Tokios tokelės (183) Įvairenybės




Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                             Flag of Ukraine        C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Atsiprašau. Iki šiol naudojau Ukrainos vėliavą neteisingai, apverstą. Niekas nepastebėjo, niekas neįspėjo. Pats pastebėjau klaidą, ištaisau ir ukrainiečių atsiprašau.


Ar galima Rusijos mešką įvaryti atgal į urvą? Bismarkas yra sakęs: „Žinau šimtus būdų, kaip iš urvo išvilioti Rusijos mešką, tačiau nė vieno, kaip ją priversti grįžti“. Pagalvokime kitaip.


Dabar kova sparčiai vystosi prieš Putino valdžią, kurią veda Laisvės Kovotojai susidarę Ukrainos okupuotose žemėse, ir jie savo veiklą perkelia į Rusiją naikindami karinį turtą, neužgaudami civilių gyventojų. Pagal mano supratimą, jie veikia partizaniniais principais. Jie, partizanai Rusijoje kelia baimę valdžiai ir kariuomeninei. Jų vis daugėja. Atrodo, jog pačioje Rusijoje Putinas yra tapęs bejėgis valdovas.


Pradeda ryškėti nesutarimai Prigožino Wagner grupės ir Rusijos gynybos ministerijos. Tas  dvejų ginkluotų grupių nesutarimas gero nežada. Wagner grupės daliniai savo sudėtyje turi nemažą kiekį kalinių, kuriem papjauti žmogų yra vienas malonumas. Atėjus nežinomam laikui, ta kariuomenė išlakstys, ir tie buvę kaliniai - kariai turėdami ginklus gali pridaryti daug žalos gyventojams. Kas norės prieš juos kovoti žinant jų žiaurumą.


Ar sugebės Rusijos gynybos ministras Šoigu su Wagner savanorių kariuomenės vadu Prigožinu rūkyti taikos pypkę? Šoigu išleido potvarkį įsakydamas Wagner grupei pasirašyti sutartį su gynybos ministerija. Įsakymas lieka įsakymu. Šoigu, kurio autoritetas abejotinas, turėtų žinoti, jog galima arklį privesti prie geldos, bet negalima jį priversti gerti tą vandenį. Tos dvi pusės kelia didelį pavojų Rusijai. Tai atviras maištas. Galbūt net prasidėjęs sukilimas? Dabartiniu metu Rusija pilna neramumų. Putino sostas slysta nesustabdomai. Putino pavaldiniai gali, bet pats Putinas negali eiliuoti „Mano dėdė geras dėdė, kai išsprūdo mano kėdė, mano dėdė vėl parėdė“. Aiškiau tariant, tai Putinui P*@diets.


Prigožinas kaltina Rusijos gynybos ministeriją pagal kurios įsakymą buvo dedamos minos stabdymui jo karių atsitraukimui iš Bachmuto. Kas yra ir kokią reikšmę šiame kare turi Bachmutas. Pažvelgus į žemėlapį, Bachmutas atrodo kaip koks voratinklio centras iš kurio skirstosi arba kuriame kertasi 7 rusiškų kelių, karo vedimui taip reikalingos, magistralės. Keliai karo metu yra svarbūs frontui atsargų pristatymui. Kiek žinome, tą kelių palikimą Ukraina gavo iš Sovietų Sąjungos. Magistralės kiekviename pasaulio kampe turi savotišką apibūdinimą. Rusas, kartą užklaustas ar tiesa, kad pas juos meškos keliais vaikščioja, atsakė, melas, pas mus jokių kelių nėra. Prašau. Pastebėjome, kaip karo pradžioje Ukrainoje rusų tankai ir sunkvežimiai klimpo purvynuose. Tai dabar įsivaizduokime tas Ukrainos bei Rusijos kelių magistrales. Tas prie Bachmuto esantis kelių voratinklis yra svarbus kariniu požiūriu. Tame pasaulio krašte kelių sistema neprilygsta Amerikos kelių sistemai.


Kaip mes bežiūrėtumės į tą Rusijos padėtį, jos žlugimas jau nuspręstas. Ką rusai pasiekė susprogdindami Kachovkos hidroelektrinę? Tiktai žmonių panieką. Man turint šiek tiek karinio mokslo (sunkiosios artilerijos žvalgybos būrio seržantas), sprogdinti užtvanką nereikėjo. Apsisaugojimui buvo galima keliui per užtvanką pasibaigus pastatyti įvairių kliūčių, sulaikančių ir tankus ir pėstininkus. Bet maskoliui toks triukšmas patinka. Draugai kinai nepatenkinti rusų elgesiu. Prasiveržęs vanduo nešė viską kas pasitaikė kelyje. Be jokio pasigailėjimo. Nukentėjo ne tik civiliai gyventojai prarasdami visą turtą bet ir rusų karinės pajėgos išsidėsčiusios žemupyje. Save gelbėdami rusų kariai lipo į medžius. Ukrainiečiai gelbėdami skenduolius ir pagalbos šaukiančius žmones buvo rusų karių apšaudomi. Niekšai. Visa Juodosios jūros pakrantė iki Odesos , pilna plaukiojančių prigėrusių gyvulių kūnų, namų likučių ir šiukšlių Dėl tų visų nesąmonių rusai kaltina ukrainiečius. Toje ukrainiečių iš sovietų paveldėtoje kelių sistemoje nuo Kachovkos į šiaurią per Dniepro upę artimiausias tiltas yra Zaporožėje, o pietuose, prie Khersono. Šios pietinės vietovės pasižymi savo pelkynais. Dabartiniu laiku, po susprogdinimo, patvinusios apylinkės yra nepravažiuojamos nei karinei technikai nei pėstininkams.


Pasirodė žinių su įspėjimu, kad rusai, tiksliau Putinas, Ukrainos netekties atveju galįs panaudoti atominę bombą. Kas čia, šantažas ar Putino baimė netekti galvos? Kachovkos susprogdinimas parodė pasauliui rusų mąstymą. Rezervuaro vanduo paskandino daug gyvūnų, kurie dabar plūduriuoja Juodojoje jūroje. Ar pasaulis tą mato ir ar jam rūpi? Ar pasaulis pasiduos ar atsispirs tokiam šantažui? Pasaulio vadovai užsiėmę, posėdžiauja. Posėdžiauja, kol Putinas rimtai pagrasins atomine bomba, tuomet tie visi „galingieji“ pasaulio vadovai taps raudonais. Putinas bus atlikęs savo pareigą. 


Čikagoje. Per ilgą savaitgalį 50 pašauti, 11 nušautų. Rekordas neblogas. Naujasis meras dar neapšilo kojų kovoje su nusikalstamu elementu, šie niekam nepasiduoda šaudydami policininkus, kurių rankos užveržtos retežiais. Įvairios politikierių kalbos, mitingai,  demonstracijos ir dar daug kitų pastangų dėjimas niekam dar nepadėjo ir nepadės ateityje. Šaudosi juodaodžiai jaunuoliai, o jų vadai lyg urviniai žmonės pasislėpę nuo visų įvykių. Juk jų, kaip vadų, patiems būti išauklėtiems, pareiga auklėti tą neišauklėtą jaunimą. Nenaudojant narkotikų, nebus reikalo vieniem kitus šaudyti. Susidariusios ginkluotos gaujos šaudosi su varžovais dėl prekybos narkotikais vietos. Kalbant apie rėksnius vadus, susidaro įspūdis, kad jie tų gaujų bijo ir gal būt jų yra prigąsdinti. Tie vadai labiausiai mėgsta šaukti ir reikalauti daugiau ginklų įstatymų, užmiršdami, kad piliečiai turintys ginklus niekur juos neleistinai nenaudoja. Ginklų įstatymai rašomi bereikalingai šiems tvarką mėgstantiems piliečiams. Vienas dalykas tai aišku, jog Amerikoje pašalinti ginklus iš piliečių neįmanoma. Tą neleidžia Konstitucija. Demokratai deda didžiausias pastangas, kad nuginklavus Ameriką. Ginklai piliečių rankose išlaiko demokratiją neleidžiant įsigalėti diktatūrai ir diktatoriams, gal net ir amžiniems prezidentams. Jau dabar teismai yra užversti aiškinti ir atmesti diktatoriškų pažiūrų valdančiųjų asmenų užmačias. JAV Kongresas leidžia įstatymus kurie ne visuomet atitinka Konstitucijos reikalavimams. Jie būna atmetami. Kraštuose, pav. Rusijoje, kur ginklai labai ribojami, policija į bet kokias, pagal jų santvarką, demonstracijas šaudo jos dalyvius be jokios atsakomybės. Jeigu Amerikoje policija tirėtų tokias teises kaip Rusijoje, demokratija būtų praeities sapnas. Ginkluoti Amerikos piliečiai neleidžia tokiems atvejams vystytis. Čia ne Rusija. Amerikai nereikalingi amžini prezidentai. Amerikos demokratiją išlaiko Konstitucijos antras papildymas. Valstijose, kur ginklai nekontroliuojami, gyventojai laisvai gali juos turėti ir nešiotis, nusikaltimų skaičius mažesnis nei valstijose su ginklų kontrole. Demokratai tą nesupranta, o respublikonai būdami valdžioje naikina tokius bereikalingus, nenaudingus įstatymus.


Bob Livingston savo straipsnyje rašo, jog didžiausi nusikaltimai iš labiausiai paplitusių 30 miestų, 27 yra valdomi demokratų. Nejaugi balsuotojai, dabar keikiantys demokratus, pagal papročius vėl balsuos už demokratus, kad vėliau vėl galėtų juos keikti? Jie skelbia, kad respublikonai yra turtingųjų partija, o demokratai stoja už darbo žmogų. Taip kalbama ir taip amerikiečiai yra įsitikinę, bet priremti prie sienos keičia nuomonę, sutikdami, jog ir respublikonai yra amerikiečiai.


Turime prezidentą labai stiprių diktatoriškų pažiūrų. Šalies Aukščiausias Teismas nepraleidžia neatitinkamų Konstitucijai įstatymų. Į prezidentinius norus teismas nekreipia jokio dėmesio. Neleistina padėtis susidarė tarp JAV Atstovų Rūmų komiteto ir tarp FBI direktoriaus, iš kurio komitetas reikalauja pristatyti tyrimui FBI turimus dokumentus, kurie rodo tuometinio viceprezidento Bideno ryšius su užsienio agentais. Dar ir šiandieną, pagal įvairius spaudos pranešimus, jis kartu su sūnumi gauna iš kinų pervedamas, mums nežinomas, sumas pinigų. Už ką? Šiomis dienomis vienas žurnalistas paklausė saugumo tarybos nario „Ar prezidentas yra korumpuotas?“ Aišku, atsakymo jis negavo. Šiam prezidentui metama daug korupcijos nusižengimų. Valdžia, per ilgai būdama vienos (demokratų) partijos rankose, išsigimsta. Tą aiškiai stebėjome kaip „boba“ šeimininkavo Kongrese, kaip savo virtuvėje.


Demokratai neriasi iš kailio stengdamiesi užkirsti kelią Trumpui į prezidentūrą. Dabar Trumpas yra kaltinamas federaliniu lygiu Wadhington D.C. ir Flotidos prokurorų. Visas JAV Teisingumo departamentas užgriuvo ant Trumpo lyg lietus iš giedro dangaus. Daug laiko Trumpas turės praleisti teismuose, tuo jį atitraukiant nuo tiesioginio prezidentinio kandidatavimo darbo. Aną dieną žiūrint žinias komentatoriai žurnalistai jį jau nuteisė. Begėdiškai. Kodėl demokratai bijo laisvų, be jokių suktybių, rinkimų? Jie laikydami valstybės vairą savo rankose, šliejasi komunistinių pažiūrų link. Demokratų tikslas yra jų diktatūra. Žmonės to nenori, bet balsuoja už demokratus. Baisi, nesusigaudanti ta Amerikos publika.


Demokratai užgriuvę Trumpą tikisi sustabdyti jį nuo kandidatavimo rinkimuose į JAV prezidento postą. Kaltinimus turime dvejopus. Žinome iš žinių pranešėjų jo nusikaltimus, bet JAV Teisingumo departamentas tyli apie buvusio JAV viceprezidento Bideno pasisavinimą slaptų dokumentų ir jo ryšius su Kinija. Ar laukiam kol respublikonai bus valdžioje ir keršto sumetimais bers Bidenui kaltinimų net už paslapčių pardavimą kinams?


Korupcija yra demokratų valdžios pagrindas. Kaip susidaro korupcijos pagrindas? Čia viešai kaltinu darbo unijas dirbančias valdžios sektoriuje. Renkami atstovai ieško balsų unijų tarpe, šie stato savo, dažnai net prieštaringus reikalavimus. Renkamieji paklusta. Taip pat ir per ateinančius rinkimus. Taip panaikinami sąžiningi rinkimai. Taip plauna ranka ranką, tik teisėsaugai pastebėjus renkamų atstovų nusikaltimus, šie dažnai keliauja į belanges, o unijų vadovai išlieka švariomis rankomis. Respublikonai nepritaria tokiai unijų veiklai. Privataus sektoriaus unijos tokių privilegijų neturi. „Jeigu mes tokios sutarties negausim, mes streikuosim“ sako Čikagos didelė ir korumpuota mokytojų unija. Ji dabar per savo atstovą merą, įsakinės miestui kaip reikia tvarkyti mokyklas bei mokymo reikalus.  Mano nuomone, unijos yra savos grupės žmonių organizavimui, bet niekas nesuteikia unijoms teisės duoti nurodymus valdžiai. Unijos, valdžios sektoriuje, peržengia savo įgaliojimus. Peržengus įgaliojimus, vystosi korupcija.


O dabar bendrai prisidėkime prie mušimo Kremliaus „pašskūstvų“. Muškim tą balvoną Putiną šėtoną.



 2023-06-15

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos