Tokios tokelės (55) Mokesčiai, mirtis ir vergijaAmerikoje du dalykai neišvengiami, tai mokesčiai ir mirtis. Mokesčius, ar juos mokėsi ar nusuksi, mirties neišvengsi. Mokesčiai, baisus žodis kurį vartoja visi, turtingi, vidutiniokai ir elgetos. Illinois valstijoje pagarsėjo mokesčių trijulė mokesčių suktybėse. Apmokestintojas mokesčiais apkraudavo turtinguosius, kurie kreipdavosi į tam tikras, laimėjimu garantuotas, advokatų įstaigas mokesčių sumažinimui. Tos advokatų įstaigos, tapusios aukšto rango sukčių pasipelnymo šaltiniu, surištos su buvusiu mokesčių apmokestintoju. Nuskriaustieji turtuoliai kreipdavosi per tuos „išmaniuosius“ advokatus, dėl mokesčių sumažinimo, į teismus. Prieš teismą buvo „sugebama“ susitarti. Mokesčių apmokestintojas pretenzijų neturėdavo, todėl teisėjams tekdavo tiktai patvirtinti susitarimą. O grobis? Dėl to galvą suka fedai. Žinome tik, kad tas sumažintas mokesčių sumas apmokestintojas padalindavo likusiems nekilnojamo turto mokesčių mokėtojams. Apygardos biudžetas nuo tokių machinacijų nenukentėdavo. Reiškia, turtingieji mažiau mokėdavo mokesčių, bet mokėdavo už sumažinimų patarnavimus ir, „neturtingi“ advokatai tapdavo turtingais. Per paskutiniuosius rinkimus senasis apmokestintojas išmestas ir išrinktas naujas, kuris turi didelį galvosūkį atstatyti sujauktą tvarką, vienodai bei teisingai paskirstyti nekilnojamo turto mokesčius. Bet ir jis politikierius. Ar jis sugebės išvengti stambaus masto kyšininkavimo? Visi jie demokratai.

Pranešama, jog Rusijoje gydytojai užsiima savižudybėmis šokinėdami iš antro ir trečio aukštų. Tos žudynės – savižudybės susijusios su Covid-19 virusu. Lietuviai tokiu atveju yra „drąsesni“ už rusus šokdami iš aukštesnių aukštų. 

Lietuvis, JAV gyventojas, Edvardas Kukutis, 1970 metais vyko į Lietuvą aplankyti savo, sergančią vėžiu, motiną, bet nebespėjo. Ji mirė jam nespėjus atvažiuoti. Grįždamas atgal į JAV, privalėjo pernakvoti Maskvoje, kur bebūdamas „iššoko“, gal „iškrito“, (bendrai sakant, buvo išmestas) per langą iš viešbučio ketvirto aukšto ir užsimušė. Matyt jis buvo KGB juodame sąraše. Už ką? Saugumas apsvarstė ir sutiko, kad jis gautų reikalingą vizą, įsileido į kraštą, ir atlikus savo juodą darbą, karste išlydėjo jį į namus, į JAV.

Kitas pavyzdys, kai Lietuvos žvalgybos karininkas nuvyko į Baltarusiją tarnybiniais reikalais, taip pat „iššoko“ arba „iškrito“ iš nelemto devinto aukšto, užsimušdamas. Tokia pat istorija pasikartojo ir su Lenkijos žurnalistu. Tai aiškiausias saugumiečių darbas. Barbarizmas Rusijoje nesiliauja.

Amerikoje yra nusiskundimų, kad mažesnės verslo įmonės nebeatgauna buvusios, arba naujos reikalingos,  darbo  jėgos. Aišku, dirbantieji dirbę už mažą atlyginimą, pasitikėdami pašalpa, darbo net  nebando atgauti bei ieškoti. Demokratai nori pravesti įstatymą bedarbiams, įskaitant ir nelegalus, mokėti po $600,00 kas savaitę. Čikagoje valdžia nustatė 10 dol. už valandą. Geriau nedirbti ir gauti tą patį, arba didesnį, atlyginimą. Tai kas galų gale kiša pagalius į ekonomijos ratus? Gerai, kad toks įstatymas dar tik Atstovų Rūmuose pas jos pirmininkę. Senatas pareiškė, kad jeigu to įstatymo projektas pasiektų Senatą tai tik d.o.a. (dead on arrival). Šį Senato atsakymą demokratai nori panaudoti kaipo ginklą lapkričio rinkimuose. Šios demokratų dedamos pastangos bedarbystę nemažina. Žinoma, žmonėms parama būtina, tik reikia ieškoti teisingesnio būdo paskirstymui, o ne naudoti politinę kortą.

Žinodami, jog JAV yra kapitalistinis kraštas, ne valdžios reikalas nustatinėti atlyginimus, nes ne valdžia juos moka. Valdžia tik atsiima pajamų mokestį. 

Vergija Amerikos žemyne. Remiuosi Alionos Makarevic, Facebook‘e, paskelbtu straipsniu apie Airių vergiją. Jame rašoma, kad politiniai belaisviai iš Airijos, 1625 metais pradedant, buvo vežami ir parduodami vergijon anglų kolonistams Vakarų Indijose (West Indies). Airiai tos vergijos nepripažįsta, sakydami, jog jie buvo vežami į vakarus tarnavimui anglų šeimininkams. Žinome, jog airių pardavimas vergijon vyko dar prieš juodųjų vergų gabenimą iš Afrikos. Yra baisių aprašymų patekusiems į vergiją, ypač moterims ir jaunoms mergaitėms, kuriomis pasimaloninimui naudojosi vergvaldžiai. Vėliau, norint turėti vergų prieauglį veltui, vergės Airių moterys ir mergaitės prievarta būdavo apvaisinamos juodųjų vergų atvežtų iš Afrikos. Tokia nauja Mulatto veislė rinkoje nebuvo pigi. Vienur rašoma, jog Airiai vergai buvo verti tiktai 5 Sterlingų, kai už juodaodžius buvo mokama po 50 Sterlingų.

Peržvelgiau Wikipedia ir kitus aprašymus, todėl už skelbiamą medžiagą, jos tikrovę negaliu tvirtinti. Noriu tik pasakyti, kad tai nėra iš piršto išlaužtos paskalos.

Apie vergiją verta išgirsti išsilavinusio Afro-Amerikiečio Thomas Sowell nuomonę: „Juodieji tapo vergais ne kad jie juodi, bet kad jie buvo prieinami (available). Vergija pasaulyje jau veikė tūkstančius metų. Europoje šimtmečiais baltiesiems vergavo kiti baltieji dar prieš juodųjų prievarta gabenimą į vakarų žemyną. Azijatams vergavo baltieji. Azijatams vergavo kiti azijatai. Afrikiečiams vergavo kiti afrikiečiai, ir net šiandieną Šiaurės Afrikoje juodiesiems vergauja juodieji“.

Nepakenks išgirsti ir kitą Thomas Sowell nuomonę apie garsųjį rasistą, rėklį, sukčių (con-artist) Jesse Jackson. Paklaustas ar Jesse Jackson yra naudingas Afro-Amerikiečiams, jo atsakymas buvo: „Ne, jis geras tik dėl savęs. Jis savanaudiškai suinteresuotas žmonių bukumu, priklausomumu nuo jo ir nuo valdžios. Kas privalėtų tarnauti tų žmonių gerovei, per jį gaunasi priešingybė.

Manau, jog susidaro įspūdis, kad už vergiją negali būti jokių reparacijų. Bet vienas juodųjų BLM veikėjas šaukia, jeigu negaus ko nori, tai naikinimą vykdys toliau. Tai garsūs, be svorio žodžiai. Jais tiktai patenkinamos ir surenkamos padugnės. Pradėjus fiziškai taikyti tokius pasisakymus, reikia neužmiršti, kad gali pradėti kalbėti piliečių rankose esami ginklai, kuriuos nutildyti nebūtų įmanoma be kraujo praliejimo. Labiausiai, visam laikui nukentėtų ir jokiais įstatymais niekaip nebeatsigautų juodoji rasė. Tai būtų pilietinis karas.

Nesuprantama, kaip ir kuomet demokratai už savo niekšingus veiksmus atsiprašys amerikiečių, ir kuomet vėl galės dalyvauti sąžininguose rinkimuose. Juk visi naikinimai ir plėšimai vyko demokratų gubernatorių valdomose valstijose, o kaltinami respublikonai.

Jau girdime viešąją paslaptį, jog tiems naikinimo ir nepasitenkinimo veiksmams vadovauja tam tikslui komunistiškai paruošti asmenys, demokratams pritariant. Nesuprantu, kaip gali būti Amerikoje žmonių tikinčių ir propaguojančių „socializmą“, net nežinodami kas jis toks ir su kuo valgomas. Manau, dar atmename, Venezuelos raudonąjį diktatorių Hugo Chavez, įvedusį socializmą, kuris bandė paklupdyti Ameriką. Ką jis laimėjo? Kasė duobę kitam, pats įkrito. Po jo mirties atsisėdo į sostą kitas diktatorius Nicolas Maduro kuris tęsia Amerikos sunaikinimo politiką su alkana tautiečių minia, tuščiomis parduotuvių lentynomis ir net importuodamas skystą kurą iš Irano, kuriam veikia uždėta blokada. Tai socializmo pasiekimai. Šakės. 

Rusijoje įvyko, „sąžiningiausi“ ir, kaip visuomet „demokratiškiausi“, daug triukšmo kėlę Konstitucijos pakeitimo balsavimai, kur rusų tauta vėl eilinį kartą tapo išniekinta. Rusų tautai keliarodis rodo "вперед, назад к коммунизму“. Po balsavimų, rusų tautai suteikta pilnutėlė laisvė garsiai ir aiškiai dainuoti „Золотыми буквами мы пишем всенародный Путинский закон“. Putinui, ir jo oligarchų chebrai, suteikti didžiausi įpareigojimai: vogti, tęsti korupciją, vykdyti politines žudynes ir stengtis kuo daugiau užgrobti ir prisijungti svetimų žemių prie matuškos Rusijos. Todėl ne be reikalo Putinas, dabar legaliai, pagal norą, turi teisę valdyti Rusiją net iki 2036 metų. Putinui valdant, oligarchai priėję prie valstybės turtų, juos vogdami, jaučiasi Putino įtakos apsaugoti nuo persekiojimų. Kartu tie oligarchai yra Putino apsauga. Ranka ranką plauna. 

Mes, lietuviai, būdami piliečiais ir balsuotojais, remkime respublikonus pradėjusius 13 warde kovą su Čikagos politine mafija. Visur, kur galima, balsuokime už respublikonus kandidatus, atsikratant, Amerikai kenksmingų, demokratų nesąmonių. Prezidentas Trump‘as privalo būti perrinktas antram terminui. KEEP AMERICA GREAT!
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos