Tokios tokelės (111) Ar pagrįstai abejojama teismais?
Dvi dienos prieš „kalakutinę“ buvo minima lapkričio 23 diena, kuri yra reikšminga Lietuvos istorijoje. Tą dieną gimė Lietuvos Patriarchas, Nepriklausomybės akto signataras, dr. Jonas Basanavičius. Verta pastebėti, kad šis žymus ŽMOGUS mirė minint Nepriklausomybės šventę 1927 metais, vasario 16 d., sulaukęs 75 metų.


1918 metais lapkričio 23 d. buvo įkurta Lietuvos kariuomenė.


Šiais metais lapkričio 23 d. mirė vienas seniausių Lietuvos partizanų, Juozas Jakavonis – Tigras. Jis buvo tikras LIETUVIS ir tikras ŽMOGUS.


Garbė jiems visiems. Jų patriotišką indėlį į Lietuvos valstybę užmiršti nevalia.


Dabar, po „kalakutinės“ atsigaukime. Jeigu dar kas pilvus pavilko, tai bandė „blekseile“ prasimankštinti. Kalakutas tai ne saldainiai. Liaudies išmintis sako, jog jeigu moteris suvalgo svarą saldainių, ji priima 10 svarų papildomo svorio. Manau, neverta eiti į ginčus su „neklystančia“ liaudies išmintimi. Apie kalakutą nekalbama, o Facebook‘e „Blekseilas“. Skaitant paraidžiui net ir anglų kalbą vartojantiems sunkiai suprantamas „blekseilas“. Juk galėtų parašyti „Black sale“, juodasis išpardavimas. Tie kurie taip rašė, manau, nemoka nei angliškai nei lietuviškai. Tai didžiausia gėda tiems tautos „išminčiams“. 


Prokuratūros garbinga užduotis yra skelbti tiesą, nieko nenuslepiant. Deja, tą garbingą užduotį pažeidė patys Kenosha, WI. prokurorai, kaltindami Kyle Rittenhouse žmogžudyste. Prokuratūra privalo visą inkriminuojančią medžiagą perduoti kaltinamojo gynybai, nieko nenuslėpdami. Apkaltinamajam grėsė kalėjimas iki gyvos galvos, nes prokurorai gynybai perdavė ne visai pilnus turimus įrodymus. Kadrai, kurie rodė kaip jis buvo puolamas ir apsigynimui šovė, buvo nuslėpti. Prokurorams nerūpėjo tiesa, nes jų tikslas buvo bet kokia kaina kaltinamąjį nuteisti. Ta šėtoniška veikla paaiškėjo prisiekusiems ėmus svarstyti apkaltintojo likimą. Vienam iš prisiekusiųjų pareikalavus ir įsikišus teisėjui, ta nuslėptoji paveikslų juosta buvo parodyta prisiekusiesiems, pagal kurią kaltinamasis, prisiekusiųjų sprendimu, tapo išteisintas.


Žinome, jog prokurorai nėra teisėjai, neprivalo būti šališki bei vaikytis „laimėjimų“ skaičiaus. Taip pat pastebime, kad šis Kenosha prokuroras įgijęs teisinį išsilavinimą, prarado bet kokį sąžiningumą. Mano nuomone, tokį prokurorą reikia sodinti į kaltinamųjų suolą už bandymą nekaltai jauną žmogų, iki grabo lentos, laikyti uždarius kalėjime. Tą bausmę turėtų atlikti patys prokurorai, nes jie tame teisme begėdiškai apsikiaulino.


Dėl to išteisinamo sprendimo turime įvairių nuomonių, dėl kurių rasistai nepatenkinti, nes jie nereikalauja tiesios, bet kraujo. Daug kraujo. Yra susidariusi juodųjų kunigų (kokio išpažinimo nežinau) „gauja“, kuri reikalauja išteisintojo kraujo. Viso kraujo. Bet ... , ta pati „gauja“ yra akla, nepastebi, jog tą pačią dieną vienas juodaodis jaunuolis už žmogžudystę Floridoje tapo taip pat išteisintas. Ten, Floridoje, teisinei sistemai priekaištų nėra. Ar tai ne rasizmo požymiai? Diskriminacija ir segregacija plinta greitu tempu kasdieną. Juodaodžiai reikalauja tiktai balto kraujo. Atrodo, jog jie nuo savo pro-pro –protėvių „žmogėdrų“ nedaug pažengė civilizacijos kryptimi. Laukinis instinktas išlieka genuose nesunaikinamas, kaip ir maskoliaus instinktas vogti, grobti, naikinti.


Žiūrint ano meto TV žinias, mums buvo rodomi kadrai kaltinant Kyle Rittenhouse žmogžudyste. Taip didžioji dalis žiūrovų buvo įsitikinusi jo kaltumu. Kalbant, Padėkos dieną, su giminėmis,  draugais bei pažystamaisiais, visi įsitikinę to jaunuolio nusikaltimu. Amerikos teisingumo sistemoje, prisiekusiųjų sprendimas yra svarus, nes nuteisimas ar išteisinimas reikalauja visų prisiekusiųjų vienbalsio sutarimo. Labai neaiškus klausimas, kodėl jis nebuvo baudžiamas už ginklo viešumoje nešiojimą. Jeigu prokuratūra jį tuo nekaltino, aišku, jis už tai ir negalėjo būti teisiamas. Reikia neužmiršti, jog TV žinios neberodo žinių, tik savo sprendimus, vaidinant teisėjų vaidmenį, nukreipiant žiūrovus sau tinkama linkme. Tokiu TV šališkumu persunkti žiūrovai nesulaukdami norimų rezultatų sukelia riaušes, kur ir vėl įsikiša šališkoji TV. Daina be galo. 


Dabar apie neteisėtą prokurorų bandymą įrodyti, kad kaltinamasis Kyle Rittenhouse, ginklą į Wisconsin valstiją įvežė iš Illinois valstijos, kuris neatitinka tiesai, bando naudotis Kongreso atstovas, kad įsikištų Federalinis prokuroras. Buvo įrodyta, jog ginklas buvo pirktas Wisconsin valstijoje ir į Illinois valstiją niekuomet nebuvo įvežtas, todėl jį ir nereikėjo gabenti atgal per sieną. Aišku, jeigu kaltinamasis ginklą būtų įsivežęs iš kitos valstijos per sieną, tuomet būtų „Federal offence“ ir galėtų įsikišti federalinis prokuroras. Dabar viskas lieka valstijos žinioje. Aišku, ir Kongresmenas lieka savo vietoje, todėl kad jis jaučiasi nepajudinamas demokratas.


Čikagoje neužmirštamas atvejis, kai vienas juodaodis artistas sumokėjęs savo dviem sėbram juodaodžiam suderėtą sumą pinigų, čekių formoje, norėjo suvaidinti rasistinį apkaltinimą, priskiriantį įsivaizduojamiem baltiems, už įtartiną norą jį pakarti. Policija tą reikalą greitai išnarpliojo, apklausinėjant įtariamuosius, perduodant visą surinktą kaltinamąją medžiagą Cook apygardos prokurorei, kuri pati yra juodaodė. Jai esant šališkai, ji pareiškė, jog surinktų apkaltinimų neužtenka bylos užvedimui. Čikagos policijos viršininkas, pats juodaodis, prunkštė lyg suerzintas bulius, nieko iš prokurorės nelaimėdamas. Priminsiu, jog ta prokurorė už tokią „pavyzdingą“ veiklą tapo perrinkta antrai kadencijai. Kilus triukšmui, tapo paskirtas specialus prokuroras, Dan Webb, įvykio išaiškinimui. Surinktą medžiagą jis perdavė teismui, pats apie tai nieko neskelbdamas. Tuo istorija dar nesibaigia. Teismas jam jau prasidėjo. 


Lietuvoje tikra teismo parodija „nutrijos“ (Venckienės) atveju. Ji sugeba visą teisinę sistemą vedžioti už nosies ir, tempdama laiką, tikriausiai liks švari. Juk varnas varnui akies nekerta. 


Popierinis liūtas be dantų, tokia yra šiandieninė Rusija. Ji, kaip visuomet mėgsta girtis savo moderniausiais ginklais, kurių turi gal tiktai vienetus, o apie masinę gamybą net nesvajoja, nes nėra lėšų. Dabar prabilo jos Lavrovas, reikalaudamas, kad teigiamai išsprendus Baltarusijoje pabėgėlių problemą, ES privalo Baltarusijai sumokėti neįvardintą sumą pinigų. Tokiu savo pareiškimu Rusija ir Baltarusija parodo tiktai savo popierinę galybę. Kur dingo Rusija, kuri visą laiką skelbėsi pasauline galybe? Patys Kremliaus įnamiai sunaikino, apiplėšė matušką Rusiją, dabar užsiima šantažu. Tai tipiškas maskolius.


Skurdas Rusijoje neišnykęs, nors po Antrojo Pasaulinio Karo vakarų Vokietija išmokėjo rusams astronomiškas reparacijas, rusų gyvenimas nepasikeitė. Vakarų Vokietija mokėdama reparacijas (įskaitant ir pirmojo karo reparacijas) atsistatė ir tapo galingiausia pramonine valstybe Europoje. O Rusija egzistuoja tiktai žemėlapyje.


Lenkai ES prieštarauja „Nord Stream 2“ dujotiekio tiesimui dujoms iš Rusijos. Lenkai baiminasi, jeigu rusai užkariaus Europos rinką savo dujomis, jie ir kontroliuos tą dujų tiekimą savo barbariškais metodais. Lenkai, savo atžvilgiu pataria nebaigti tiesti „Nord Stream 2“, sustabdant  dujų vamzdyną ir nepatekti į Rusijos šantažo pinkles. Nepritarti lenkams negalime. Juk žinome, kad rusai dar iki šiol taiso sugriuvusį „Družba“ naftotiekio vamzdyną gabenančio naftą į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę. Todėl maskolius bet kokiu metu gali užsukti ir ES dujų čiaupą. Rusiją reikia, kur tik įmanoma ignoruoti, nes pasitikėti ja neįmanoma. 


Apie rasizmą Čikagoje galime kalbėti nesustodami. Merė atsisakė bet kokiem pokalbiam su baltaodžiais žurnalistais. Tai ne rasizmas.

Kitas rasizmo „avinas“, kiša savo nosį kur užuodžia galįs sukelti juodaodžių nepasitenkinimą prieš baltaodžius. Tai ne rasizmas.

Kodėl tie patys juodaodžiai nereikalauja kraujo nusikaltėlio, kuris Waukesha, WI., automobiliu suvažinėjo penkis ir sužeidė daug demonstrantų. Nusikaltėlis yra juodaodis. Teisėjas nustatė penkių milijonų dolerių užstatą. Priminsiu, jog Wisconsin valstijos įstatymai reikalauja įnešti pilną užstato sumą. Nusižengus paleidimo į laisvę sąlygoms, užstatas nebegražinamas. Juodaodžiai šaukia jog didelis užstatas, bet niekuo neužsimena, kad jis buvo paleistas už užstatą už ankstesnius nusikaltimus. Jis yra karjerinis kriminalinis nusikaltėlis. Užgauti juodaodį „nevalia“. Ar tai ne rasizmas?


Rasizmas neabejotinai plečiasi. Jį platina ir skatina patys juodaodžiai, vadovaujami rasizmu nusiteikusių vadovų. Tiesos jie nepripažįsta. Jie ko tik užsimano, nori gauti. Anksčiau esu rašęs, jog Čikagos didžioji spauda įsakė savo žurnalistams žodį juodas rašyti didžiąja raide. Tai didžiausia nesąmonė. Kam reikalingas toks pataikavimas? Tai atviras rasizmo skatinimas. Tikėkimės, jog netolimoje ateityje juodaodžiai pareikalaus, kad nebebūtų juodų šunų ir kačių, nes daug gyvūnų savininkų juos pavadina „Blacky“. Tai jau juodaodžių akimis žiūrint, tikras rasizmas ir diskriminacija.


Pasvarsčius šiuos argumentus, gauname išvadą: Jog juodžiai patys muša, todėl patys ir šaukia.


Dėkoju visiems sveikinusiems mane gimtadienio proga, kuri taip pat yra lapkričio 23 dieną. Pirmenybę užleidžiu pradžioje minėtiems asmenims ir įvykiams.


Baigiant tariu, „Let‘s go Brandon“.
2021-11-30


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės