Tokios tokelės (28-239) Politika
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Putinas vėl grasina pasauliui su savo atominėmis bombomis. Putinas gąsdina pasaulį bandydamas naujas atomines bombas. Ar galime juo tikėti? Kur jo senos atominės bombos, kad jam staigiai prireikė naujų? Guli sandėliuose surūdijusios ir nebeveikiančios? Reiškia, rusų ginkluotos pajėgos išsekusios. Putinas sugeba blefuoti, o vakarai juo tikėti. Putinas vis dar nori, kad Ukrainos karas vyktų pagal jo planus. Norėti nedraudžiama. Putinas labai bijo vakarų pagalbos Ukrainai, nes gavę tuos ginklus ukrainiečiai įrodė jog rusai neturi jiems lygių. Ukrainiečiai neturėdami karinio laivyno kontroliuoja Juodąją Jūrą. Rusų „Черноморский „доблестный“ флот!“ neturi kur slėptis nuo ukrainiečių taiklių bombų. Putinas, ieškodamas taikos šokinėja nuo vienos kojos ant antros sugebėdamas tiktai gąsdinti pasaulį. Per dažnas gąsdinimas atominėm bombom  daro jas neutraliom. Rusai buvo pripratę tarptautiniuose santykiuose „pasisekimais“ gauti ko norėdavo. Bet, atsirado amerikietis prezidentas Reagan, po kurio pasakymo NJET Gorbačiovui, Rusijai nebesisekė, kol subyrėjo ir tautos išsilaisvino iš jų vergijos. Putinas, lyg koks atžagareivis ožys nori tą vergiją atgaivinti, nesėkmingai.


Keistas ir nesuprantamas Rusijos karininkijos, raketininkų apmokymas. Visą karo meto laiką jie raketomis apšaudo tiktai karinius objektus, nepataikydami nei į vieną. Bet jie geri, taiklūs, kariai apšaudant gyvenamuosius būstus, muziejus, ligonines, įskaitant ir vaikų, sprogdindami Kachovkos užtvanką, kur išsiliejęs vanduo skandino, nešė sunaikinimui kas tik radosi jam pakeliui. Skendo rusų armijos kariai, jų ginkluotė, skendo civiliai ukrainiečiai ir rusai, jų naminiai gyvuliai, laukiniai gyvuliai ir visas turėtas žmonių turtas. „MES ŠAUDOME TIK Į KARINIUS OBJEKTUS“ taip ciniškai pasisako Kremlius. Rusija, Rusija!!! Kodėl tu tokia atsilikėlė, tapusi paskutiniąja laukine tauta pasaulyje. Teisingai sakoma, kad daug keistų dalykų atsimerkęs pamatai kaip ąžuolais vijokliai virtę ir vijokliais ąžuolai.


Nesigilinsiu į istoriją, bet Rusijos kariuomenėje tokių dalykų nėra buvę, kad sužeisti ir suluošinti kariai, prieš gydytojų nurodymus, būtų grąžinami į fronto linijas. (Anastasia Kashevarova, a pro-war blogger, shared footage of mutilated soldiers missing limbs being sent back to the front. ByWill StewartRussia CorrespondentEwan GleadowSocial News Reporter 16:27, 30 Jun 2024).

Visi Rusijos kariai yra labai silpnai aprūpinami maistu ir vandeniu. Vandens, kareivis vienam mėnesiui gauna 18 litrų. Užterštą Dniepro vandenį, kuriame irsta rusų karių lavonai, ir iš užterštų šulinių vandenį gerdami kariai apsikrečia cholera ir kitomis pavojingomis ligomis.


Šią istoriją reikėtų priimti kaip pasaką. Ar galime patikėti kas rašoma ir taip skelbiama apie rusų suluošintus karius? Ukrainos valdžia apie tai nieko dar nekalba. Ar tikrai Anastasia Kashevarova skelbia tiesą? Bet iš rusų galima tikėtis daug mums nesuprantamų ir netikėtinų dalykų. Bet ten rusai ir Rusija.


Nors šiandieninė spauda yra pasiekusi šlykščiausį ištvirkimo laipsnį, sunku atskirti tiesą nuo melo, bet jeigu Kashevarova taip rašo, tai tikriausiai prisvilinusi verdamą košę. Sekantis skirsnelis yra mano nuomonė apie tą keistą istoriją, kurią netikėdamas ja, parašiau kaipo įrodymą šiandieninės spaudos „laisvę“.


Kodėl taip elgiamasi su sužeistaisiais kariais, jeigu tai tiesa? Jų siuntėjai į fronto linijas gerai žino, kad jie kovai netinkami, tai kodėl ir kieno įsakymais  šie nežmoniški dalykai vykdomi? Ar čia neprasilenkiama su tiesa? Ar čia neslepiamas šėtoniškas Kremliaus valdovų gyvybių negerbimas? Juk šie kariai mobilizuoti, kariavę už „matušką“ dabar atiduoti mėsmalei sumalti, ir apie jų likimus niekam neberūpės. Jie bus mėsmalės sumalti, jų nebebus, nebereikės juos gydyti, mokėti pašalpas ir t.t.. Ramybė Tėvynėje? Tokie dalykai nenuslepiami, ir rusų kraujas jau pradėjo virti. Taip su invalidais kariais elgis negalima. Kur Putino sąžinė. Kaip ilgai dar rusų tauta kentės tokio išprotėjusio prezidento daromas intrigas? Tokių žiaurumų nesugalvojo net Ugandos tautos skerdikas Idi Amin.


Vengrijos premjeras Orbanas apsilankęs Kijeve pareiškė prezidentui Zelenskiui sustabdyti kovas ir pereiti prie derybų. Kodėl daug valstybių stumia Ukrainą tokiem taikos tikslam? Juk ne Ukraina pradėjo karą. Gerai, kad prezidentas Zelenskis atsilaiko prieš tokius Rusijos pataikūnus. Prezidento Zelenskio planas taikai tvirtas ir pagrįstas, kurį privalo priimti Rusija, nes ji jau seniai nebe pasaulinė galybė, bet priklausanti nuo Kinijos. Nėra pasaulyje tokios galybės, kuri turėtų teisę priskirti Rusijai Ukrainos okupuotas sritis. Ukrainiečių sprendimai yra galutini ir neginčijami. Suomiai sako, kad Kinija vienu telefono skambučiu galėtų sustabdyti tą karą sustabdant Rusijos, ne tik karo bet kartu ir kriminalinius nusikaltimus okupuotose teritorijose. Bet, Kinija delsia. 


ES pirmininkavimą perėmė Vengrai. Vengrijos premjeras mums gerai žinomas Putino draugas. Orbanui apsilankius Maskvoje, Putinas jam pasakė, kad jis sunaikins Ukrainos valstybę ištrindamas ją net iš žemėlapių kaip Hitleris buvo padaręs su Lenkija. Ar kitos ES šalys leis Vengrijai vesti ES į Rusijos glėbį? Kas tas Putinas? Vienur kalba apie taiką, kitur apie karą. Oras Europoje galingai kvepia rusiškomis dujomis ir alyva. Intrigų bus daug vengrams pirmininkaujant, bet tikėkime, jog NATO šalys išliks ištikimos NATO idealams. NATO šalių pagalba Ukrainai, jos kovoje su maskoliškais banditais, neprivalo būti nutraukta. Jeigu 47ju Amerikos prezidentu bus išrinktas prezidentas Trump, kuris žada sustabdyti tą nelemtą karą, detalių neatskleidžiant, yra sveikintina pagarba jam. Juk NATO šalys gali veikti ir be Amerikos prezidento palaiminimo, ypač kai juo dar yra Bidenas. O dabar, visi bendrai, stenkimės, kad 47ju JAV prezidentu taptų, prezidentūros nusipelnęs, 45as JAV prezidentas Trump. Mes be prezidento Trump nenurimkim.


Orbano apsilankymas Maskvoje, be ES pritarimo sukėlė didelį triukšmą toje sąjungoje. Orbanas, pragyvendamas iš ES šelpiamų lėšų, pataikauja Putinui. Anksčiau buvo kalbų, jog Vengriją reikia išmesti iš ES, tai dabar priėjo tikrasis laikas. Dabar turime dvi švilpynes, vieną toną, Budapeštas ir Maskva, o jiems pritariančioji La Pen‘ė, dar neišrinkta. Ji uodegoje, dar be balso. Tai tokia aklų žmonių draugija pasmerkta nesėkmei. Putinas dar „galingas“, naujai gavusius Rusijos pilietybes asmenis, apie 10 000, pasiųsti į Ukrainos mėsmalę. Toks veiksmas gali būti nelabai dėkingas Putinui.


Kandidatė į Prancūzijos prezidentus Le Pen, atstovaujanti kraštutinius dešiniuosius, skelbia, jeigu bus išrinkta sustabdys leidimą naudoti prancūzų ginklus į taikinius Rusijos teritorijose. Taip tokių asmenų skaldoma NATO vienybė.


Vėliausiu laiku, pasirodo nemažai žinių apie neramumus Kremliaus viduje. Atrodo, jog Putinas kaltinamas už nepasisekusį karą su Ukraina. Todėl dabar, bet kokie jo taikos pareiškimai neturi jokios galios ir vakarams, pirmoje eilėje Ukrainai, kurios reikalavimai yra rusų kariuomenės išvedimas iš užimtų sričių, įskaitant Krymą. Tai yra Ukrainos pagrysti reikalavimai ir rusai privalo juos pildyti, jeigu jie tokie taikos trokštantys žmonės.


Stalinas buvo žiaurus bet neišprotėjęs. Jis valdydamas Sovietų Sąjungą ir visą rytų bloką nesielgė taip beprotiškai kaip šis su savo atomine bomba norintis valdyti pasaulį. Šis, laukinis, išprotėjęs Rusijos valdovas, nebeturintis ginklų Ukrainos karui, užtat turint maištaujančią kariuomenę, blefuoja gąsdindamas pasaulį savo turima ar tik įsivaizduojama atomine bomba. Tas jo gąsdinimas yra tik pusė bėdos. Blogiausiai yra, kad juo tiki beveik visas pasaulis, nesugebantis jį nutildyti ir nuraminti patalpinant į „psichūšką“ arba tiesiog į kartuves. Tai būtų bent fonės, juoktųsi žmonės.


Amerikos demokratai po debatų pradėję panikuoti, visiškai prarado galvas. Juk jie visą laiką gyrė Bideną pajuokdami viceprezidentę Harris. Dabar jie reikalauja, kad Bidenas atsistatydintų ir vietą užleistų viceprezidentei Harris. Demokratų partijos suvažiavimas, kuris patvirtintų jų kandidatą į prezidentus, nebe už kalnų. Bidenas neatsistatydina, nepasiduoda reikalavimams, nes prezidentui Trump laimėjus, prasidės jo tampymai po teismus. Įrodymų yra net perdaug. 


Bidenas nori sutvarkyti viršvalandžių mokėjimą apie vienam milijonui darbininkų. Pirmiausiai tai yra Kongreso paskirtis, leisti įstatymus. Amerikos Konstitucija atskiria valdžią nuo privataus verslo. Reiškia, ne Kongreso valia nustatinėti algas privataus sektoriaus samdomiems darbininkams. Bideno tikslas atspindi Sovietų Sąjungos praktiką ir dauginimą reikalingų balsų.


Šalies AT paskelbus naujus nutarimus, sujudo New Yorko teismas nuteisęs prezidentą Trump, sprendimą nukeliant į rugsėjo 18 dieną, po demokratų partijos suvažiavimo. Kodėl? Baimė, kad galutinai išaiškės sufabrikuoti kaltinimai ir prisiekusiųjų šališkumas pagal teisėjo nurodymus. Ką gi, ten visgi New Yorkas, valdžioje demokratų mafija, užtat įstatymus jie rašo patys sau. Jie yra neužgaunami. Iki šiol niekas nedrįsta jiems pastoti kelią.


Jack Smith, eilinis pilietis, net ne valstybės tarnautojas paskirtas apkaltinti ir teisti JAV prezidentą Trump, jam leidžiant susipažinti su slaptais dokumentais, prie kurių jis prieiti neturi teisės, nes jis saugumo nepatikrintas. Čia kyla konstitucinis klausimas, kieno įgaliotas Generalinis prokuroras jį, eilinį pilietį, ne valdžios patikrintą tarnautoją, paskyrė jį, teisti JAV prezidentą ir kokiais pagrindais. Vienas AT teisėjas susidomėjo tuo klausimu, ir spec. prokuroro Jack Smith dėtos pastangos pakeliui šuniui ant uodegos.  Amerikos valdžios nuostatuose tokios įstaigos nėra. Tokią įstaigą gali sukurti tiktai JAV Kongresas.


Tokia, Bideno sukurta „žioplių“ administracija, užėmę šiltas vietas, jaučiasi nepajudinami, nes pats jų prezidentas atitolęs nuo tikrenybės jaučiasi lyg dausose. Mūsų įsitikinimui, įrodymus pateikė jo atsakymai žurnalistui  Stephanopoulos už aštrius tiesioginius klausimus. Svarbiausias jo išsvajotas atsakymas buvo, jog jis, tiktai jis „suvaldė“ Putiną. Jis išplėtė NATO. Tikrai verta už Bideną išgerti sotkę JD, o jam, Bidenui, įpilti išgerti tiek pat trydos nuodų. Po žioplų Bideno atsakymų rimtam žurnalistui, visi juokiasi ašarodami iki kokio laipsnio nusigyveno Amerika, turėdama vieną „geriausią iš geriausių“ prezidentų šalies istorijoje. Taip vijokliai virsta „ąžuolais“. Aišku?


Liepos 15 – 18 dienomis, Milwaukee mieste prasideda respublikonų konvencija, kuri paskirs kandidatą į JAV prezidentus. Tikriausiai juo taps 45as JAV prezidentas Donald J. Trump. Tai būtų protingas sprendimas tiek respublikonų partijai tiek ir JAV istorijai. Rugpjūčio 15 – 18 dinomis vyks demokratų partijos suvažiavimas Čikagoje, kuriame bus paskirtas demokratų kandidatas į prezidentus. Laukiame ir tikimės kiekviename suvažiavime išgirsti daug įvairumų.


Žemiau perduodu ištrauką iš Bideno pasigiriančių atsakymų žurnalistui  Geprge Stephanopuolos netaisytą, originalia kalba: PRESIDENT JOE BIDEN: (George. I'm the guy that put NATO together, the future. No one thought I could expand it. I'm the guy that shut Putin down. No one thought could happen. I'm the guy that put together a South Pacific initiative with AUKUS. I'm the guy that got 50 nations out-- not only in Europe, outside of Europe as well to help Ukraine.

I'm the guy that got Japanese to expand their budget. I'm the-- so I mean, these-- and, for example, when I decided we used to have 40% of computer chips. We invented the chip, the little chip, the computer chip. It's in everything from cell phone to weapons.

And so, we used to have 40%, and we're down to virtually nothing. So I get in the plane, against the advice of everybody, and I fly to South Korea. I convince them to invest in the United States billions of dollars. Now we have tens of billions of dollars being invested in the United States making us back in a position we're gonna own that industry again. We have, I mean, I-- I just-- anyway. I'm-- I don't wanna take too much credit. I have a great staff.)


Tokie nesusigaudančio politikoje Amerikos prezidento atsakymai, palieka amerikiečius su nutrūkusiu nuo dabarties, gyvenančiu dausose bei pasakų pasaulyje, prezidentu. Demokratams belieka jį tiktai rinkti ir perrinkti pasaulio pajuokai. Tai bent būtų fonės, juoktųsi žmonės. Jis, iki šiol nesiduoda perkalbamas. Vargas Amerikai būtų, jeigu tikrumoje jis būtų perrinktas. Ką demokratai kaltintų? Ar tik ne prezidentą Trump? Demokratai supranta, kad per ilgai jiems valdant, jie nugyveno kraštą. Tai gal jie sąmoningai pasirenka Bideną antram terminui, kad rinkėjai balsuotų už respublikonus ir jiems būtų garbinga išeitis? Ai, ta politika! 


Reikia tikėtis, kad demokratai balsuotojai nusisuks nuo tokio besmegenio prezidento ir įvertins prezidento Trump pastangas atkurti Amerikos gerovę. Padėkime Donald J. Trump tapti 47ju JAV prezidentu. Pasėta gera sėkla visuomet duoda gerą derlių. 

„Šeimyniniai reikalai“.

 2024-07-11

 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos