Tokios tokelės (52) Rasizmas yra ne rasizmas


Amerikos didmiesčių riaušės turėtų duoti pamoką Atstovų Rūmų pirmininkei kuri, dėl viruso, reikalauja, kad balsavimai vyktų paštu. Juk riaušininkai buvo, vieni kaukėti, kiti ne, nebijodami viruso pasekmių. Tai ir asmeniškam balsavimui, viruso užsikrėtimu, pagrindo nėra. Bet ar ji supras, kad jos pastangos subliūško? Savęs pasigarsinimui, ji klaupėsi, kartu su savo chebra nusilenkdama niekšams. Juk ji galėjo tokį vaidmenį atlikti ir krizės pradžioje, laižydama juodus užpakalius, kai buvo išpirktas visas toiletinis popierius. Tokiam kilniam darbui net „antsnukis“ nereikalingas. Visiškai sukvailiojo moterėlė. Kita moterėlė, tiek nusižemino, kad bučiavo ar laižė, iš eilės jai pakištus juodaodžių batus. Tokio dviejų moteriškių nužmogėjimo Amerika nebuvo mačiusi ir pergyvenusi. Tai tautos skaldymas, nes joms nepatinka JAV prezidentas. Demokratai viliasi tokiais veiksmais, matant pralaimėjimą, išsilaikyti valdžioje. Jų pralaimėjimas lapkričio mėn. privalo būti užtikrintas.

Amerikos negerovių pašalinimui reikia sustabdyti, bet kokia kaina, tą juodąjį amarą. Didmiesčiuose, kaip Čikagoje, negalima leisti vadovauti politikieriams kurie savęs pateisinimui sugeba savo kalbose, vietoje įsakymo palaikyti tvarką, žadėdami dar labiau suvaržyti policijos rankas ir, reikalui esant, ginklų panaudojimą, 

Čikagos merė, demokratė, pasakė, kad ginkluoti piliečiai savęs ir turto apgynimui nepageidaujami. Taip pat ji pasmerkė jaunuolių būrį apsiginklavusiais beisbolo lazdomis. Ji būtų daug daugiau laimėjusi pagirdama tokius piliečių savisaugos veiksmus. Bet ji juodaodė. Ji net nemato, kaip ginkluotų piliečių būriai apsaugojo kitus Amerikos miestus nuo teroro. Ji galvoja, kad turi teisę nešvankiai išvadinti JAV prezidentą, bet baltas policininkas neturi teisės rodyti vidurinį pirštą teroristų miniai. Pagal jos nuomonę tai rasizmas. Už tokią jos veiklą Čikagos policijos unijos (Fraternal Order of Police) prezidentas pareikalavo jos atsistatydinimo. Visiškai teisingai. Blogai, kai tarp miesto valdžios ir policijos prarandamas turėtas pasitikėjimas.

Dabar, po laiko, prabilo Čikagos merė, policijos viršininkas ir dar daugiau auksaburnių, žadėdami apsaugoti miestą nuo teroristų naikintojų. Kur buvo jie riaušių metu kai vyko plėšimai ir turto naikinimas? Palindę po šluota? Bijojo užgauti tą juodąjį amarą? Ar galime tikėti jų pažadais? NUTS. Ar tai ne rasizmas?

Čikagos merę, už nesugebėjimą vadovauti, reikia išmesti į politikos šiukšlyną. Jokių „bet“ negali būti. Tokį pat malonumą reikia suteikti ir gubernatoriui. Jų kompanijos malonumui primesti ir pilkąjį kardinolą. Visą ‚troicą‘.

Įdomu, kad visiems didmiesčiams, kur teroristai žiauriausiai pasireiškė, vadovauja demokratai. Visur matome kaip policininkai muša „nekaltus“ žmones, mums net nepaaiškinant už ką. Ar galime tais vienašališkais vaizdais tikėti? Fake news. Visiems, kurie propaguoja lygias teises, reikia priminti, jog tai yra dviejų krypčių gatvė, kurioje vietos privalo užtekti ir kitaip galvojantiems. Vienos krypties gatvė kelia neramumus.

Washington, D.C. merė, juodaodė, National Guard karius, kurie saugojo jos miestą, išprašė iš vieno Washington‘o viešbučio. Įdomu, kokią teisę ji turi nurodinėti viešbučiams? Tai toks jos atsidėkojimas kariams. Ar tai ne rasizmas?  

New York meras, demokratas, turėdamas 38000 policijos armiją (prilygsta dviem divizijom), uždėjo jai antrankius, tuo leisdamas teroristams, kuriantiems „naują teisingą visuomenę“, siautėti be jokios kontrolės. Tiesa, jo duktė, šių demonstracijų dalyvė, buvo areštuota. O jis vis dar valdžioje? Šakės.

Kur, istorijos bėgyje teko matyti, kad policijos pareigūnai klauptųsi prieš teroristus? Tokius policininkus privaloma vietoje nuginkluoti ir išmesti iš darbo, nes jie nepateisina duotą priesaiką. Čia dar viena galimybė pilietinio karo įsižiebimui.

Bet, atsirado baimės neturintis juodaodis policininkas, kuris teroristams atsakė, jog jis prieš juos nesiklaups, nes jis klaupiasi tiktai prieš Dievą. Čia komentarai nebereikalingi. Su tokiais žmonėmis Amerika nenugalima.

Virginijos gubernatorius, Richmond mieste, nutarė nuimti paminklą gen. Robert E. Lee, nes jis buvo konfederacijos didvyris, pilietinio karo pabaigoje pasidavęs karą laimėjusiam generolui Ulysess S. Grant. Gubernatorius, pabūgęs teroristų, nutarė naikinti Amerikos istoriją. Ne jis tą Amerikos istoriją sukūrė, ir ne jis turi teisę ją naikinti. Jis yra Amerikos vertybių ir jos istorijos išdavikas. Ginkluoti piliečiai jį įspėjo, kad jo savivaliavimas nepriimtinas. Teismas laikinai sustabdė jo savavaliavimą. 

Visi šie įvykiai atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio. Ginklų parduotuvėse lentynos tuštėja. Piliečiai ginkluojasi.  Žmonės, nebepasitikintys nei policija nei politikieriais, sugebės apginti save ir Ameriką, atstatant joje tvarką. Rasizmo ir teroro kurstytojai privalo būti nutildyti visam laikui. Gyventojai rimtai ginkluojasi, nebekreipdami dėmesio į politikierių sapaliojimus, nes jie prarado piliečių pasitikėjimą. Tai rimtas įspėjimas politikieriams. Rasinė pagarba bus toleruotina tuomet, kai visos rasės gerbs viena kitą. Tą garbę reikia užsitarnauti. Ji negali būti įstatymais primetama. Prievarta neturi garbės.

Tuose demokratų valdomuose didmiesčiuose, kurie labiausiai nuniokoti, tų miestų valdybose, kyla reikalavimai sumažinti policijų biudžetus, kitur policiją visiškai panaikinti. Tai būtų atviras kelias terorui. Tai labai nemalonus parako kvapas. Be abejo, tai veda į Amerikos antrojo pilietinio karo pradžią. Amerika nežus. Dėl ginklavimosi nelaukime jokios paramos iš demokratų. Jie vis dar nusistatę prieš Konstitucijos antrąjį papildymą. Respublikonai gerbia tą papildymą.

Po šių tragiškų veiksmų, nemanau, kad demokratų partija per ateinančius rinkimus galėtų rimtai pasirodyti. Piliečiai mato destruktyvų demokratų veidą, tardami: Ordnung muss sein.

Norint išsaugoti Ameriką, pasitikėkime respublikonų partija. Tai partija kurios rankos nesuteptos teroru. Aišku, demokratai darė ir darys įvairias neleistinas niekšybes norėdami įsitaisyti ir išsilaikyti visuose valdžios sluoksniuose. Čia tikėjimas demokratų pažadais privalo baigtis. Buvusi garbinga partija išsigimė, ir tempia Ameriką į bedugnę. Respublikonų partija ir piliečiai balsuodami už respublikonų partijos atstovus gali tą demokratų užmojį sustabdyti ir atstatyti Amerikos gerovę. Kitokio pasirinkimo nebeturime. Tiktai mes, Amerikos piliečiai privalome gyventi ne pažadais bet tikrove. Balsuodami už respublikonų sąrašą patirsime tikrąjį Amerikos vaidmenį namuose ir pasaulyje. Progresą, kurį turėjome prieš karantiną, reikia atstatyti ir tobulinti. Tai mūsų pareiga. 

Prezidento užmojis, atstatant Amerikos pasaulinę galybę, karinės ir ekonomijos srityse, vyksta nepažeidžiant Amerikos įstatymų. Kliūtis daro tiktai JAV Kongreso demokratai. Atmeskime juos ir  padėkime prezidentui siekti tikslo.

Mes, lietuviai, minėdami birželio trėmimus, privalome atsiklaupti ir pasimelsti už tautiečius tremtinius, kad tokie įvykiai ateityje nepasikartotų ir tegul „ Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos ...“. 


2020-6-10Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje