Naujajai Lietuvos sporto universiteto tarybai vadovaus Ritoldas Narmontas

 


Birželio 30-ąją pirmą kartą posėdžiavo naujoji Lietuvos sporto universiteto (LSU) taryba. Per posėdį nariai pasirašė LSU tarybos nario įsipareigojimą ir išrinko pirmininką. Juo tapo Ritoldas Narmontas – žinomas situacinės lyderystės bei koučingo mokymų specialistas, UAB „Sėkmės laboratorija“ vadovas, ilgametis Lietuvos gydytojų futbolo rinktinės narys.

LSU tarybą sudaro devyni nariai. LSU dėstytojai ir mokslo darbuotojai į Tarybą išrinko profesorius Sigitą Kamandulį, Marių Brazaitį, Saulių Šukį ir docentę Vidą Ostasevičienę.

Studentų atstovybė į Tarybą delegavo savo atstovę Sandrą Baltramonaitytę ir Sigitą Sidaravičių.

Viešojo konkurso būdu išrinkti Ritoldas Narmontas, profesorius Kęstutis Kriščiūnas ir verslininkas Rolandas Malaiška.

Primename, kad Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus: tvirtina Universiteto viziją ir misiją; teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus; tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą; svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus; nustato Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką; tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; renka, skiria ir atleidžia rektorių; tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje