Tokios tokelės (46)POLITIKA
JAV Atstovų Rūmų pirmininkė dievė, trokšdama vis daugiau galios ir valdžios, ritasi į pakalnės liūną. Nebeužtenka turimos galios kaip Seimo pirmininkė, ji dar diktuoja per Senato Rūmų mažumos (demokratų) vadovą visai demokratų frakcijai Senate. JAV Senate, demokratų frakcija yra mažumoje, ir tas ją labai erzina. Ji net bando, nors ir bergždžiai, įsakinėti prezidentui. Ji nesugeba atskirti valdžių ribas suteiktas JAV Konstitucijos.Ponia dievė nebeatskiria kur prasideda ir baigiasi jos kongresmenės įgaliojimai, užtat ji ir lenda į vykdomosios valdžios ribas. Vykdomoji valdžia yra suteikta išrinktajam prezidentui, kuris sudaro savo komandą kurios nariai nerenkami, bet prezidento skiriami. Ji prezidento valdoje net nepageidaujama, nes perdaug prisidirbusi. Išskyrus šmeižtą ir įsakinėjimą, ji prezidentui neturi ką pasiūlyti.


Dabar ji jau viešai pareiškė, antrininkaujant Senato mažumos vadui, jog bet koks įstatymo projektas ne jos paruoštas nepraeis.


Įstatymo projektą, tiek respublikonai ir demokratai sugeba suderinti. Tai ne problema. Problema yra ta, kad demokratai „gelbstint“ smulkųjį verslą, į įstatymą nori prakišti savanaudiškų, nereikšmingų situacijai įstatymų (Pork barrel projects), tokiu būdu gaunant papildomų lėšų tiem nereikšmingiem su virusu nesusijusiem projektam. (Ar atsimename Peotone oro uostą, kiek kovos buvo įdėta kol jis tapo nebereikalingas.) Atskirai svarstant tuos „pork barrel“ projektus, užsitikrinti jiems lėšų nėra jokių galimybių. Ji, dievė, elgiasi kaip maža mergaitė, jeigu gaus ko nori, tuomet balsuos už įstatymą. Respublikonų atsakas tokiam jos užsispyrimui yra neigiamas. Užtat dabar dievė kelia triukšmą kaltindama respublikonus. Pati muša, pati ir šaukia. Ir šaukia pilna gerkle. Šaukti reikia, nes prezidentas yra „negeras“, o rinkimai jau čia pat. Prezidento atstatydinimas neprasmuko pagal jos norą. Todėl dabar iš naujo reikia eikvoti valstybės lėšas ieškant naujų priekabių prezidento naujam atstatydinimui. Ji žino, jog laiko tam jos sumanymui nebeliko, bet stengtis ir šaukti reikia. Atrodo, jog jos kaukimas dangų nepasiekia. Tai, where is the beef?


Pagal dievę, prezidentas privalėjo daryti ne taip kaip kad daro dabar. Nesvarbu kaip prezidentas veiktų izoliuojant tą virusą, dievei įtikti neįmanoma. Ji užmiršta, kad valstybės vadovavimui yra išrinktas šis prezidentas, kuris apeidamas demokratų žabangas, sėkmingai vadovauja valstybei. Ji tą negali toleruoti nes yra bejėgė jam įsakinėti.


Atstovų Rūmai, nuo nieko neveikimo, pagal pirmininkės dievės nurodymus sustabdė veiklą iki geg. 4 dienos. Reiškia, smulkiam verslui skirti pinigų laiko nebeliko. Atstovai savo algas gauna, todėl bado šmėklos jie nemato. Kiti piliečiai, kurie sunkioje padėtyje netenka darbų, tegul savimi pasirūpina patys, nes tai jų pačių reikalas. Jeigu neturi duonos, tegu valgo pyragą. (Tai neužmirštamas posakis.) Tai tokia „niekšiška“ veikla užsiėmę demokratai dar galvoja laimėti rinkimus. Vien tik Senatas, be Atstovų Rūmų, negali pravesti jokių įstatymų.

Vėliausiomis žiniomis, ji gavo 25 milijonus dolerių pašalpos dėl Kennedy Cultural Center (pet project), nes jos dukra yra to centro valdyboje, ir „kuris labai svarbus“ kovai su Covid-19. Gavo ne viską, bet šiek-tiek. Papildoma parama smulkiam verslui iš jos pusės dar nepatvirtinta. Atostogos.


Grupė demokratų frakcijos atstovų ir senatorių reikalauja kuo greičiausiai sušaukti Atstovų Rūmų delegatus balsavimui dėl papildomų lėšų mažajam verslui paremti. Dievė pirmininkė nenori apie tai nieko girdėti. Jai atostogos svarbiau nei amerikiečių gerovė. Juk ji davė priesaiką? Ji nori viena, už frakciją, savo tiktai balsu balsuoti pagal savo nuomonę. Įstatymų pravedimui reikalaujama, kad atstovai dalyvautų asmeniškai balsavime. Ta, pirmininkei dievei, prieštaraujanti grupė demokratų atstovų, balsuodama kartu su respublikonais, paverstų demokratų daugumą į mažumą. To ji labiausiai ir bijo. Stabdant balsavimą, ji net nenujaučia, jog ji atveria kelią respublikonams laimėti ateinančiuose rinkimuose. Rinkėjų balsams ji kurčia. Rinkėjai tą jos nesąmonę pastebi ir stengsis neberinkti demokratų atstovų į Kongresą. Smulkusis verslas laukia pašalpų, o ji spardosi lyg kokia ožka, prieš norą, vedama pas ožį. Ji žino jog jos norams Kongrese vietos mažai. Geriausias dalykas, tai garsiai šaukti, kad kaltas prezidentas.

JAV Kongrese daugėja demokratų partijos atskalūnų skaičius. Pirmininkei dievei – šakės.

Dėl tų nesutarimų Kongrese, demokratų dėka, visa Amerika laikoma įkaitu. Tas neleistina.


Demokratai, pralaimėjimo atveju, turės pilną teisę kaltinti ne tiktai ponią dievę bet ir save, nes jie, praradę savarankiškumą, pasidavė dievės diktatūrai. Kaltinimai nieko nepakeis. Nejaugi demokratų frakcija Atstovų Rūmuose privalo šokti pagal pirmininkės dievės muziką? Nejaugi jie tokie debilai? Kodėl jie bijo dievės o nebijo rinkėjų? Keista. Atsiranda, pirmininkės dievės demokratų frakcijoje, abejojančių jos išmintingumu. Jai šakės.


Nežinome kuomet tas karantino laikas baigsis. Dabar, ypač seni žmonės užsidarę namuose sutinka savo artimuosius žiūrint pro langą, kaip zoologijos sodo įnamiai. Kiti į langą įdeda pageidavimų lapą. Kiti, vykdydami neišeiti iš namų įsakymą, prašo alaus. Gyvenimas nestovi vietoje. Gyvenimas privalo gyventi. Įdomu.


Gavau skambučių su prašymais patikslinti žinias kas ir kokiom sąlygom gauna tuos Kongreso skirtus $1200,00 asmeniui. Ar reikės ateityje tuos dovanotus pinigus grąžinti? Nesu šių dalykų žinovas. Aš savo gavau ir tyliu. Nejaugi gavęs dovanotą arklį, žiūrėsi jam į dantis?


Būtų labai pravartu, kad kas spaudoje paaiškintų mūsų tautiečiams šį reikalą, nereklamuojant savo verslo. Žinovai, padarykite tą paslaugą veltui (free parachutes, no strings attached). Padėkime vieni kitiems. Ačiū.


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės