Tokios tokelės (2-213) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         Dievas būtų su Jumis.


Čikagos miestas su nelegalais pasiekė ribą nebežinodamas ką daryti toliau. Texas valstija nenustoja siuntusi nelegalus į juos apsaugančius miestus (sanctuary city). Nelegalai išlaipinami priemiesčiuose, atskraidinami net lėktuvais. Meras pyksta, šaukia, nėra nei vietos nei lėšų nelegalų išlaikymui. Federalinė valdžia jo balso negirdi. Prezidentas, kaip tikras lepšė, nesugeba uždaryti sieną su kaimynine Meksika.


Čikaga pasižymi fondų išeikvojimu, bet jų atstatymas nerandamas miesto žodyne. Daug milijonų išeikvota dėl nelegalų, priminsiu, jog tai „ne mokesčių mokėtojų pinigai“. Įdomu kur tokį gerą lėšų derlių vertėtų gauti ir ateityje. Mokesčių mokėtojai būtų patenkinti. Šis miesto valdžios melas negali būti priimtas. Negalvokite, kad aš noriu kalbėti apie TIESĄ, kuri tapusi keiksmažodžiu. Aš nekeikiu ir keiksmažodžių nevartoju, bet nesakau kad jų nemoku.


Pradėjo „ūi gwalt“ šaukti Denver, CO. meras, neturėdamas lėšų nelegalų išlaikymui. Žada net 10% nutraukti savo piliečiams skirtų aptarnavimui lėšų. Jeigu toks lėšų sumažinimas gali aptarnauti piliečius, tai kodėl reikalingi kasmet keliami mokesčiai? Čia kyla merui didžiausia problema, nes gyventojai iš mero nepriima tokių sprendimų, nes jie to neužsitarnavo. Surinkti mokesčiai privalo būti naudojami pagal tikslą. Mokesčių mokėtojai negali šelpti viso pasaulio nelegalius atėjūnus. Ta pati problema išlieka neišsprendžiama nei Čikagoje, nei New Yorke. Mokesčių mokėtojai nepatenkinti. Manau, kad atėjo laikas tuos nelegalus grąžinti į kraštus iš kurių jie čia melagingais suvedžiojimais atsirado. Suteikimas jiems darbo leidimų nesuteikia jiems darbo. Darbą reikia susirasti. Kaip tą daryti nemokant kalbos, neturint transporto priemonių ir, tikriausiai, nemokant valdyti automobilius. Federalinė valdžia pinigų neturi. Jų neturi nei valstijos, demokratų valdomos. Ta problema randasi tiktai demokratų valdomose miestuose bei valstijose. Tai kodėl tų valstijų piliečiai privalo būti kažkokie atpirkimo ožiai? Nepasitenkinimas didėja. Ką kaltiname? Todėl ir balsuosiu tiktai už respublikonus ir prezidentą Trumpą.


Bet kas lieka tikrasis nelegalų padėties kaltininkas. Pirmiausiai prezidentas turėdamas visą reikalingą jėgą nesugebėjo iki šiol apsaugoti valstybės pietinę sieną. Antra, jo tam tikslui pasirinktas ministras, netinkamas tom pareigom. Jam, tikriausiai, savi marškiniai arčiau kūno nei Amerikos problemos. Prezidentas ir jis pučia į vieną dūdą. Asmenys, legaliai atvykę į šį kraštą privalo turėti garantus (sponsors) kurie jais rūpintųsi iki tampant piliečiais. O dabar piliečiams brukama, kad valdžia privalo šelpti nelegalus piliečių mokomis mokesčių lėšomis. Ko norėti iš tokios valdžios, kuri pati pažeidžia imigracijos įstatymus? Kažin kodėl valdžiai leidžiama, o privatiems asmenims draudžiama? 


Putinas įniršęs, kad karas su Ukraina jam nedavė laukiamų rezultatų. Ukrainiečiai nepasiduoda. Prisimena panašus įvykis po karo, kai į Lietuvą Stalinas atsiuntė Suslovą numalšinti partizaninį judėjimą. Nieko nenuveikęs grįžo į Maskvą ir raportuoja Stalinui: „Drg. Stalinai, partizanai nepasiduoda“. Stalinas kovojo prieš mažumą Lietuvos vyrų partizanų, po kelėtos metų nugalėdamas juos talkininkaujant Vidaus Reikalų Ministerijos kariuomenei. Partizanų nugalėjimas nereiškia, kad jie tapo pavergti. Visų žuvusiųjų, ir įvairias būdais, paimtų į nelaisvę, laisvės dvasią okupantas nesugebėjo pavergti. Amžina garbė tebūnie Lietuvos laisvės kovotojams. Putinas kariauja prieš visą valstybę, praradęs daug karių ir visą techniką, įskaitant ir geriausius lėktuvus, ir nori laimėti. Dabar, ta pati Rusija, užvedusi karą prieš niekio jai nenusikaltusį kaimyninę valstybę, žinojo kaip tą karą pradėti, bet nesugeba jį užbaigti. Ukrainos partizaninis karas jau vyksta Rusijos užnugaryje. Putinas jau, per pasiuntinius, pradėjo kalbinti Prancūzijos prezidentą, kad nustotų šelpiąs Ukrainą ginklais. Putinas jau turi vieną ambasadorių ES, tai Vengrijos premjeras Orbanas. Ar Prancūzija taps dar viena rusų ambasada ES? Putinas visur, kur tik įmanoma ir kaip išmanoma stengiasi suardyti, ir taip nelabai tvirtą, ES vienybę. Putino sėjama sėkla pradeda rodyti daigus. Prancūzijos ambasadorius Ukrainai mekena, kad Prancūzija keičia paramos ginklais taktiką. Prancūzija stengsis, kad ukrainiečiai patys pradėtų gaminti reikalingus ginklus tam tikslui steigiant gamyklas. Suomijos prezidentas pritaria. Ar tik ne tam, kad jom pradėjus veikti rusai tas gamyklas subombarduotų? Priminsiu, kad ant popieriaus nupiešta gamykla dar ginklų negamina. Pastatyti įmonę kad ji veiktų reikia bent kelėtos metų. Washingtonas šiuo klausimu jau pakeitė toną. Ar tik Ukrainiečiai nebus palikti „vienui vieni“? Vokietija irgi kaitalioja savo nuomonę. Ne be reikalo pas mus sakydavo, kad po pietų vokietis durnas. Atsakymas artėja tiktai vienas. Ukraina bus dar apkaltinta, kad ji būtent pradėjo karą prieš Rusiją. Pavienių Europos šalių ginklų tiekimas ukrainai dar kurį laiką veiks, nes čia atsargos nedidelės ir greitai senka. Ukrainiečiai liks „Vienui vieni“.


Washingtone girdimi balsai Ukrainai nieko gero nežada. Jiems rūpi karo pabaiga. Ar gali būti karo pabaiga su teroristu Putinu? Visi šie veiksmai, pirkimas, pardavimas, lažybos už Zelenskio nugaros neturi jokios vertės. Putinas aiškiai, ne kartą, yra pareiškęs, kad taika gali būti tiktai jo sąlygomis. Kodėl Putinas nepasiduoda? Jis ne aklas ir ne kurčias. Girdi ir mato kaip sunkiai sekasi ginklų šelpimas, kuris atsiliepia kariams fronte. Bidenas skrendant į Vilnių yra pareiškęs, jog jis nenori konfrontacijos su rusais. Vokietija jam pritarė, o Putinas tokių pasisakymų tiktai ir laukė. Jau Vilniuje Ukraina tapo parduota, o pardavėjams nuo to nei šilta nei šalta. Šampano skonis liko toks pat. Ten Ukraina ir tegul jie žinosi. Vakarų demokratijos apsikiaulioję iki ausų pasiūlys Ukrainai išgerti nuodų taurę. Ukraina, be vakarų pagalbos, pasmerkta vergijai.


Bet yra ir prošvaisčių. Skaitau ir netikiu, jeigu Rusijai būtų pateiktas ultimatumas ji jį priimtų. Nežinau ar dar bus tokių žinių patvirtinimas. Tokiu pasakymu labai daug apžiojama. Į lažybas neičiau. Kas Kremliuje bevyktų, Putinas savo kalbose ir pareiškimuose yra nepastovus, tiesiog neatspėjamas. Tas jo blaškymasis aiškiai sako, kad jis nepavydėtinoje padėtyje Kremliuje.  Latvijos užsienio reikalų ministras parvirtina mums visiems žinomą faktą, kad rusai ir po Putino eros vykdys jo užsimojimus. Tiek daug metų meluota tautai, tas melas virto rusams priimtina tiesa, nes valdžia žino geriau. Asmenys, kurie stengiasi tuos tamsumus Rusijoje pašalinti, apgyvendinami kalėjimuose. Drumstame vandenyje žuvavimas sėkmingesnis. Kraštai patyrę sovietinę okupaciją negali nepritarti Latvijos ministrui. Rusija blefina. Anksčiau Putino ginklanešys Medvedevas ir pats Putinas mėgo pasaulį gąsdinti savo atomine bomba. Nežinia ar jie buvo gavę kinų leidimą. Daug kas bijo tos nelemtos bombos, manau be jokio reikalo. Putinui pradėjus karą prieš Ukrainą, spaudoje buvo skelbiama, kad Putinas sunaikins Rusiją. Ta pranašystė pildosi.


Pasaulis šaukia, kd Izraelis sustabdytų karo veiksmus, bet niekas nereikalauja kad Hamas teroristai paleistų pagrobtus Izraelio piliečius. Pasaulis įsteigė Izraelio valstybę, privalėtų ją ir apginti. Iki šiol galima tiktai pagirti žydus už atkaklią kovą su Hamas teroristais. Kitom nuomonėm vietos nėra ir negali būti. Rusai mėgsta jiems nepalankią valdžią vadinti fašistais. Tai gal jie ir Izraelio žydus pavadins fašistais?


Namų fronte begėdiški demokratų pagalių kaišiojimai į prezidento Trumpo ratus. Trumpas nepasiduoda. Tikiu, kad jis bus 47 JAV prezidentas. Balsuokime už jį ir respublikonus.
Jie, ir daugelis kitų kaip jie, būdami laisvi, sumokėjo aukščiausią kainą savo gyvybėmis, kad ir mes būtume laisvi.

Amžina garbė Lietuvos partizanams.


 2024-01-11


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos