Tokios tokelės (193) MišrainėGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!


Sveikinu ukrainiečių tautą su Nepriklausomybės diena. Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


IŠDAVYSTĖ AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO. Kitaip negalima vadinti aukščiausių NATO pareigūnų pasiūlymus perleisti rusams dalį užimtos Ukrainos teritorijos mainais už taiką (?) su Rusija ir  Ukrainai NATO narystę. Ne tik IŠDAVYSTĖ AUKŠČIAUSIO LYGIO, bet ir NATO sunaikinimas, paverčiant jį Putino pataikavimo įrankiu. Rusai niekuomet jokios taikos nepripažino, nepripažins ir dabar.


Cituoju NATO pareiškimą: Dėl Ukrainos teritorijos iškeitimo į narystę – naujas NATO pareiškimas Visų NATO šalių narių pozicija dėl visiškos paramos Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui nepasikeitė. Oficialus Šiaurės Atlanto aljanso atstovas apie tai anonimiškai pasidalijo komentaru. Anot jo, bloko šalys rems Ukrainą tiek, kiek reikės. „Esame įsipareigoję siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – pridūrė jis. Tik Ukraina turėtų nuspręsti dėl laiko ir sąlygų taikai pasiekti. Taip pat Aljanso atstovas pažymėjo, kad būtina parengti saugumo priemones, kad karas nepasikartotų ateityje.


Tai tik pasiteisinimo vapalionė. Ar tas, ir ar tie, Putino ruporo pareigūnai dar neatleisti iš pareigų?  


Ar ne perdaug privapaliota? Ukrainos taikos sąlygos žinomos. Nėra tikslo spausti dėl taikos Ukrainą. Spausti reikia Rusiją. Bet Rusija stato savo sąlygas, kurias jau vapalioja aukščiausi NATO pareigūnai. Pats vyriausias vadovas teisinasi.


Vilniuje NATO suvažiavimas pasižymėjo baime prieš Rusiją, ir NATO irimu. Nejaugi galime patikėti, kad NATO viršūnėje tiktai vienas asmuo su Putinui pageidaujama galvosena? Aišku, yra daugiau asmenų skaldančių NATO veiklą. Amerika bijo ruso; vokiečiams reikalingos rusų dujos ir alyva; vengras, senas komunistas žiūri į rytus bet valgo vakarų duoną. Nesistebėkime, Putinas NATO viršūnėje turi savo žmonių. Pėdsakai nebepanaikinami. Rusai siekia įtakos sferų. Jie, pažadėdami taiką jas gaus, ir tuomet įsitvirtins rytų – vakarų paktas, kaip kad buvo nelemtasis Molotovo – Ribbentropo paktas, privedęs pasaulį prie Antrojo Pasaulinio karo išsiplėtimo.


Rusai papratę gauti ne savo ir valdyti. Jeigu negauna, tai pasiima jėga, nes niekas stabdyti jų net negalvoja. Taika su rusais, yra tiktai laiko gaišinimas, nes rusai viską, kiekvieną tarptautinį susitarimą matuoja ant savo kurpalio, jokių susitarimų niekuomet nesilaikant. Vakarai privalo su rusais kalbėti tik iš jėgos pozicijos, tuomet turėsime taiką.


Baltarusijos „batka“ atsikando Wagner grupės banditų, grąžindamas juos į Rusiją „atostogoms“. Jų išlaikymas valstybei pasidarė per didelė nepakeliama našta. Sunku pasakyti ką su jais darys Rusija, nes jie atsisako vykti į Afriką arba į Libaną. Dykaduoniai Rusijai nereikalingi. Rusijos iždas taipgi tuščias.


Rusai pyksta, kad ukrainiečiai apšaudo įstaigas ar karo reikalų gamyklas jų miestuose sukeliant paniką gyventojų tarpe. Bet kas davė leidimą rusams taip elgtis su ukrainiečiais daužant jų būstus ir žudant žmones? Ne be reikalo Rusijos gynybos ministras Šoigu susirūpinęs Rusijai nebeturint vilties laimėti tą Putino karą. Jeigu jau to karo nelaimėjimu susirūpinęs gynybos ministras, tai ką galime galvoti apie padėtį pačiame Kremliuje?


Lukašenka: Reikia kalbėti su lenkais. Atrodo, jog Baltarusijos „batka“ suprotėjo, gal Putino verčiamas, paskelbė norą kalbėtis su lenkais mažinant konflikto galimybes. Įdomu?


Putinas savivaliauja Juodoje jūroje. Šį kartą rusų karinis laivas, įspėjamų šūvių pagalba, sustabdė turkų tuštį laivą plaukiantį į Rumunijos Sulima uostą Dunojaus žiotyse. Apžiūrėjus laivą, jam buvo leista tęsti kelionę. Nežinia, ar turkai tokiu rusų elgesiu patenkinti. 


Illinois valstijos gubernatorius pasirašė naują ginklų įstatymą, suteikiant plėšikam laisvesnes plėšikavimo galimybes. Politinis žaidimas visiškai paprastas. Žmonės įgrisę nuo kriminalinių nusikaltėlių nesutramdomos veiklos šaukė ir gavo naują ginklų kontrolės įstatymą, nieko vertą. Visi, iki šiol, priimti ir pasirašyti įstatymai kontroliuoja taikius ginklų savininkus. Nusikaltėliai nepaiso jokių taisyklių. Jie turi savas. Nusikaltėliai žinodami, jog jiems niekur nebus rodomas pasipriešinimas, laisvai atiminėja automobilius, apiplėšia krautuves ir gyventojus. Policija? Ji prisišaukiama visuomet nusikaltimui įvykus ir nusikaltėlių pėdomis atšalus. Juk laike apiplėšimo šaukti policiją nepatartina.


Yra valstijų kur ginklams nėra jokių suvaržymų ir ten vieni kitus, kažkodėl, nešaudo. Mūsų Illinois politikieriai, tą ginklų laisvę, nesugeba išaiškinti ir ją pritaikinti mūsų valstijoje. Baisus dalykas ta ginklų laisvė. Mūsų, Illinois, valstijos Seimas yra apsėstas, iki išprotėjimo, su ta bereikalinga ginklų kontrole. Kas atsitiktų panaikinus visus ginklus varžančius įstatymus? Kas atsitiktų, jeigu piliečiai pėsti, važiuoti bei esantys namuose, viešai galėtų nešioti ginklą, kaip kad yra kaikuriose valstijose kuriose vieni kitus nešaudo? Tikriausiai Seimo nariai galvoja, kad jie liktų be darbo. Galvoja teisingai, nes jie nieko gero nesugeba nuveikti žmonių gerovei. Jie tiek buki, jog nemato kaip veikia šalia esanti Indiana. Ten palaidi ginklų įstatymai, todėl jie nesišaudo kaip Illinois. Indianoje Seimas valdo valstiją, o Illinois Seimas valdo žmones. Pravedus įstatymą, piliečiai apgynę ginklu save laike ginkluoto užpuolimo ir nušovę užpuoliką, neprivalėtų būti persekiojami jokiuose teismuose. Tikiu, jog automobilių atiminėjimai, krautuvių bei piliečių apiplėšimai, panaikinus beprotiškus ginklų įstatymus, būtų praeitis. Nusikaltėliai yra bailūs. Namų apiplėšimuose, nusikaltėliai pamatę į juos atkreiptą ginklą, iš baimės bėga. Tiktai ginklu galima sutramdyti kriminalą.


Čikagos meras, kuris akivaizdžiai matomas kaip rasistas ir nukrypęs į kairę labiau nei jo pirmtakė, su ginklų įstatymais patenkintas, nes jie duoda laisvę kriminaliniams nusikaltėliams. Grįžta Al Caponės mafijos laikai. Tik dabar valdžią ima paaugliai veltėdžiai, merui nuleidus rankas ir į visą situaciją žiūrint pro pirštus. Pagal merą, jaunimas turi teisę išsidūkti. Tą jau pastebėjome vieną savaitgalį miesto centre. Policija? Eikit sau. Juk policija paklusni merui. 


Juk, iš praeities žinome, kaip valstiją daug metų valdė pasenęs „neklystantis“ Seimo pirmininkas, kuriuo dabartiniu metu federalai susiįdomavę jo korumpuota veikla. Nežinia, ar federalai sugebės jį dar gyvą nuteisti, ar teismo sprendimą bandys jam perduoti graborius. Visi nusižengusieji, įvardinti straipsnyje, yra demokratai. Ar gali būti kitaip? 


Vėliausios žinios praneša, kad Prigožinas žuvo lėktuvo nelaimėje. Kartu su Prigožinu žuvo dar devyni nekalti žmonės. Pranešama, jog bus nuodugnus tyrimas. Nelaimės kaltininkai jau dabar žinomi. Jie jau buvo žinomi dar prieš avariją. Caras iš džiaugsmo trina rankas. 


Tikiu, kad sekančiame straipsnyje turėsiu daugiau žinių, kurių žinojimas nieko nebepakeis.
Putinas rankas trina, šypsosi, rimtas, gal meldžiasi už Prigožino sielą, sakydamas: Так тебе и надо! Что ты за балван, загляделсья ты в аэроплан. 2023-08-24

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės