Tokios tokelės (15-226) Mišrainė                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.

Putinas nesupranta, jog Ukrainos karas jam laimėjimo neatneš. Jis gali jį dar daug metų tęsti prarandant daug jaunimo. Už koncerto salės sunaikinimą, jis kaltina Ukrainą prikišus savo pirštus. Bet jis niekur nemato savo nužudytų asmenų pėdsakų. Daug rusų jo patvirtinimu tapo nužudyti. Jis, galvoja kaip Stalinas, vieno nužudymas tai žmogžudystė, o milijonų tai statistika. Juk jis geras stalinizmo mokinys. Jis laiko supančiotą rusų tautą. Juk rusai nežino tikros tiesos apie padėtį pačioje Rusijoje ir pasaulyje. Cenzūra veikia. Nežinau, ar jis kalbasi pats su savimi, ar perėjo į aukštesnį laipsnį, moderniškesnį, t.y. kalbėti telefonu su savimi, pav., „govorit Smolnij,“ ir pats atsako:“ Vladimir Iljič slušaet“. Kalbėtis telefonu pačiam su savimi yra didelė pažanga žmogaus smegeninėje ir aukščiausias laipsnis psichuškei. Ne visiems toks malonumas suteikiamas. Maskvos bangos Kremliaus nepasiekia. Rusai dar neišrado technikos, kad „Maskvos“ signalai iš Juodosios jūros gelmių pasiektų Kremlių.

Apie karą Ukrainoje, rusai pasigyrė, kad šiemet jie padidino savo valstybę 400 kv. km. Kaip anksčiau, taip ir dabar primenu, kad rusams geras jų valdovas yra tas kuris didina Rusijos teritoriją. Tokiu teritorijos padidinimu girtis neverta, paskaičiavus kiek gyvybių ir technikos tas grobis kainavo. Užgriebė teritorijos tiek kiek reikia žuvusiems kariams palaidoti. Tai primena 1939-1940 metų Žiemos karą su suomiais. Valdovams tai tik statistika. Šiame kare rusai didžiuotis neturi kuo. Koks bus jų pasididžiavimas kai jie prdės nešdintis iš Ukrainos užimtų teritorijų?

Pasaulį yra apėmusi teroro karštligė. Terorą remia Rusija, Iranas, Š. Korėja. Kinija dar nešoka niekam į talką. Londone subadytas Irano žurnalistas. Maskvoje susprogdinta koncertų salė su esančiais viduje žmonėmis. Visur opozicija smurtu bando pakeisti jiems nepatinkamą valstybių santvarką. Įdomu, kad labai greitu laiku nustatomi kaltieji. Irano žurnalistas nukentėjo nuo savos valstybės fanatiškos opozicijos. Dėl Maskvos įvykių, Putinas tapo išradingesnis, apkaltindamas ukrainiečius. Gal tas pats Putinas sugebės Amerikai įpiršti, jog Francis Scott Key tiltą Baltimorėje sugriovė ukrainiečiai?

Būsimieji šio rudens įvykiai Brazilijoje. Ten žada susirinkti pasaulio G20 vadovai, kuriem priklauso ir Putinas. Aišku, kad jam į tą suvažiavimą durys yra atviros. Jo atsiradimas Brazilijoje gali baigtis Hagos teisme. Brazilija yra pasirašiusi, asmenų kaip Putinas, areštavimą perduodant Hagos tarptautiniam tribūnolui. Brazilijos prezidentas sako jį neareštuos. Bet mes nežinome Brazilijos saugumiečių ateities veiksmų. Putinas bijo ir žino, kad jo kaipo teroristo niekas bendradarbiavimui nenori. Maskolius prisidirbo.

Po visą Centro Ameriką yra nuvilnijusi komunistinė banga nuo Meksikos iki Pietų Amerikos, įskaitant Braziliją. Turtingas kraštas Venezuela bandė alyvoje paskandinti JAV, bet pati atsidūrė elgetų gretose, tiktai žengiant atgal komunistiniu tempu. Visose valstybėse, pažadais išrinkti diktatoriai, sostus neužleidžia, patys gyvendami kaip inkstai taukuose. Tose valstybėse žmonės merdi. Valdžia daug žadėjusi nuo jų nusisuko. Gyventojai tapo elgetomis ir karavanais traukia per Meksiką JAV link. Ne be reikalo prezidentas Trump sako, jog Amerika tapo „Bananų respublika“. Amerika tampa trečio pasaulio lygio respublika. Kol Amerika buvo kapitalistinė valstybė, jos produktai pasaulinėje rinkoje buvo geriausi. Daiktas pirktas su „Made in USA“ ženklu, buvo pasididžiavimas, o dabar „Made in China“. Prezidentas Trump yra pasiryžęs tą „Made in USA“ pasitikėjimą atstatyti. Mes, balsuodami už respublikonus ir Trumpą, prisidėsime prie Amerikos atstatymo.

Pastebima, kad Putinui vis daugiau spaudimo rodo ES. Paskutiniu laiku Prancūzija, Vokietija ir Lenkija paskelbė, kad jokių pilkų zonų ir valstybių jose negali būti ir nebus, kurias kontroliuotų Rusija. Tai kirtis Rusijai, kuriai priklauso viena valstybė tokioje zonoje, tai Baltarusija.Prancūzijos gynybos ministras kalbėjosi su Rusijos gynybos ministru Šoigu apie karą Ukrainoje, įspėdamas jį, kad Rusija karą Ukrainoje nelaimės. Dėl taikos rusai jau keičia savo toną. Įvykus teroro akcijai Maskvos priemiestyje, rusai apkaltino Prancūziją ir Ukrainą esant teroro dalyvėmis. Nieko geresnio iš rusų tikėtis nebuvo net įmanoma. Rusai pažvelgę į savo ekonomiką, industrinį potencialą, privalėtų suprasti prancūzo įspėjimą. Kaip atrodo, Putinas užsispyręs, karą nelinkęs sustabdyti, nes pabaigos sąlygos jam nepriimtinos. Jis galvoja, kad Rusija negali būti nugalėta. Niekas nekalba apie Rusijos nugalėjimą, tiktai reikalavimą išsinešdinti iš okupuotų Ukrainos sričių. Rusiją nugalės tiktai Kinija. Ženklai pastebimi, tiktai rusai jų nemato.

Žiniose pasirodė nauja bomba, Washungtono Dulles tarptautinio oro uosto perkrikštymas į Trump tarptautinį oro uostą. Tai baisus smūgis demokratams kurie būtų priversti naudotis ir sakyti Trumpo vardą, lyg tai būtų stiklinės nuodų išgėrimas. Laukiame galutinių rezultatų.

Juodaodžiai nebeturi nei saiko nei ribų reikalavimams įvairioms reparacijoms už buvusią vergiją. Bostone aktyvistai  užsimanė reikalauti iš baltųjų bažnyčių reparacijų už buvusią vergiją. Tai absurdas, pasakė vienas pietų Čikagos pastorius. Tai tokie reikalavimai šiandieną. Kokie reikalavimai bus rytoj – neatspėjama. Spėlioju, jog baltieji privalės vergauti juodiesiems.

Bidenas aiškiai pareikalavo, kad žydai sustabdytų karą Gazoje. Visuomet žiūrovai iš šalies mato geriau nei tie dalyvaujantieji konflikte. Įvyko netikėtas ir neplanuotas civilių šalpos darbuotojų bombardavimas. Aišku, be žuvusių neapsieita. Izraelio ginkluotų pajėgų viršininkas už tą klaidą viešai atsiprašė. Atleisti du aukšto rango Izraelio kariuomenės karininkai. Baltieji rūmai pyksta, nes Izraelis neklauso jo patarimų sustabdyti karą. Palestiniečiai to tik ir laukia, kad Hamas likučiai būtų išsaugoti, ir ateityje galėtų vėl pradėti karą prieš Izraelį ir jo gyventojus. Žydai sako „Never again“. Arabų garsus balsas pastebimai girdėti Jungtinių Tautų Organizacijoje. Antisemitizmas ten turi vešlią dirvą. Ar todėl, kad Izraelio valstybė įsikūrusi arabų tarpe neleidžia jiems tarpusavyje peštis? Ar ne aukščiausias laikas tą atgyvenusią, komunistinių širšių lizdą, Jungtines Tautas, panaikinti. Jos pasauliui nieko gero nedavė praeityje, neduos jokio gero ir ateityje.

Yra daugybė organizacijų, pasivadinusių garsiais vardais, dėl Gazos gyventojų, tiksliau Hamas teroristų, išsaugojimo. Visi jie reikalauja, kad Izraelis užbaigtų tą nelemtą karą. Bet jį pradėjo ne Izraelis. Izraelio premjeras iki šiol nepajudinamas užsibrėžtu tikslu, sunaikinti Hamas teroristus. Jeigu visi valstybių vadovai būtų taip nusistatę prieš terorizmą, jis būtų buvęs seniai likviduotas. Jeigu, sustabdžius karo veiksmus, atsigautų Hamas teroristai, tikriausiai kaltinamas būtų dabartinis Izraelio premjeras. Jeigu teroristai bus sunaikinti, girdėsime kitokias kalbas, kiek daug civilių žuvo. Bet niekas pasaulyje nepaklausė, įskaitant teroristus, kiek nekaltų žydų savo puolimu jie išskerdė. Teroristams galima, žydams ne.

Dabar, teroristai, jiems pritariantieji civiliai nepaklausę Izraelio kariuomenės įsakymų civiliams kraustytis šiaurės link, apgailestauja, kad gaunasi perdaug nekaltų žuvusių tarp teroristų. Kam Bidenas nori įtikti reikalaudamas, kad žydai baigtų karą? Prieš terorizmą kovoti reikia visiems bendrai nežiūrint į įsitikinimus, odos spalvą. Kalbomis terorizmas nesustabdomas. Ar Bideno nusistatymas kaip ir prieš rusus, neturėti konflikto, toks pat ir prieš teroristus? Čia jau eičiau lažybų.

Pasaulis viešai kalba apie antisemitizmo sustabdymą, rankas sukišę į kišinius rodant špygas. Nei vienas iš jų nenori būti apšauktas antisemitu. Kokia veidmainystė. Izraelio kariuomenė privalo pasiekti savo tikslą sunaikinant teroristus, kad tame regione būtų ramybė. Juk prieš Izraelio įkūrimą tame regione taikos nebuvo. Kariavo visi prieš visus, arba tarp savęs. Tuomet civilių gyvybių nebuvo gailimasi. Dabar už žydų užgauliojimą jie gauna nuo žydų į kailį, ir šaukiasi Alacho pagalbos. Dar neteko žinoti, kad jie ją gautų, nes jie to neverti.

Namų užkabariuose. Trumpo reikalai kaip kokia karšta bulvė mėtoma demokratams patinkama linkme, iki šiol dar nieko neatsiekė. Mano nuomone, Trumpas perdaug kalba. Tas dar nereiškia, kad aš jo kandidatūrą į prezidentus nepalaikau. Jis buvo ir vėl bus geras prezidentas. Draugų jis neįsigijo skelbdamas jog jis pasirūpins nelegalų deportacija vietoje dabartinės valdžios kuri suteikia jiems darbo leidimus. Nelegalai sugeba reikalauti vis daugiau įvairių privilegijų, nes juk ir jie yra žmonės nenorėdami gyventi, kaip dabar, sugrūsti į kaimenes. Žadėti jiems aukso kalnai pradingo jiems įsibrovus į JAV teritoriją. Prie Trumpo jų deportacija neišvengiama. Taip pat pranyktų Meksikos prezidento iliuzijos. Trumpas pasirūpins, kad tinginiam ir įvairiems „freeloaders“ būtų nutraukta federalinė pašalpa maisto, būsto išlaikymui. Nieko nedirbant jie sugeba tiktai šiukšlinti ir gyventi tose šiukšlėse. Tie tinginiai dykaduoniai gaudami pašalpas,apsipirkti važinėja automobiliais, apie kuriuos ne vienas iš mūsų svajoja, bet neįgalime nusipirkti. Trumpas yra jiems pabaisa.

Trumpas teisus. Amerika yra tapusi socialinė valstybė. JAV Konstitucija nepakeista sako, jog Amerika yra kapitalistinė valstybė, kur verslas atskirtas nuo politikos ir ne valdžios reikalas nustatinėti atlyginimo minimumą. Manau, jog visi sutiksime, jog verslas žino kaip elgtis ir kiek už darbą galima mokėti. Verslas jokių valdžios nurodymų neprivalo toleruoti. Tiktai taip bus pasiekta M.A.G.A.

Spauda praneša, kad įvyko neįvykusi tragedija. Pasirodo, kad valstybės sekretoriui norint savo valdišku lėktuvu patekti iš Paryžiaus į Briuselį, tapo neįmanoma, nes lėktuvas techniškai netiko skridimui. Todėl kelionę iš Paryžiaus į Briuselį teko atlikti autobusu. Baisu, ar ne? Tai JAV valstybės sekretoriaus pažeminimas, kelionę tęsti autobusu be jokių lėktuve turimų patogumų? Sekretorius už tokį elgesį privalėtų streikuoti ir piketuoti Baltuosius Rūmus.

Kokia garbė yra JAV prezidentui nevykdyti JAV Aukščiausio Teismo spendimų? Tai yra JAV prezidento įžūli negarbė paneigti duotą priesaiką, apsaugoti ir apginti vieną iš trejų, ir visas, valdžios šakas. Tas prezidento spendimas atleisti nuo pasižadėtų paskolų studentus siekiančius mokslo, neturi galios. Tai kodėl neatleisti Amerikos darbo žmones nuo pasižadėtų paskolų perkant būstus bei automobilius? Kodėl studentai geresni? Ar kad jie išsilavinę, pasiekę aukštų pozicijų tarnyboje, gaudami riebesnes algas, taps turtingi, o eilinis darbininkas, per visą savo gyvenimą, aukščiau bambos neiššoks. Juk diskriminacija nepriimtina. JAV Aukščiausias Teismas, aiškindamas Konstituciją, paneigia prezidentui tokią studentams amnestiją. Prezidentas neklausydamas Aukščiausio Teismo nuomonės, žada iš naujo skelbti studentams paskolų amnestiją, apeinant net ir JAV Kongresą. Ar tai ne diktatorius Bidenas? Bidenas privalo suprasti, jog pasižadėjimai privalo būti vykdomi.

Apie saulės užtemimą buvo daug kalbėta, bet nieko įspūdingo neįvyko. Net mano laukinis burundukas (chipmunk) buvo išlindęs iš urvo stebėti tą gamtos stebuklą. Viskas pasibaigė gerai. Pirmą kartą mačiau saulės užtemimą 1954 metais vasarą (?)  Šilutėje. Tais laikais dar niekas masiškai radijo aparatų neturėjo, nes ne visi būstai buvo aprūpinti elektra. Vis dar jautėsi karo kvapas. Saulei aptemus įvyko įdomių dalykų, kurių dabar niekas nekartoja. Senos bobutės skelbė jog tai pasaulio galas. Apie pasaulio galą išsiaiškino du rusai. Vienas klausia, ką darytum jeigu ateis pasaulio pabaiga. Kitas atsako, juk mes gyvename Rusijoje, Ji čia neateis, Ji tik išeis. Tas saulės užtemimas įvaro daug kam baimės nors jis visai nekenksmingas.

Lietuvoje pirmuosius Vokietijos brigados karius pasitikęs L. Kasčiūnas: joks priešas iš Rytų nesugalvos testuoti NATO 5-ojo straipsnio. Ar šis aukšto laipsnio asmuo nepagalvojo, jog jį patį reikia „testuoti“ lietuvių kalboje. Lietuvoje tokie „svoločinos“ (žodis rusiškas nes jis į lietuvių kalbą neišverčiamas) privalo būti spyriu į užpakalį išspirti į pradžios mokyklas. Tai bent būtų „fonės“ (angl. Fun), juoktųsi žmonės. Gyvenant Amerikoje, dažnai pasitaiko įvesti kalbant kokį anglišką žodelį. Tai normalu, nes vartojame dvi kalbas. Lietuvoje, tik lietuvių kalba.

„Už matušką Rusiją, „no matter how hopeless, no matter how far.“

 2024-04-11


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos