Tokios tokelės (153) AmerikojeO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.

Gelbėkime, padėkime Ukrainiečiams, amžiams sumušti, vyžuotąjį, pasaulio teroristą Putiną, jo vagių gaują ir jo valstybę Rusiją. Terorizmui neprivalo būti vietos šiame pasaulyje.
Žydų išmintingumas sako, … jog idiotai atpažįstami kai prasideda rinkimai. Neprieštaraukime žydiškai išminčiai. Tik ta žydų išmintis nesako kas tie idiotai, rinkėjai, renkamieji ar abeji. Free Country – galvoti nedraudžiama.
Juk mes visi garsiai šaukėme protestuodami, atėjus Bidonui į valdžią, dėl netikėto dvigubo pabrangimo benzinui, ir bendrai nesustabdomai infliacijai. Šaukiame ir dabar tuo pačiu nepasitenkinimo balsu. Bet kas iš to? Atėjus balsavimo laikui, būtinai reikia balsuoti už infliaciją, besmegenio prezidento partiją, nes jis demokratas. Atėjus naujam rinkimų laikui 2024 metais, mes vėl balsuosime už demokratus, nors benzino kaina pakiltų iki 10 dolerių už galioną. Žydų išmintingumas sako, … jog idiotai atpažįstame kai prasideda rinkimai, o mes sakome, jog per rinkimus idiotai patvirtina idiotus. Manau, jog asilą išmokinti lipti į medį turėtume geresnės sėkmės nei to paties mokinant idiotą. Prisipažįstu, jog esu žiaurus.
Apie rinkimų rezultatus pradėsime nuo federalinės valdžios išlikimo ar pasikeitimo. Visiems atvirai prisipažinsiu, jog nesu nei demokratas nei respublikonas, šviesiai tiesiai neutralus. Balsuoju už žmogų, ne už partiją. Už partiją prisibalsavau gyvendamas Sovietų Sąjungoje.
Washingtone, Kongrese, Atstovų Rūmuose, įvykę pasikeitimai Bidonui ne į naudą. Respublikonų partija į juos pravedė 218 Atstovų. Su šiuo pasikeitimu, tikriausiai, pasibaigs ir kaltinimai prezidentui Trump. Balsai buvo skaičiuojami pakartotinai, nes kai kuriose valstijose be suktybių apsieiti neįmanoma. Tai demokratų partijos „Trade Mark“. Politikoje sąžiningumo nėra. Senatas nerodo jokių duomenų. Teks palaukti iki gruodžio 6 dienos, Georgija valstijos pakartotinų rinkimų rezultatų, kurie nuspręs US Senato sudėtį.
Valstijų atžvilgiu, įdomiausi Illinois valstijos rinkimų rezultatai, nes aš pats joje gyvenu. Rinkiminė kova vyko dėl abortų legalumo, įteisinti juos ar uždrausti, neminint priklausomumo partijoms. Žinome, jog demokratai buvo ir yra už abortų legalizavimą, o respublikonai už abortų draudimą. Rinkiminė kova buvo labai įdomi. Mums beliko tiktai priimti rinkimų rezultatus, kurie abortų šalininkams davė daugumą. Tai tikras „krikščioniškas“ sprendimas. Taip išgirstas žmonių noras per rinktus atstovus. Prisiminkime ir čia žydų išmintingumą.
Kaip pastebime, gubernatoriaus vietai užimti dažnai randame baltą kandidatą ir nežinomą juodaodę moterį vicekandidatei. Juk taip pat galėtų vice postui pasirinkti kandidatą iš Čikagos Englewood apylinkės kurį nors vaikų šaudytoją. Rinkimų rezultatai būtų beveik garantuoti. Tai aiškus įrodymas žvejoti balsus. Žvejyba be leidimo yra žvejybos įstatymo pažeidimas.
Vietinių savivaldybių „midterm“ rinkimuose, atmetus didmiesčių ir aplinkinių apskričių tarybas, kur viešpatauja demokratų partijos mašina, partiniai nepriklausomumai buvo minimalūs. Šiuose „midterm“ rinkimuose, nebepriklausančiom satelitinėm apskritim, kaip Kendall apskritis kurioje gyvenu, balsuojama labiau buvo už žmogų o ne už priklausomumą partijai. Čikagos mieste tokie nukrypimai nuo demokratų partijos diktatūros būtų visiškai netoleruojami. Čikagoje vyrauja ir miestui vadovauja diktatorė merė. (Nežinau ar ją vadinti moterimi ar vyru, nes ji pati sako turinti žmoną.) Kiti didmiesčiai iš jos galėtų imti pavyzdį kaip ir iš kur imti pinigų valkataujančių juodaodžių šelpimui, nors ir ji pati yra juodos odos. Merė sako, jog šelpimas neatsiliepia mokesčių didinimui. Jeigu ji pati spausdina pinigus, tai daro nusikaltimą. Jeigu mažindama policijos sąmatą, tas sumas naudoja valkatų šelpimui, tai irgi nusikaltimas, nes jai valdant, kriminaliniai nusikaltimai daugėja. Vienaip ar kitaip, pinigai nusikaltėliams valkatoms reikalingi šovinių įsigijimui, nes ginklas be šovinių yra bevertis. Kodėl Čikagos miesto namų savininkai,mokesčių formoje, privalo šelpti valkataujančius juodaodžius? Amerika yra kapitalistinė valstybė, jos principuose nėra pašalpų valkatom. Lietuviškai tariant: „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. Taškas. Trumpas žengė tuo keliu, bet vogti balsai pakišo koją. Trumpas nepabūgo prarasti valkatų balsus. Demokratai už balsus kovoja, pirkdami juos.
Rašant vieną trumpą priešrinkiminį straipsnelį, gavau komentarų skiltyje atsiliepimą iš Lietuvos, o Amerikoje patvirtinantį, jog kai kurie respublikonai priešinasi ginklų Ukrainai šelpimu. Juk yra ir demokratų nepritarančių ginklų davimui Ukrainai. Sakoma, jog viena kregždė dar ne pavasaris, tai taip pat negalime apkaltinti visą partiją pagal vieno ar kito partijos nario nuomonę. Ar prezidentas Trumpas būtų davęs Ukrainai ginklų? Juk Amerikoje prezidentas valdo užsienio politiką. Trumpo neigiama nuomonė apie Putiną žinoma. Tai kaip būtų buvę su ginklų davimu Ukrainai prezidentaujant Trumpui? Aišku, ginklų būtų nereikėję duoti, nes Putinas bijojo Trumpo. Karo nebūtų buvę. Bet mes žinome daugiau ir geriau.
Vėliausiomis žiniomis sužinome, jog Trump metėsi į politinį ringą dėl prezidentinio posto 2024 metais. Jis, būdamas prezidentu, buvo didžiausia pabaisa Putinui, kuris jo vieno bijojo labiau nei viso NATO bendrai sudėjus. Tikriausiai, Trump, pareikšdamas, jog jis metasi į politinį ringą, įvarė Putinui daug nepakeliamos baimės. Matyt, Trumpas turi ir be reikalo nerodo savo dantis. Trumpas yra TAIKA. Net ir Vengrijos premjeras Orbanas pareiškė, jog Ukrainoje karas pasibaigs, kai prezidentaus vėl Trumpas. Belieka vienas neatsakomas klausimas, ar ir 2024 metais idiotai rinks idiotus? Tad, pradėkime dirbti, apšviesdami idiotus, apie Trumpo rūpinimąsi ne tik krašto gerove, bet kartu ir jos žmonių gerove. Šis, paskutinis 2022 metų rinkimų pavyzdys, nebepriimtinas. Todėl,
Let‘s go Brandon.
2022-11-17

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Tokios tokelės (181) Įvairenybės

Du Čikagos barai ant stogų – tarp geriausių šalyje