Tokios tokelės (54) PolitikaGabus amerikietis generolas Douglas McArthur savo laiku sakė: „Old soldiers never die, they just fade away“. Š.m. birželio 18 d. mus apleido garbaus amžiaus garbingas lietuvis, tai Stanley Balzekas Jr, Balzeko Lietuvos Kultūros Muziejaus įkūrėjas. Stanley Jr, nors ir Amerikoje gimęs, buvo atsidavęs lietuvis, kuris neturėjo sau lygių, mažai kalbėjo, užtat daug dirbo. Jo palikimas lietuvybei aiškiai pastebimas ir neprivalo niekuomet išnykti. Jo darbas privalo būti tęsiamas. Tikėkimės, kad palikuonys eis Stanley Jr pramintu taku, ir kad jis po tiek daug metų galėtų ilsėtis ramybėje. Pakeisdamas vienu žodžiu Gen. Douglas McArthur žodžius, baigiu: „Great Soldiers never die, they just fade away“. R.I.P. Mr. Stanley.

Kodėl turime nusiskundimų apie juodąją rasę ir kodėl juodoji rasė skundžiasi? Visi stebėjome ir dar tebestebime jų siautėjimus didmiesčiuose, kurie neturi jokio pagrindo. Policijai rankos, dėka „protingų“ politikų, tapo surištos, užtat padugnės laisvai siautėjo. Cat‘s away, mice will play. Juodieji skundžiasi, kad jie visur persekiojami, ir daugiau nei kokia kita rasė baudžiami. Tai didžiausia nesąmonė. Baudžiami jie todėl, kad priešinasi bet kokiems įstatymams ir policijos pareigūnams. Buvo laikai, kai policijai paklusdavo bet koks pilietis, juodas ar Baltas. Už paklusnumą, niekas nebuvo ir nėra baudžiamas. Kas dedasi dabar? 

Skundžiasi padugnės, tie kurie dar niekuomet nėra dirbę, dabar išlaikomi valdžios. Jų gyvenimas, nuo mažų dienų virtęs pragaru, t.y. nusikaltimais, narkotikais, plėšimais. Jie niekuomet nedirbo ir nedirbs kol valdžia juos aprūpins išmaldomis. Tai yra žemiausia klasė žmonių be išsilavinimo, be kultūros ir be ateities. Ką daro jų „garsūs“ vadai kurių pareiga juos šviesti? Iš jų beviltiškumo jie semiasi milijonus doleriais.

Pirmiausiai paželkime į jų gyvenvietes. Daug namų apleisti, galbūt niekuomet nebus atremontuoti ir vėl gyvenami, nes jie nesugeba ir neturi pagarbos bet kokiam turtui ir jų savininkams. Reiškia, jeigu galima po stogu gyventi, nuomas ir sąskaitas už kitus komunalinius patarnavimus, galima nemokėti, bet gyventi veltui parazitišką gyvenimą. Kada viskas atjungiama, tuomet šaukia, kad jie diskriminuojami. Tuomet įsikiša miestas ir jų sąskaitas apmoka mokesčių mokėtojų pinigais. Tai diskriminacija mokesčių mokėtojų nenaudai.

Automobilių statymų nusižengimai (parking violations). Ta klasė žmonių, nieko nepripažįsta. Baudų už automobilių statymų nusižengimus jie nemoka. Skolos siekia tūkstančius dolerių. Anksčiau už tokius nusižengimus būdavo suspenduodamos vairavimo teisės. Pradėjus šaukti, kad nebegalės nuvažiuoti į darbą, kuris reikalingas šeimos išlaikymui, baudos tampa „nurašytos“. Iš Baltųjų tokios baudos išreikalaujamos be jokių pasiteisinimų. Ar tai ne diskriminacija Baltųjų nenaudai? Ar galima gerbti žmogų kuris negerbia savęs ir kito žmogaus? Pažvelgus į rajonus kur gyvena irgi juodaodžiai, darbus turintys, išsilavinę profesionalai, amatininkai ir eiliniai darbininkai, skirtumas aiškiai pastebimas, kaip skirtumas tarp dienos ir nakties. Jie savo įsigytą nekilnojamąjį turtą gerbia ir prižiūri. Ši klasė juodaodžių neplėšikauja, nenaikina turtą ir neieško jokių reparacijų. Apie reparacijas šaukia tiktai padugnių vadai ir bestuburiai politikieriai ieškodami, kvailų tarpe, balsų. Aišku, padugnėms tai patinka.

Rasės rašymas iš didžiosios raidės. Perskaitęs Chicago Sun-Times, paklusau ir aš, rašydamas rasę prasidedančia „b“ raide, iš didžiosios. Aišku, jog aš rašau lietuviškai, ir didžiuojuosi būdamas Baltosios rasės atstovas. 

Demokratai, prezidento Trump nuvertimui, pritaria įvairiems nusikaltimams, pav. paminklų vertimams, turto niokojimams, plėšimams bei įvairioms demonstracijoms. Staiga demokratams Amerikos istorija nebereikalinga, net nežinodami kuo ją pakeisti. Tokiu išdavikišku būdu, demokratai rodo savo nesugebėjimą laimėti ateinančius rinkimus. Jie galvoja, sukurstę tuos anarchistinius veiksmus, iššauks prezidentą imtis griežtų priemonių tvarkos atstatymui. Čia jau dabar pastebimas demokratų prakišimas. Prezidentas nesiims priemonių kurios būtų ginklas, demokratų rankose, prieš jį patį. O prezidentą provokuoti jie nenustos bent iki rinkimų. Gal čia ir turime atsakymą, kodėl valstijų demokratai gubernatoriai, turėdami savo rankose National Guard karines jėgas, nesusitvarko su teroristais. Svarbiausias ir pagrindinis demokratų tikslas, bet kokia kaina, nuversti prezidentą ir, išsilaikyti valdžioje. Juk demokratų atstovų valdžioje bendravimas su tautos padugnėmis ir teroristais, aiškiai pastebimi, ir tą bendravimą reikia sustabdyti. Kodėl demokratai neturi nei proto nei drąsos teroristams tarti griežtą NE? Išgirdus iš demokratų pusės tą sprendžiamą žodelį „NE“, respublikonai mielai pritartų. Gelbėkime Ameriką kol dar ne vėlu. Juk, jeigu demokratai nebūtų kaišioję pagalius į prezidento vežimo ratus, tokios suirutės ir niokojimo nebūtumėm patyrę. Vieningai dirbant valstybės gerovei nuosmukis neįmanomas.

Prezidentas Trump‘as deda daug pastangų kad kuo daugiau prekių prekyvietėse būtų su užrašu „Made in USA“. Artėjančiai JAV Nepriklausomybės šventei, žmonės perka nemažai amerikietiškų vėliavų bei mažų vėliavėlių. Įdomu, ar daug kas domisi jų kilimo vieta? Pakankamai yra Amerikoje gamintų vėliavų. Tokiai patriotinei dienai, vėliavos gamintos užsienyje, ypač Kinijoje, neprivalėtų būti perkamos ir naudojamos. Taškas.

Amerikoje penki mėnesiai liko iki rinkimų, tad nieko stebėtina, kad Kongresmenas Chris Smith vėl dedasi geras, kalba už Venckienę. Juk jam reikalingi lietuvių balsai. Tokia jo smarvė tiktai atbaido sąžiningus rinkėjus.

Facebook‘e skaičiau nepasitenkinimų lietuvių tarpe apie lietuvių pasigarsinimą „Drauge“, ir jų, demokratus palaikančius, pavardes. Kodėl nepasitenkinimai? Kiekvienas turi teisę reklamuotis ir skelbti savo pažiūras nekenkiant kitaip galvojantiems. Tikiu, kad „Drauge“ bus ir respublikonų pasigarsinimas su dar ilgesniu sąrašu. O tie nepasitenkinimai ir įstatymai, apie politines reklamas „Draugo“ redakcijai tikrai žinomi.

Stebint dabartinę Amerikos naikinimo blogybę, negaliu įsivaizduoti ar dar atsiras balsuojančių už demokratus. Kaltinu ir tuos sąžiningus demokratus kurie prispausti „Bobos“ smailiu kulniuku, patys tapo „bobomis“, negali savarankiškai, be jos leidimo, net cyptelėti. Neturint tvirto stuburo, nepatartina lysti į politiką. 

Čikagoje, stenkimės pagal galimybes remti respublikonų judėjimą 13me warde. Žinokime, jog 13 wardas yra IL. Seimo pirmininko tvirtovė, kuris yra federalų taikinyje. Jaunuolis David Krupa ir jo užsimojimas sumažinti korupciją warde vertas ne tik dėmesio, bet ir paramos. Neatsisakykime.

M.A.G.A. sąrašas, su prezidentu Trump, privalo lapkričio balsavimuose laimėti, kad Ameriką išlaikytumėm vadovaujančioje vietoje pasaulyje. (K.A.G. - Keep Amerika Great). Kviečiu visus lietuvius, balsuoti už respublikonus ir, prisidėti prie Amerikos gerovės išlaikymo.


2020-6-24 


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje