Tokios tokelės (159) Ukraina 19
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


Ką duos pasauliui ateinantieji Nauji Metai? Pasaulis trokšta taikos. Nuo taikos troškimo iki jos pasiekimo, kelią pastoja Rusija. Rusija daug kalba apie taiką, tautų nepriklausomumą, pati savo žodžių nesilaikydama. Pagal Rusijos supratimą, ji yra „išrinktoji“ tauta gelbėti kitas tautas iš kapitalistinės vergijos, o mes suprantame būti pavergti vergijon. Kokie mes buki. Nei viena pavergta tauta neturėjo noro likti pavergtai Rusijos jungo. Taip pat staiga, klastingai užpulta ukrainiečių tauta, didvyriškai ginasi to „išvaduotojo“ vergijos jungo. Galima pavergti valstybes, bet žmonių širdys, tautos gyvybė, išlieka nepavergtos. Maskolius, laukinis, tą nesupranta. Su nekantrumu laukiam ką Putinas gaus dovanų Naujiems Metams. Apie Šv. Kalėdas neužsimenu, nes jis jų nevertas. Linkėčiau jam priklausomą vietą psichuškoje arba kartuvėse, o gal kulką tarpuakyje.


Ukrainos prezidentas Zelenskis pabuvojęs Washingtone užsitikrino Amerikos paramą kare su rusais. Tikriausiai, Putinas eina visiškai iš proto, gavęs tokią jam nepatinkančią žinią. Jis pats graibosi kur tik gali gauti ginklų ir amunicijos savo arsenalo papildymui. Girdėta (žinios nepatvirtintos. Tikriausiai paskalos), kad Putinas užsimanė net oligarchų turtus konfiskuoti ir jais tepti savo karo mašiną. Tai labai pavojingas sprendimas, kuris gali pakenkti Putino sveikatai ar gyvybei. Pati Rusija nebesugeba aprūpinti savą kariuomenę ginklais ir amunicija Ukrainos kare. Nusigyveno. Šiame kare amerikiečių ginklai rodo savo pranašumą. Iki šiol tie amerikiečių ir NATO sąjungininkų kariuomenių ginklai buvo bandomi tiktai poligonuose. Dabar, Amerikai ir vakarų sąjungininkams yra gera proga ginklų negeroves suprasti ir ištaisyti.


Mums, galbūt keistai atrodo, kodėl ukrainiečiai turėdami tokius gerus ginklus nedaužo Rusijos miestus.

 

Pirmame atsakyme panaudosime žmogiškumą. Ginklų tiekėjai ir patys ukrainiečiai mato kaip be reikalo žūsta civiliai gyventojai nuo priešo nežmogiškumo. Gal todėl ir vengiama daužyti gyventojų namus. Daužant namus karas negali būti laimimas, nes įsigyjama daugiau priešiškai nusistačiusių žmonių masių. Gali būti, kad vakariečiai net draudžia jų teikiamus ginklus naudoti prieš beginklius gyventojus.

Antrame atsakyme panaudosime pirmą atsakymą pridėdami naujų detalių. Ukrainiečiai supranta gaunamus ginklus naudoti pagal paskirtį. Žodis „gaunamus ginklus“, reiškia ne pačių ginklų gamybą. Tiekiamų ginklų tiekimas gali bet kada nutrūkti. Vietoje namų daužymo, jie sugeba tiksliai pataikinti ir sunaikinti rusų amunicijos bei ginklų sandėlius ir degalų atsargas, taip pat ir kariuomenės susitelkimus ir aukštus kariškius. Ukrainiečiai sėkmingai sunaikina rusų tankų kolonas. Ukrainiečiai sėkmingai numuša rusų lėktuvus. Kartais ukrainiečiams, mušant priešo orlaivius, talkoje pasirodo ir patys rusai, kurie sava technika neatskiria savų bei priešo orlaivių, mušdami ir savuosius. Jie, rusai, labai gabūs ir civilinių orlaivių numušimui. Kare, kariuomenės tikslas visuomet privalo būti naikinimas priešo kariuomenės bei su ja surištas atsargas ir sandėlius. Deja, rusų kariuomenės tikslai reiškiasi civilių beginklių žmonių žudymu, į nelaisvę paimtųjų Ukrainos piliečių trėmimu į Rusijos gilumą vergijon. Taip tebetęsiami viduramžių laikų vergijos papročiai. Ir jie dar turi drąsos kalbėti apie Holokoustą? Niekšai. Rusiškas nužmogėjimas yra tiesiog neapsakomas, beribis. Jiems, kas ne rusas tai ne žmogus. Vakarų civilizacija tokių veiksmų nepripažįsta. Kas yra tie rusų generolai bei kiti aukšti karininkai? Ar jų aukštos karo akademijos suteikia tokį apmokymą? Kas duoda tokius įsakymus puolančiai kariuomenei? Žinome, kad rusai sugeba pataikinti į gyvenamuosius namus, kad gyventojai išbėgiotų o užplūdę kariai turėtų ką plėšti. Tą jie, rusai, vadina aukšto laipsnio kultūra. Mums sunku patikėti, bet tikrovė tokia, kad šiais civilizacijos laikais dar yra valstybių gyvenančių ir garbinančių laukinį elgesį. Tai Rusija, visur pabrėžianti savo valstybės dydį, bet nutylinti ir nerodanti pasauliui savo skurdą ir vyžas.


Dabar, išlydint Senus Metus ir Sulaukus Naujus Metus, aišku su šampano butelių kamščių šaudymu, linkėdami vieni kitiems tiktai geriausio, neįvardindami kas tas geriausias, neužmirškime žmonių pasišventusių, kurie šiuos Naujus Metus sutinka praleisdami apkasuose, sušalę, alkani. Tai ukrainiečiai, tautos didvyriai. Garbė ir šlovė jiems. Mes lietuviai, ne kartą apgynę savo tautos laisvę, linkėkime ir ukrainiečiams išlikti laisviems, atsikratant amžiams to rusiško laukinio debiliškumo. Visas laisvas pasaulis, kartu ir mes prisidėkime prie ukrainiečių išlikimo laisviems. Kol Ukraina ginasi to pasaulinio bandito, mums šypsotis nevalia. Padėti Ukrainai tebūna mūsų visų šventa pareiga. Niekuomet neužmirškime, jog geras maskolius yra negyvas maskolius. Vadovaukimės šia išmintimi.


Gerbiami skaitytojai! Šias metais parašiau 45 straipsnius šiam „Amerikos Lietuvis“ laikraščiui. Ne visiems įtikau, ir ateityje ne visiems įtiksiu. Jeigu ką asmeniškai arba politiškai užgavau, ir už kitas nesąmones kurias prirašiau, visų gerbiamųjų skaitytojų viešai atsiprašau ir prašau atleidimo. Žengiant į Naujus Metus noriu būti švarus, nes tą dieną mes su žmona kelsime taures už mūsų bendrą gyvenimą, tiksliau, 73 metų vedybinę sukaktį.


Sėkmės visiems Naujuose 2023 Metuose.

 

 2022-12-29

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės