Tokios tokelės (185) MišrainėGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.
Pasaulį sukrėtė žinia apie penkių drąsių vyrų žūtį Atlanto vandenyne 4 kilometrų gylyje, šalia nuskendusio „Titaniko“. Žmonija, be sustojimo, ieško ir ateityje ieškos naujų mums dar nežinomų žmogaus ir jo technikos naujų pasiekimų nežinomybėje. Istorijoje yra daug laimėtojų, pav., viena moteris, mokytoja, paprastoje „silkių statinėje“ laimingai persirito per Niagaros krioklį. Daugeliui nepasisekė. Lietuva turi ir didžiuojasi savo turimais žuvusiais didvyriais, Darium ir Girėnu. Valujavičius irklais per 4 mėnesius perskrodė Atlantą, liko gyvas ir gali daug ką pasakyti apie tuos 4 mėnesių vienatvėje pergyvenimus. Asmenys norėję pamatyti „Titaniko“ griaučius, žuvo ir tai nereiškia, kad tas smalsumas vėl bandyti bus nukištas į stalčių. O mes, dabar gerbiami jų drąsą, kartu ir atminimą su jų artimaisiais pasimelskime už jų vėles.


Liūdna ar linksma, gyvenimas vietoje nestovi. Prisiminkime įspūdžius iš Šv. Jono nakties.Buvo naktys švento Jono,

Laužai degė paupy,

Buvo linksma ir malonu

Pirmą meilę prisimint.Tu neklausk, kam aš nešioju

Baltą gėlę atlape,

Kieno vardą aš išpjoviau

Į žilvytį ties upe.


Lietuvoje, manau tie papročiai aprašyti dvejuose stulpeliuose dar neišnykę. Tai gražūs papročiai ir kol bus Jonų ir Jonių, jie neišnyks.


Amerikoje, išlaikymas lietuviškų papročių, kaip Lietuvoje neįmanomas. Čia niekam nerūpi birželio trėmimai, o lietuviams tai skaudūs prisiminimai. Čia trumpiausią vasaros naktį neleidžia įstatymai ieškoti parkuose paparčio žiedo, o suradus ir nuvargus nuo ieškojimo, po paparčiu išsimiegoti.


Mūsų, Illinois valstijoje, tą birželio mėnesį pavertė šlykštynių mėnesiu, kurie susibūrę po Vaivos rykšte, tas gražias spalvas išniekina. Politikieriai žinodami, jog sąžiningu keliu rinkimuose jie nelaimės, dedasi su tom šlykštynėm, gal dar ir leidžiasi iščiupinėjami. Dėl balsų jie paveiksluojasi su tomis šlykštynėmis taip, kad jie nuotraukose būtų pastebimi. Paskui seka įvairūs paradai po kurių, paradų vietoje, net oras praranda savo tikrą kvapą. Blogiausia šlykštynė yra ta kur vyras vyrą laižo, kaip kad vyras laižytų mylimą moterį. Nesuprantu kaip jie nuplauna tuos dvokiančius savo pirštus ir liežuvį. Ta šlykštynių banga, norinti visuomenėje būti pripažinta, sugeba plėstis persimetant į kitas nekaltas valstybes. Jų yra ir Lietuvoje. Neturint visuomenėje paramos, visuomenei ignoruojant, valdžiai nepildant jų reikalavimų, manau, jie išnyktų. Paskutinį žodį tarti palieku politikieriams. Ąžuolai vijokliais neprivalo virsti. Stiprūs lietuviški ąžuolai yra tauta, kuri sudaro valstybę.


Žinome, jog Vilniuje susirinks aukšti NATO vadovai ir svečiai, kuriuos pavargusius nuo savęs išsigyrimo kalbų, reikės pavaišinti. Tuo atveju žurnalistė Agnė Černiauskaitė rašo, cituoju:  „NATO šalių vadovus G. Nausėda kvies į iškilmingą vakarienę: meniu – su lietuviškais akcentais, teko įsigyti prabangius indus“. Cituoju toliau: „Prezidentūros atstovai pažymi, kad šalies gamintojų reprezentaciniai indai, kurie atitiktų aukščiausio lygio priėmimų standartus, pristatytų svečiams Prezidento instituciją, yra įsigyti ne tik šiai vakarienei, o ir visiems būsimiems oficialiems užsienio šalių vadovų priėmimams Prezidentūros rūmuose“. 


Kas tie aukšti svečiai su aukštais titulais? Nejaugi jie nulipdyti iš kitokio molio? Jie sugeba, tiktai, posėdžiauti ir nesutarti kaip gelbėti Ukrainą, tą gelbėjimą dažnai sumaišydami su Rusijos gelbėjimu. Jiems rūpi tiktai prabanga. Juk rusai turi ir valdo alyvą ir dujas. Ar bereikia aiškiau? 


Bidenas per savo sūnų palaidūną įklimpo į nemalonumo liūną. Demokratų politikoje ranka plauna ranką. Prezidentas ir vyriausias prokuroras, lietuviškai sakant, atitinka posakiui „koks puodelis, toks ir dangtelis“. Nepasitenkinimai Kongrese daugėja. Demokratai visą laiką šaukė, jog įstatymai visiems vienodi, tik prezidentas ir jo sūnus yra virš įstatymų. Aišku? Jeigu respublikonai perims valdžią, jie turės nenumatytų išlaidų statant papildomai kalėjimų talpinimui tų demokratų vienodų įstatymų šalininkams, su Bidenu priešakyje.


Tikiu, kad Rusija į Baltarusiją atominius ginklus gabeno su tikslu okupuoti Baltarusiją, kol ji dar neatsidūrė NATO glėbyje. Pasitaiko nenumatomų įvykių. Turint atominių ginklų Baltarusijoje, jų priežiūrai ir aptarnavimui reikalingi rusų kariškių nežinomo dydžio daliniai. Kaip ir Lietuvoje 1939 metais. Reiškia, Baltarusijoje bus priveisti žali žmogeliukai ir susilauks Krymo likimo. Krymą, kuris tebėra ukrainiečiams priklausantis bet rusų okupuotas, žada išlaisvinti ukrainiečiai, o kas laisvintų Baltarusiją? Ar jie sugebėtų atsilaikyti? Nemanau.


Rusijos gynybos ministras gąsdina ukrainiečius, kad jie nenaudotų prieš rusus užsienio gamybos raketų. Matyt yra pilni baimės. Gal rusai dar uždraus naudoti vakarietiškuose Ukrainos tankuose užsienio šovinius? Gal ir pėstininkams turės draudimų? Nejaugi rusai vis dar galvoja, kad jie yra dar kokie nors to regiono bosai? Laikas jiems išsiblaivinti. O ar rusai paklustų ukrainiečių reikalavimams nenaudoti Irane gamintų dronų?


Šitokie gąsdinantys įsakymai rodo rusų baimę prarasti okupuotą Ukrainą ir Krymą. Reiškia, kad Krymas, Ukrainos teritorija, yra okupuotas rusų.


J. Prigožinas atsisako vykdyti Rusijos gynybos ministro įsakymą savo kariuomenę pavesti Šoigu kontrolei. Atlikę karinę tarnybą į Rusiją sugrįžo 32 tūkst. Buvusių karių - kalinių. Tarnybos laikui pasibaigus, kaip numatyta sutartyse, tie Prigožino kariai, arba buvę kaliniai, laisvėje (ne visi) tęsia savo profesiją darydami nusikaltimus, įskaitant žmogžudystes. Tikras tų nusikaltėlių skaičius nepasakytas.


Lazda tapo perlenkta, kai rusų karinės jėgos užpuolė Prigožino karių stovyklą. Prigožinas tą užpuolimą negalėjo toleruoti ir pareikalavo Rusijos gynybos ministro Šoigu ir štabo viršininko generolo Gerasimovo galvų. Prigožinas su savo karinėm pajėgom užėmė Rostov/Don ir Voronežą, įsakydamas savo kariams jiems pasipriešinusius naikinti. Sekantis tikslas yra Maskva.


Rusijoje prasidėjo seniai laukti permainos veiksmai. Pradžia sukilimui padaryta. Kremlius rimtai susirūpinęs, nes virš jų galvų „надвигается гроза“. Galbūt, įvykius Rusijoje, galėtumėm pavadinti prasidedančia revoliucija. Apsisaugojimui Kremlius apsitvėrė šarvuočiais. Prigožinas, kuris keliauja link Kremliaus, ne pėsčias, šarvuočių turi taip pat. Oi, gali būti daug kraujo praliejimo. Putinas davė įsakymą Prigožiną areštuoti. Kas iš to? Rusų frontas Ukrainoje gali subliūkšti ukrainiečių naudai. Kryme gali būti naujas saulėtekis. Maskva imasi įvairių saugumo priemonių. Keliai į Maskvą blokuojami. Jeigu tom Putino karinėm pajėgom tektų trauktis, jie, atsitraukdami naikintų viską, nors ten ir Rusijos teritorija. Rusų, arba Maskvos „grietinėlė“ masiškai apleidžia Maskvą lėktuvais, nusileisdami net svetimuose kraštuose. Matyt, jog yra tikslas bėgti.


Jeigu Putinas išsilaikys valdžioje, ar tiems dabartiniams elitiniams ir politiniams pabėgėliams bus įmanoma laisvai grįžti į Maskvą? Ar jiems nebus primestas išdavikų vardas ir pasekmės?


Mes visi galvojome teisingai, kad maištas Rusijoje pasiseks, Putino nebeliks. Tie kurie galvojo neteisingai, tapo laimėtojais. Putinas pasikvietė į talką savo satrapą Lukašenką, kuris Putino įgaliotas sugebėjo Prigožiną įtikinti iš Voronežo ir Rostovo/Don grįžti atgal į savo stovyklas okupuotoje Ukrainoje. Pačiam Prigožinui, Putinas ir jo KGB panaikino visas prieš jį užvestas bylas ir leido laisvai išvykti į Baltarusiją. Taigi, Prigožinas Baltarusijoje laisvas. Ar tikrai? Bylos prieš Prigožiną panaikintos, bet KGB savo mirties nuosprendį Prigožinui niekuomet nepanaikins, jis bus įvykdytas, tikriausiai kokio „novičiok“ nuodų pagalba. Taip Prigožinas gali iškeliauti pas Abraomą. Baltarusijoje KGB agentai dirba nevaržomai. Nejaugi Prigožinas nežino KGB veiklos priimdamas sau tokį žioplišką mirties sprendimą?  Todėl artimiausiu laiku, kur nors, pastebėsime žinutę apie Prigožino mirtį. Rusijoje tai normalu. Kas vyks su Prigožino kariuomene? Prigožinas davęs įsakymą grįžti į stovyklas dar buvo Rusijoje. Dabar jis Baltarusijoje, į kurią perėjo nemaža dalis jo karių, ir ar iš ten jam bus leidžiama valdyti tą jo privačią kariuomenę? Ta kariuomenė su tam tikrais pažadais bus įjungta į Baltarusijos ir Rusijos kariuomenės dalinius. Dabar pradėkime iš naujo perkratyti savo smegenines, nežiūrint kas jose. Atminkime, kad KGB organizacijoje iki šiol dar neišnykusi Felikso Dzeržinskio dvasia. Ji gyva ir veikli. Demobilizuoti ar prijungti prie reguliarios kariuomenės dalinių, Prigožino Wagner grupės kariai, neskubant, vienas po kito bus surankioti, prokurorai ras kokį nors ir už ką nors straipsnį jiems pritaikinti, o teismas, pagal valdžios nurodymus, tars savo, pasigailėjimo nepripažįstantį žodį. Taip Prigožino veikla baigsis. Putinas triumfuoja? Ar tikrai? Pagalvokime. Maskvoje prasidėjusi gyventojų, ypač „elito“ panika persimetusi ir į Krymą. Dar neteko pastebėti rimto subruzdimo kariuomenės gretose. Valdžiai nepalankios žinios kalba ir daug ką pasako. Dabar, po tokio maišto, Rusijos saugumas (KGB) turės be galo daug darbo, skundikų pagalba sudoroti Rostovo/Don ir Voronežo gyventojus pritarusius Prigožino maištui. Prasidės stalinizmo laikų „чистка“ („čystka“). Atrodo, jog rusai turi sukaupę daug kraujo, kurį žada betiksliai pralieti dėl vieno išprotėjusio idioto norų. Apie būdą kaip tapti civilizuota tauta, rusai nenori ir neturi jokio supratimo. Jų priežodis nuo stalinizmo laikų „valdžia geriau žino“ nepasikeitęs, todėl valdžia ir jodinėja ant jų sprandų.


Putinas ne žmogžudys! Neužmirškime. Maskvoje, Rusijos valstybinė TV drąsiai skelbia, valdžios surežisuotą, neva žmonių nepasitenkinimą, kad Prigožinas, už maištą, nebuvo nugalabintas. Putino sostas braška, todėl dėl Prigožino išleidimo į Baltarusiją, norėdamas išsaugoti savo, niekuomet neturėto „žmoniškumo“ įvaizdį, organizavo save (Putiną) kritikuojančius pranešimus.

Kas liečia Prigožiną, reikalui esant Putino KGB agentai jį suras, kur jis bebūtų, ir sutvarkys. Prigožinas yra vaikščiojantis lavonas. Putinas ne žmogžudys!


Ar Putinas imsis represijų prieš Maskvos „elitą“, pabėgusius iš Maskvos artėjant Prigožino grėsmei ir, panikai aprimus, bandantiems grįžti? Tokie įvykiai primena 1917 metus Rusijoje. Išvykęs anų laikų „elitas“ nebegrįžo. Rusija apsiėjo be jų. O dabar?


Veiksmai, kurie vyksta Rusijoje, ypač Maskvoje, mums niekuomet nebus suprantami. Norint juos suprasti, reikia būti rusu ir tiktai rusu, o ne kokiu apsimetėliu, nes ten Rusija.  2023-06-29Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės