Tokios tokelės (167) PolitikaO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


Vis daugiau deimančiukų randame pas mūsų išrinktuosius. Demokratai dėl valdžios parduos kas perkama. Šį kartą balsavimai. 160 Demokratų Kongrese balsavo, kad balsuoti galėtų ir ne piliečiai. Demokratai politikoje tapo tikri „svoločiai“. Tik nelegalai apie juos galvoja geriau. Pridedu mano motinos (gim. 1909) pradžios mokyklos baigimo ceremonijose pasakytą jos pačios sukurtą eilėraštį. Tuomet mokyklos buvo kitokios. Keletas žodžių juostelėje buvo nesuprantami, todėl pridėjau savo:


            

Taip, tas amerikietiškas demokratinis ąžuolas išaugo iki debesų, taip pat ir skausmas kai jam kerta vaikų vaikai, norėdami leisti balsuoti net ne piliečiams, gal net ir nelegalams. Ar „žaliakortininkai“, legalūs gyventojai, lyginami su nelegalais? Absurdas. Taip demokratai siekia sunaikinti šią respubliką. Daug triūso buvo įdėta sudaryti pasaulyje dar niekur neturimos tokios demokratijos ir kapitalistinės valstybės kaip JAV. Koks skaudus yra tas kirvis kuriuo kerta tau vaikų vaikai. Kodėl demokratų partija pasiekė tokio krašto naikinimo ir savęs susinaikinimo laipsnio, kad balsų jau ieško ne piliečių, gal net ir nelegalų tarpe? Ar dar daug kas prisimename komunistų partijos istoriją (negarantuoju kuri laida), kur Leninas Rusijos Dūmoje šaukė, kad yra tokia partija, kuri gali valdyti kraštą. Pasekmes žinome. Taip pat pergyvename ir demokratų partijos šauksmą, kad tik ji tegali valdyti šį kraštą. Demokratų partija yra visiškai pasidavusi į kairę. Gal greitu laiku Amerikos mokyklose bus įvestas privalomas kursas Komunistų partijos istorijos? Demokratams valdant sulauksime. Mokyklos yra tapusios vešlios dirvos keistenybėms, iki seksualiniams nesiorientavimams. Madoje tapo vaivorykštės spalvos. Tokiom nesąmonėm plečiantis, kur iš čia benubėgsime?


Mano motina, kurdama ir deklamuodama šį aukščiau paskelbtą eilėraštį skyrė Lietuvos atsistatančiai valstybei, kurios valdžia dirbo be atlyginimo. Tuomet ji, kaip ir daugelis kitų lietuvių netikėjo jog daug vėliau įgis D.P. vardą. Eilėraštis atspindi šių dienų politikierių naikinamą Ameriką. Gal verta pakartoti klausimą: Kur iš čia benubėgsime?


Dabar visur girdime kalbas apie balionus. Su baime. Tą baimę neša mums kinai. Jie tiek suįžūlėjo, kad pareikalavo nušautą balioną jiems gražinti. NUTS. Baimę jie neša todėl, kad neturime vyro Baltuosiuose Rūmuose. Kai, anksčiau tuose Rūmuose viešpatavo tikras vyras, kinai jam lenkė galvas. Dabar, tie patys kinai, iš tų Rūmų šeimininko tiktai tyčiojasi. Su malonumu. Aišku, Amerikoje kyla vis didesnis nepasitenkinimas tuo Baltųjų Rūmų šeimininku, ne vien tik respublikonų partijoje, bet ir demokratų. Tiesą neįmanoma nuslėpti. Kas bus? Ir vėl painiojasi tie nelemti balionai. Nors jie ir „nušauti“, bet jie savo dvasią pradėjo rodyti, nors ir šmėklos formoje. Grand Forks, N D, kinai įsigijo 300 akrų  žemės, už 2,3 milijonų dolerių, 12 mylių nuotoliu nuo Grand Forks oro pajėgų bazės. Kinai ten norėjo statyti grūdų perdirbimo įmonę. Pagal įstatymą, visi penki Grand Forks miesto tarybos nariai balsavo prieš suteikimą leidimo kinams statyti minėtą įmonę.Čia aiškiai pasireiškia Amerikos demokratija, suteikianti neribotas savivaldybėms teises. Minėta kinų nupirkta žemė nepriklauso federalams. Jeigu ji priklausytų federalams, tai savivaldybės neturėtų teisės priimti tokius sprendimus. Dabar savivaldybė nusprendė, jog tai būtų buvęs legalizuotas šnipų lizdas. Žemė iš jų nebus atimta. Nuosavybės teisės išlieka pagarboje. Nei Rusijoje, nei Kinijoje tokie nuosavybės dėsniai neegzistuoja nei praktikoje nei knygose. 


Mes nežinome, nes mums nebus paskelbtos smulkmenos tų balionų antplūdžio. Pirmas nušautas balionas turėjo šnipinėjimo tikslą. Apie tą paskelbė pati vyriausybė. Kiti nušauti objektai, vyriausybėje pradėti vadinti „neatpažįstami skraidantieji objektai“. Taip vyriausybė pradeda mus maitinti pasakomis, kur „bėga ragana per sniegą nepalikdama pėdų“.


Japonai, prieš paskelbdami ir užpuldami sunaikinant amerikiečių laivyną Pearl Harbor uoste, Havajuose, supirkinėjo amerikiečių metalo laužą, kaip kad dabar daro kinai supirkinėdami įvairių detalių Amerikoje balionų konstrukcijai. Šnipinėjimas prie gero neveda.


Rusai darosi vis įžūlesni per arti skraidant prie amerikiečių teritorijų. Ar jie nori, kad amerikiečiai pasielgtų kaip turkai numušdami du rusų lėktuvus už oro erdvės pažeidimą? Rusai žaidžia su paraku.


Karas Ukrainoje, rusų alyva ir dujos, bei amerikiečių aukštos degalų kainos. Dėl savos alyvos gręžinių Amerikoje, prezidento Trumpo duoti gręžimui leidimai, pagal Federalinio teisėjo įsakymą atnaujinami. Teisėjo sprendimas privalo būti vykdomas arba apskųstas aukštesnei instancijai.


Galvojome, laimėjus respublikonams Atstovų Rūmuose daugumą, kad demokratų kutenimas prezidento Trumpo, užsibaigs. Deja, demokratai nenurimsta, negalėdami atsakyti, kodėl tiek daug įslaptintos medžiagos rado pas buvusį senatorių Biden. Senatorius ne prezidentas ir jam tie įslaptinti dokumentai neprivalėjo būti prieinami. Ar ir čia kaltas prezidentas Trumpas?


Baltiesiems Rūmams nepatinka, kad respublikonams perėmus daugumą Rūmuose jų Priežiūros komitetas apkaltino prezidento Bidono sūnų Hunter Bidon mokesčių nuslėpimu, pinigų „plovimu“ ir prekiavimas žmonėmis (moterimis?). Jam suspenduotas ir advokato praktikos leidimas, jau trečią kartą. Aiškiai matosi paukštis teršiantis savo lizdą. Apkaltinimai didelio masto. Kas jam, juk jo tėvas prezidentas. Tas pats tėvas nežino kaip išsisukti nuo apkaltinimų turint įslaptintus dokumentus ir net žinant jo ir jo sūnaus Hunter machinacijas su Kinija. Skelbiama, jog Hunter Biden advokatavimo leidimas suspenduotas. Iš tolo jau užuodžiama padvėsusi žiurkė.


Daug nepasitenkinimų radau amerikiečių spaudoje dėl buvusio Bidono apsilankymo Kijeve, Ukrainoje. Nors aš nesu jo gerbėjas, bet šį kartą pritariu jo apsilankymui Ukrainoje. Pirmiausiai jo apsilankymas duoda daug moralinės paramos kovojančiai Ukrainai. Antra, Putinas mato savo betikslį, naikinantį karą Ukrainoje. Bet ar toks išprotėjęs Rusijos prezidentas bent suvokia, kad visas pasaulis nusistatęs prieš karą Ukrainoje? Taip teigiamai apie karą Ukrainoje, galvoti gali tiktai „būsimasis“ pasaulio prezidentas. NUTS.


Putino valdžia, kaip ir buvusioje Sovietų Sąjungoje, negaili lėšų šmeižimo propagandai, šmeižiant Pabaltijo šalis už įstojimą į NATO organizaciją, ginklais šelpimo Ukrainos kovotojus, ir dar įvairiais išsigalvotais dalykais. Sovietų Sąjungos skleidžiamas melas po ilgo laiko prigydavo kai kurių silpnų asmenų smegeninėse. Putino valdžia tęsia Sovietų Sąjungos palikimą. Mes žinodami bei patyrę tą rusų šmeižimo propagandą, privalome ir sugebėsime atskirti pelus nuo grūdų. Išlikime sveikai galvojantys lietuviai, nes TIESA yra mūsų pusėje. Neklaidžiokime, ir nepaklysime.


Amerikos 38-is prezidentas, Jimmy Carter, 98 m. baigia savo gyvenimo dienas namuose su Hospice care aptarnavimu. Pagarbiai palenkime galvas šiam prezidentui.


Respublikonai griežtai susitarė apkaltinti ir atstatydinti krašto apsaugos ministrą Mayorkas. Pagal pavardę galime suprasti, jog jis yra Lotynų Amerikos kilmės. Būdamas tose pareigose, jis visiškai ignoravo JAV Kongreso anksčiau priimtus įstatymus atidarydamas pietinę, su Meksika valstybės sieną nelegalų antplūdžiui. Pasienio valstijose tie nelegalai nepageidaujami. Čikaga žada juos priimti ir apgyvendinti K-Mart buvusiose nenaudojamose patalpose 71 ir Pulaski adresu. Kas apmokės sąskaitas? Kaip ir visuomet Čikagoje, sąskaitos mokesčių mokėtojams nebus pateiktos?????? Kas apmokės? Pasakos tęsiamos.


Dar įdomesnių pasakų girdime iš būsimųjų merų lūpų. Vienas žada dauginti policijos kiekį mažinant mokesčius. Pasaka. Dabartinė merė, jeigu bus perrinkta suvaldys nusikaltėlius. Ar ir vėl nepasaka. Manau, kad laikas man pačiam kandidatuoti į Čikagos merus. Tuomet nuimčiau nuo policijos rankų retežius, ir kas tik nepaklustų policijos įsakymams, vaišinti iki soties guminiais bananais. Nusikaltėliams paskelbčiau karą. Karo stovyje, nusikaltėlius, sučiuptus nusikaltimo vietoje , su ginklu rankose, galima likviduoti vietoje. Klausimus užduoti vėliau. Miestas, pagal pravestus naujus įstatymus, privalėtų pilnai apsaugoti policijos tarnautojus. Kartu reikėtų sugriežtinti atranką naujiems policijos kadetams. Policininkų disciplina privalėtų būti be priekaištų. Miesto mokesčių mokėtojų pinigais, jokie miesto gyventojai neprivalo būti šelpiami ir išlaikomi generacijomis. Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.


Deja, aš ne meras.


O mes čia sustoję stebuklų nelaukim, nes vadas ryžtingas lazdos dar neturi. Dėtis prie M.A.G.A. įgyvendinimo galime visuomet. 


Let‘s go Brandon.

2023-02-23


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos