Tokios tokelės (121)


Atsiprašau. Klydau tikėdamas ir rašydamas, jog karo tarp Ukrainos ir Rusijos nebus. Skaitant vėliausias žinias, visgi niekšas Putin‘as paskelbė karą Ukrainai, su ultimatumu ukrainiečiams, padėti ginklus. Pasaulis pasipiktinęs Putin‘o veiksmais. Lieka klausimas, ar Bidono kelnės dar nepridirbtos. Jis, leisdamas „Putin the Horrible“ veikti, privalo būti kartuvėse. Jis pasaulio akyse sunaikino Ameriką. Tai privalo būti gėda ne tik vogtų balsų prezidentui, bet visai demokratų partijai. Ukrainos okupacija gali būti ištaisyta atrišus kariuomenei rankas su įsakymu išlaisvinti Ukrainą, naudoti bet kokią jėgą, įskaitant ir branduolinę. Banditui pasigailėjimo negali būti. O dabar girdime tiktai neigiamų pareiškimų bandito „Putin the Horrible“ adresu, kurie neturi jokių dantų suvaldyti banditą. O kaip suvaldyti antrą banditą Bidoną? 


Putin‘ui patinka kai apie jį klupčiojama. Mat, jis trokšta būti „Putin‘as Didysis“, kuriuo niekuomet nebus, nes jis tapo „Putin the Horrible“. Nesuprantu, kodėl vakarų vadai, vietoje klupčiojimo ir pas jį lankymosi, nesugeba jam pasakyti NURIMK, nes mes panaudosime bet kokią karinę priemonę agresijos sustabdymui. Trump‘as vienas, be sąjungininkų, jį suvaldė. O dabar ištižėliai bijo tarti grėsmingą žodį jam. Diktatoriai, trokšdami garbės, išprotėja. „Putin the Horrible“ reikalauja net išvesti NATO pajėgas iš Pabaltijo kraštų. Ko dar? NUTS!


Daug kalbama ir rašoma, kad „Putin the Horrible“ pasiruošęs karui. Labai bijoma. Sutinku, karo privalo bijoti visi. Bet niekas nekalba apie karo pasiruošimą sustabdyti karo grasintoją „Putin the Horrible“. Pagrindinis klausimas „Putin‘ui the Horrible“: „Koks tavo užnugaris“? Kartuvės? Labai gerai ir teisingai apie „Putin the Horrible“ užnugarį pasisakė Mečys Laurinkus „Lietuvos Ryte“. Pritarkime jam. Pagal visas jo ir mano mintis karas Ukrainoje išvengiamas. Karo nebus. Dvejų atsiskyrėlių rajonų užėmimas dar ne karas, tik okupacija. Mat, tie du rajonai „atsiklaupę prašosi“ priimami į Rusijos vergijos glėbį. Istorija kartojasi, kaip ir Baltijos kraštuose 1940 metais. „Putin the Horrible“ bijo karšto karo. Nesuprantamai, taip elgtis prisijungiant dalį svetimų žemių gali tiktai toks niekšas banditas kaip „Putin the Horrible“. Bet, karas jau pradėtas. Belieka laukti kada įvyks vėl „Niurnbergo“ teismas, matyti kaltinamųjų suole „Putin the Horrible“ ir jo sėbrus.


Tęskime kalbą ta tema. Rusija, tiksliau Kremlius, pripažįsta atsiskyrusias Ukrainos provincijas, bet jis nepripažįsta Taivano. Rusijos sėbras Kinija, kažin kodėl taip pat nepripažįsta Taivano nepriklausomybės. Kalta Lietuva, daug valstybių pripažinusių Lietuvos drąsą, priimant ir atidarant Taivano atstovybę Lietuvoje. Kinija išsigando mažos valstybės. Tai kokie Kinijos valstybingumo pagrindai? Gal ir Kinija paskelbs okupacinį karą Lietuvai? 


Pirmiausiai kaltinkime tuos atsiskyrėlius, nuo Ukrainos, vadus. Valdyti bei būti valdžia yra jų tikslas ir noras. Jie net nesupranta, jog savos valstybės išdavimas baigiasi kartuvėmis. Ne visi išdavikai sulaukia kartuvių. „Putin the Horrible“ jų paslaugomis naudosis kol jie bus jam naudingi. Būna, gana dažnai, ypač Rusijoje, kad atitarnavus dingstama be žinios. Bet išdavikai to nesupranta.


Sukilo ir Vokietija prieš „Putin the Horrible“ veiksmus Ukrainos rytuose sustabdydami dujų tiekimo vamzdyną #2. Nedaug, bet rusai privalės prisipažinti, aišku, be „Putin the Horrible“ savo klaidas. Dar nežinome kas bus „Putin the Horrible“ pakeitėjas.


Visur ir visi bijo „Putin the Horrible“ grasinimų. Nejaugi jis ieško sau galo? Jo tikslas beliko, tiktai kaip ir anksčiau, visuomet, sumeluoti rusų tautai, kad dėl visko kalta Amerika. Jis pats vis dar galvoja, kaip nuo šimto paskutinio aukšto Amerikoje nuvilkti žemyn pianiną? Pirmiausiai, Ameriką reikia užimti, ir tuomet galvoti apie pianiną. Tai neįmanomas užmojis.


„Pravda.ru“ su baime kalba, jog amerikiečiai Charkove jau laiko branduolinius užtaisus, o Ukraina žada išstoti iš branduolinių ginklų kontrolės organizacijos. Rusams baisu, nes Ukraina žada panaudoti prieš Rusiją turimus atominius užtaisus. Manau, jog tokia propaganda skirta rusų tautos akims uždengti migla, kad jie nieko nematytų ir negirdėtų. Tai tipiška sovietinė propaganda, kurioje niekuomet nebuvo tiesos. Teisingai rašė Aleksėjus Tolstojus apie dvi Rusias. Prisegu ruso, A. Tolstojaus, apie dvi Rusias, nuomonę. Gaila, kad tokia valstybė nesugeba žengti kartu su pasauliu žmonių gerovės link, nes banditai laiko užgrobę valdžią.Tyliai kalbant, ne visiems girdint, noriu pranešti apie skanų Šiupinį, kuriame nebuvau, nes „Draugo“ internetiniame laikraštyje, vasario 19 dienos laidoje pranešama, jog Šiupinys įvyks vasario 17 d. sekmadienį. Mano kalendorius rodo jog vasario 17 d. yra ketvirtadienis. Patikrinkime datas, bet nenusikąskime liežuvių. Skanu?


 2022-02-24
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos