Ambasadoje Vašingtone įteikti apdovanojimai už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai

Lietuvos ambasadoje Vašingtone surengtų iškilmingų ceremonijų metu už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir kuriant gerovę Lietuvoje Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais buvo apdovanoti Vašingtono lietuvių bendruomenės nariai Arvydas Barzdukas ir Leonard Linas Orentas.

Apdovanojimus už ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą įteikė Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas. Ambasadorius pabrėžė, kad savo darbais ir pasišventimu Arvydas Barzdukas ir Linas Orentas visiems mums rodo pavyzdį kaip reikia mylėti savo šeimą, savo Tėvynę, branginti lietuviškas tradicijas, sąžiningai ir nuoširdžiai tarnauti kilniems tikslams.

Arvydas Barzdukas aktyviai prisidėjo ir iki šiol prisideda prie JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) veiklos, buvo vienas iš organizacijos vadovų – buvęs JAV LB Tarybos narys ir sekretorius, JAV LB Krašto valdybos narys, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos narys, JAV LB Įstatų ir Taisyklių komiteto narys, JAV LB Pietryčių apygardos pirmininkas, Vašingtono lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Arvydo Barzduko iniciatyva 1989 m. Vašingtone buvo įsteigta JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos raštinė, kurios veikla buvo ypatingai naudinga pristatant Lietuvos laisvės siekius JAV sostinėje bendraujant su JAV politikais. JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos raštinės įsteigimas Vašingtone buvo pirmasis JAV LB institucinis žingsnis lobistiniam darbui atlikti, siekiant Lietuvos nepriklausomybės palaikymo tarp JAV politikų ir JAV administracijos atstovų.

Arvydas Barzdukas yra įvairių lietuviškų organizacijų ir renginių finansinis rėmėjas, savo asmenine veikla ugdo Amerikos lietuvių jaunimo ir visos diasporos iš Lietuvos pilietiškumą, taip pat remia vaikų globos namus Lietuvoje. Kartu su žmona Daiva užaugino tris vaikus, turi septynis anūkus.

Linas Orentas yra aktyvus ilgametis Neringos stovyklos narys, idėjų generatorius ir įgyvendintojas bei vienas iš vadovų. 2004 – 2012 m. Leonard Linas Orentas buvo Neringos stovyklos Tarybos narys, nuo 2016 m. Linas Orentas yra Neringos stovyklos Tarybos pirmininkas. Linas Orentas buvo 15-osios Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių Šokių šventės Baltimorėje organizacinio komiteto pirmininkas - jo darbo, pastangų ir organizacinių gebėjimų dėka Šokių šventė buvo sėkmingai surengta ir sulaukė didžiulio populiarumo.

Linas Orentas nuo 1992 iki 1997 metų dirbo Lietuvos ambasadoje Vašingtone ir buvo atsakingas už JAV įmonių prekybinius ryšius ir investicijas į Lietuvą. Jis taip pat aktyviai dalyvauja Vašingtono lietuvių bendruomenės veikloje, yra šios bendruomenės Valdybos narys, buvęs pirmininkas. Kartu su žmona Nerija užaugino keturis vaikus.

Siekiant įvertinti diasporos indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, 2019 m. buvo įsteigtas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“. Pirmuosius aukščiausius apdovanojimus – garbės ženklo Aukso Vyčius – ministras Linas Linkevičius įteikė prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio lietuvių bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos garbės konsului JAV Stanley Balzekui jaunesniajam ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai, prelatui Edmundui Putrimui.

Lietuvos ambasados JAV informacija

 

Kęstutis VAŠKELEVIČIUS

Counselor, Embassy of Lithuania in USA


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos