Tokios tokelės (43)


Politika

Išgirdę kinų ruporą, būtent amerikiečiai užkrėtė kinus „Koronavirusu“, patikėję tomis nesąmonėmis, kai kurie lietuviai skelbia tas nesąmones savo Fb paskyroje. Kaip amerikiečiai galėjo užkrėsti kinus nors Amerikoje niekas tuo virusu dar nesirgo? Tai normalus komunistinis melas išmoktas iš buvusios Sovietų Sąjungos. Rusija, tęsdama Sovietų Sąjungos politiką, taip pat kaltina Ameriką, jog ši norėdama tą virusą naudoti kariniams tikslams, užkrėtė pasaulį išleisdama džiną iš butelio. Tai nieko naujo tame komunistiniame pasaulyje. Deja, dar yra tikinčių tokiomis žiniomis, jog „Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo ...“. Nors ir komunistiškai galvojantys, jie taipgi lietuviai.

Keista. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkė visą laiką skelbė, jog Trump‘as netinkamas vadovauti valstybei, dabar pakeitė giesmyną, kartu ir giesmę, reikalaudama iš „to niekam tikusio“ prezidento, kad jis panaudotų diktatūrinį šalies valdymą, gaminti ir skirstyti būtinai reikalingus sveikatai išteklius. Ji užmiršo, jog jos pareiga, kaipo atstovės ir dar tų Rūmų pirmininkės, leisti įstatymus, o ne nurodinėti prezidentui. Tai visiškai begėdė „boba“. Ta, diktatūrinė valdymo privilegija suteikta prezidentui. Jis tą privilegiją patvirtino ir naudoja ją dalinai. Jis, Seimo pirmininkės patarimais nesinaudoja. Prezidentas turi savo nuomonę, užtat ji širsta. Tai nieko. Rinkimai nuslopins tą jos karštį.


Sunku įsivaizduoti, kaip gali prezidentas dirbti, kai į jo vežimo ratus kaišiojami pagaliai? Į jau beveik įvykusį susitarimą dėl kompensacijų darbininkams ir įmonėms, Seimo pirmininkė, kuri skubos keliu grįžo iš atostogų Kalifornijoje, dėjo savo „veto“ tardama, jeigu jos reikalavimai, nieko bendro neturintys su esama krize, nebus įtraukti, susitarimas dėl pagalbos JAV piliečiams ir verslui bus sužlugdytas. Demokratams svarbu prakišti savo, nieko bendro su pandemijos krize neturinčią, nuomonę šalia visuomenei reikalingo bei naudingo sprendimo. Nurodysiu tiktai vieną iš jų: Unprecedented collective bargaining powers for unions

Įdomus yra šis jos reikalavimas, būtent darbo unijoms suteikti neribotas derybų teises. Šis reikalavimas nebuvo priimtas. Apie tokių unijų veiklą pažvelkime į mūsų, Illinois valstijos, Senatą.


Šis prezidentas tokių pakištų įstatymo projektų, kur partijos interesai aukštesni nei piliečių gerovė, niekuomet nepasirašys.


Įtraukti į bendrą projektą yra tiktai keli jos norai. Spaudžiama ji nusileido, ir prezidentas įstatymą pasirašė. Dabar ši, „Jos Didenybė“, tiek kelia save į aukštybes aiškindama jog be jos projektas būtų miręs.


Čia pasirodo tikras demokratų partijos veidas, kuriems savanaudiškumas aukštesnis nei piliečių gerovė. Ar Atstovų Rūmų pirmininkė ir Senato demokratų vadovas prisiims atsakomybę už demokratų partijos sužlugdymą? Demokratams žlungant, prezidento reitingai kyla lyg ant mielių.


Kas ji tokia, ta trečios klasės politikė, Atstovų Rūmų pirmininkė? Kodėl visi demokratai Kongrese jai paklusnūs? Nejaugi demokratų tarpe nėra blaiviai mąstančių, kad ją sustabdytų? Ji bando net ir Senatui duoti nurodymus. Ji turėtų būti Kongreso gėda.


Ar tai ne paskutinis jos ir demokratų partijos pasispardymas? Ar lapkričio mėnesį galime atiduoti savo balsus susikompromitavusiai demokratų partijai ir tos partijos atstovams?


Prezidentas, vienoje iš savo pranešimų, aiškiai pasakė, nekaltindamas nieko, kodėl susidarė tokia vaistų situacija JAV. Tai nuo ankstesnių laikų pramoninių prekių ir vaistų gamyba Kinijoje ir jų importas į JAV. Dabar išaiškėjo, jog kinais pasitikėti neįmanoma.


Manau, iš istorijos atsimename, kai Japonijos admirolas užpuolęs Hawaii salas pareiškė „pažadinome miegantį milžiną“. Dabar, Kinijai taip kiauliškai pasielgus, šis prisnūdęs milžinas atsigavo, nes jis nepratęs prie pralaimėjimų. JAV industrija - laisvo krašto industrija, sugeba žaibo greitumu persiorganizuoti ir stoti į masinę reikalingų reikmenų gamybą. Kinijai užtat gali būti labai skaudus smūgis. Gal Amerikoje greitai nebeliks prekių su užrašu „Made in China“. Tai Amerikai būtų didelis laimėjimas.


Rusija turės amžiną prezidentą, kuris jau dabar yra pilnas diktatorius, ir stalinizmo pavyzdžiu, sugebės dar labiau skurdinti Rusijos žmones. Amžini prezidentai klaidų nedaro, jie ir jo sėbrai sugeba be saiko vogti, užtat kenčia liaudis. Stalinizmo atgaivinimui, arba putlerizmo įsikūnijimui, stengiamasi pakeisti Konstituciją į „Золотыми буквами мы пишем всенародный Путлерский закон“.


Krymo okupacija, konfliktas rytų Ukrainoje, afera Sirijoje, rusų tautai nieko gero neduoda, tiktai tautą alina. Deficitinėmis prekėmis lengviausiai valdyti tautą. Svarbiausiai, yra vadas, šlovinamas ir kurio vardu tariama „Tegyvuoja Putlerizmas“.

Skelbiama, jog Rusija, devyniais transporto lėktuvais nugabeno italams taip reikalingą mediciną, su pilnais įrengimais, paramą. Rašoma, jog rusai prisistatė sakydami: „Jūs mus dusinate sankcijomis, o štai čia mes atvykome jums padėti išsikapanoti iš pandemijos krizės“. Rusai italams teikia paramą žinodami, ir vadovaudamiesi, jog dovanų karalius dar nėra gimęs. Taigi, rusai veltui nieko neduoda. Dovanos turi savo kainą. „80 procentų Rusijos pristatytos įrangos yra visiškai nenaudinga arba beveik nenaudinga Italijai. Tai ne kas kita, kaip pretekstas“, rašo Turino dienraštis „La Stampa“. Turint tokius duomenis, suprantama, jog 80% atvykusio personalo, kuris susideda iš aukštesnio rango karininkų ir generolų, taip pat nereikalingi. Turėdami laisvo laiko, šie kariškiai, nekliudomai uosto apylinkes netoli NATO karinių bazių. Pagalbą Italijai siuntė ne Rusijos Sveikatos ministerija, bet Rusijos karinės oro laivyno pajėgos. Ar bereikalingas ryškesnis paveikslas? Go figure.


Kinija taip pat atsiuntė pagalbos siuntą italams. Jų siunta vertingesnė, ir italai ją mieliau priima.

Žinome, jog Italijos vyriausybė yra linkusi į kairę, todėl nenuostabu, kad Rusija pasirinko Italiją pleišto kalimui į EU ir NATO vienybę. Putinas paleido žodį „štai, mes padedame Italams“. Pasaulis dar yra gan tamsus, užtat ir tiki į tokį Putino pasigyrimą, net nepagalvodami apie Rusijos tikslus. Pasakysiu tiesiai: Rusija, tai vilkas avies kailyje.


Rusija, savo keliu norėjo siųsti pagalbą Kinijai, kurios kinai atsisakė. Gal kinai pabūgo, kad rusai juos neišnuodytų lyg kokius tarakonus.


Sunku suprasti, kodėl valstybės neturinčios pertekliaus vaistų nuo koronaviruso, siunčia ir bando, pasigarsinimo tikslais, neva gelbėti kitas valstybes, aukodamos virusui namuose savus žmones. Ai, ta politika.


Sakoma, nėra tokio blogio, kuris neišeitų į gera.

Dabar, įjungus TV, girdi tiktai tas pačias nuolat kartojančias žinias apie „koronavirusą“. Matyt, kad šios blogos žinios užčiaupė, kitas buvusias, ir tebeesančias, blogas žinias, būtent - šaudynes Čikagos gatvėse. Kai „koronavirusas“ bus pažabotas, manau, atgis ir šaudymų duomenys. Nors ir neskelbiama, bet skerdynės tebevyksta. Ar Čikagoje gali būti kitaip?


O dėl Amerikos gerovės, remkime Trump 2020.Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Nedas Okuličas: „ Šeimoje mes dažnai diskutuojame apie viską...“

Nuo liepos Illinois įsigalios įstatymas „Teisė dirbti“