Tokios tokelės (88) Politika
Vis daugiau žinių bei susirūpinimų prezidento Bidono sveikata. Kyla be galo svarbus klausimas: ar jis pajėgus stovėti už valstybės vairo? Jo spaudos konferencijos itin retos. Prezidentas negirdi net piliečių balsų. Spauda iki šiol dar nėra pasakiusi teigiamų faktų apie jo valdymą ir jį patį. Trump‘ui esant prezidentu, spauda nėrėsi iš kailio jį niekindama, nes jis sumaišė Washingtono biurokratų gyvenimą, tiek demokratų tiek ir respublikonų, savo garsiu, žmones patenkinančiu pasisakymu „drain the swamp“, nes jis duotus rinkiminius pažadus vykdė ir piliečiai buvo patenkinti. Dabar piliečiai priešingai nusiteikę ir jokia valdžios finansinė parama jiems juos nepatenkins. Kaip žinome, pašalpa žemina žmogaus orumą, o darbas žmogų puošia. 


Prieš prezidentą ir jo nesugebėjimą valdyti kraštą savo nepasitenkinimus raštu išreiškė net 120 Amerikos atsargos generolų bei admirolų. Su šia jėga reikia skaitytis. Taip pat esantieji tarnyboje aukšto laipsnio karininkai bei generolai ir admirolai nepatenkinti savo vyriausiuoju vadu. Kas bus? Jie visi prisiekę Amerikos Konstitucijai negali toleruoti veiksmų kurie jai prieštarauja, tai BLM, Antifa ir kitos panašios radikalios organizacijos. Nemažiau nepasitenkinimo balsų yra Bidono artimoje aplinkoje, įvairių patarėjų tarpe. Jiems nesuprantamai sunku suvirškinti jo išsišokimus. Jeigu prezidentūroje nesutarimai, ko galime tikėtis iš tokios valdžios? Daugelis pačių demokratų nepatenkinti jo pažadų, apie pietinę valstybės sieną,  nevykdymu. Sustabdęs pietinės valstybės apsaugos sienos statybą, pradėtą jo pirmtako, dabar jau ją jis atnaujina, nes pasieniečių tarnyba nepatenkinta nelegalų antplūdžiu. Taip pat nepatenkinti pasienio valstijų gyventojai, kurie jaučiasi nesaugūs. Jo paskirta viceprezidentė sienos tvarkymui nesugeba vykdyti pareigų, nes tokiam darbui neturi smegenų. Arizonos valstijos vyriausias prokuroras iš prezidento reikalauja, kad jis ją atšauktų. Jeigu kartais prezidentas tampa nebetinkamas (invalid) atlikti savo pareigas, ar ši galėtų? Per dažnai pastebime, jog prezidentas kalbant sugeba pasiklysti savo kalbose. Dabar laukiame, kada jis duos leidimą naftos vamzdyno statybos tęsimui. Bidonui vadovaujant smarkiai pradėjo kilti degalų kainos. Degalų kainos jam nei dzin. Amerikiečiams tokia politika nebepatinka.


Balsų perskaičiavimas Arizona valstijoje randa vis naujų kliūčių iš demokratų pusės. Ko bijo demokratai? Jeigu nevyko masinis balsų vogimas, tai ko bijoti. Sakykime: „vagie kepurė dega“.


Deryboms su Iranu, respublikonai senatoriai nepritaria. Žinome, jog Iranas yra teroristinė valstybė kurios aukštus teroristų vadeivas Trump‘as be gailesčio naikino, todėl jokių derybų su Irano mulomis vesti nėra tikslo. Nėra tikslo iki jie atsisakys teroro veiksmų Izraelio adresu ir kurstymo neramumų viduriniuose rytuose. Amerika su Iranu privalo kalbėti tiktai iš jėgos pozicijos.


Amerika vis dar šelpia Gazos ruožo „Hamas“ teroristus, kurių tikslas sunaikinti Izraelio valstybę. Ginklus jie gauna iš Irano, kurie savo keliu juos gauna iš Rusijos. Aišku, tik ne veltui. Kur tik vyksta neramumai, kišasi Rusija. Jeigu neramumų nėra, jie juos sudaro. Todėl Rusija yra teroristinė teroristus remianti valstybė. Nuo teroristinių veiksmų neatsilieka ir Iranas. Tame pasaulio regione, kol Trump‘as buvo prezidentu, buvo ramu. Pasikeitė Amerikos valdžia, galvas iškėlė padugnės. Izraelis iki šiol buvo ir yra geriausias Viduriniuose Rytuose Amerikos sąjungininkas. Toliau? Izraelio karinės pajėgos, kaip ir praeityje, smogs teroristams, netoleruodami jų veiksmų ir Jungtinių Tautų priešišką nusiteikimą Izraelio atžvilgiu. Izraelis negali pralaimėti, o arabai privalo suprasti ir toleruoti, nes Izraelis ten yra, jis ten ir bus. Egipto ir Jordano valstybės sudariusios taikos sutartį su Izraeliu, jų gyventojai gyvena saugiai ir taikingai, be jokios raketų baimės. O Bidonas vis dar siunčia milijonus Amerikos dolerių Gazos ruožo teroristams, sakydamas, jog Izraelis turi pilną teisę savo piliečių ir savos teritorijos apsigynimui. Ar ne keisti Bidono veiksmai?


Defunding the Police? Vis dar girdėti tokie kliedesiai. Jie naudingi tiktai BLM, Antifai ir panašiom radikaliom naikinimo grupuotiem. Miestų vadovai jiems lenkiasi. Čikagos miesto valdžia lenkiasi miesto kriminaliniam elementui. To dar negana. Merui/merei artėjant kadencijos įpusėjimui, jis/ji pranešė, kad spaudos pasikalbėjimas (interview) vyks tiktai su juodosios ir rudosios rasės žurnalistais. Ar tai ne diskriminacijos skatinimas? Matome prie ko privedė lygių teisių suteikimas. Miesto meras/merė ir policijos viršininkas, abu juodaodžiai, veda Čikagą „pavyzdingu“ Detroit‘o miesto pražūties keliu. Jie daug kalba, bet nekanda. Nusikaltimai, ypač juodųjų ghetuose, kas savaitę didėja. Policija tapo neveikli, nes už veiklą jie yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn ir dažnai patenka už grotų. Čikagoje veikia rasizmo įstatymai. Juodaodžių vadai nemato kas vyksta po jų nosimis, kur vaikai ir nekalti žmonės nuo piktadarių kulkų žūsta. Bet jie mato kai policija nušauna juodaodį nutaikiusį ginklą į policiją. Jiems tai rasizmas, apie ką jie šaukia visa gerkle. Tiesa jiems nesvarbi. Ta tiesa nesvarbi ir miesto valdžiai. Tvarkos atstatymui reikalinga atrišti policijos rankas. Sustabdytieji privalo paklusti policijos nurodymams, o atsisakiusius paklusti, vaišinti „bananais“. Ginkluotus nusikaltėlius su nukreiptais ginklais į policiją, šaudyti be pasigailėjimo. Bėgančius ginkluotus nusikaltėlius su ginklu rankose, taip pat šaudyti neklausiant nei vardo nei pavardės. Būtinai atimti iš policijos body kameras, nes jos tik apsunkina policijos darbą. Svarbiausia tai apsaugoti policiją nuo teisinių persekiojimų. Viską įvykdžius turėsime saugų gyvenimą. Bet, tas baisus „bet“, nejaugi juodoji miesto valdžia sutiks leisti šaudyti savo rasės nusikaltėlius? Nesuvaldžius nusikaltėlius, girdėsime tiktai kriminalinių nusikaltimų didėjimą ir džiunglių įstatymų pasekmes. Nejaugi kitaip.


Pasaulinėse žiniose skaitome, kad Rusija pasižada bet kokią akimirką ginti Baltarusiją ... nuo ko? Baltarusija ribojasi su Latvija, Lietuva, Lenkija , Ukraina ir Rusija. Tai kuri šalis kelia didžiausią grėsmę Baltarusijai? Pritarkime Baltarusijos opozicijai, jog vienintelis agresorius tame regione yra tiktai Rusija. Juk Putinas privertė Baltarusiją dainuoti ir šlovinti: „Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo“. „Batka“ visiškai pasidavė rusams. „Batka“ nutraukė prekių pervežimą ir perkrovimą Pabaltijo valstybių jūrų uostuose, viską siųsdamas per Rusijos uostus. „Batka“ pasidavė nes tokie norai ir įsakymai pareina iš Kremliaus. „Batka“ uodegą vizgina pagal Kremliaus komandą. Baltarusiai užsitarnavo Rusijos malonę išeiti į vakarus tiktai per Rusiją. Taip rusai supranta Baltarusijos nepriklausomybę. Mes lietuviai suprantame tokią Rusijos geradarystę, 50 metų patyrę savo kailiu.


Bidonas sustabdė naftos vamzdyno tiesimą – degalai pabrango; sutrikus degalų tiekimui Atlanto valstijoms – atsarginės linijos neturi. Be degalų valstijos beveik suparalyžiuotos; išsivysčius pietinio pasienio krizei – nesugeba tą spragą užlopyti, nors jo paskirtoji viceprezidentė tam tikslui net nesirodo pasienyje ir tuo atveju nieko nenuveikė ir neveikia; Michigan valstijos gubernatorė piestu stojasi prieš 70 metų senumo degalų vamzdyno pakeitimą nauju per Sault Ste Marie sąsiaurį. Kas ji tokia, kad imasi valstybinių interesų trukdymui? Apie pusę Amerikos valstijų gubernatoriai kreipėsi į prezidentą dėl šių aukščiau išvardintų negerumų, bet jam tai nei dzin. Ko gero amerikiečiai gali tikėtis iš tokio, nesupratlyvo valstybės reikaluose, prezidento. Kas jis – prezidentas trokštantis tiktai garbės, ar kažkokia iškamša? Visoje šalyje girdisi per daug priešiškų prezidento adresu nusiskundimų.


Ar atsibus, o atsibudusi Amerika ar sugebės atsikratyti demokratų diktatūros? Vis garsiau kalbama ir laukiama Trump‘o sugrįžimo į Baltuosiu Rūmus. Pritarkime ir mes Trump‘o sugrįžimui. Be Trump‘o M.A.G.A. neįmanoma.2021-5-19

 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos