Tokios tokelės (181) Įvairenybės

 Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.              

   

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis svoločinai.


Žodžiai, kuriuos pradžioje naudoju, tikiu, kad jie yra sukurti mano motinos. Tam ji turėjo gabumų. Ji dažnai niūniuodavo:


Geltona, žalia ir raudona,

Tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu,

Joje tėvynė Lietuva.


           Dažnai ji pakeisdavo paskutinį dvieilį į:


Sugrįš iš užsienio Smetona, 

Ir vėl bus laisva Lietuva.


Ne paslaptis, kad mano tėvai buvo Smetonos šalininkai. O gal ir aš esu „politically incorrect“? Tai buvo pirmosios Lietuvos okupacijos pradžioje.


Pasibaigus Pirmam Pasauliniam karui, Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, Amerikoje, lietuvių tarpe garsiai skambėjo dainos žodžiai (Vanagaitis?) „... Taigi broliai mes lietuviai atgavę liuosybę paduokim viens kitam ranką turėkim vienybę ...“. Praktika rodo, jog lengviau paduoti ranką bet kam kitam, tik ne savam lietuviui. Valdyti Lietuvą galiu tiktai „AŠ“. Kiti pasigyrimai neturi reikšmės. Ta „AŠ“ buvo pastebima laike ponios Adamkienės lankymo Kolonų salėje. Tai mužikiškas elgesys, kuriam pavyzdžio niekur nerandu. Nejaugi pirminis galvos palenkimas reiškia kaltės prisipažinimą? Ne. Tai reiškia pagarbą kitam, arba net aukštesniajam. Dabar Lietuvoje tos pagarbos labai trūksta. Atsimenu, kai Čikagoje kokioje nors karčemoje padauginę, mes valdėme visą pasaulį, įskaitant ir Lietuvą, kol iš karčemos būdavome išmetami. Begėdžiai, nežinojo su kuo turi reikalą. Su tokiu mūsų pažeminimu, dingdavo ir mūsų „AŠ“. Gal tie dabartiniai „AŠ“ yra nemirštantys? Gal atėjo laikas save, vietoje „AŠ“ vadinti daugiskaitoje „MES“? Gal būtų galima išgirsti save vadinant „MES“ runkelė/ runkelis). Juk lietuvių kalba dažnai keičiama, pagal nuomonę. 


Daug vienybės žodžių yra sudėta dainose, apdainuojama, bet naudos kiek iš ožio pieno. Visur linksniuojamas žodelis „AŠ“. Rusai laimingesni. Jų žodis „AŠ“ susideda iš vienos raidės, ir ta raidė yra paskutinioji jų alfabete, pačiame gale.


Rusijos gyventojai pasipiktinę naujais gaisrais Rusijoje. Visų pirštai rodo jog tai ukrainiečių pastangos. Kodėl nepagalvojama, kad tai pačių rusų rezistencija kovoja su Putino tironizmu? Putinas niršta, kad jo nenumušamas raketas „Kinžal“ ukrainiečių oro gynyba amerikietiškomis antiraketomis, be pasigailėjimo skina dar joms skrendant padangėmis. Užtat, kad ukrainiečiai jas numuša, kremlius areštavo grupę inžinierių dalyvavusių raketos gamyboje. Nepasisekimas reiškia areštą.


Maskvoje gynybos ministerijos komplekso rajone šiomis dienomis buvo pastebėtas didelis dūmų debesys. Policija buvo uždariusi gatves. Galėjo, ir važiavo tiktai ugniagesių mašinos. Įdomu, valdžia skelbė, kad nieko pastatų komplekse neįvyko. Gal ugniagesiai sugebėjo tuos dūmus sukimšti į balionus? Juk Rusija įvairių nebūtinybių kraštas. Žmonės matė ir pradėjo bijoti, ne be reikalo.


Krasnodare degė degalų atsargos. Nebeįmanoma užginčyti, kad Rusiją yra apėmęs didelis gaisras ir rezistencinė Putino nuvertimui skirta kova. Kur bėgs Putinas ieškoti politinio prieglobsčio? Europos Sąjungoje jis turi draugą Vengrijoje, kuris dabartiniu metu ardo ES vienybę, vetuodamas ginklų paketo teikimo Ukrainai. Komunistas. Šis komunistas viešai skelbia, kad Ukraina negali laimėti karo prieš Rusiją. Tokie pareiškimai labai naudingi Putinui. Ukrainos tikslas yra ne laimėti karą, bet tik atsikovoti rusų okupuotas sritis ir atstatyti kraštą.


Ukraina pasigyrė, kad ji naudos ilgų distancijų raketas prieš rusų raketinius puolimus. Rusams bus įdomu žinoti kodėl tos raketos krenta ant jų galvų. Valdžia tik dabar paviešino „pergalingas“ žinias apie Ukrainos karą. Rusams atsidarė akys, nes karas jiems nereikalingas.Tos ukrainiečių raketos yra ypatingos, Britų gamybos. Tuo tarpu Amerikoje reikalaujama, kad paramą gaunantys ukrainiečiai, tuos Amerikos teiktus ginklus nenaudotų už savo valstybės ribų. Ko bijo amerikiečiai? Putino grasinimų? Vieni sako, geriau „red than dead“, ir reikalui esant gal net ir vergauti rusams. Teisingiau būtų, geriau „dead than red“. Nieko panašaus, nes pati Rusija pradeda vergauti Kinijai.


Susidarę savanorių rusų Rusijos išlaisvinimo daliniai, užėmė labai sunkią, bet reikalingą kovą su galinga Kremliaus mafija, kuri, nesvarbu kas bus jos vadas, negalvoja net pėdos žengti atgal. Jie išvogę visą Rusijos turtą, prisipirkę bei prisistatę visame pasaulyje įvairių pilių/pilaičių gyvena didžiausioje prabangoje, kuriems net karaliai gali pavydėti. Jie nebežino, gal užmiršo kas yra normalus gyvenimas. Matome ir turime Rusijoje Sovietų Sąjungos auklėtinius/mafijozus. Įdomu, bet tuos Kremliaus mafijozus saugoja privati Putino armija, susidedanti iš 80 000 karių, kurių vadas yra Prigožinas. Reiškia lapė saugo vištas.


 Rusijoje kylant neramumams, kalbama jog Wagner grupės kariuomenės vadas Prigožinas taps Putino nugalėtoju. Nelabai svarbu kas laimės, bet labai svarbu kodėl taip vyksta. Rusijoje ir pačiame Kremliuje vyksta dideli neramumai. Vis ieškoma ir nerandama kaltininkų. Tai normalu Rusijoje. Ten kaltininkai nekelia rankas aukštyn pasiduodami. Jie naudoja tam išnykimui nuo liaudies keršto jiems statytus milijardinius tunelius ir bunkerius. Tai tik laikina paguoda. Ukrainos prezidentas yra pasižadėjęs nekariauti rusų žemėse, tiktai Ukrainos teritorijoje atsiimant okupuotas sritis. O Maskva, patyrusi keletą sprogimų atneštų dronais, dreba. Kas bus?


Rusija vakaruose turi reikalą dvejuose frontuose. Vienas yra Ukrainos frontas kuris be pasigailėjimo talžo rusus atsikovodami savo okupuotas sritis. Tai Ukrainos neatimama teisė nors rusai galvoja kitaip. Antras frontas yra susikūręs savanoriškai iš asmenų pasiryžusių ir kovojančių prie Putino tironiją. Jie nedidelėmis, bet judriomis grupėmis naikina Rusijos teritorijoje karinius objektus ir sandėlius. Jie apeina ir nebaudžia civilius gyventojus. Jie nesprogdina gyvenamus namus. Jų nuostoliai būna įvairūs.

 

Spaudoje, kuri yra įvairi, daug rašoma Ukrainos naudai, taip pat nemažiau ir Rusijos naudai. Rašytojai prisiklausę to „čiulba čiulbutis uodegą papūtęs ant putino šakelės“, tos įkyrios Putino muzikos, tiki Putinu. Tie žmonės net nesupranta kas yra laisvė, kokia yra vergija laisvės netekus. Tą vergiją jie įsivaizduoja kaip Dantės pragarą į kurį jie niekuomet net su Putinu neitų.


Vovočkai prisisapnavo Hitleris, sakydamas: Vovučka, molodec, tu sugebėsi padaryti tai ko aš nesugebėjau – sunaikinti Rusiją. Kas prieš? Nėra. Vienbalsiai sutinkame su Vovučkos sapnu.


2023-06-01


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos