Tokios tokelės (101) ApžvalgaNamuose. Čikagoje, per darbo dienos ilgąjį savaitgalį pastebėjome merę ir policijos viršininką dalyvaujant eisenoje prieš kriminalą. Šie du asmenys sugeba kumščiais grūmoti ir savo kalbose labai daug grasinti nusikaltimų vykdytojams, kurie tų grasinimų negirdi, nes jie turi savo planus, toliau žudyti vaikus ir nekaltus žmones. Šie du vadovai nesupranta jog policija vengia persekioti nusikaltėlius, kas dažnai priveda policininko ar nusikaltėlio žūties. Jeigu nusikaltėlis žūsta nuo policininko paleistos kulkos, policininkas teisiamas, ypač kai tą padaro baltaodis policininkas. Mat, juodaodžiai nusikaltėliai turi nerašytą ir niekur nepaskelbtą neliečiamumą. Tai diskriminacija. Kol ji bus vykdoma, tol kriminaliniai nusikaltimai mieste didės. Kalbos ir grūmojimas kumščiais yra bevertis laiko gaišinimas. Atriškite policijai rankas. Užstokite policijos veiksmus naikinant nusikaltėlius ir tvarka bus atstatyta.


Retėja mokytojų unijos narių skaičius. Unija imdavo mokestį iš asmenų nepriklausančių unijai. Tos surinktos sumos buvo naudojamos politiniams tikslams. Unijų nariams ir ne nariams tokia unijų vadovų veikla nepatiko.  Buvęs Illinois valstijos gubernatorius Bruce Rauner (R) kovojo, kad ta neteisybė būtų panaikinta ir jis laimėjo šalies Aukščiausiame Teisme. Dabar mokytojauti šalia unijos mokytojų turi teisę ir ne unijų nariai mokytojai. Unijų galia slysta. Perdaug politikierių priklausė nuo unijų, trumpai tariant buvo šantažuojami. Viskam yra pradžia ir pabaiga.


Trump‘ui esant prezidentu, spauda nėrėsi iš kailio jį visaip niekindama. Spauda gavo ko norėjo, tai vogtų balsų prezidentą. Atrodo, jog ta pati spauda privalėtų jį liaupsinti. Dabar šis, vogtų balsų prezidentas, puolamas labiau nei prezidentas Trump‘as. Nuo pat išrinkimo pradžios buvo galima matyti, kad Bidonas vadovavimui netinkamas, dėl jo protinio nepajėgumo atlikti prezidentams skirtas sunkias pareigas. Pasirodo, jog jis yra ir kurčias. Tautoje girdime reikalavimą jam atsistatydinti, o jis to reikalavimo negirdi ir tiesiog jį ignoruoja. Jo atsistatydinimo reikalauja ir dalis demokratų atstovų ir senatorių, aišku, pritariant respublikonams. Seime, jo pirmininkė, kur tik prasižioja, sugeba prisidirbti, nebežinodama kaip pasiaiškinti. Atvirai pasakius, ji demokratų partiją, su savo diktatūra, nuvedė į pragaištį. Belieka klausimas, kodėl demokratų partijos liūtai pasidavė avies įtakai? Ar tai ne gėda? Jai vadovaujant Atstovų rūmai dirbo partijos naudai, užmiršdami tautos gerovę ir jos reikalavimus. Dar, vietoje vandens į degantį namą, pirmininkė sugebėjo užpilti žibalo, t.y. uždraudžiant Rūmų posėdyje, pagal respublikonų pareikalavimą, perskaityti 13 Afganistane žuvusių karių pavardes. Tokio elgesio, Amerikos piliečiai, jai ir Bidonui, niekuomet nedovanos. Galima atleisti už klaidas, bet užmiršti – niekuomet. Vogtų balsų prezidentui, negirdinčiam tautos balso, ne vieta prezidentūroje.


„Epoch Times“ rašo, jo Talibanai Afganistane laiko apie 500 amerikiečių, ir Afganistano šiaurėje, jau kelias dienas, viename oro uoste šešis lėktuvus, su piliečiais, pasiruošusius bet kurią minutę išskristi. Kaip spaudoje rašoma, tai talibanų šantažas, laikant žmones politiniu bei ekonominiu užstatu. „Fox News“ rašo, jog JAV Valstybės departamentas neduoda leidimo kilti tiems lėktuvams. Sunku patikėti, kad Valstybės Departamentas, savų piliečių atveju, taip elgtųsi. Nejaugi Amerika atsisakytų savo piliečių? Atrodo, kad čia rimtas kaltinimas Bidono administracijai.  Susigaudyk žmogau, kas rašo tiesą, o kas klaidina. Žinome, kad jau pasireiškė pirmieji talibanų reikalavimai, t.y. pripažinti juos teisėtais Afganistano valdžios atstovais ir jų valdomą Afganistano valstybę. Kinai pritaria jų pripažinimui ir jų šelpimui (Amerikos pinigais). Bidono administracija ruošiasi jų valdžios pripažinimui. Bus dar daugiau reikalavimų dėl žmonių paleidimo. Aišku, viso, ko norės, jie negaus, bet stambią kainą Amerika jiems sumokės. Žinokime, jog šantažas, niekuomet ir niekaip, nepasotinamas. Tai valstybinė prekyba žmonėmis. Ką apie tai sako „autoritetingoji“ Jungtinių Tautų Organizacija? Tyli, nes nieko negirdi ir nieko nemato. 


Aiškėja ir daugiau neigiamų veiksmų iš valdžios pusės. Pranešama, jog Amerikos atstovybė Tadjikistane (kuris yra, vienas iš NVS šalių, Maskvos sąjungininkas) žada suteikti Amerikos pagalbą apsaugojant krašto pasienį nuo Afganistano talibanų. Amerika tai apsaugai jau sukišo apie 300 milijonų dolerių. Tai tik pradžia. Kodėl tuo klausimu nesirūpina Rusija? Ar ir vėl Amerikai reikia veltis į kažin kokią nežinomybę, namie apleidžiant pietinę sieną su jos plyšiais?


Balsai Bidono atstatydinimui vis gausėja. Pirmininkė galėtų rimtai susirūpinti Bidono atstatydinimu. Įrodymų turima daugiau nei reikia. Kodėl ji neveikia? Todėl, kad jis demokratas, savos partijos prezidentas. Amerikos ir jos žmonių interesai jai nerūpi. Niekuomet ir nerūpėjo. Demokratai yra tiek daug prisidirbę su Bidonu, kad kalbėti apie jo atstatydinimą jai nesudaro jokios garbės. Ai.., ta politika.


Neįmanoma yra dabartiniu metu spėlioti apie politinę ateitį. Visos žinios nepalankios dabartiniai administracijai. Kasdieną vis blogesnės žinios, iš Baltųjų Rūmų, dvokiančios melu. Amerikiečiams toks melas iš aukščiausių šalies pareigūnų nepriimtinas. 


2021-9-8 Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos