Tokios tokelės (158) M.A.G.A.

O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.
Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


Ar užjaučiame Ukrainos karius kurie per šias šventes permirkę šals apkasuose, kovodami prieš rusišką teroristą, gindami ne tik Ukrainos bet ir Europos laisvę? Ar užjaučiame ukrainiečius piliečius ir vaikus be žaislų kurie šias šventes švęs tamsoje ir šaltyje būdami alkani?


Daugelis nekenčia demokratų, bet bijo Trump‘o valdžioje. Nekenčia demokratų už begalinę kainų infliaciją, trūkstant dyzelino ir brangstant kainoms. Daugelis piliečių kalba vienaip, bet balsuoja už demokratus. Tai veidmainiškumas. Užklausti ką blogo padarė prezidentas Trump, atsako jog jo klaida yra, kad jis atstovauja turtingųjų partiją. Ai, „asilai, asilai“, nesusigaudo, kad be turtingųjų jie liktų bedarbiai ir gyventų skurde. Juk turtingieji savo sugebėjimais laiko Ameriką pasisekimo ir aukšto pragyvenimo šalimi. Jie yra darbdaviai. Blogai? Demokratai naudojasi tomis pačiomis gerovėmis sukurtomis turtingųjų. Demokratų jaukas yra korupcija bei daug žadėti, bet nieko neduoti. Demokratų tradicija, kelti mokesčius. Gerai? Respublikonai nieko nežada, bet daug duoda. Pirmasis respublikonų davimas piliečiams yra mokesčių mažinimas. Blogai? Antras, atpalaiduoti piliečius nuo nereikalingų biurokratijos išradimų, laisvę varžančių įstatymų. Blogai? Trump‘as pripažįsta, jog ne valdžios reikalas valdyti žmones, ko nepripažįsta demokratai sugalvodami vis naujų varžančių įstatymų. Blogai? Savivaldybės yra žmonių valdymo sistema. Blogai? Deja, demokratai viską nori valdyti ir kontroliuoti iš Washingtono. Gerai? Juk tam jie yra demokratai. Trump‘as pasiryžęs atimti iš tinginių, valkatų bei kitų galinčių dirbti jiems teikiamą valstybės pašalpą mūsų mokesčių pinigais. Blogai? Tie neturtingieji valkatos bedarbiai maisto šelpimą važiuoja atsiimti prabangiais automobiliais apie kuriuos mes tik svajojame. Gerai? JAV apeliacinis teismas galutinai atmetė Bidono pastangas, kad draudimai dengtų, o daktarai vykdytų transseksualias operacijas. Blogai? Bidonas buvo įsitikinęs, jog jo sprendimai galutiniai ir vykdomi. Teismai galvoja kitaip. Blogai?


Tai ar pastebime skirtumą tarp demokratų ir respublikonų, nors abeji yra amerikiečiai?


Anksčiau vis galvojau, jog Čikaga nesugebės savęs susinaikinant, aplenkti Detroito miestą. Žiauriai klydau. Lenktynes, nors ir neoficialias, laimėjo mūsų Čikaga. Dėkoti reikia merui ar merei, nežinant kas ji ar jis. Sakosi turinti žmoną. Kas iš to, kad kelnėse nieko nėra. Tuščia ir smegeninė. Merga gimusi, liks senmerge. Senmerge liks ir jos žmona. Merė yra priešinga policijos išlaikymui ir jos egzistavimui. Merė nuo pat išrinkimo dienos nekentė buvusio Čikagos policijos viršininko, kuris tą aukštą vietą pasiekė pradedant eiliniu, nors taip pat juodaodis. Jam būnant viršininku, policija buvo veikli ir drausminga. Merė tokio viršininko netoleravo ir, radusi priekabą, jam išgėrus, privertė jį atsistatydinti. Gaila, kad asmeniškumas laimi. Tokia pat šališka, rasizmu permirkusi, valstijos prokurorė Cook apskričiai, į nusikaltimus nekreipia dėmesio. Juk negalima saviškius kišti į kalėjimus. Gal ji yra gavusi grasinimų nuo nusikaltėlių grupuočių? Taip pat nieko gero nesulaukėme ir iš valstijos vyriausio prokuroro. Čikagoje vis dar žaidžiama rasizmo korta. Saugiausia Čiū9kagos miesto dalis yra ten kur gyvena merė. Čikagos miesto vyriausias policininkas mažai dėmesio kreipia į įvykius daromus nusikaltimo grupuočių. Jis pilnai ištikimas merės nuomonei. Algą gauna neblogą, tai ko daugiau reikia? Per antrąjį gruodžio mėnesio savaitgalį Čikagoje pašauti 77 asmenys, iš kurių 5 mirtinai. Tai viršija net ir Ukrainos karo nuostolius tokiu pat laikotarpiu. Aišku, merė, kartu su policijos viršininku pagrūmos nusikaltėliams, kurie nieko neklauso, ir galvojama, jog taip problema bus baigta. Atvirai kalbama, jog nusikaltėlių grupuotės jau valdo miestą, nes policija bejėgė. Norint įvesti tvarką, reikia atrišti policijai rankas, leisti už pasipriešinimą policijos reikalavimams naudoti „bananus“, kad nepaklusnusis atsimintų visą gyvenimą, o ginkluotus nusikaltėlius šaudyti vietoje. Policija privalo būti apsaugota nuo nepagrįstų kaltinimų. Teismai, nusikaltėliams, privalo išėjimo duris užrakinti, raktą išmesti ir pagal nusikaltimą bausti griežtai. Ar sunku taip padaryti? Už tokią griežtą veiklą pasmerkimo galima laukti tiktai iš nusikaltėlių artimųjų. Jie taip pat sutvarkomi.


Californijoje, vienoje apskrityje, kriminaliniai nusikaltėliai jau paėmė viršų. Policija atsisako patruliuoti dienos metu, leidžiant nusikaltėliams elgtis pagal norą. Policija, įskaitant ir valstijos policiją, pripažįsta, jog nusikaltėliai turi viršų. Jų skaičius viršija policijos skaičių. Tai demokratų partijos demokratiniai padariniai.


Dar visiškai neseniai, prezidentaujant Trump‘ui, Ameriką nusiaubė visiškas chaosas. Nusikaltėlių, anarchistų kairiųjų pažiūrų grupės užsiėmė miestų naikinimu. Ypač nukentėjo vakarų valstijos. Buvo naikinamos krautuvės jas apiplėšiant, buvo padegamos policijos būstinės ir kas tik pakliuvo po ranka. Nukentėjo ir Čikagos Michigan gatvės prestižinės krautuvės. Įdomus faktas, kad visi šie miestų naikinimai vyko prezidentaujant respublikonų prezidentui Trump. Įdomu? Toliau, bus dar gražiau. Visi tie įvykiai vyko demokratų merų ir gubernatorių vadovaujamose valstijose. Pastebėję, kad jų miestai peršoko naikinimo ribą, jie kreipėsi į prezidentą šaukdami karinės pagalbos. Aišku, atsakymas buvo neigiamas, nes tai valstijų reikalas, todėl federalinei valdžiai kištis nevalia. Bet kodėl tie gubernatoriai turėdami sau paklusnę valstijos kariuomenę (National Guard) jos nepanaudojo riaušininkų malšinimui, bet šaukėsi federalinės pagalbos? Noras buvo pakenkti prezidentui, jam panaudojus federalinę kariuomenę, apšaukti jį diktatoriumi. Tie patys miesto merai bergždžiai ieškojo federalinių lėšų miestų atstatymui. Miestų merai, pasidavę tam naikinančiam gaivalui, stebėjo naikinimą pro pirštus. Pritardami?


Arizonoje, Maricopa apskrities demokratai nepasiduoda, nors žinomas 15 000 balsų skirtumas. Ietis surėmė dvi kandidatės. Ta apskritis labai išgarsėjo skaičiuojant balsus per 2020 metų prezidentinius rinkimus. Suktybė, demokratų savivaliavimas skaičiuojant balsus, yra tos apskrities prekės ženklas. Teismas sprendžia kivirčą.


Tai tokia demokratų demokratija, kurią norima mums įpiršti ir kurios atstovų nesąžiningi išrinkimai daro mus tos diktatūriškos partijos vergais. Pritarkime prezidentui Trump ir jo skelbiamai M.A.G.A. Let‘s go Brandon.


O dabar gyvenkime, krikščioniškai džiaukimės su ateinančiomis Šv. Kalėdom neplanuodami nieko perdaug ateičiai. Po atominių ginklų panaudojimo, nebereikės laidotuvėm pinigų, todėl naudokimės jais dabar. Po to atominio ginklo panaudojimo, tikriausiai būsime paversti į dulkes arba gyvi iškepti. Gal tuomet tiktai žmogėdros išliks. Neliks kas galėtų kam papasakoti, kad mes buvome. Istorijos nebeliks. Svarbiausiai tai, kad nebeliks nei „Didžiosios Rusijos“, nes tuomet pasaulyje viešpataus taika. Jeigu dar nebūsime atominio sprogimo spinduliavimo paversti į dulkes arba iškepti, linkiu visiems laimingiausių Naujų 2023 Metų, ir neužmirškime ukrainiečius.


Atmintyje išliko dar keletas eilučių eilėraščio sakyto, būnant antroku, Kūčių dieną, Lietuvos mokykloje:


A B C gerai pažystu.

Paskaitau ir parašau.

Jei kur truputį suklystu,

Tai labai atsiprašau.


2022-12-22 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos