Tokios tokelės (117) Ukraina.
Nuklyskime, trumpam, nuo Ukrainos temos dėl „įdomesnės“. Atsigaivinimui. Neiškenčiu lyg šuo nekaukęs. Spaudoje, rytas.lt, pasirodė Astos K. straipsnis apie Venckienės sūnų Karolį, kuris iškeitęs nelegalų gyvenimą JAV į gyvenimą Olandijoje, reikalauja pasimatymo su pussesere, Deimante Kedyte, kuri su pusbrolio reikalavimais nesutinka. Manau, jog Karolis privalėtų žinoti posakį, kad galima arklį privesti prie lovio, bet negalime jį priversti tą vandenį gerti. Čia, Lietuvoje, per teismus reikalauja pasimatymo su mergina, kurio ta mergina, nors ir pusseserė, nenori. NUTS. Nusikaltėlių šutvė nerimsta užversdama teismus kvailais reikalavimais. Aiškiai pastebimas „nutrijos“ darbas. Tai nusikaltėlių šeima, kuriai Tiesa mažiausiai rūpi. Dažnai sakoma, jog advokatas tapo nusikaltėliu. Ar nebūtų tiksliau sakyti, jog nusikaltėlis tapo advokatu? Taip ir atrodo, jog Venckienė siekė teisinio išsilavinimo su tikslu juo piktnaudžiauti. Dabar ji deda įvairias pastangas, kad išliktų nenuteista už savo negarbingą praeitį, kartu įveldama savo sūnų, kuris jau dabar eina motinos pėdomis, nusikaltimų link. O š.m. sausio 25 dieną, Astos K. pranešimu, išgirdome Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį Venckienei - KALTA. Norėtųsi užversti paskutinį šios nešvarios istorijos puslapį, bet Venckienė to neleis, bandys ir toliau smardinti visai Lietuvai. Tas jos pastangas galime prilyginti Don Kichoto kovai su vėjo malūnais. Ji įsitikinusi, jog ji privalo sekti „tą žvaigždę“, nesvarbu, kaip ji toli ir nepasiekiama ( ... to follow that star, no matter how hopless, no matter how far).


Grįžkime prie susidariusio Ukrainos Konflikto. Rusai bijo NATO pasistūmėjimo į rytus. Tai kyla klausimas, kodėl jie patys slenka į vakarus, iki Lenkijos, kuri yra NATO šalių narė. Juk lenkai, kaip žinoma, yra Rusijos aršiausi priešai. Lenkai niekuomet neužmirš dvi „Katynes“. 


Ar Putin‘as turi generolų pasitikėjimą žengti į Ukrainą? Nekreipkime šiuo metu dėmesį į jo satrapą, apsikarsčiusį įvairiais makaronais, „maršalą“ Šoigu. Kiek žinoma, jis neturi jokio užsitarnauto karinio laipsnio.


Prisiminkime šiek tiek Rusijos karinę struktūrą. Antrojo pasaulinio karo metu, Stalingrado gynybos vadas, gen. Čuykovas, tikriausiai po pasikalbėjimo su Stalinu, pasišaukė Stalingrado vyr. Vidaus kariuomenės pajėgų vadą, pranešdamas jam, jog jis jo kariuomenės dalinius įtraukia po savo komanda, Stalingrado gynybai. Atsisakant jam paklusti, parodė telefoną, sakydamas tuojau pat skambinu Stalinui. Skambinti nebereikėjo. Vidaus kariuomenei buvo palikta teisė tvarkyti prieplaukas, keltus per Volgos upę ir šaudyti dezertyrus, o likusi, didžioji dalis Vidaus kariuomenės, tapo Stalingrado gynėjais. Aišku, Berija pastrypčiojo, bet jo ragai jau tapo aplamdyti. Toliau, karo eigoje, kad sumažinus Berijos apetitą aukštų karininkų areštams, Sovietų Sąjungos maršalai pareikalavo, kad Stalinas uždraustų Berijai bet kokio generolo areštą be maršalų sutikimo. Ragai nulaužyti. Kariškiai, be ankstesnės baimės, galėjo dirbti savo darbą.


Žinome, jog Putin‘as ne Stalinas, tad ar jis turi tokią neįsivaizduojamą begalinę galią, skelbti karą, nebūnant užpultiems? Putin‘as gerai žino, jog NATO niekuomet nepuls Rusijos. Tokie įsitikinimai ir kalbos apie NATO pavojų reikalingos apdūminti rusų tautą, kad, dėl jų skurdo, kalti vakarai. 


Bet, jie, rusai, turi vieną „kozirį“, kuris, nors nepateisinamas bet veiksmingas. Juk atmename, kai buvo sakoma „Vilnius mūsų, o mes rusų“? O kodėl nepritaikius Ukrainai tą patį, grąžinant Krymą, kad ukrainiečiai galėtų sakyti: „Krymas mūsų, o mes rusų“? Juk tai būtų, rusus patenkinamas žingsnis, kur „demokratiškiausiuose“ rinkimuose, tauta taria žodį, atsisakydama savo nepriklausomybės, nekalbant apie „žalius žmogeliukus“ kaip kad buvo Krymo prijungimo prie Rusijos, tikriau okupacijos, atveju. Tą galima atlikti be karo, Ukrainoje „priveisus“ atitinkamą skaičių „žalių žmogeliukų“. Tie „žmogeliukai“ turi vieną savybę, daugintis kaip triušiai.


Putin‘as reikalauja, Putin‘as gauna. Vokietija parodė savo šėtonišką bei išdavikišką veidą, uždrausdama estams šelpti ukrainiečius (po susijungimo) vokiečių dovanotomis 122 mm. haubicomis. Vokietija yra ES stipriausia ekonomė šalis, tikriausiai, dėl dujų parsidavusi rusams. Kitas, vokiečių aukštas admirolas, būdamas Indijoje, palankiai atsiliepė apie Putin‘ą, ir atsistatydino. Pagal admirolą, Putinas trokšta garbės ir nori būti pripažintas didžios valstybės vadovu. Tiek Putinas, tiek admirolas užmiršta, jog garbę reikia užsitarnauti. Šantažuojant mažesnes valstybes, garbė ir pripažinimas neįmanomi. Žinome, jog vokiečiai labiausiai nuketėjo antrojo pasaulinio karo pabaigoje, privalėję išmokėti didžiausias pokarines reparacijas, kurių daugiausiai kliuvo rusams. Rusija, kaip kiauras kibiras, pilk kiek nori, o jis visuomet bus tuščias. Kodėl vokiečiai prieš rusus tapo šliužais? Juk galėjo Putin‘ui garsiai ir reikalaujančiai tarti nesiimti jokių avantiūrų. O Amerikos, iškamša „prezidentas“, visiškai nusikalbėjo, sakydamas, jeigu Rusija atims mažą gabalėlį Ukrainos žemių, niekam nieko blogo neatsitiks. Bet niekas nekalba, jog tas mažas gabalėlis gali būti Odesos uostas. Ukraina yra nepriklausoma valstybė, ir jos ateitis, ar išlikimas, negali būti svetimų valstybių derybų pagrindu. Niekas neturi teisės pasaulį dalinti į įtakos zonas. O Bidonui tarkime garsiai: Let‘s go Brandon.


Praeitame numeryje užminiau apie Putin‘o pasakymą, jog Rusiją niekas nesunaikins iš išorės. Ji gali susinaikinti tiktai iš vidaus. Ką jis turi omenyje, tiksliai nepasako. Tarp eilučių skaitant, Rusijos viduje dauginasi nepasitenkinimai valdžia. Gyventojai skurde. Pasaulyje pragyvenimo lygis gerėja, o Rusijoje atvirkščiai. Reikia pradėti kaltinti kažką už kažką, kad pradėjus kariauti ir dar labiau skurdinti bei laikyti tamsoje šalies žmones. Rusija per amžius buvo atsilikusi valstybė, tokia ji yra ir dabar. Kur vagys valdžioje, tautai ateities nėra. Nors valdžios vyrai gyvena sočiai, prisivogę turtų, bet ar jų gyvenimas prasmingas? Jie visur mato tiktai pasikėsinimus į juos. Jų gyvenimas negarantuotas. Juk baisu gyventi baimėje. Tai kodėl tą baimės jausmą Rusija siunčia kaimyninėms valstybėms? Maskolius nepasikeis, todėl kad jis maskolius. Tikra „Evil Empire“. 


Atėjo laikas priimti Ukrainą į NATO nares, o Trump‘ą grąžinti į Baltuosius Rūmus. Buvęs prezidentas Trump‘as įspėjo Rusiją nekvailioti, nesinaudoti Bidono silpnumu, bet pagalvoti apie pasekmes. Koks būtų pasaulis, jeigu nebūtų Rusijos? Kaip mes sugebėtumėm gyventi be karo šmėklos baimės? Be caro Putin‘o? „Урааа - Боже Царья храни“. 2022-01-27

Comments

popular

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį