Tokios tokelės (56) Amerikos įvairumai


St. Louis mieste advokatas gynęs savo palocių nuo demonstrantų ir vandalų, kartu su žmona, su ginklais rankose, dabar vienos advokatės traukiamas teisman. Už ką? Šis advokatas, kartu su žmona, sugebėjo apginti savo turtą, kuris randasi privačioje, aptvertoje teritorijoje, kurią demonstrantai išniekino. Grasinimai susidorojimu jų adresu nesustoja.

Advokatė, užvedusi teisme bylą, daro tiktai dėl pasigarsinimo, kuri gali tapti pajamų šaltiniu. Kodėl ji neužveda bylą prieš grasintojus? Nejaugi miesto ir valstijos valdžia neužstos išmintingai pasielgusius advokatą ir jo žmoną?

Patriotizmas. Hillary Clinton sako ji būtų geriau tvarkiusi Covid19 padėtį. Kaip? Tą „paslaptį“ ji neišduoda. O dabar, ji ne prezidentė, „dvėskime“ visi.

Liepos 4, Amerikos Nepriklausomybės šventės dieną, prezidentas Trump apsilankė Black Hills S.D. valstybiniame parke kur uoloje iškalti keturių prezidentų atvaizdai. Iš Amerikos spaudos jokio teigiamo pasisakymo. Bet kai senatorius Obama, kandidatuodamas į prezidentus, lankėsi toje pačioje vietoje, Amerikos spauda jį tiesiog dievino. Kodėl tokie skirtumai? „Fake News“ žurnalistai blusinėja kiekvieną prezidento Trump tartą žodį, neskelbdami jo kalbos minčių. Ta spauda yra parsidavusi, kad be muilo sulystų į juodosios rasės žmonių užpakalius. Ta juodoji rasė tiek sunaglėjo ir galvoja, pagal pageidavimus, gauti ko panorės. Tokie reikalavimai neveda prie gero, nes jie remiasi jų laukiniais instinktais, kuriems svetimi civilizacijos principai.

Praeityje, Afrikos kai kurios laukinės gentys prieš nudobiant strėlėmis arba ietimis sugautą priešą, jam paklodavo minkštą mirties guolį. Tai darydavo laukiniai, iš kurių verta dabartiniams jų ainiams pasimokinti. Žmogieną iš saviškių galima virti „garbingai“ ir be turtų naikinimo.

Per riaušes nukentėjusios Minnesota valstijos gubernatorius verkiančiai prašo federalinės paramos valstijos atstatymui. Klausimas, kodėl jis leido savo valstijoje prasidėjusioms riaušėms plisti? Kodėl jis, riaušėms plintant simpatizavo riaušininkams, arba vadinamiems teroristams, o turėdamas National Guard kariuomenę pasidavė teroristams ir jų norams? Dabar tas gubernatorius prašo, savo politinio priešo, JAV prezidento, išmaldos lėšų valstijos atstatymui? Jis, akiplėšiškai reikalauja, kad prezidentas valstiją paskelbtų stichijos ištikta zona. Tai tikras debilas. Jis ne vienas. Kitos valstijos turi tokius pat tikslus, su atkištomis rankomis kreiptis į prezidentą. Jie visi dreba dėl savo „kailio“, nes artinasi rinkimai. Prezidentas teisingai jį pasiuntė „go jump in the lake“. 

Čikagoje per Nepriklausomybės minėjimo savaitgalį yra 87 pašauti, o 14 mirtinai. Merė sutelkė papildomos policijos, bet rezultatai dar blogesni. Ji nepajėgi ir netinkanti vadovauti tokiam miestui ir drėbti, be jokios pagarbos, prezidentui „f--k you“. Tai jos laukinė kultūra. Neatsilieka ir „iškamša“ gubernatorius. Nepagarba valstybės vadovui nepateisinama. Nejaugi ji pati tikisi būti gerbiama? Čikagos miestas pasmerktas žlugimui, viešpataujant juodosios rasės atstovams. Prieš Nepriklausomybės savaitgalio minėjimą, merė didžiavosi, kad šventės ilgam savaitgaliui, miesto policijos pajėgos bus padidintos net 1200 papildomais policininkais. Bet, mes kalbame apie Čikagą, kur didinamos policijos pajėgos, ten pat lygiagrečiai vyksta didesnis skaičius nusikaltimų ir šaudymų. Kame šuo pakastas? Atsakymas yra vienintelis: atriškite policijai rankas. Dabar girdime, iš miesto valdžios, juodaodžių neaiškių vadeivų, jų kunigų daug triukšmingų kalbų bei įvairiausių demonstracijų smerkiančių šaudymus. Visos kalbos lieka tiktai kalbomis, reikalaujančiomis tos pačios ginklų kontrolės įstatymų.  Visiems šiems auksaburniams patarčiau perskaityti visus esamus ginklų reguliuojamus įstatymus ir, jeigu proteliai dar suvirškina tuos skaitytus įstatymus, tai laikas suprasti, kad įstatymų yra pakankamai, tiktai nusikaltėliai, gaujos, narkotikų platintojai juos nevykdo, ir niekuomet nevykdys, kurių didžiausia dalis yra juodaodžių apgyvendintose miesto dalyse. Tuos ginklų įstatymus vykdo tiktai piliečiai legaliai turintys ginklus, bet nenaudojantys juos nusikaltimams. Gaila tik, kad politikų ir tų auksaburnių proteliai pritaikinti tiktai kalboms ir  savęs pasigyrimams. Apie pamokslavimą ir skleidimą civilizuoto elgesio jie nesupranta, kurio net ir jiems patiems trūksta. Demonstracijos prieš įvairius nusikaltimus, bei visi garsūs pasisakymai, nesvarbu kas ką sako, jokios naudos dar nedavė, neduos ir ateityje.

Apskaičiavus gauname, kad Čikaga turi po vieną policininką kiekvienam kvadratiniam blokui. Padalinkime į tris pamainas, gauname po vieną policininką trims kvadratiniams blokams su automobiliais, dviračiais arba pėsčiomis patruliuoti tokį plotą. Ar begalime tikėtis ko nors daugiau. Vykdymui jai skirtų užduočių, policija privalo atgauti teises, kad pareikalavus, kiekvienas asmuo privalėtų klausyti policijos pareigūnų reikalavimų. Pakėlusiems ginklą prieš policiją, arba bėgant nuo jos, ji privalo naudoti ginklą be jokių ateityje persekiojimų. Kriminalas gerbia tiktai jėgą, nes jis jos bijo. Tam reikalingas valstijos įstatymas. Nusikaltimais nesurištas asmuo nuo policijos niekuomet nebėga. Taip pat policijai privalo būti uždrausta elgtis brutaliai. Už brutalius veiksmus policininkas privalo atsakyti.

Jeigu to dar neužtenka, tai galime patys ginkluoti patruliuoti, su policijos žinia, savo gyvenamus blokus, o nusikaltėliams pasipriešinus naudoti ginklą. Taip, ne vienas pasakys, jog grįžta laukiniai vakarai. Teisingai. O kas dabar yra, ar ne laukinė betvarkė? Manau laukiniai vakarai geriau nei dabartinė betvarkė, kur nusikaltėliai nelegaliai naudoja ginklus šaudydami vaikus, tikriausiai vien iš malonumo, nes žino jog policija yra bejėgė.

Bet, valdžia, apie ginklų nešiojimą viešumoje, iš baimės yra prisidirbusi, todėl ir stovi vietoje.

Pastebėjome, kur ginkluoti piliečiai pastojo kelią teroristams, jokių turtų niokojimų neįvyko. Manau, jog tai sveikintinas piliečių elgesys. 

Juodaodžiams miesto piliečiams privaloma išaiškinti kodėl jų gyvenamose apylinkėse vyksta didžiausi nusikaltimai. Jeigu baltas policininkas nušovė juodaodį nusikaltėli, kyla BLM riaušės. Tik kažin kodėl tie patys juodaodžiai nepastebi, kad jų gyvenamose apylinkėse juodaodžiai šaudo juodaodžius. Kodėl šiuo atveju tyli jų vadai bei vadukai? Jiems savoji rasė neturi vertės. Jiems svarbu iš įvairių, jų rasės žmonių, nepasitenkinimų užsidirbti pragyvenimą. Pragyvenimą, kuriam daugelis tikrai pavydėtų.

Prezidentas aiškiai pasakė, kad mes galime gyventi bet kurioje pasaulio šalyje, bet niekuomet netapsime tos bet kurios valstybės žmonėmis, kaip pav. gyvenant Vokietijoje, niekuomet netapsime vokiečiais, nors ir įgytume jų pilietybę. Taip pat ir bet kokioje kitoje valstybėje. Bet, apsigyvenus Amerikoje, mes tampame amerikiečiais net neturėdami jos pilietybės. Amerika priima į savo glėbį laisvės ir geresnio gyvenimo trokštančius žmones kurie gerbdami Ameriką daro ją vis geresne. Tokia tautų mišrainė daro Ameriką galingiausia valstybe pasaulyje.

Pažvelgdami į šių dienų neramumus, žinome, kad juos kelia ir organizuoja amerikiečiai užsikrėtę komunistiškomis idėjomis, o jiems pritaria, buvusi garbinga, demokratų partija, užėmusi aukščiausias vietas JAV Kongrese. Ta buvusi partija, griaudama Ameriką iš vidaus, nemato savo klaidų, tad ji ir toliau vykdo šėtonišką užsimojimą. Tokiai veiklai pritaria šiandieninė amerikietiška spauda spjaudama į tiesą ir garbindama melą. Tas demokratų pasimetimas aiškinamas, kad kuo arčiau rinkimai, tuo įžūlesni jie darosi su visokiomis iš piršto išlaužtomis melo istorijomis. Šviesa jiems nematoma net ir tunelio gale.

Demokratai, vedami savo dievės, nebeturi savo programos, nes klaupdamiesi prieš teroristus jie pripažįsta jų vadovavimo vaidmenį. Tai yra krašto gerovės griovimas iš vidaus. Krašto gerovės kėlimas demokratams tapo svetimas. Tokiems viešai galima tarti: jeigu Amerika jums negera, niekas jūsų nelaiko, tad kraustykitės iš jos. 

Dabartinio viską niokojančio judėjimo gilesniam supratimui, siūlau paskaityti www.DELFI.lt 2020-7-8 Vido Rachlevičiaus straipsnį „Atsisveikinimas su sveiku protu. Liumpeninteligentų valanda“. Tai labai dėmesio vertas straipsnis.

Dabartinis teroristinis naikinimo judėjimas nežino praeities istorijos ir užtat daro senas pasmerktas klaidas. Jeigu jų pavyzdys yra 1917 metų Rusija, jie labai klysta. Rusija anuo metu buvo nuskurusi, bajorų bei carų pragerta, nualinta valstybė kurios gyventojams bet kokie gerovę žadantys pažadai buvo priimtini. Amerika yra išsilavinusi aukšto pragyvenimo lygio kraštas todėl įvairios socializmų idėjos jai nepriimtinos, ypač neaiškiems tituluotiems bomžams vadovaujant.

Nors tie bomžai-vadai yra aukšto išsilavinimo žmonės, jie visą savo išsilavinimą praranda praradę žmogiškumą. Be žmogiškumo jokia pažanga neįmanoma. Įvairių institucijų bei turto naikinimas ir parduotuvių plėšimas savęs patenkinimui yra laikinas, todėl ateities neturi.

Kongreso Rūmų pirmininkė kelia triukšmą už prezidento dovanojimą kalėjimo bausmės atlikimo vienam savo buvusiam patarėjui. Baisu? Ji akla, ir net nepastebėjo,  kai prezidentas Obama dovanojo ir prieš laiką išleido iš kalėjimo teroristą Oscar Lopez Rivera, nužudžiusį eilę Amerikos piliečių ir įvykdžiusį eilę sprogdinimų įvairių įstaigų. Čikagos miestas tą teroristą pagerbė pavadindamas jo „garbės“ vardu vieną gatvę. Tai kur tuo metu buvo ta garsioji pirmininkė kuriai „labai“ rūpi american people? Kodėl ji neprotestavo prieš prezidentą Obamą, Čikagos merą? Aaa, mat SAVIŠKIAI!!! Toks jos niekšingas elgesys. Tikriausiai, ji mato karjeros pabaigą, o gal psichuškės įėjimui jai skirtas atviras duris? O įžengus – ŠAKĖS.

Eilę metų, demokratams valdant, nurodinėjant verslui, keliant mokesčius bei nurodant kiek mokėti darbininkams, nepasiteisino. Verslas susikrovė savo lagaminus ir iškeliavo į užsienius, kur gavo savo verslui geresnes sąlygas. Verslas valdžiai parodė špygą. Buka valdžia to nepastebėjo.

Prezidentas Trump deda pastangas išėjusių gamyklų susigrąžinimui. Tam reikalingos  garantuotos lengvatos, kuriose dirbantys darbininkai savo pajamų ir pirkimo mokesčiais tą lengvatinį skirtumą panaikins. Verslas negali veikti be pelno. Aukštas apmokestinimas neduoda gerų rezultatų. Žmonių įdarbinimas naikina bedarbystę. Demokratai to viso nesuprato, nesupranta ir dabar, kad ne valdžios pareiga nurodinėti verslui kaip elgtis ir kiek mokėti darbininkams. Geras darbininkas visuomet bus pastebėtas ir jo triūsas atitinkamai atlygintas. Tai Amerikos sėkmė. Mūsų pareiga, stengtis ieškoti ir pirkti prekes su užrašu „Made in USA“.

Remkime pagal galimybes Čikagoje 13 warde respublikonų judėjimą, o lapkričio mėnesį balsuokime tiktai už respublikonus, nes demokratai patys save susinaikino. 

KEEP AMERICA GREAT.

2020-7-20

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės