Tokios tokelės (67) Balsuojame už laimėtojusKas atsitiko, kad demokratų partijos nariai, tarp kurių yra nemažai garbingų ir sąžiningų asmenų, pasidavė „asilės“ vergijon? Romėnai sakydavo, jog geriau kai liūtas vadovauja asilams, nei asilas vadovautų liūtų bandai.


Gal šie rinkimai parodys „asilei“ duris? Neįsižeiskite už „asilo“ ir „asilės“ žodžių naudojimą, nes asilas yra demokratų partijos simbolis. Respublikonai savo simboliu pasirinko dramblį. 


Nesuprantama, kodėl prezidentas kaltinamas už paskyrimą Aukščiausio Teismo teisėjos. Juk tai jo konstitucinė pareiga, o Senato pareiga pavirtinti arba atmesti prezidento paskyrimą. Juk taip nurodo Konstitucija, nes nepilnas teismo sąstatas yra neveiklus. Stebint visas kalbas Senato Teisės Komitete per svarstymą, patvirtinimo prezidento parinktos kandidatūros, nei vienas komiteto atstovas nepasakė nuo kada prezidentas nebe prezidentas. Niekas nepasakė, kodėl rinkimų laiku prezidentas nebetenka savo teisių būti prezidentu ir skirti teisėją. Gal jiems vertėjo pasikviesti viską žinančią „Bobą“? Tiesiog nesuprantama, where is the beef?


Pranešama, kad prezidento paskirta moteris į Aukščiausio Teismo sąstatą JAV Senate pirmadienį patvirtinta santykiu 52/48 ir, vėliau 9 val. vakaro Baltuose Rūmuose, Aukščiausio Teismo teisėjo Clarence Thomas prisaikdinta Aukščiausio Teismo teisėjos pareigoms. Demokratai šaukia, o respublikonai naudojasi demokratų įvestomis daugumos taisyklėmis. Anksčiau būdavo 60/40 reikalinga balsų dauguma. Bet, 2013 metais demokratams ir respublikonams nesutariant, demokratai būdami daugumoje ir galvodami jog jie viešpataus amžinai, pakeitė Senato taisykles į paprastą daugumą. Tuo metu South Carolina senatorius respublikonas Lindsey Graham demokratams pasakė, kad jiems teks gailėtis tos nelemtos dienos už taisyklių pakeitimą. Jo įspėjimas pasiteisina. Ta demokratų įvesta taisykle naudojasi ir dabartiniai respublikonai. Lazda, demokratams, skaudžiai tvojo antru galu. 

Senato Teisės Komitete visos kalbos buvo apie prezidentą, tradicijas, papročius ir taip pat jog paskirtoji ir patvirtinta teisėja gali turėti įtakos rinkimams ir po rinkimų. Bet niekas nepasakė jog ji tam paskyrimui netinka. Visos kalbos buvo tiktai politika neturinti nieko bendro su teise. Visokie papročiai, tradicijos ir pan. nėra įstatymai, todėl jais remtis neprivaloma.


Matyt, ta „boba“ turi magišką jėgą, tik naudojanti ją neteisinga linkme. Net Senato demokratų vadas, „subobiškėjęs“, pasidavė „bobos“ vyniojimui apie jos pirštą. Sakoma, koks puodelis, toks ir dangtelis. Valstybės gerovė jiems neįdomi, nors jie, ypač ji, apie tai daug kalba, bet nieko nepasako. Prie šių dvejų prisideda ir Senatorius Durbin. Jo elgesys, su Trumpo statula delne, kurią jis laiko ir niekšiškai numeta, galbūt sutrypimui, yra tokio rango Senatoriui nepagarbus. Tai parodo aukšto lygio tarnybą su labai žemu kultūriniu išsilavinimu. Trumpas, patinka ar ne, yra JAV prezidentas. Nors ir su nuomonių skirtumais, prezidento gerbimas kultūringame krašte, įskaitant ir Senatorius, privalomas. Gerbimas nereiškia garbinimą.


Atstovų Rūmuose, vienas respublikonų partijos atstovas, pareikalavo Rūmuose svarstyti pirmininkės iš pareigų atleidimą. Priežastis – jos „stogelio pavažiavimas“. Visi matėme, kaip ji po paskutinės prezidento kalbos bendrame Kongreso posėdyje (State of the Union), demonstratyviai visam pasauliui stebint, suplėšė prezidento jai įteiktą kalbos tekstą. Kultūringi, save ir kitus gerbiantys asmenys, nežiūrint jų pareigų, taip nesielgia. Jos fanatizmas pasirodė per prezidento apkaltą dėl jo atstatydinimo. Apkaltai ji ir jos demokratų frakcija Rūmuose neturėjo jokio prezidento nusikaltimo įrodymų, žinodama jog Senate apkalta nepraeis. Nors ir žinodama apie pasekmes, apkaltą tęsė toliau, kuri kainavo Amerikos mokesčių mokėtojams virš 30 milijonų dolerių. Juk ne jos pinigai. Taip pat nenurimsta ji vėl ir dabar norėdama iš naujo apkaltinti ir nušalinti prezidentą, žinodama jog tam neturi jokių galimybių. Jos „pavažiavęs stogelis“ aptemdė jai akis. Ji nieko nebemato ir nebegirdi, išskyrus pastangas iš naujo apkaltinti niekuo neprasižengusį prezidentą. Ji savo veiksmais siekia nepasiekiamo. Tai jos kova su vėjo malūnais.


Dvokianti bomba Jungtinių Tautų Organizacijoje. Žmogaus Teisių Taryba susilaukė naujo nario, kuris yra komunistinė Kinija, pasižymėjusi žmogaus teisių žiauriausia pažeidėja. Taryboje, be J K ir Prancūzijos yra dar Rusija, kuri žmogaus teisių srityje pagyrimų neverta. Tai yra viešas pasityčiojimas iš tos organizacijos. Dabar, kaip ir praeityje, Rusija ir Kinija skirtas lėšas sugebės naudoti savo propagandai, net nepagalvojant, kad didžiausią finansinę naštą ant savo pečių neša JAV. Lauksime JAV prezidento Trump‘o reakcijos, kurią netrukus sužinosime. Nemanau, kad toji jo reakcija būtų tai organizacijai palanki. 


Lapkričio trečią dieną balsuosime ir už Illinois valstijos Konstitucijos pakeitimą dėl mokesčių atskaitomybės. Galimybės yra dvi, palikti arba pakeisti vieną Konstitucijos straipsnį. Po balsavimų sužinosim kaip balsuotojai nutarė. Lieka tik vienas neišspręstas klausimas, ar galima pasitikėti politikų pažadais, žinodami, kad Illinois valstijoje nei vienas politikierius dar nemažino mokesčių. Nejaugi galime tikėti, kad milijardierius gubernatorius, milijonierius Seimo pirmininkas ir kiti, mažesni, bet turtingi „šuniokai“ didintų sau mokesčius, mažindami juos vidutiniokam? Juk jų tikslas mažinti mokesčius tiktai sau. Politikierių pažadai, tai tik masalas, ant kurio žmonės labai kimba. Tai ko tikėtis šį kartą, žinodami, jog politikieriai valstiją yra praskolinę iki ausų? Industrija, dėl nepakeliamų mokesčių bėga iš valstijos o politikieriai kalba didinti mokesčius turtingiesiems. Išvada tiktai viena, kad vidutiniokai kaip visą laiką nešė, taip ir toliau neš, valstijos padidintą mokesčių naštą. Nejaugi mes tokie debilai kokiais mus laiko šie politikieriai, patys būdami debilais?


Balsavimo laikas greitai artėja. Balsuotojų nuomonėse yra kas ir kiek didins mokesčius. Apie mokesčių mažinimą galima tiktai pasvajoti. Čikagos miesto merė pareiškė, kad mokesčiai namų savininkams bus didinami. Demokratų pažadai ir tikrovė niekam jokių mokesčių lengvatų nežada, o žmonės kaip ir visuomet balsuos už demokratus (bent Čikagoje), nes jie tikriausiai galvoja jog respublikonai ne amerikiečiai. Taip jiems į galvas yra įkalusi demokratų partijos mašina.


Dabar net New York Times pakeitė savo nuomonę, nebekaltinant prezidentą sąsajomis su Rusija. Matyt gerinasi, nujausdami Trump‘o laimėjimą.


Balsuodami už federalinius pareigūnus, išmeskime demokratus iš JAV Kongreso, nes jie tą garbingą įstaigą, prisiuostę socializmo – komunistų idėjų, savo nusistatymu prieš respublikonus ir prezidentą, sunaikino. Tiktai respublikonai sugebės ją atstatyti. Apie rinkimus provincijoje, pagalvokime, nes daugelyje savivaldybių bendrai išrenkami ir kartu dirba abejų partijų atstovai. JAV Kongresas jiems ne pavyzdys.


Tad, sėkmės visiems balsuojant tiktai už laimėtojus (respublikonus). Laikas Amerikai atsinaujinti rodant pasauliui savo garbę ir jėgą. Amerikos stumdymas pasaulyje, įvairaus dydžio valstybių, nebepriimtinas yra ir telieka istorija. Amerika, vadovaujama Trump‘o, pasauliui sako, kad dovanų karalius miręs. Trump‘o tikslas atstatyti Amerikos garbę ir jėgą privalo būti mūsų visų remiamas. Todėl kviečiu balsuoti už respublikonus.


Kviečiu neužgaulioti kitų kitaip galvojančių balsuotojų. Juk jie irgi amerikiečiai. Jie, nepažeisdami įstatymų, naudojasi jiems Konstitucijos suteiktomis teisėmis. Demokratija – Amerikos stiprybė.  


Ačiū. 


 2020-10-26 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos