Tokios tokelės (145) Ukraina 17
„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“


                                                                                 


„Neblėstanti šlovė ukrainiečiams kariautojams“


Lietuva, kas Tu? Ją rado ir 2002, lapkričio 21 d. aplankė JAV prezidentas George W Bush. Vėliau,  2006, spalio 16 d. Lietuvą aplankė Britanijos karalienė Elzbieta II. Tai didelė garbė Lietuvai, kurią pagerbė dvejų galingiausių pasaulio valstybių vadovai. Putleriui, tam Rusijos „carui“, tai buvo skaudžiausias spyris į paširdžius. Dabar mirus karalienei Elzbietai II, laidotuvėms rinksis daugelio pasaulio valstybių vadovai. Rusijos „caras“, Baltarusijos bei Mianmaro valstybių vadovai negavo pakvietimų į laidotuves. Visiems pagal užsitarnautus nuopelnus.


Naujasis Anglijos karalius Karolis III parodė savo dantis nekviesdamas Rusijos „carą“ į Karlienės Elzbietos II laidotuves. Šis labai užsigavo, širsta ir putoja lyg pasiutęs šuo. Juk paskutinis Rusijos caras, nužudytas komunistų, buvo šio Karolio III tolimas giminaitis (?). Atrodo, jog šis Karolis III su banditais draugauti vengs. Dabar, ypač, šelpiant Ukrainą ginklais, kurie talžo rusų kariuomenę, draugauti su banditu būtų negarbinga. Banditas priėjo liepto galą.


Rusijoje, įvairių savivaldybių rinktieji deputatai reikalauja Putino galvos. Nors jie neišvengia daboklių ir tardymų, judėjimas dėl Putino galvos didėja. Jis jau nebesustabdomas. Šiomis dienomis, kaip pranešama Facebook, vyko pasikėsinimas į Putlerį ir jo kortežą. Putleris nenukentėjo. Išliko. Blogai. Vis vien, kartuvės jam ruošiamos.


Putlerį reikia karti ir dėl kitų stambių turtuolių neaiškių mirčių. Kiekvienas stambus turtuolis, pasisakantis prieš, ir abejojantis Putlerio išmintingumu, mirties neišvengia. Tai yra Putlerio profesija. Tas įvairias įvairių žmonių mirtis, organizuoja jis. Jis ištikimas KGB darbuotojas. Jo pastangomis Rusijoje neaiškiomis aplinkybėmis mirė ne vienas žurnalistas. Jo arsenale yra nuodai „Novičiok“, kuriuos jis taip pat sugeba naudoti atsikratant nepageidaujamais asmenimis.


Kaip ir kiekviename kariniame konflikte, abejose pusėse būna sužeistųjų. Tas Rusijos sužeistų karių skaičius yra labai didelis. Po pagijimų jie, jeigu netinkami karo tarnybai, siunčiami į namus pas savuosius. Sugrįžę jie kalba apie einamąjį karą kuris Rusijai, jos kariuomenei yra ne tik negarbingi, bet ir pražūtingi. Jie, buvę kariai iš provincijos, kalba, o atsilikusi melo rūko propaganda apdengta provincija, sužinojusi karo tiesą, taip pat, kaip ir Maskva, rodo nepasitenkinimą. Rusų kariuomenės kariai, kurie be jokios pertraukos fronte, gyvenantys nepavydėtinose sąlygose, pašlijus disciplinai, atsisako kariauti. Kariuomenė tampa palaida gauja ginkluotų vyrų nusiteikusių įvairiems nusikaltimams, iki žmogžudysčių. Jų nusikaltimų įrodymus, masines kapavietes, randa Ukrainos kariai atkovoję savo žemes buvusias po rusų kontrole. Jų, rusų, dabar civilizuotame amžiuje daromi žiaurumai, pranoksta bet kokius žmonijai žinomus padarytus nusikaltimus. Ar gali kas atsakyti, kodėl rusų vyrai, turėdami ginklus savo rankose, vadinami kariais, tampa žmogžudžiais? Kodėl nuo jų rankų žūsta niekuo nekalti civiliai gyventojai, nežiūrint ar tai senolis, vaikas, moteris ar koks invalidas? Dar žiauriau jie elgiasi su karo belaisviais, įvairiai juos nukankindami ir nužudydami. Juk tai kariai, kaip ir jie patys, ginantys savo valstybę. Kodėl jiems kiekvienas žmogus stovi skersai kelio? Ar todėl, kad jis „visagalintis“, bet vyžuotas maskolius? Tai Chengis Chano mongolų laukinių žudikų palikuonys. Bet ir nieko naujo tame. Juk dabar madoje nepatinkamus žudyti. Afganistano talibanai, jiems nepaklusnius ir ne jų išpažinimo, žudo. Neatsilieka ir ISIS žudikai. Pavyzdį visiems duoda Iranas su savo mulomis. 


Ką daro pasaulio taikai vakarų laisvasis pasaulis? Faktinai NIEKO!  Ką daro jungtinių Tautų organizacija? Ten dabartiniu metu susibūrė kairiųjų pažiūrų pasauliniai atstovai. Tą komunistinių pažiūrų lizdą reikia likviduoti. Nesvyruojant ir nedelsiant. Juk Amerika nedavė vizos Lavrovui, norinčiam atvykti į JT konferenciją. Taip. Rusija tapo garsi pamynusi, nors ir menką turėtą, civilizaciją. Pažvelkime į Rusijos tolimus užkampius, Sibirą, kur žmonės gyvena senoviškai. Ten automobiliai nereikalingi nes nėra kelių. Apsišviečia tamsoje žibalinėmis lempomis arba balanomis. Nei TV, nei internetas jų nepasiekia. Ramus, tikrai ramus jų gyvenimas. Rusai, stumiami lauk iš užimtų teritorijų griauna kas griaunama, gadina kas gadinama, nukarpo elektros laidus, sugadina dar likusius vandens vamzdžius, kad grįžę žmonės gyventų kaip Rusijoje, be pastogės, be vandens, be elektros, be interneto, be jokios informacijos – tamsoje. Rusas valdžioje galvoja, jog apsišvietęs žmogus yra pavojingas žmogus. Aš galvoju, kad geras maskolius yra negyvas maskolius.


Maskolius, šį kartą Medvedevas, gąsdina atominiais ginklais, o Putleris užsiėmęs užimtuose kraštuose pravesti referendumus, prijungiant tuos kraštus prie matuškos Rusijos. Mes tuos referendumus prisimename, vykusius 1939 metais. Rusijoje bandoma visuotinė mobilizacija, kuriai jaunimas priešinasi. Dabartinėje kariuomenėje disciplinos nėra. Kariuomenė pakrikusi. Kare su Ukraina, kariuomenės discipliną atstatyti neįmanoma. Kremliaus maskolius tą gerai žino, bet bando nors ir nesėkmingai. Kremliuje netvarka, nes Maskvoje telkiama daugiau policijos pajėgų. Juk Kremlių reikia apsaugoti nuo saviškių. Rusija baigia save susinaikinti, o pasaulinis banditas, su branduoliniu ginklu, lieka  pavojingas.


Putleris išgyvena dienas pilnas baimės. Jis užuodžia kartuvių kvapą. Visų visur atstumtas. Jis, didžiausios valstybės, vyžuotas valdovas. Aišku, kad tokį rusą kviesti į karalienės laidotuves būtų buvęs įžeidimas kitiems garbingiems svečiams. Gal netrukus galėsime tarti Putleriui R.I.P. 


Teisingai, ar panašiai, sakoma: „Šiam pasauly‘ visko būta. Šiam pasauly‘ visko dar bus“. Tik dar ne viskas aprašyta ir apsakyta. Pasistengsim. 2022-09-22 

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės