Tokios tokelės (62) Rinkimams artėjantVisi matėme demokratų valdomuose miestuose betiksles riaušes su plėšikavimais ir turto naikinimu, kaltinant JAV prezidentą. Nejaugi, demokratų pusėje esant tokiems įsitikinimams,  galime balsuoti už juos ir jų atstovą pasiųsti į Baltuosius Rūmus vadovauti Amerikai? Demokratams vėl įsitvirtinus valdžioje, Amerika vėl pradėtų lenkti galvas užsienio komunistinėm valstybėm. Atsipeikėkime! Prezidentas Trump daug triūso įdėjo atsipalaiduojant nuo Kinijos pramonės dominavimo amerikiečiams. Padėkime prezidentui atstatyti Amerikos pramonės galią kaip kad buvo prieš Kinijos dominavimą, kuriai pasidavė demokratai, apkraudami pramonę nepakeliamais mokesčiais,tuo suteikdami sąlygas perkelti gamybą į Kiniją ir kitas užsienio šalis. Amerika praeityje buvo ir vėl privalo būti su savo pramone savarankiška, nuo jokių užsienių nepriklausoma ir galingiausia valstybė pasaulyje. Pasidavimas užsienio įtakai yra valstybės išdavimas. Taškas.


Tebevykstant riaušėms, Portland, OR., mero gyvenamas namas buvo padegtas, ir meras persikėlė kitur, bijodamas riaušininkų, kuriuos jis taip labai rėmė. Tą patį padarė ir St. Louis, MO. merė, pabūgusi riaušininkų. Blogi laivų kapitonai, kurie kartu su žiurkėmis ir kitais  parazitais skęstantį laivą apleidžia pirmieji. Gal, tokie merai  ir gubernatoriai, be išimties demokratai, supras kokį siaubūną jie sutvėrė, BLM ir Antifa pavidale, leisdami laisvai plėšti, deginti ir vis dar tebenaikinti nekaltų piliečių turtą, keliant visame krašte suirutę. Juk jų rankose yra ne tik valdžia, policija, ir National Guard kariuomenė, bet ir valstijos gyventojai. Būnant valdžioje reikalaujama protingų sprendimų. Bet šie debilai turi tiktai pelų prikimštas galvas kurios sugeba už negeroves kaltinti prezidentą. Bet niekas, iki šiol, nenurodė, ką blogo padarė šis prezidentas. Tai bestuburiai dvikojai gyvūnai. Tokius reikia, be gailesčio, naikinti ir neprileisti prie valdžios vairo. 


Prezidentas nesiklaupė ant Kapitolijaus laiptų, visam pasauliui stebint, ir nelenkė galvą tautos šiukšlėm kaip tą darė „Boba“, todėl jis negeras. 

Prezidentas Trump pasistengė susigrąžinti pabėgusią gamybą, kas iki šiol dalinai pasisekė, užtat jis kinų buvo apdovanotas covid-19 virusu. Blogas prezidentas. 

Prezidentas Obama negavo viruso dovanų iš kinų nes jis jiems lenkė galvą. Geras prezidentas.

Prezidentas atrėmė Kinijos užmačias paleidžiant covid-19 virusą norint paklupdyti Ameriką, todėl jis negeras.

Prezidentas remia policiją norėdamas atstatyti tvarką Amerikoje, todėl jis negeras.

Prezidentas neskiria lėšų miestų merams, kurie leido be jokio pasipriešinimo naikinti ir plėšti turtą, todėl jis negeras.

Vykstant riaušėms, nuniokotų miestų merams jis siūlė federalinę policijos pagalbą, bet šie atsisakė, todėl jis negeras.

Prezidentui Trump vadovaujant namų statyba kilo lyg ant mielių. Žmonės uždirbo, bankai davė paskolas, namų pirkimas plėtėsi todėl, kad prezidentas blogas.

Valdant Obamai, namų statyba buvo sustojusi, todėl jis buvo geras prezidentas (???).

Anksčiau daug girdėdavome apie Rusiją. Kur ji dabar? Gal prezidento atmintis šlubuoja ir jis nebežino kur jis nukišo Rusiją, kurios balso nebegirdėti? Blogas mūsų prezidentas?


Demokratai elgiasi kaip tas čigonas, kuris savo niekuo nenusikaltusį vaiką muša, kad tas ateityje nenusikalstų. Taip ir demokratai muša niekuo nenusikaltusį prezidentą, kad jis ir antroje kadencijoje nenusikalstų. Gal ir nebloga idėja? Antroje kadencijoje turėsime dar geresnį prezidentą atlaikiusį visus demokratų puolimus. Jeigu prezidentas toks blogas ir netinkamas, tai įrodo jog jis kažką daro gerai. Jis tapo net nominuotas Nobelio Taikos premijai, už žydų ir arabų sutaikinimą. Demokratai negali įsivaizduoti, kai[p toks „valstybės priešas“ (Nancy P) galėjo būti nominuotas Nobelio Taikos premijai. Demokratai dėl tokio pasiūlymo net plaukus nuo galvų raunasi. „Blogam“ prezidentui sekasi neblogai.

 

Amerikos žiniasklaida su TV priekyje, bendrai tai Fake Newws, nemato reikalo pagerbti prezidentą gavusį užsitarnautą garbę būti nominuotam Nobelio Taikos premijai. Juk tai JAV garbingas pasididžiavimas turėti tokį prezidentą. Gaila, kad Amerikos didžioji žiniasklaida paskendusi melo liūne nebeišsikapanoja. Ko verti tokie žurnalistai pasidavę interesų nurodymams rašydami melą?

Dabar dar demokratai skelbia jog prezidentas Trump paniekino veteranus ir žuvusius JAV karius. Čia jau be jokio pagrindo nusišnekėjo demokratai ir Fake News žiniasklaida. Nejaugi demokratai ir Fake News žiniasklaida nori amerikiečius įtikinti, kad prezidentas taip niekšingai pasisakė veteranų ir žuvusiųjų adresu? Tai didžiausias muilo burbulas. Sprogęs. Manau, demokratai ir spauda taip lodami užsprings savo pačių liežuviais.

Paryškinant Darbo Dienos svarbą, unijos žada begalinį streiką, paralyžiuojant valstybę. Įvairių unijų atstovai susitarė ir bando valdžiai nurodinėti kaip ji privalo veikti palaikant BLM kairįjį judėjimą, arba tiesiog terorizmą. Ar tai neleidžiamas organizuotas sąmokslas?  Unijos ne tam tapo sukurtos, arba susikūrė su tikslu ne nurodinėti valdžios atstovams. Unijos užmiršta, kad prezidentas tokiu atveju turi labai galingą ginklą jų sutramdymui. Unijų sąmokslas negali būti toleruojamas. Manau, jog unijų vadams bus priminta apie jų nelegalią veiklą, ir jie nurims. Visa istorija rodo, jog demokratams pralaimėjimas neišvengiamas, todėl unijos norėdamos dar ko nors išsiderėti, bando įvairiais būdais rodyti paskutinį pasispardymą. Jų pasirinktas būdas nepriimtinas nei patiems unijų nariams nei gyventojams.


Dar negali girtis nei viena partija apie rinkimų laimėjimą. Nors aiškiai pastebimas demokratų pralaimėjimas, bet respublikonai dar negali girtis apie laimėjimą. Iki šiol tai teorija, kuri per rinkimus pavirs tikrenybe. 


Lietuvoje. N. Venckienei kelias į Seimą pasibaigė jos pralaimėjimu, nes ji yra „šiurkščiai“ pažeidusi LR Konstituciją. Ji, kaipo teisininkė, privalėjo žinoti geriau, kad Konstituciją pažeisti, galbūt galima ir „švelniai“, arba visai ją nepažeisti. Seimas be jos atsikvėps, nes jame bus mažiau smarvės.

Nesuprantu, kodėl Konstitucijos pažeidimas, neturėdamas daikto pavidalo, gali būti „šiurkštus“. Jeigu yra „šiurkštus“ Konstitucijos pažeidimas tai yra galimybė ir „švelniam“ Konstitucijos pažeidimui. Kas nustato ribą tarp šiurkštaus ir švelnaus? Pažeidimas lieka pažeidimu. Taškas. Jeigu koks nors bukaprotis šį posakį sugalvojo, dar nereiškia kad jis mums privalomas. Suprantu, jog tiktai daiktas turi savybę būti šiurkštus arba švelnus.


„Nutrijos“ kova su Lietuvos valstybe nesibaigė. Dėl jos neregistravimo rinkimų sąraše, ji jau kreipėsi į teismą, ir jeigu sprendimas bus nepalankus, ji kreipsis į aukštesnes teismų instancijas. Ji žino kaip, todėl išnaudoja teismų sistemą, kad liktų laisvėje. Jos vieta belangėje.


Lietuva, parsivežusi ją iš JAV, nesusitvarko su ja. Parsivežė ją teisti, o ji, nors neregistruojama kaipo kandidatė, veda savo „Drąsos kelio“ partiją, registruotą pirmuoju numeriu, į Seimą. Nejaugi ir toliau jai bus leidžiama už nosies vedžioti visą Lietuvos teisinę sistemą? Tai gėda. 


Sveikinam jaunuolį David Krupa už sėkmingą protesto demonstraciją prie Illinois Seimo pirmininko gyvenvietės. Seimo pirmininkas neapkaltintas, bet prisidėjęs prie nusikaltimų susidedant su Com Ed kompanija. Jis privalo atsistatydinti, nes prarado pasitikėjimą.


Negalime aklai smerkti visus demokratus. Yra daug miestų ir miestelių savivaldybių kurių tarybose randasi ir demokratų ir respublikonų partijų atstovų. Jie sugeba pašalinti nesutarimus ir veikti bendrai visuomenės labui, nes jie kalba vieni su kitais, o ne vieni apie kitus. Jie nieko panašaus neturi su dabartiniais JAV Atstovų Rūmų demokratais, kurie šlovina tautos padugnes – teroristus, klaupdamiesi ir lenkdami galvas jiems.


Artėjant rinkimams išgirsime dar daug įvairių nesąmonių abiejų partijų atžvilgiu. Mūsų užduotis, atskirti pelus nuo grūdų. Jau dabar daug demokratų tvirtovių braška, gyventojams pastebėjus demokratų niekšiškumą pritariant riaušėms ir teroro aktams. Gyventojams riaušės nereikalingos kaip kad nereikalingi dabartiniai miestų ir valstijų vadovai demokratai, iškėlę rankas ir pasidavę teroristams. Jų vietas privalo užimti respublikonų partijos atstovai.


Taigi, tokios tokelės dar neturi pabaigos. Manau, jog sugebėsiu apie politines nesąmones, surinkęs žinių, tęsti savo nuomonių straipsnį.


Žinau, jog ne visiems įtinku. Ką įžeidžiau, atleiskite, ką nespėjau, palaukite.

 2020-9-16


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje