Tokios tokelės (135) Ukraina 12
„Tas laisvės nevertas kas negina jos“


Rusijos prezidentinė administracija praneša, kad pasaulis negrįžtamai keičiasi be Rusijos dalyvavimo jame. Rusija sako, jog ir ji privalo dalyvauti toje eigoje ir vykdyti savus priimtus įstatymus savų piliečių apsaugai kitose valstybėse, pav. Donecke ir pan., kas jų žargone reiškia okupaciją. Tą jie sąžiningai vykdo kol gauna į kailį ir šaukia, kad jie diskriminuojami.  Teisingai, pasaulis keičiasi į gerąją pusę be Rusijos dalyvavimo, nes ten kur dalyvauja rusai, visuomet kyla karas.

Švedijai ir Suomijai pareiškus norą stoti į NATO šeimos eiles, rusai supyko ir atsisakė dalyvauti Baltijos valstybių taryboje. Tai labai sveikintinas Rusijos žingsnis, nes Rusija visuomet visiems kenkė. Vienas Rusijos „Dūmos“ atstovas pareiškė, kad „mes naikinsime tiek kiek mums reikės“. Tai yra tiesioginis grasinimas suomiams. Rusai turi patirties su suomiais, žinodami, kad galima sunaikinti Suomijos miestus, bet neįmanoma sunaikinti ir pavergti suomius. Tokie pat įvykiai vyksta ir Ukrainoje, kur rusai didžiuojasi naikinimu gyvenamų namų ir kito nekilnojamo turto. Jų vyriausias kariuomenės vadas „maršalas“ Šoigu, nei vienos dienos netarnavęs kariuomenėje, nesugeba nei planuoti nei vadovauti karo eigai Ukrainoje. Vargas kariuomenei kuri privalo vykdyti nemokšos įsakymus. Dar dažnai ir daug kalbama, jog Afrikoje dar yra atsilikusių laukinių tautų kurios net iš tolo neprilygsta rusų žiaurumams.

Rusai, su savo „moderniausia“ industrija stengiasi lygintis su Šiaurės Korėja. Rusija, įjungusi atbulinę pavarą, žengia dideliais žingsniais sparčiai atgal į primityvizmą, atgaivinanti senų antikvarinių „Moskvičių“ modelio automobilių gamybą. Pasisekimas Rusijoje negarantuotas. Tikriausiai, nebeturi lėšų netikusių tankų gamybai, nes ukrainiečiai juos be pasigailėjimo naikina. Rusai papratę galvoti užpakaliu, tad gal ir galvoja su „Moskvyčiais“ užkariauti pasaulį? Sunaikintą pasaulį? Kinija, buvusi nuskurusi valstybė, dabar tapo viena iš pirmaujančių industrinių valstybių. Ar tai ne gėda Rusijai? Ar ateityje Kinija benorės bendrauti su nuskurusia Rusija? Kinai supranta, kad iš rusų jie niekuomet nieko negaus. Taip pat kinai gerai supranta, kad jų industrija išsilaiko veikli, kol prekyba su vakarais klesti. Tuo tarpu Rusija prarado visą savo industrinę turėtą galią, susibūrus vagių gaujai Kremliuje, apvagiant iki nuogumo savą valstybę.

Trečiadienį, geg. 18 d., Italijos laikraštis „La Stampa“ paskelbė, kad Putleris buvo staigiai nugabentas į ligoninę jo ar  vėžio pašalinimui. Tikėkimės, jog Putlerio pašalinimui? Po to būtų sekę lietuviški skerdynių pasilinksminimai. Valiooo! Tai iki šiol vienintelis toks pranešimas. Ar galime juo pasikliauti? Norėtumėm, bet džiūgauti dar per anksti. Peržiūrėjus kelėtos dienų „La Stampa“ laikraščius, nieko panašaus nepastebėjau. Tikriausiai, kažkas piktavališkai naudoja to laikraščio vardą norėdamas jam kenkti, o gal tai tik paleista „antis“. Taigi, šiandieninė spauda yra pilna įvairių nesąmonių, kurias neįmanoma lengvai atskirti kaip, grūdus nuo pelų.

Pradedant prancūzais, daugėja, nors dar tyliai, spaudimas Ukrainai, dėl taikos su rusais, atsisakyti, kai kurių, savo teritorijų perleidžiant jas Rusijai. Tai išdavikiškas galvojimas. Mat, rusai turi alyvos ir dujų reikalingų vakarų industrijai. Iki šiol neskelbiamos taip išdavikiškai galvojančios valstybės, išskyrus Prancūziją, kuri prabilo viešai. Buvęs valstybės sekretorius, Nixon prezidentavimo laiku, pataria ukrainiečiams, numalšinti rusų alkį, atiduodant bent truputį Ukrainos teritorijos. Tikras „NIEKŠAS“. Ukraina pasipiktinusi. Nei viena valstybė, buvęs ar esamas „činovninkas“, neturi teisės parceliuoti Ukrainą. Ukraina nedaloma valstybė! Taškas!

Kariniuose sluoksniuose kalbama, jog rusai baigia sunaudoti netikslias raketas bombarduojant Ukrainos miestus. Suprantama, jog pas rusus dar liko taikliosios raketos. Koks skirtumas tarp jų? Jokio. Galbūt netaikliosios galėtų būti taiklios, jeigu ant jų būtų užrašyti naikinimui skirtų objektų adresai ir užklijuotas pašto ženklas. Būtinai. Garantuoju. Na ir bukas tas rusų užpakalio protelis. Rusai visą laiką gyrėsi, galvodami užpakalio proteliu, kad jų ginklai geriausi pasaulyje. Pasirodo priešingai. Amerikiečių ginklai ukrainiečių rankose rusams labai pavojingi. Taip pat, šiame kare, amerikiečiai turi progą pateisinti savo kūrybos ginklus ir juos tobulinti.

„Vladimir the Horrible“, Putlerio, tikslas yra atstatyti buvusią Sovietų Sąjungą. Jis naudojasi pirmuoju Sovietų Sąjungos himnu, t.y. „Internacionalu“, kur aiškiai sakoma „...pasaulį seną išardysim lig pamatų ...“, todėl ir naikina kas po ranka. Internacionalas omenyje turi, komunistams priešingą, naikinimui pasmerktą, žmonių klasę. Tai žiaurus įsitikinimas, žinant, kad Rusijoje ir Ukrainoje gyvenimo būstų yra trūkumas. Ar banditams tas svarbu? Jų vienas tikslas yra naikinti, plėšti ir gabenti į „matušką Rosiją“ kas pakliūna po ranka, nes Rusijoje nieko nėra, ir niekuomet nieko nebus, nesvarbu kiek bus priplėšta. Tą žinome nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Vienas rusų, trijų žvaigždučių, generolas viešai pareikalavo Putlerio atsistatydinimo. Sekančią dieną, jis buvo priverstas tą savo išsakytą nuomonę pakeisti. Priešingos nuomonės pasakymas nereiškia atsisakymo vykdyti vado duotus įsakymus. Visgi Rusijoje yra aukšto laipsnio karininkų suprantantys šio su Ukraina karo beprasmingumą. Kiek jų yra, mums nežinoma. Vienas tokio laipsnio karininkas taip negalėjo pasisakyti. Tikimės, kad jis turi neblogą užnugarį, kurį net Putleris dar nespėjo sunaikinti. Matyt, kad Putleris yra atsargus su generolų luomu. Bet, jo neribotas kerštas, jokiem generolam nedovanos. Niekuomet. Toks yra Rusijos susinaikinimas. Stalino laikais, jo budelis Berija, taip pat naikino aukšto laipsnio karininkus, net sunaikindamas tuometinį Sovietų kariuomenės vadą maršalą Tuchačiavskį. Įsikišus Sovietų Sąjungos maršalams, šie pareikalavo Stalino, kad jis sustabdytų Beriją, be maršalų pritarimo areštuoti ir žudyti generolų klasės karininkus. Generolų klasė tapo apsaugota, Berija  nepatenkintas. Nežinome, ar Putleris turės tiek galios pravesti „čystką“ generolų tarpe? Atsargiai! Generolai ne pėstininkai. Pastebima, kad Kremliaus „chebra“ rimtai susirūpinusi Ukrainos padėtimi. Generolo pasisakymas prieš Putlerį, Putlerio ir jo „chebrai“ nežada nieko gero. Melskimės, kartu gamindami „Molotovo kokteilius“ naikinimui rusų tankų ir jų įguloms, "kokteilius“, skirtus tik okupantams. Mes žinome, jog ukrainiečiai yra vaišinga tauta, todėl okupantus vaišinti „Molotovo kokteiliais“ yra garbė. Šlovė ir pergalės džiaugsmas tebūna jų tikėjime išlaikant nepriklausomybę nuo nevidono ruso. Padėkime jiems.

Mariupolyje ukrainiečiai buvo priversti pasiduoti, nutraukiant ginkluotą pasipriešinimą, rusams. Rusai džiūgauja, lyg tai būtų geg. 9-ji. Ką rusai veiks mieste nušluotam nuo žemės paviršiaus? Ukrainiečiams prarastas mūšis dar nereiškia karo pralaimėjimą. Pagal vėliausias žinias atskiri pasipriešinimai tebevyksta, kurie gali pavirsti į partizaninį karą. Tai siaubas rusams.

Iš istorijos žinome, kad „Piteris“ 1917 metais buvo revoliucijos lopšys. Tą titulą stengiasi išlaikyti ir dabar. Susirinkusi koncertui minia, pradėjo skanduoti prieš karą Ukrainoje. Aišku, yra daug suimtų. Prisiminkime Lenino teigimą, jog „kibirkštis pavirsta į liepsną“. Ar atsilaikys Maskva? Gerbkime naujos revoliucijos kibirkštį.

Rusijos ambasadorius prie JT Ženevoje atsistatydino, pareikšdamas, kad jis jaučia savo šalies gėdą už karą Ukrainoje, kviesdamas tokiam sprendimui ir kitus rusų diplomatus.

Ukraina ne tik privalo, bet ir laimės šį nežmogiškumo karą. Rusai privalo atsitraukti ir atlyginti nuostolius už nekilnojamo turto sunaikinimą. Bet, kaip apskaičiuoti nukankintus bei žuvusius moteris, vaikus, senelius? Jie neįkainuojami. Atimtos artimųjų gyvybės niekuomet negrįžta. Viešint Ukrainoje Lenkijos prezidentui, Volodymyras Zelenskis prakalbo apie pergalės skonį: netrukus kelsime tostą už laisvę. Nepritarti tokiam pareiškimui, būtų tikra niekšybė.

Šlovė ukrainiečiams ir jos kovojantiems didvyriams!


2022-05-26 
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos