demokratų. Esu įsitikinęs, kad demokratai ruošia pasalą prezidentui, norėdami jam primesti žiaurumą naikinant padugnių veiksmus. Prezidentas sugebės neleisti demokratams įsigyti tokį ginklą kuris būtų naudojamas prieš jį patį. Juk demokratai tiek suįžūlėjo, kad jų Nancy covid19 pradėjo vadinti Trump‘o virusu. Tikėkimės ir dėkime pastangas, kad lapkričio 3 d. demokratai tapę komunistais būtų iššluoti iš valdžios šiltų vietų. Demokratija privalo būti atstatyta, o padugnėms nurodyta jų vieta bendruomenėje. Po rinkimų, tikime, kad prezidentas, atsiradusias Amerikos nesąmones, kurios vyksta dabar, sugebės sutvarkyti. O lietuviams norėčiau patarti, atsisakyti Biden‘o, ir remti respublikonus. Trump‘ui ir respublikonams valdant bus dedamos pastangos visiškai atsisakyti prekių su „Made in China“ užrašu, kad pasididžiuodami galėtumėm pirkti ir naudoti prekes su užrašais „Made in USA“. Taip buvo anksčiau, taip privalo būti ir ateityje.

Su nepasitenkinimu linksniuojami Lithuanian Americans Friends of Biden skelbimai Facebook‘e, kur neteisėtai naudojamas „Draugo“ vardas. Dabar jau pašalintas. Tai vis tas tipiškas lietuviškas kenkimas arba skaldymas tautiečių išeivijoje. Kas yra tos organizacijos vadovai? Ar jie lietuviai? Jeigu lietuviai, tai labai komunistuojantys. Kenkti ir kenkimais didžiuotis tai jų privalumas. Ar gali būti kitaip? Lietuvis visur sugebės pasirodyti jog jis lietuvis.

Žinau, jog ne visiems įtinku. Ką įžeidžiau, atleiskite, ką nespėjau, palaukite. 

2020-7-31

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos