Tokios tokelės (25-236) Politika                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Amerikiečių spauda visą laiką skelbusi žinias prieš Trumpą, staiga pakeitė kryptį, lyg bimbalas būtų jiems įgėlęs, pradėjo užsipulti minimą teisėją. Vargas jam. Vargas ir prokurorui. Byla kuri privalėjo būti svarstoma federaliniame teisme, prokuroro persistengimu buvo svarstoma New Yorko teisme. Ar čia nežinojimas savo pareigų, ar noras pasigarsinti?


Trumpo teisėjas, kas jis? Negeros kalbos apie teismo eigą. Dėl tos šališkos teismo eigos ir sprendimo, pasirodė viešumoje nemažas skaičius demokratų abejojančių teisingu teisėjo sprendimu. Bet, jis išrinktas teisėju, ne pirmą kartą skelbęs teismuose prezidentui Trumpui nepalankių sprendimų. Buvo žinoma, kad prieš pradedant prezidento Trumpo šią bylą, jis nusistatęs prieš jį. Tokie vieši šališkumo ženklai negali būti toleruojame bet kokiame Amerikos teisme. Gaunasi kengūrų teismas, arba viešas linčiavimas. Todėl daug demokratų nepatenkinti teisėjo veikla rodant teisėjo asmenišką nusistatymą prieš prezidentą Trumpą. Teisėjas, jeigu jis dar gerbia demokratiją, privalo teisimo bylą panaikinti ir atsistatydinti nuo tos bylos. To nepadarius gauname kengūrų teismo, arba linčo teisėją. Demokratai jaučia, kad rinkimuose jie gali pralaimėti. Pasigirdo iš prisiekusiųjų jų nusistatymas dar prieš jų pasitarimus pripažinti prezidentą Trump kaltu. Tokiais prisiekusiųjų pasisakymais, byla ir teistumas privalo būti panaikinti. Tai geri ženklai prezidentui Trumpui, o blogi ženklai teisėjui ir prokurorui. Tie prezidento Trump teismai sukurti su vienu tikslu, apšmeižti ir nuteisti prezidentą Trump. Kaip ir visur nešvariuose dalykuose, taip ir čia yla išlenda iš maišo. Aš įsitikinęs, kad prezidentas Trump stengiasi prokurorą ir teisėją sukišti į ožio ragą, kad teisėjas paskelbtų „mistrial“. Tai būtų didi negarbė tam teismui, kainavusiam milijonus mokesčių mokėtojų pinigų. Juk demokratų tikslas yra sunaikinti prezidentą Trump.


Perskaitęs nustebau lyg patyręs lietaus iš giedro dangaus. Žurnalistas Rick Moran, 2024-06-06 paskelbė sensaciją, JAV Kongresmeno iš Floridos (R-FL, juodaodis) kalbą Philadelphijoje, pavadindamas ją „Black Man Speaks the Truth. Demokrats pounce.“ Jo kalba buvo persunkta kaltinimais demokratų partijai sužlugdžius juodos rasės savigarbą, sunaikinus šeimas, priveisus išmaldos ieškančių, pragyvenančių vien tik iš išmaldų, nebesugebančių niekaip susirasti darbą ir gyventi normalų gyvenimą, viską paverčiant į kriminalinių nusikaltėlių liūną. Šis žurnalistas paskelbė Kongresmeno žodžius, kad valdžios pastangomis, šeimyninis gyvenimas iširo, nes gyventi nesutuoktinuose sąlygose pasidarė pelningiau. Minimos rasės šeimyninis gyvenimas buvo labiau gerbiamas gyvenant segregacijos sąlygose. Prezidentaujant L.B. Johnson, jam pasirašius buvo pravestas lygių teisių, visiems Amerikos piliečiams, įstatymas. Pradedant prezidentu L.B. Johnson, didelis „dėmesys“ buvo skiriamas juodajai rasei. Juodaodis tapo įžūlus. Jis jautė, kad jis turi teisę į pirmenybę, visur. Net darbdaviams buvo nurodytas nuošimtis samdomų juodaodžių. Black is beautiful. To jau buvo perdaug. Įgavę lygias teises, jie pakibo ant demokratų meškerės. Valdžia pradėjo jais ir jų sveikata rūpintis. Gerai tai gerai kol viskas eina gerai. Jie patys pradėjo reikalauti ir gauti, o valdžia duoti, tiksliau, tenkinti mokesčių mokėtojų sąskaita, jų reikalavimus, kurie vis didėjo. Kadangi šis Floridos respublikonas išdėstė tikrus faktus, jis už tuos įsitikinimus, kurie yra tiesa, linčiuojamas. Lietuviškai sakoma, tiesa akis bado.


Mano pastaba: „Vyras, gauna savo pašalpą, o moteris gauna savo, ir prigimdžiusi vaikų, kuo jų daugiau, tuo geresnės pajamos. Kitos net nežino kas tėvas vieno ar kito vaiko. Svarbu pajamos. Vaikai užauga gatvėse, todėl smurtas vaikų tarpe aiškiai pastebimas šiandieną, nes dabar vaikai šaudo vaikus. Politikieriai apie tuos vaikų nusikaltimus tiktai kalba, nes jų žodžiai neturi dantų. Politikierių neveiklumo dėka, policija yra bejėgė kovoje su kriminalu. Nesistebėkime ir nepavydėkime, kad bet kokiose maisto dalinimo įvykiuose, šie iš išmaldos gyvenantieji atvyksta su pavydą sukeliančiais automobiliais. Ir tai viskas išlaikoma mūsų mokesčių mokėtojų pinigais, be mūsų sutikimo. Bet jie yra demokratų balsai. Aišku? Šiais žodžiais nenoriu užgauti sąžiningai dirbančius ir iš uždarbio neblogai pragyvenančius kitus juodaodžius.“ Pasigendame prezidento Trump.


Žurnalistas Rick Moran suprato Kongresmeno kalbą, sugebėjo ją perduoti skaitytojams, užsitraukdamas pyktį kolegų nesugebančių suprasti kas sakoma ir kur skambinama varpais.


Įdomu, kad didžioji Amerikos žiniasklaida, lyg Stalino vargonais, Katiūšomis, (Antrojo Pasaulinio karo raketinis ginklas), pradėjo to žurnalisto apamsėjimo tiradą. Aišku, prie jų prisidėjo ir kiti vertelgos, matydami galimybių pasipelnyti. 


Ilgai savame urve gulėdamas ir leteną čiulpdamas New Yorko rasistas rėksnys pabudo išalkęs, todėl pradėjo ir savo tiradą prieš tą Floridos respublikoną atstovą Byron Donalds, paneigdamas visas jo išdėstytas ir žinomas tiesas, pamėgdžiodamas Amerikos medią. Bepigu jam žuvauti drumzliname vandenyje. Visgi pinigo kvapas turi stiprią jėgą. Paneigti tiesą gali tik iš melo ir paskalų pragyvenantieji. Čikagos rasistas rėksnys tapęs neveikliu nutilo, gal visam laikui. Tie įvairūs šaukliai sugeba prisiplakti prie piniginių šaltinių ir rasti sau pragyvenimą, tampant net milijonieriais. Jeigu jau kalbame apie nesąžiningumus švariausių bei patikimiausių asmenų, negalime apsieiti nepaminėjus juodus darbelius atliktus, lipniais pirštais, ir lietuviškoje išeivijoje pasižymėjusius, nors tie nesąžiningumai tapo greitai užtušuoti. 


Aš asmeniškai pergyvenau tą laikotarpį Čikagoje, esu gerokai apsitrynęs, todėl sugebu atskirti pelus nuo grūdų. (Prezientas Kennedy buvo prisaikdintas 1962 m. sausio 20 d., o mes, kaipo imigrantai, nusileidome O“Hare kovo 22 d. Po trumpo Kennedžio prezidentavimo, po jo nužudymo lapkričio 22 d., prisaikdintas prezidentu tapo L.B. Johnson). Teko daug metų dirbti su juodaodžiais. Reikėjo stengtis niekur nenaudoti rasizmo kortą, be reikalo nekelti balso ir be garbės, jeigu teisus, nenusileisti. Jie buvo geri darbininkai. Jie buvo žmonės, ir su jais reikėjo elgtis žmoniškai. Aš pilnai pritariu atstovo Byron Donalds paskelbtus ir žurnalisto Rick Moran aprašytus, tikrovę atitinkančius, faktus. Blogai yra, kad šiandieną TIESA nebegerbiama. Melas tapo demokratų tvirtove. Atrodo, jog demokratų partija tai žurnalistų kategorijai, lėšų negaili.


O mes čia sustoję stebuklų tik laukiam kol visos grumtynės teismuose baigsis ir šalies AT tars savo žodį. Tiesiog galva svaigsta skaitant įvairių teisės žinovų bei spaudos atstovų „debilų“ komentarus skelbiančius teisingiausias išvadas. 


Teko trumpai nugirsti apie debilus. Tik tiek. Todėl negaliu praleisti progos neužklausęs, gal koks debilas žino kada yra debilų diena? Įrašyčiau į kalendorių.


Straipsnį baugiu J. Erlicko nuomone. P.S. Sveikinu visus Jonus, Jones, Janinas  ir panašius „prisiplakėlius“ su Joninių diena. Įdomu, ar paparčiai kaip kitados, dar pražysta šią trumpiausią naktį? Gal ir jie kompiuterizuoti ir užprogramuoti? Linkiu visiems linksmumo.

 2024-06-20

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos