Tokios tokelės (146) Maskolija
„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“


                                                       


“Garbė ir šlovė nepailstantiems, už laisvę, kovojantiems ukrainiečiams”.


Šiam pasauly visko būna. Aną dieną lankant žmoną ligoninėje, per garsiakalbių sistemą išgirdome švelnią bet trumpą muziką. Duktė sakė jog tai reiškia vieno naujo kūdikio gimimą. Po kiek laiko, seseliai būnant palatoje, vėl pesigirdo tokia pat muzika, tai seslė patvirtino vėl naujo kūdikio gimimą. Aš jos paklausiau ar iš dabartinių dvejų vyrų santuokų irgi pasitaiko kūdikių gimimų.  Vietoje atsakymo, ji padilbomis pažiūrėjo į mane tokiomis akimis, kad aš pagalvojau jog ji jomis mane užbadys, bet tuojau ir pati pradėjo kvatoti, taip atskydama į mano užklausimą. Taip, šiam pasauly visko būna, visko dar ir bus.


Rusijos, vyžuotasis prezidentas Putleris, skelbia 300 000 vyrų mobilizavimą į kariuomenę, kuri reikalinga Ukrainos teatro papildymui. Jeigu tiek dar liktų, tai būtų kaimų – užkampių rajonų jaunimas, kuris dar nesugebėjo arba negalėjo iėbėgti iš šalies vengiant karo tarnybos. Oligarchų vaikai netarnavo ir netarnaus rusų kariuomenėje, nes jie turtingųjų vaikai, ir tik jie turi “teisę maudytis šampane”. Juk kas nors turi paveldėti oligarchų turtą.  Taip visą laiką buvo, taip bus ir taip yra dabar. Pašauktieji praeina trumpą apmokymo laiką ir siunčiami į frontą. Nėra tikslo jos ilgai ir gerai apmokinti, nes jie pasmerkti žuvimui. Taip buvo Rusijoje ir per Antrą pasaulinį karą. Dabartiniai pašauktieji net nežino tikro karo su Ukraina tikslo. Tai parodo menkai apmokytų karių grobimų bei žudymo priežastis. Mat, tėvams už žuvusį karį išmokama kompensacija lygi abejotinos vertės Moskvičiui. Reiškia Moskvičius vertas vienos gyvybės. Tai tipiškai rusiškai. Hmmm. Kokį statusą reiškia turėjimas abejotinos vertės Moskvičius, gautas už Ukrainoje užgesusio vieno jaunuolio gyvybę?


Jaunimas iš Rusijos bėga, pagal išgalias, į bet kokius užsienius, kad nereikįtų tarnauti ir žūti Ukrainoje. Čia jau pasirodo Rusų armijos disciplina. Kurie nesuspėjo pabėgti, kariuomenėje rodo nepaklusnumą laipsniais vyresniesiems. Paklusnumas vyresniesiems yra svarbiausia kariuomenės disciplina. Fronte tai ypač pavojingas elgesys vyresniesiems. Rusijos armijoje nėra kas galėtų atstatyti discipliną bei gerbti vyresniuosius. Atstaymui disciplinos reikalingas būtų daugelio metų darbas, o pasisekimas nenuspėjamas, nes iš ruso širdies nebus įmanoma išmušti jo laukinį elgesį.


Pasipriešinimas mobilizacijai miestuose didėja. Didėja ir areštuotų skaičius. Bet ta melu ir propaganda apipilta minia ir jos nepasitenkinimas valdžia ir jos elgesiu visur didėja. Nemanau, kad policija bus pajėgi ją suvaldyti. O kur yra OMON daliniai? Lietuvoje rusai juos naudojo prieš lietuvius. Ar sugebės tie daliniai būti žiaurūs savo tautiečiams? Nenurimstant mobilizacijos pasipriešinimui bus dar nemažai įvairių susirėmimų su valdžios pareigūnais. Putleriui tokie dalykai kenkia labai.


Facebook, lietuviškai viename komentare skaičiau Putinas pavadintas tikruoju vardu: „Prakeiktas banditas“. Vardas pritinkantis jo profesijai. Aš dar pridėčiau, jog jis yra ir didžiausios valstybės vyžuotas prezidentas. Vyžos Rusijoje gerbiamas apavas. Gal ir kariuomenę aprūpins vyžomis? Batų juk nėra kam iš ko gaminti, o rusų pagaminta karių avalynė lieka „skysta“. Bet, ir mobilizacija nevyksta pagal planą. Gal pagal vyžų skaičių bus mobilizuojama ta nauja kariuomenė. Šauktiesiems tuojau pat reikalinga pastogė, apranga, maistas ir ginklai. Iš kur bus                                        imamos lėšos? Juk iždą vogė visi bendrai, valdžioje esantys oligarchai, o atsakingas  lieka vyriausias. Putleris galvoja, mesdamas į Ukrainos frontą naujai pašauktų didelį skaičių, laimėti prieš ukrainiečius, „užmėtydamas juos kepurėmis“. Juk rusai ir prieš Antrąjį Pasaulinį karą sakė, jeigu vokiečiai puls, mes juos kepurėmis užmėtysime. Bet, istorija sako kitaip. Rusija ir jos kariuomenė yra desperatiškoje padėtyje. Pastebimas aiškus Putlerio blaškymasis, kartu ir baimė. O neramumai Rusijoje didėja. Rusijos žmonės pasipiktinę tokia valdžios priespauda. Putleriui yra kuo susirūpinti. 


Putleris visiškai išprotėjo. Jis galvoja, kad kas patikės jo pasakomis apie referendumų, okupuotose kraštuose, pasisekimą Rusijos naudai. Okupuotame krašte šeimininkauja ir pagal savo norą tvarką veda tiktai okupantas. Jokie okupanto surengti referendumai rimtame pasaulyje nepripažįstami. Maskolius su savo politika lieka kiaulė, o elgesiu, nepataisomas svoločius.


Vakarų laisvasis pasaulis privalo, kartoju privalo, geriausiais ginklais apmokinti ir remti ukrainiečius jų kovoje su pasaulio banditu. Blogai kai tas laisvas pasaulis svyruoja, bijodamas maskoliaus grasinimų atominiu ginklu. Tiktai viena Ukraina viešai maskoliaus nebijo, po truputį atkovodama savo žemes, kartu ir masines nužudytų ukrainiečių kapavietes. Laisvas pasaulis to nemato ir net nenori girdėti. Kai kurių tikslas pataikauti maskoliui. Teisybės išdavikų niekuomet netrūko.   Reikia visu 100% atsisakyti rusiškų dujų ir alyvos. Tuomet, pats vyžuotas bei nuskuręs Rusijos prezidentas ateis ir siūlys savo prekę, dėl kurios pirkėjas gali diktuoti savo sąlygas. Dujas, alyvą ir pačią Rusiją laisvasis pasaulis privalo sutramdyti. Privalo? Bet, tie bailiai, Putleriui pagrasinus atominiu ginklu, be pertraukos plauna savo kelnes. Baimė, nevidonė, visko pridirba. O mes, ne tik linkėkime, bet ir padėkime ukrainiečiams atsiimti rusų okupuotas žemes ir, kad jie būtų pajėgūs ateityje stovėti savo krašto šventoje sargyboje.                
2022-09-29 


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje