Tokios tokelės (169) Politika
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.  


Įdomūs rezultatai paskelbti po Čikagos rinkimų. Dabartinė merė sutriuškinta. Ji buvo atvira lesbietė ir ypatingų kairiųjų pažiūru. Rinkiminiuose susirinkimuose miniose, ji buvo pastebima iškėlusi dešiniąją ranką su kumštimi. Tai ženklas komunistinėms pažiūroms priklausantiems asmenims, komunistams. Ji, nekęsdama policijos, nusisamdė policijos viršininką, kuris retai kur pasirodė ir dar mažiau kalbėjo, apie vykstančius kriminalinius nusikaltimus mieste. Nors ir retai pasirodant ir kalbant, kriminalą sustabdyti neįmanoma. Policijos viršininkui buvo nelabai svarbu. Jis apsaugotas, terminą užbaigęs ras saugią vietą ir džiaugsis užsitarnautu poilsiu senatvėje. 


Ji, merė, rūpinosi savo rasės žmonėmis, šelpdama juos. Tai rinkiminiai balsai. Atėjus rinkimų laikui tie balsai dingo, lyg Australijos šuo dingo. Ji savo komunistiniu vadovavimu sunaikino Čikagos miestą. Pasirodo, jog balsuotojų minios buvo daugiau apsišvietusios nei ji. Dabar ji išmesta į politinį šiukšlyną.


Pirmomis dienomis ji atėjusi į valdžią pasakė, jog su baltais žurnalistais nesikalbės. Taip ji pasiskelbė esanti rasistė, kas mums baltaodžiams neleidžiama. Ji gali skelbtis tokia, bet neaišku kodėl jos žmona yra baltaodė.


Pralaimėjusi rinkimus ji kaltina visus, tik ne save. Ji, dėl pralaimėjimo nesivaržo sakyti, jog juodos rasės žmonėms ir moterims kelias į vadovaujančias vietas uždaras. Tai didi netiesa. Juk ji buvo išrinkta 74% balsų dauguma balsuojant ir nemažam procentui baltųjų rinkėjų už ją. Tai ko ji dabar nori? Nesugebėjimas, rasizmas ir jos aiškios kairios pažiūros pakišo jai koją. Daug įmonių išsikraustė jai viešpataujant iš jos valdomo mieto, įskaitant ir milžinę Boeing kompaniją. Kompanijos apkrautos dideliais mokesčiais, protesto ženklan, apleido miestą žymiai mažinant miesto pajamas ir biudžetą. Nejaugi vėl ją rinkti? Net ir juodaodžiai, šelpiamieji jos pastangomis, nebalsavo už ją. Kartoju klausimą, ko ji dabar nori? Jos vieta politiniame šiukšlyne. Taip  Čikaga, kartu su kitais Amerikos didmiesčiais, kaip šalimais esantis Detroit ir vakarų valstijų miestais, vienos juodaodės merės pastangomis tapo sunaikinta. Būtinai sveikintinas yra pasakymas, jog tie visi sunaikinti miestai buvo ir yra valdomi demokratų merų ir gubernatorių. Taigi, kas dar naujo? Tų visų merų ir gubernatorių tikslas buvo vienas: sunaikinti policiją. Tą aiškiai pastebime ir Čikagoje, kur kriminalas siautėja, policija žiūri atvykusi į nusikaltimo vietą. Policininkai už savo veiksmus visur baudžiami, tai ko norėti iš jų? Surakinta policija tų „galingų“ merų pasididžiavimas. Gėda visai Amerikai. Didmiesčiuose kriminalas be jokių suvaržymų siautėjo. Eiliniai gyventojai kentėjo. Sunkvežimių vairuotojai buvo atsisakę vykti į tuos kriminalo siautėjimo miestus. Čikaga, vadinama kriminalo sostine, tokia lieka. Kol policija bus pažabota, tol kriminalas siautės nebaudžiamas. Į kaltinamųjų suolą sodinti reikėtų Cook apskričiai valstijos prokurorę, kuri yra juodaodė ir nepasižymi jokia griežtesne veikla. Galėtumėm sakyti, kad ji net simpatizuoja juodaodžiams nusikaltėliams. Ji yra rinkta ir atleisti yra sunku, gal net neįmanoma. Tokie asmenys kaip merė, prokurorė ir policijos viršininkas savo sugebėjimus parodė naikinant miestą. Taip jie supranta demokratiją. Kur pagarba įstatymams, kitos rasės ir kitos nuomonės asmenims?


Kaip ir kuo matuojamas patriotizmas? Ar tiktai kai kurių savivaldybių išrinktų kruglodūrovų, samoliubovų, bei kopeikoliubovų dėka, kurie atsiradę valdžioje galvoja, jog jų išleisti potvarkiai neklaidingi ir jiems neprieštaraujama. Tokie yra Stateville, NC. tarybos nariai. Vienam Džinsuliubovui užbliovus avies balsu, pradeda bliauti visa taryba. Kalba sukasi apie patriotizmą. Minima miesto ribose esamo poilsio ir pramogų, Gander RV, parke iškelta miesto reikalaujamų išmatavimų neatitinkanti, per daug didelė, JAV vėliava. Už potvarkių pažeidimą, parkas baudžiamas 50 dol. bauda už dieną. Kaina, nuo 2018 metų išaugo iki 10 000 dolerių. Savininkas, lietuviškai skambančia pavarde gali būti ir graikų kilmės Lemonis, miesto sprendimams nepasiduoda nors ir byla prieš jį jau užvesta. Iš kitos pusės žiūrint, miesto savivaldybė, žmonių spaudžiama, nutarė liepos mėnesį pakeisti tą nelemtą potvarkį. Reiškia patriotizmas laimi. Taip ir turi būti. JAV vėliava, nežiūrint į jos dydį, privalo būti gerbiama. Taškas. Nejaugi jie, kruglodurovai pavirtę kopeikoliubovais turi teisę nustatyti JAV vėliavos dydį. Nesu konstitucijos žinovas, bet man atrodo, jog JAV vėliava priklauso federalinei valdžiai. 


Vėliavos stiebo pamatai ir pats stiebas yra apskaičiuoti ir pastatyti pagal tos srities žinovus, inžinierius. Malonu matyti ir žiūrėti į tokį lankstų stiebą atlaikant tą didžiulę vėliavą. Miestas sako jog stiebas nesaugus. Nejaugi miesto džinsuliubovai turi atitinkamą inžinerinį išsilavinimą? Važinėjant Amerikos keliais teko matyti ne vieną tokio panašaus dydžio iškeltą vėliavą. Kitur vėliavos stiebas atstovavo nugenėtą medį su nupjauta viršūne. Važiuojant pro šalį krito labiau į akis vėliavos stulpas, nei pati vėliava. Tokius stulpus irgi suprojektavo diplomuoti inžinieriai.


Amerikoje aiškiai pastebimos kelios, labai stiprios, srovės, norinčios pakeisti mus ir mūsų galvoseną. Vieni skiepina ir platina patriotizmą, kiti bruka socializmą, o treti seksualinį iškrypimą. Patriotizmas ir socializmas, tai dvi srovės kurios tarpusavyje niekuomet nesutars, nes patriotai tempia į dešinę, o socialistai į kairę komunizmo link. Laimėtojas tarp šių dvejų srovių, be abejo, bus patriotizmas. Trečia, gal būt pavojingiausia, srovė tų seksualinių iškrypėlių yra gan stipri. Jie įsitaisę mokyklų vadovaujamose pareigose, kai kurie iš jų, ir fiziškai, ir teoriškai tvirkina nepilnamečius mokinius. Skaitome ir stebime beveik kasdieninius teismų procesus, kur „žvaigždės“ susidomėjusios tvirkinimu bei išnaudojimu nepilnamečių savam malonumui.


Visi mes žinome ir matę Vaivorykštę, tą pačią Vaivos Juostą, arba tikriau lietuviškai sakant, tai Laumės Juostą. Tai yra įspūdingi regėjimai kuriuos nustelbia tiktai Šiaurės Pašvaistė. Jeigu mano atmintis nešlubuoja, mačiau tą Šiaurės Pašvaistę 1947 metais gyvendamas Žem. Naumiestyje. Dabar tas nekaltas spalvas pasididžiuojant naudoja šlykštynės, seksualiniai iškrypėliai. Tai srovė ne tokia stipri, bet garsi, save skelbianti visokiuose paraduose. Politikieriams reikalingus balsus taip suteikia tas šlykštus elementas.


Komedijos ne tik cirkuose, bet politikoje politikieriams duoda naudos. Connecticut valstija tapo vėliausiai pripažįstanti ir leidžianti nelegalams balsuoti. Kodėl vyksta toks Amerikos ir jos principų atsisakymas? Kol bus korumpuotų rinktų demokratų valdininkų, rinktų mokyklų direktorių, politikierių užstojančių vaivorykštės ištvirkėlių judėjimą ir pan., nusikaltimų srautą panaikinti nebus įmanoma, padarinyje ko nukenčia žmoniškumo įstatymai. Tie aukščiau minėti asmenys yra renkami, todėl jie iš darbo neišmetami. Juos apsaugo įstatymai. Šiandieną, rinkimų laikotarpiu, balsai perkami, dėl savų siaurų interesų.

 

„Aš savo pareigą atlikau“, taip pasigirti gali tiktai Čikagos rinkimus pralaimėjusioji merė. Ji, nors ir žinoma lesbietė, išrinkta buvo 74% balsų dauguma. Tai labai geras rezultatas. Išrinkta ji pasirodė ir pasižymėjo kairiomis pažiūromis. Ji, įvairiuose susirinkimuose, maloniai keldavo dešinę ranką su kumštimi. Jos vadovavimo požymis – kriminalo klestėjimas mieste. Atėjus perrinkimo laikui, ji tapo išmesta į politinį šiukšlyną. Komunistai nepageidaujami.


Blogai kai remiantis demokratija, valstybės iš vidaus griovimo elementas, nebaustinai dirba savo šėtonišką darbą, išniekindamas šios valstybės įkūrėjų triūsą, sukurtą tikrą demokratinę valstybę, neturint sau lygių. Tiktai stiprus prezidentas ir stiprus, ne garbėtroška, Kongresas per eilę metų galės atstatyti buvusią Ameriką. Jeigu Amerika nebus atstatyta, kur mes benubėgsime? Vėl tam nekenčiamam rusui į nasrus?


Kur benubėgsime? Ogi į Kiniją. Dabar bėgame nuo Kinijos, bet kaip toli? JAV Atstovų Rūmų pirmininkas, prieš jo pirmininku išrinkimą, yra pareiškęs, jeigu bus išrinktas pirmininku, jis stengsis aplankyti Taivaną ir jo prezidentą. Pažadas dalinai ištesėtas. Bijodamas užrūstinti Kiniją, jis susitiks su Taivano prezidentu Kalifornijoje. Matyt, kelionėje iš Washington, DC., į Taivaną viduriai gali neatlaikyti baimės spaudimą, ir kas būtų tuomet? Nesakysiu, nes tai didi paslaptis. Tai didžiulė gėda Amerikos pareigūnams pabūgusiems popierinių tigrų kinų. Ai, ... ta politika. 


Netikėkime ir neleiskime būti  įtikinami įvairiais demokratų pažadais. Žadamos veltui bet kokios socialinės paslaugos neturi pagrindo. Neužmirškime, jog veltui nieko nėra, nes dovanų karalius dar negimęs. Kaltinkime gandrus. Gyvenamoji lūšna su užrašu „Amerika“, lūšna  lieka. Keiskime lūšną, kad ji atitiktų užrašui.


2023-03-09


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Tokios tokelės (181) Įvairenybės

Du Čikagos barai ant stogų – tarp geriausių šalyje