Tokios tokelės (139) Ukraina 15

„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas laisvės nevertas kas negina jos“.


Šlovė už laisvę kovojančiai ukrainiečių tautai, gelbstinčiai Lietuvą ir Europą nuo maskoliško bandito. Geras maskolius yra negyvas maskolius. Taškas.


Nežinodamas kaip geriausiai atsidėkoti už pasveikimo linkėjimus, tariu visiems gerbiamiesiems skaitytojams, nuoširdžiausią lietuvišką AČIŪ!


Atsigaunant po ligos, jėgoms leidžiant, vesiu ir toliau negailestingą kovą raštu už Ukrainos laisvę prieš rusą banditą, kuris siautėja viską niokodamas, nes Ukrainos laisvė yra ir Lietuvos ir visos Europos laisvė. Deja, Europos Sąjungoje, yra jėgų, kaip išverstaskūrių, kurie kovoje prieš banditą dažnai keičia nuomonę. Vokiečiai tiesiog pataikauja banditui. Su tokia „Vienybe“ vesti kovą prieš banditą sunku. Mat, banditas turi dujas ir alyvą naudingą visai Europai. Europa buvo, prezidento Trump, verslininko, įspėta nepasitikėti rusais, neklausė, o dabar panikoje. Prezidentas Trump pramatė kurlink suka Putleris, bet vokiečių močiutė to įspėjimo nesuprato ir negirdėjo. Tik viena Lietuva pilnai atsisakiusi rusiškos alyvos ir dujų, nesušalo, ir rodo špygą maskoliui. Dėl to Suskystintų Dujų Terminalo Lietuvoje buvo įvairaus triukšmo, bet sveikas lietuvių protas laimėjo. Aukščiausia pagarba Tėvynei Lietuvai.


Ką veikia visi tituluotieji ir aukštas algas gaunantieji ES valdovai? Nejaugi jie iki šiol nesupranta ir nežino jog su maskoliumi jokios sutartys neįmanomos? Nejaugi jie akli ir nesupranta, jog Ukrainos išlikimas yra visos ES išlikimas? Bijomasi jo branduolinio ginklo? Ar žinome kokiame jis stovyje? Gal tokiame kaip maskoliški tankai Ukrainoje? Rusai, branduoliniu ginklu naikindami kitus, susinaikintų ir patys save. Todėl baimintis nėra reikalo.


Pranešama, jog ES ruošiasi Lietuvos pavyzdžiu, ir pradėjo SDT statybas, kad galėtų atsikratyti maskoliško bandito dujų ir jas importuoti pagal susitarimą su eksportuojančiom valstybėm. Tą patį reikės įvesti ir su alyva.


Skaitau ir netikiu, kad Kanada reikalauja, jog vokiečiai perduotų rusams atremontuotą dujų turbiną. Ar taip reiškiasi sankcijų „vykdymas“? Nejaugi sankcijose yra tokių reikšmingų išimčių? Maskolius jau užsuko „Nordstream 1“ dujas, neva patikrinimui, tekančias vamzdžiais po Baltijos jūra. Ar atsimename „Drūžba“ vamzdyno remontą? Užsuks ir kitus pristatymo per Ukrainą vamzdynus visai ES, nes jis nenuspėjamas maskolius, nepasikeitęs per visą žmonijos istoriją.


Dabartiniu metu ES didžiausia pataikautoja rusams yra Vokietija ir Vengrija. Gal vokiečių Bundestag ir vyriausybė sprendimus priima antroje dienos pusėje, nes pas mus, Žemaitijoje, sakydavo, jog po pietų vokietis yra durnas? Pagirkime žemaičius. („Durnas“, ne lietuviškas žodis, reiškia „kvailas“.) Gerbiu žemaičių žemaitiškus posakius.


Ispanija veda derybas su vokiečiais apie 10 Leopold tankų perdavimą Ukrainai. Tie tankai yra vokiečių gamybos ir, kadangi Vokietija mėgsta pataikauti rusams, tankų nugabenimui į Ukrainą neleidžiama kirsti Vokietijos teritorijos. Tai tokia pavyzdinga ES vienybė.


Sekiau visą laiką apie rusų kariuomenės padėtį Ukrainoje, ir susidariau įspūdį jog rusų karinė galia išsikvėpė. Stebėjau jų surūdijusių tankų, bei kitos karinės važiuoklės netinkamumą kare. Jų aviacija, ten kur gali pasiekti ukrainiečių raketos, iš baimės nesirodo. Keistai suprantama, kaip rusai gamino savo apsigynimui raketas, galvodami kad gyvenamieji namai juos puls. Juk tos jų raketos neturi jokio tikslumo, arba netinkamos nustatymui karinių įrengimų koordinačių. Jos sugeba pataikinti tiktai į didelio masto objektus, kaip gyvenamieji namai. Tai maskoliškas žiaurumo pasididžiavimas. Sukasi mintis, jog tų raketų netikslumas primena Antrojo Pasaulinio karo rusų „Katiūšas“, labai netaiklias raketas, kurias vokiečiai vadino „Stalino vargonais“.


Ar Putleris turi žiauresnį tikslą, pareikšdamas „mes dar nieko nepradėjome Ukrainoje“? Ukrainos karo ekspertas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas Olegas Ždanovas, šaipydamasis iš Putlerio blefo, pasakė: „ir kuo gi tu smogsi savo didįjį smūgį?“ Mano nuomone, tai labai tikslus pareiškimas.


Putlerio kariuomenė vėl įrodė savo „pranašumą“ prieš vakarietiškus ginklus savo, „pranašumu“ neužginčijamomis raketomis, numušdama savą karinį lėktuvą. Šiomis dienomis jie numušė dar vieną savą sraigtasparnį. Bravo. „Молодец“ rusų karininkija. Rusų lėktuvai iš baimės nebeskraido ne tik Ukrainos padangėmis, bet dabar iš baimės bijos pakilti savo teritorijoje. Tokie rusų nepasisekimai pastebimi ir viešinami visame pasaulyje. Tas žinias pagauna ir dalinasi dalis Rusijos gyventojų, daugiausiai didmiesčiuose. Juk Rusijos provincijose, užkampiuose, kur dar apsišviečiama žibalinėmis lempomis, jokio interneto nėra. Todėl ten ir nėra pasaulinių žinių. Jeigu skaito laikraščius, pavėluotus, tai ten atsispindi vien tik prorusiška propaganda, kuri mums gerai pažystama, bet nepageidaujama.


Karas Ukrainoje lauktų pasiekimų dar neduoda nei vienai pusei. Nors ukrainiečiai kovoja atkakliai, be stiprios vakarų paramos, jų jėgos išseks. Jiems reikalinga geriausia parama, kad jie aiškiai matytų ir būtų tvirtai įsitikinę savo pergale prieš maskoliškąjį banditą. Nors maskolius ir gąsdina, kad jis dar nepradėjo tikrų veiksmų prieš ukrainiečius, tie jo žodžiai nebeturi reikšmės. Jie yra tiktai blefas. Blefas lieka blefu. Tokia yra Rusija ir jos vyriausybė galvojanti užpakaliais. Jų galvojimas ir veikla nesumažina jų maskolišką užkariavimo instinktą, kuris nuo senų laikų pas juos užkoduotas. Nejaugi Putlerio „didysis smūgis“ yra beginklius ukrainiečius užimtose žemėse masiškai tremti į Rusiją? Koks Putlerio tikras tikslas? Vienur rašoma, jog jis savo užsitęsusiais veiksmais Ukrainoje, nori nualinti vakarų ekonomiją. Jis net nesupranta kokio pajėgumo dar yra JAV. Iki šiol JAV yra dar miegantis milžinas. Putleris tą neprivalo užmiršti. Ne be reikalo sakoma, jog geras maskolius yra negyvas maskolius. (Paimta iš amerikietiško: Good Indian is a dead Indian).


Lieka klausimas. Ar Putleris netaps Kinijos vasalu? Norint kariauti reikia turėti atsargų. Pas Putlerį tokių dalykų nėra, nes jiems nesuprantama kas yra atsargos, ir visas turtas išvogtas pirkimui brangiausių jachtų, kuriomis jie net negali naudotis. Tos jachtos konfiskuojamos ir parduodamos metalo laužui, nes jų išlaikymo išlaidos nepakeliamos, o pardavimo kainos pinigus perduoti Ukrainai. Čečėnų vadas kovojantis rusų pusėje sako, kad rusai šventai kovoja prieš pragaištingą vakarų pasaulio kultūrą ir jų tikėjimo išpažinimą. Tik tiek?


Nesuprantami dalykai vyksta maskolijoje. Pasirašę sutartį leisti Ukrainos laivams gabenti kviečius, kurie taip reikalingi badaujantiems kraštams, rusai sulaužę prieš 24 valandas pasirašytą sutartį, apšaudė Odesos uoste esantį sandėlį su išgabenimui skirtais grūdais, sakydami jog jie sunaikino Ukrainiečių karinį katerį toje teritorijoje. Maskolius meluoja net nemirkčiodamas. Jei maskolius nemeluotų, jis nebūtų maskolius.


Dar labiau nesuprantami dalykai vyksta vakaruose, kurie bijo tarti maskoliui jėga paremtą, žodį kurio jis bijotų. Bet, kaip galima elgtis su maskoliu jo bijant? Atrodo, jog vakariečių vadovai vadovaujasi pasakymu „Better red than dead“. Niekšiškas elgesys. Juk vakarų karinė laivų jėga galėtų be jokių sunkumų blokuoti rusų Juodosios jūros laivų judėjimą. Galėtų aklinai jiems uždaryti Bosforą ir pilnai blokuoti Sevastopolio uostą Kryme. Galima, bet nedaroma. Niekšiška galvosena. Žydiška patarlė teisingai sako, kad atėjus rinkimų laikotarpiu,i mes renkame idiotus.


Kinijai nepasmerkus Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą, prasidėjo masinis investicijų traukimasis iš Kinijos. Pranešama, jog jau 900 milijardų dolerių vertės turtas apleido Kiniją. Pasitraukimo nuostoliai didėja nereikšdami gero Kinijai.


Skaičiau, sekmadienį liepos 24 dieną, FB Minčių Sparnuose, Eduardo Vaitkaus, Būkime vieningi.LT, straipsnį „MES pradėjome KARĄ prieš Rusiją“, mano nuomone, tai persunkta vatnikų propaganda, o pats autorius iki gyvo kaulo sumirkęs vatnikas. Šis žmogus, arba okupanto vergas, yra pasiilgęs tos rusų vergijos, tikriausiai būvęs kokiu nors okupanto „činovniku“. Tokiem Laisvės varpo gaudimas nei dzin. Tai lietuvių tautos išgamos. Tikras dvaro pono kumelys. Jų tikrai Lietuvoje netrūksta. Garbingi, tikri lietuviai nenori vėl tapti Putlerio atkuriama Sovietų Sąjungos teritorija, prarandant dabartinį klestintį gyvenimą. Turima laisvė nebegali būti atimta. Taškas.


Šiame straipsnyje rasite jau ir pasenusių žinių, bet jos dar reikalingos ir naudingos. Žinios pasensta bet vertę nepraranda, kaip ir šūkis „Mirtis okupantams“.2022-07-28

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje