Tokios tokelės (49) Demokratai – Respublikonai JAV


Šiomis dienomis (2020-5-18) naršant Facebook‘e aptikau labai malonų mano nuomonei atitinkantį straipsnį rašytą 2016-11-10 lrytas.lt/bendraukime. Autorė Nijolė Vaišnoraitė straipsnyje aprašo apie nusižengimus Amerikos žmonėms padarytus Clinton klano ir buvusio prezidento Obamos, kuris „sugebėjo“ daug amerikiečiams žadėtų darbų išsiųsti į Kiniją. Obama savo pažadus vykdė sukurti daug darbų, tiktai ne amerikiečiams. O Clinton‘ų klanas, turėdamas tokią aferistę buvusią kandidatę į prezidentus, pasižymi savo gobšumu.

Straipsnyje faktai neabejotini. Jie įrodo dviejų buvusių JAV prezidentų ir buvusios kandidatės į prezidentus gobšumo apetitus.

Nors po straipsnio paskelbimo praėjo trys su pusę metų, jis vis lieka aktualus, įrodantis jog demokratais pasitikėti negalima, nes jiems amerikietis darbininkas kuo mažiausiai rūpi. Belieka viena išeitis, tai remti ir balsuoti antrajam laikotarpiui už prezidentą Trump.

Ačiū gerbiamai autorei už tiesą atspindintį straipsnį, kuris mane įkvėpė dar aktyviau rašyti ir remti ateinančiuose rinkimuose prezidentą Trump. Nors ne pirmą straipsnį rašau remdamas Trump‘ą, malonumas yra tame, kai dar kas nors New Yorke rašo tais pačiais įsitikinimais. Šiandieninė politika reikalauja daugiau tokių aiškiaregių autorių.

 

Daugelis žmonių įsitikinę jog demokratų partija stovi už darbininkus, o respublikonai yra turtingųjų partija. Nei viena nuomonė neatitinka tikrovei. Pirmiausiai reikia pareikšti, jog Amerika yra kapitalistinė valstybė. Amerikiečiai priešinasi socializmo idėjom. Ir pagrįstai.

Demokratai daug žada brisdami gilyn į skolą. Demokratai perdaug kišasi į žmonių gyvenimą. Ką gero davė minimalios algos pakėlimas? Pirmiausiai, buvo prarasta daug pastovių darbo vietų, kurios tapo part-time vietomis. Kodėl? Verslas neturi tiek išteklių, kad galėtų vykdyti valdžios norus. Jeigu pilno laiko darbininkus verslas apdrausdavo sveikatos draudimais, kurie nepigūs, tai part-time darbininkams tą draudimą nutraukė. Darbininkai draudimu privalo rūpintis patys, kuris dar labiau tuštino jų kišenes. Pažadais dar niekas negalėjo pragyventi. Demokratams kišantis į kapitalo sritį, daug įmonių iš krašto pabėgo į užsienius, ten rasdami pigesnę darbo jėgą. 

Vadinamoji Kongreso karalienė, dievė, nori pravesti įstatymą „visi už vieną, viena už visus“, t.y., kad jos partijos demokratai atstovai įgaliotų ją vieną balsuoti už juos, sėdinčius, dėl viruso krizės, namuose. Dar užsimanys, kad ir respublikonai jai suteiktų tokius pat įgaliojimus. NUTS. Turint tokią galingą karalienę, Amerikai nebereikia jokio Kongreso ir prezidento. Jinai pasiekė tokį išprotėjimo laipsnį, kurį apibūdinti net neįmanoma. Viskas vien tik dėl valdžios troškimo. Artėja laikas, kai demokratai pastebėję politinės karjeros pabaigą, tars jai savo žodį „UŽTENKA“. Nepatenkintų demokratų balsų nesustabdomai daugėja.

Demokratų partijoje, jos vadų dėka, vyksta didžiausias išsigimimas, paneigiantis teigiamas Amerikos tradicijas, nukrypimas į kairę ir Konstitucijos nebegerbimas.

Dabar toji karalienė užsimanė naujų išmaldų išmokėjimų ne vien tiktai piliečiams, bet ir nelegalams. Galvoja, prailginant bedarbių pašalpą iki 2021, sausio mėn., ji palengvins žmonių sunkią finansinę padėtį. Amerikos žmonės reikalauja darbų ir jais remiantis, kaip kad buvo prieš krizę, kurti savo ateitį. Išmaldų dalinimas yra tiktai trumpalaikis mažas lopas ant didelės skylės. Tai yra kvailių ieškantis pasigarsinimas. 

Respublikonai supranta, jog Amerika yra kapitalistinė valstybė ir kapitalas nepriima jokių valdžios nurodymų.

Trunp‘as savo rinkiminėje kampanijoje skelbė M.A.G.A. (Make Amerika Great Again). Jis niekuomet nežadėjo darbininkams rojų. Jis tiktai kalbėjo apie darbų susigrąžinimą į Ameriką. Savaime suprantama, jog jeigu atsiranda pakankamai darbų, darbininkų gerovė be jokių pažadų, kyla. Trump‘as per rinkimų kampaniją duotus pažadus tęsė, ekonomija kilo, iki geltonasis monstras, amerikiečių gerovei pakišo koją, viruso pavidalu, pats sau daugiau kenkdamas nei amerikiečiams. Vis daugiau amerikiečių įmonių iš Kinijos pradeda kelionę atgal į namus. Tas judėjimas naudingas amerikiečiams, o pražūtingas Kinijai. Kinams pakišus koją, Trump‘as parodė jiems šio „kapitalistinio milžino“ nasrus.

Daug kalbama, kad turtingiems reikia didinti mokesčius. Ta nuomonė nepasitvirtina. Valdžia neturi teisės ir neprivalo verslui nurodinėti. Kapitalas jokių nurodymų nepriima. Atminkime, jeigu nebus turtingųjų, nebus jokių įmonių-gamyklų, nereikės nei darbininkų. Įmones steigti, jas tobulinti reikalingas pelnas. Pelninga įmonė visuomet palanki darbininkams. Kapitalas turi savus išskaičiavimus. Matome kas gavosi apkraunant didesniais mokesčiais turtinguosius, kai jie masiškai savo įmones kėlė į užsienius. Ačiū Obamai. Valdžia gali nustatyti bet kokį minimumo atlyginimą, bet kas iš to jeigu darbų nėra. Amerikietis darbininkas nori dirbti. Jis nesitenkina, kaip dabar, išmaldomis.

Pasaulyje yra daug įvairių partijų, visos jos veikia darbininkų vardu, bet darbininkų jose nėra. Prisiminkime ką davė vokiečių tautai „National Socialistische Deutsche Arbeiter Partei“. Tai buvo fašizmas, kurio pasekmės mums žinomos. Pažįstame ir Komunistų partiją kurioje darbininkų išvis nebuvo. Pažįstame įvairias partijas, dar save vadinančiomis demokratinėmis, prisidengusias darbininkų vardais kurios su darbininkais jokio reikalo neturi. Visos tokios partijos, savo tarpusavio vaiduose užgrobusios valdžią, tampa tų pačių darbininkų vardu jų engėjos. Juk ir Lietuvoje visos partijos yra „demokratinės“, tiek išsigimusios, jog apie demokratiją neturi nei mažiausio supratimo. Svarbu skambus vardas.

Pasaulis yra truputį atšalęs nuo JAV. Ypač Europa. Laikinai. Kur jis nubėgs ir pas ką ieškos paramos jei ne pas amerikiečius. Rusija nieko neturi ir nustumta į užkrosnį. Kinija nebegali džiaugtis klestinčia ekonomija, nes Trump‘as daug aukštos technikos dalykų uždraudė kinams parduoti. Kinija vis dar vadovaujasi nuvalkiota fraze: „pasaulį seną išardysim...“ ir nieko neturėsim, nusigyvensim kaip kad tą įrodė Sovietų Sąjunga. Kinija, kaip ir Rusija nesupranta jog šiais laikais vergija nepriimtina. Bet, tam jie komunistai.

Trump‘ui vadovaujant, Amerika rodo savo neužginčijamą pasaulinę galybę. Tiktai stipri Amerika gali laiduoti taiką pasaulyje, stabdant vergijos skleidėjus, naudojančius jėgą.

Nelengva Trump‘ui vadovauti valstybei, kai opozicija visaip jį žemina. Dar nėra buvę Amerikoje tokio prezidento kurio kiekvienas žodis „išblusinėjamas“ ir pakeičiamas. Tai „Fake News“ išdavikiškas pasididžiavimas. Nesuprantama, kaip prezidentas dar išlaiko tokią įtampą?

Daug mūsų tautiečių, tapę JAV piliečiais, vis dar tiki demokratų, nieko gero nežadančiais, pažadais. Reikia įdėti daug pastangų tuos demokratų pažadais tikinčiuosius atversti į pasitikėjimą respublikonais. Manau, dar daugelis jų galvoja jog respublikonai ne amerikiečiai.

Turtingųjų klasė Amerikoje nesunaikinama. Ji reikalinga. Juk turtingųjų dėka daromi vis nauji, pelną nešantys, išradimai žmonių gerovei. Be turtingųjų, Amerika būtų, kaip Rusija, nustumta į užkrosnį. Kur kitur pasaulyje yra toks kraštas kaip Amerika į kurią žmonės įvairiais būdais veržtųsi? Tad, kaipo piliečiai stenkimės išlaikyti šį mūsų pamiltąjį kraštą aukštame lygyje ir visuomet juo didžiuotis, būnant jos piliečiais. Tai žmonijos turtas.

Kviečiu visus geros valios lietuvius remti respublikonų kandidatus ir už juos balsuoti lapkričio 3 d., nes demokratų partija išsigimė ir pati save naikina. Lai ji sunyksta be mūsų paramos.  Mūsų lietuvių prisidėjimas prie Trump‘o perrinkimo jam nepakenks.

Skelbkime M.A.G.A. (Make Amerika Great Again), ir TRUMP 2020.Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos