Tokios tokelės (170) Mišrainė
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.  

Mirtis svoločinai


Bachmutas arba basta, taip galvoja rusai su savo „несокрушимая, непобедимая армия“, kuriai ukrainiečiai pasipriešino ir ji tapo primušta, dezorganizuota plėšikų gauja. Taip, ta armija dar gali „didžiuotis“, kad jie sugeba „без промаха в цель“  daužyti gyvenamuosius namus. Tiktai. Putino kalbos apie Ukrainos, nuo žemėlapio ir jų tautos sunaikinimą, neturi jokio pagrindo. Tiesiai pasakius Putinas tiktai blefina, o ukrainiečiai, nors ir prispausti, juokiasi. Iš rusų juokiasi visas pasaulis. Pasaulis yra matęs daug pamišusių, teroru pagarsėjusių vadeivų, nuo jų nukentėjusių valstybių, nekaltų žmonių pralietu krauju, net ir šiame amžiuje, šiais laikais gandro neštu ir pakeliui pamestu Putinu. Putinas tai šio amžiaus „istorinė pažiba“. Ateinančios kartos, niekšingai, daug kartų kartos jo vardą.


Kuo svarbus yra Bachmutas? Kaip atrodytų ukrainiečių spaudoje užrašai: „Bachnute ir prie jo sumušta rusų armija“. Toks užrašas reikštų karo eigą pakrypusią ukrainiečių naudai. Bet ką rašytų rusų spauda? Sumušta rusų armija būtų didžiausia Rusijos gėda prieš visą pasaulį. Tam atėjo laikas. Tikėkime, kad ukrainiečiai neatiduos Bachmutą. Bachmuto atidavimas rusams dar nereikš ukrainiečiams karo pralaimėjimą. Supraskime, nors ir ne tiesiogiai karas vyksta tarp rusų ir NATO pajėgų. Į NATO ginkluotę apmokinti ir įsodinti ukrainiečiai rusams nieko gero nežada. Rusai tą mato ir supranta. Rusai ieško pritarimo Kinijoje. Kinai šiuo metu yra labai atsargūs. Jie negali prarasti vakarus savo gamybos prekėms. Tai jų išsilaikymo šaltinis, nors jie dažnai grasina Amerikai dėl Taivano, kurį jie jau daug metų vaduoja ir neišvaduoja. Juk gana dažnai kibirkštis atsiranda ir įsidega ten kur jos nelaukiama. Rusijos industrija subliūškusi. Juk kinai rusams galėtų pardavinėti plovimo mašinas iš kurių išėmus tą reikalingą „computer chip“, arba vadinamą „printed circuit board“, su be galo daug jungimo galimybių nes ji didelė ir rusai galėtų gaminti „dideles raketas“ arba „didelius tankus“. Galima bandyti kišti tas „printed cirkui boards“ ir į mažas raketas arba artilerijos šovinius principu „ten pounds of shit in two pound bag“. Tikrieji mažyčiai „chips“ jiems neprieinami. Net ir Kinija jų neturi, o Amerika neparduoda, pati jausdama jų nepriteklių. Taigi tai kam Bachmutas o kam basta? Ar Rusijai ar NATO? Be jokių burtų ar abejonių, rusai bus sumušti ir Rusija bus sutramdyta.


Keistai atrodo skaičiai skaitant kiek tokiame palyginus neilgame fronte yra žuvusių rusų generolų. Generolų laipsniai gali būti kepami greitai, bet įgyti generolų patirtis reikia daug laiko ir mokslo. Rusiškai būtų „Что нам стоить дом построить, нарисуй и живи“.


Ukrainos sostinę Kijevą rusai, trijų dienų kare, bando užimti jau ilgiau nei 365 dienas (1 metus). Su tokia pažanga ir mėnulis netoli. Vėl apsijuokimas prieš visą pasaulį.


Truputį nuo temos, bet neužmirštant praeities įvykius. Lenkai šiomis dienomis šventė šventę kurios prasmę neieškojau ir nežinau. Tik bevarstant Facebook aptikau ant lenkų karininkų ir inteligentų paminklo Katyne priklaupusį Putiną dedant nužudytiesiems karininkams vainiką. Nesuprantu, kodėl lenkai prileido tokį niekšų niekšą, svoločiną, lankytis lenkams tokioje šventoje vietoje. Jeigu tai yra ankstesnė fotografija, tai ją nerodyti, nes ji pasitarnauja tik prorusiškai mąstantiems. Juk jis yra kaltininkas Katyno II, sudaužęs lenkų vyriausybinį lėktuvą su visa į Katyno minėjimą vykstančia lenkų vyriausybe. Ar Putinas sunaikindamas tą lenkų vyriausybę pasiekė savo tikslą? Jis privalėtų žinoti, jog sunaikinus vienus asmenis fiziškai, jų vieton stoja nauji. Atsimenu, būdamas 10-11 metų amžiaus vaikėzu, Kalvarijos mieste, viską užuosdamas ir žinodamas, mačiau kaip nuskurę ruseliai, apsiginklavę šautuvais ir durtuvais ant jų, varė internuotus lenkų karininkus į sunaikinimą Katyne. Katynas tuomet dar nebuvo minimas, bet suaugusieji tyliai tarp savęs kalbėjo, jog jie vedami sušaudymui. Sunku buvo įsivaizduoti tokius pokalbius ir žiūrint į tų lenkų karininkų be priekaištų švarią uniformą bei batus, sunku buvo patikėti žmonių kalbomis. Mes, miesto padaužos, pažinojome gan artimai ne vieną tų karininkų, todėl stebėti jų nusiminusius veidus juos varant į nežinią, mes užbėgdavome į kolonos priekį, ir vengdami akių kontaktų, juos palydėjome. Tai atmintyje tebėra labai klaikūs momentai. 


Čikagoje  palydėtas į paskutinę ramybės vietą vėl vienas kriminalo nušautas policininkas. Daug ceremonijų, dar daugiau kalbų kurios užgesusią policininko gyvybę neatstatys. Žudikas nusikaltėlis tikriausiai gyvens iki mirties, nors ir kalėjime, kuriame privalėtų gyventi ne ilgiau trejų mėnesių. Policijos viršininkas, įteikęs atsistatydinimo pareiškimą, merei pralaimėjus rinkimus, savo kalboje patvirtino, jog tokie nusikaltimai nepriimtini. Jis savo kalboje tris kartus kartojo „ No more; no more; no more“. Bepigu jam taip kalbėti neprisidėjus prie to „no more“ vykdymo, kas buvo tiesioginė jo pareiga. Jis sąžiningai patarnavo merei žinodamas jog ji yra nusistačiusi prieš policiją. Manau jo atsistatydinimu džiaugiasi ir policijos unijos prezidentas. Visas dignitorių kalbas nustelbia užmiršimas. Dignitorių kalbos kaip ir rūkas yra bejėgis ir vėjeliui pučiant išsisklaido. Gyvenimas nestovi vietoje. Tą patirs nukentėjusi šeima taip pat ir žudiko šeima.


Zelenskiui neleidžiama dalyvauti net per atstumą „Oskaruose“, nes jis, tikriausiai, kaip Ukrainos prezidentas prašytų paramos karui su Rusija vedimui. Kodėl gi ne? Juk Hollywood miestas žiba turtais nes miesto gyventojai „žvaigždės“ turtais apsikrovę iki ausų. Yra ir išimčių. Hollywood niekuomet nepasižymėjo „politically correct“. Pagal mano supratimą turtingas ne visuomet būna protingas. Turtas ir protas ne visuomet žengia koja kojon. Tai labai pastebima Hollywoode.


Pasilieku su įsitikinimu, kad MELAS turi daug „liudininkų“, TIESA – jokių.


 2023-03-16


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos