Tokios tokelės (124) Ukraina 2
Pradėjęs karą, jo užbaigimui išgama „Vladimir the Horrible" Ukrainai stato keturis neįvykdomus reikalavimus - ultimatumus; 1.Nusiginkluoti; 2. Pripažinti Krymo okupaciją; 3. Pripažinti dvi atsiskyrusias sritis kaip nepriklausomas valstybes, kurias jis pripažino; 4. Pakeisti Konstituciją, niekuomet nestojant į NATO. 


Ultimatumais draugų neįsigysi. Jis privalo suprasti, kad tautos dvasią pavergti neįmanoma. Išgama „Vladimir the Horrible“ pasakodamas jog Ukraina niekuomet neturėjo valstybingumo, nori ją, kaip Hitleris Lenkiją, ištrinti iš žemėlapių, žymėdamas jog tai Rusija. Neišdygs. NUTS.


Prisiminkime Rusijos gėdingą „Žiemos karą“ užkariaudama tiek Suomių žemės reikalingos savo žuvusių karių palaidojimui. Tą karo gėdingumą ir suomių atsparumą patvirtino ir Chruščiovas. Rusai nesimokindami iš praeities, prieš Ukrainą pradėjo „Antrąjį Žiemos Karą“. Nesiseka. Rusai gyrėsi turėdami galingiausią armiją įrodė, jog ukrainiečių pasipriešinimas jiems neįkandamas. Valdžia pavaldiniams kapoja galvas, rodydama savo bejėgiškumą. Ar pavaldiniai tokius diktatoriaus ir jo chebros veiksmus ilgai toleruos? Jaučia kartuves?


Keisti dalykai dedasi toje Rusijoje. Nebegalima suprasti, kas ką valdo. Karinė armada netoli Kijevo miesto, sustojo, kaip spaudoje rašoma, dėl degalų, maisto ir karių aprūpinimo šiluma žiemos metu. Kariai, alkani, šildosi šalia veikiančių tankų bei sunkvežimių variklių sunaudodami nemažą kiekį degalų. Tokiose sąlygose išlaikyti drausmę tarp ginkluotų karių neįmanoma. Nežinome kokia yra jaunesniųjų karininkų padėtis. Tikriausiai irgi nepavydėtina. Išgama „Vladimir the  Horrible“, vietoje išgarsinus rusų kariuomenę, pastatė ją į nepavydėtiną,  niekinančią, padėtį. Ar jis dar tinkamas valstybės valdymui? Numatomas, už kariuomenės nesėkmes ir atpirkimo ožys, tai pats Putin‘as. Rusijos veiksmai nenuspėjami. 


Rusijos armijoje – kardinalūs pokyčiai: nušalinti 8 rusų generolai. Rusai keičia puolimo taktiką. Kaip visuomet, kalti lieka tiktai žemiausio laipsnio generolai, o tikrasis kaltininkas, pilnas baimės, nurodinėja kaip kariauti, pats niekuomet nebuvęs kariu. Hitleris, būdamas tiktai gefreiterio laipsnio (vienu laipsniu aukštesnis už eilinį), nurodinėjo generolams. Tuometiniai rezultatai aiškūs, tokie jie bus ir dabar. Nušalintų generolų vietas užims naujai paskirti. Bet, ar naujieji generolai vadai eis kovoti prieš niekuo nenusikaltusius ukrainiečius, bombarduojant jų namus, ligonines, mokyklas, žudant moteris ir vaikus? Pasvarstykime, ar galima pakeisti ruso kario instinktą? Ukrainiečiai jau nukovė keturis rusų generolus.  Jų dar daug liko ir jie gali būti pavojingi Rusijos sistemai. Putin‘as ir jo chebra nepavydėtinoje padėtyje. Galime drąsiai sakyti, jog Putleris, išgama „Vladimir the Horrible“, neklystant žengia Hitlerio pėdomis. Tiek vienas, tiek ir antras sugebėjo pradėti karą, tik nežinojo kaip jį užbaigti. Hitleris karo pabaigoje, bunkeryje, nusišovė. Kokiame bunkeryje ir kaip šis Putleris pribaigs save? Tokiame bunkeryje vieta priklauso ir vakarų valstybių, išsigandusiems Išgamos „Vladimir the Horrible“, vadovams. Mat, išgama, „Vladimir the Horrible“ „neduoda“ leidimo lenkams perduoti MIG-29 turimus lėktuvus amerikiečių bazei, kad jie juos perduotų ukrainiečiams. Tai būtų NATO įsikišimas į Ukrainos karą ir „Trečiojo pasaulinio karo“ pradžia. Taip galvoja išmanieji, apimti baimės. Žodis „vienybė“ jų žodyne neegzistuoja. Kodėl lenkai neperduoda tiesiogiai ukrainiečiams? Neleidžia ES išmanieji, nes rusai gali užsukti dujas ir jie sušaltų kaip kokie tarakonai, būtų sušluoti ir išmesti į politinį šiukšlyną. Ten jiems užtarnauta vieta. Trump‘as vienas suvaldė išgamą „Vadimir the Horrible“, o šie Europos Sąjungos vadovai - išdavikai liks išdavikais.


Gal ES atsibus kai Rusija užsuks dujų ir alyvų čiaupus? Išgama „Vladimir the Horrible“ užsidaręs kampe, jau grasina. Išgama „Vladimir the Horrible“ yra pasakęs jog jis netoleruos Rusijai uždėtas sankcijas. Tai, galbūt, tiktai vieninteliai, tiesą sakantys žodžiai iš ruso lūpų. Putin‘as pavojuje. Neišgelbės jo net ir išdavikas, buvęs Vokietijos kancleris, Schroederis. Manau, jog spėlioti nereikia, kur sąžinę praradę ES garsieji vadovai kreipsis, gelbėti juos iš pragaišties. Tiktai vienintelis kraštas gali juos išgelbėti, tai Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip buvo praeityje, taip bus ir ateityje. Dabartyje jie dar laižo ruso užpakalį.


Taip laisvasis pasaulis kariauja prieš rytų barbarą. Ukraina, skęsdama, lieka viena. Vakariečių garsios kalbos ją neapgins. Kalbos yra tiktai tuščias pasigyrimas. Pasaulio ateitis bus nulemta Ukrainoje. Tai kova už pasaulį ir už taiką“, kurią vakarų vadovai nesupranta, leisdami išgamai „Vladimir the Horrible“ siautėti pagal norą. Išgama „Vladimir the Horrible“ įsispietęs kampe, atsirado blogoje padėtyje. Nežino kaip baigti karą, o pralaimėtoju grįžus iš karo lauko, laukia kartuvės. Kas jam dovanos už sunaikinimą daugelio rusų jaunuolių? Prisiminkime 1939 metų Žiemos karą. Ar ne toks pat paveikslas ir Ukrainoje dabar?


Ukrainos prezidentas kalbėjęs J. K. parlamente pakartojo Churchill‘io garsųjį Antrojo Pasaulinio karo metu, pareiškimą: „Mes kovosime jūroje, ore, miškuose, laukuose ir gatvėse... mes nepasiduosime“. Ukrainos prezidentas plojimais buvo sutiktas J. K. Parlamente kai jis pažadėjo sutriuškinti rusų invaziją į Ukrainą. ('We will fight them in the sea, air, forests, fields and streets... we will not surrender': President Zelensky echoes Churchill's famous WWII speech in moving address to Commons and gets a standing ovation as he vows to defeat Putin's invasion of Ukraine“)


Truputį keista, netikėtina, kad spauda rašytų tiesą, jog Kinijos Raudonasis Kryžius skirs Ukrainai humanitarinės pagalbos už maždaug 790 tūkst. Dolerių. Pirma jos siunta jau keliauja. Nors ir siunčia Raudonasis Kryžius, bet ji pareina iš Kinijos. Kaip į tai reaguos išgama „Vladimir the Horrible“? Atminkime, jog tarp tų dvejų valstybių tikros draugystės nebuvo ir nebus. Nors jie ir komunistai, bet jų pažiūros skiriasi. Pasaulį valdyti nori vienas ir antras. Čia ir yra tas pakastas šuva.


O mes, pagal išgales, įvairiomis aukomis, padėkime ukrainiečių tautai apsiginti nuo išprotėjusio barbaro, o Bidonui tarkime „Let‘s go Brandon“. Lai neišblėsta šlovė ukrainiečių tautai.2022-03-17


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos