Tokios tokelės (1-212) Mišrainė                         Flag of Ukraine                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         Dievas būtų su Jumis.


Sveikinu, su geriausiais linkėjimais, visus gerb. skaitytojus sulaukusius Naujų Metų. 


Vokiečiai, nutarę įvesti savo kariuomenės dalinių į Lietuvą, sukėlė subruzdėjimą kitų ES valstybių tarpe. Atrodo, jog yra nepatenkintų vokiečių veikla, kiti žada sekti vokiečių pavyzdžiu. Putinas likęs be žado. Taip jam ir reikia. Putinas pasižymi tiktai garsiais grasinimais atomine bomba. Ko vertas toks jo lojimas? Jau anksčiau esu rašęs, kad kinai uždraudė jam naudoti atominę bombą. Tad, Putka, lok, kol apžels snukis ir liksi šuo.


Valstybių globojamas banditizmas pasaulyje plinta, užimant vis naujus taikinius. Neužtenka banditams Raudonosios jūros, jų žvilgsnis nukreiptas ir į Panamos kanalą. Ar sugebės pasaulio valstybės sustabdyti banditų ir juos globojančių valstybių nusikalstamą žmonijai veiklą, susisiekimą jūrose, sprogdinant žmonių stebuklus - kanalus? Pasaulio valstybės sugeba tiktai pakalbėti Jungtinėse Tautose be jokių veiksmų, todėl banditizmas plečiasi. Kai rusai Kachovkoje susprogdino hidroelektrinę ir užtvanką, pasaulis net neaiktelėjo. Sprogdinimo pasekmėse vanduo nešė rusų ir ukrainiečių žmonių gyvybes. Tame skaičiuje buvo ir rusų karių. Bet kam tai rūpi? Čia tik statistika (Stalinas).


Rusai yra dideli mėgėjai keistis nuteistais asmenimis. Pirmiausiai jie visuomet randa kaip ir už ką nuteisti amerikietį, nes jų teismai tebedirba pagal sovietinį kurpalių, KGB įsakymais. Turint „nuteistųjų“ vakariečių, pradedama ieškoti ir kalbėti apie rusus sulaikytus šnipinėjant vakaruose, apsikeitimo tikslais. Rusai atgauna savo nuteistą šnipą, o vakariečiai savo niekuo neprasikaltusį pilietį.Type equation here. Tokiose derybose sandoris visuomet rusų naudai. Amerikiečiams vertas kiekvienas jos pilietis, rusams tiktai užsienyje nuteisti šnipai. Šia praktika pradėjo užsiiminėti ir Venezuelos diktatorius Maduro. Diktatoriai mokinasi vieni nuo kitų. Tai vadinama pažanga. 


NATO Secretary-General Jens Stoltenberg pareiškė, kad rusų tikslas užimti Ukrainą žlugęs. Ukraina artėja prie ES ir NATO. Priėmimas į NATO gali būti svarstomas pasibaigus kovoms. Tai įspėjimas Putinui, kad jis nustotų gaminęs nuliūdusius tėvus, žmonas – našles, vaikus be tėvų ir merginas palikdamas senmergėmis. Putinas tokiu savo despotišku elgesiu neturi teisės kalbėti ir skųstis, kad Rusijoje per žemas prieauglis. Juk nei viena vedusi ir turinti vyrą moteris nesutiks juo dalintis su senmerge arba senmergėmis, laikydama jį viena ranka už pavadžio o kitoje rankoje kočėlą. Kartojasi rusų moterų nužmoginimas kaip per Antrąjį Pasaulinį karą, taip ir per šį su Ukraina. Tokia yra Rusijos moterų, valdžiai nerūpinti, tragedija. Moterys kelia triukšmą likdamos vienos. Karas atima gyvybes geriausiam jaunimui, o Putinas skundžiasi dėl per mažo prieauglio. Kur logika?


Vienas garsus rusų žurnalistas Prilepin, Putino šalininkas, spaudoje pareiškė, kad Rusija privalėtų inkorporuoti Uzbekistaną į Rusijos federaciją. Uzbekistane kilo triukšmas privedęs išsikviesti Rusijos ambasadorių pasiaiškinimui. Ambasadorius užtikrino, jog tai ne Rusijos ir Putino planai. Rusija pasiryžusi išlaikyti taiką tame regione. Rusijos pažadai dažnai skiriasi nuo jos veiksmų.


Lietuviškai sakoma: „Priėjo liepto galą“. Dar nedžiūgaukime. Žinome, kad Putinas nemėgsta grįžti atgal, jis anksčiau ar vėliau pasieks tą liepto galą. Juk jis ne amžinas. Putinas pradėjo užsiminti apie karo su Ukraina nutraukimą, jo sustabdymą. Putinas sutiktų su dabartine padėtimi ir pasitenkintų, vietoje visos Ukrainos, su okupuotomis teritorijomis. Ukraina sako, kalba apie karo sustabdymą gali prasidėti rusams apleidus visas okupuotas Ukrainos sritis. Kodėl? Artinasi rinkimai, kuriuos nori ir, laimės Putinas. Rusijos žmonėm bus vėl sustiprinta politinė propaganda šlovinanti Putiną. Kitų kandidatų gali net nebūti. Viena, prieš Putiną einanti moteris atmesta. Navalnyj, uždarytas kalėjime dingo lyg Australijos šuo Dingo, bet vėliau nuslėpti jo kalinimo vietą tolimoje šiaurėje nebebuvo tikslo, nes jis pasidarė nebepavojingas Putinui. Dar yra komunistų partijos kandidatas apie kurio padėtį rinkimuose dar nežinome. Sužinosime vėliau.


Rusai patiria didelių nuostolių ne tik fronte prarandant daug karių bei „aukščiausios“ rūšies technikos, tarkime bevertės. Ukrainiečiai skina padangėse rusų geriausius naikintuvus. Juodojoje jūroje rusų laivynas bijo ukrainiečių keršto. Putinas sugeba girtis jog ekonomija krašte auga, kartu uždarant į belanges, už „išdavystę“, nemažą skaičių aukštos rūšies specialistų – inžinierių. Daug panašių specialistų emigravo į kitas laisvas valstybes, kur jų žinios geriau įvertinamos nei pačioje Rusijoje. Rusiškai tai reiškia ekonomijos „klestėjimą“.


Trumpa santrauka ta, kad Putino jėgos išseko. Parama gauta iš Š. Korėjos, artilerijos sviediniais, yra menkos vertės, nes jie dažnai sprogsta rusų patrankose, sužeisdami arba užmušdami aptarnaujančius karius. Kinai daug kalba, bet naudos iš jų mažai. Liko „vargšas“ Putinas vienas, plikas kaip tilvikas. Zelenskis tik šypsosi.


Putinas, ta „nečysta dūšia“, bando būti taikos vėliavos nešėjas. Pradėjęs karą su Ukraina, užėmęs jos teritorijų, dabar kalba apie taiką Ukrainoje, aišku, tik jo sąlygomis. Tai reiškia, kad rusai rinktų Ukrainos valdžią ir Putinas tampytų tos valdžios virvutes kaip tą daro su Baltarusijos batka. Visos Putino kalbos atsimuša į Zelenskį, kuris rusams nedovanos nei vienos pėdos Ukrainos žemių. Zelenskis nepriims jokių nurodymų iš svetimos valstybės. Ukraina turi savo konstituciją, kuri yra kelio rodiklis Ukrainai ir ta konstitucija neturi nieko bendro su Rusijos konstitucija. Manau, jog Putinas tikisi pasaulinio spaudimo Ukrainai. Pasaulis iki šiol nerodė jokio spaudimo Rusijai, lyg Ukraina būtų tas nesantaikos ir karo šaltinis. Putinui, kovoje prieš Ukrainą ir jos šelpimą vakarietiškais ginklais, nebeliko nei savų nei sąjungininkų ginklų reikalingų karo vedimui. Kariuomenė neklauso, dezertyruoja, kariai į mūšius siunčiami „nuogi“. Daliniai sudaromi net iš nuteistų asmenų, kurie kovoti neturi jokio patraukimo, nes jie turi savo plėšikavimo tikslus. Taip pat ir Ukraina yra nuvargusi ir išsekusi, su šovinių trūkumais, nes nekariaujantieji vakarai geriau žino nei Ukrainos karo vadai, kiek šovinių kariai privalo išleisti. Putinas mato lope skylę ir galvoja Ukraina nusileis jo reikalavimams. Pasikeitus pasaulio nuomonei apie karą netikėtina kad Putinas šautų pro šalį. Pripažinkime Putiną, kad jis gudrus, klastingas ir dar galingas, su kuriuo reikia būti atsargiem. Niekuomet nenužeminkime priešą.


Dar taip nesenai girdėjome kaip Amerikos prezidentas grūmojant kumščiais pareiškė, kad Ukraina ginklais bus šelpiama kol bus atkovotos užimtos sritys ir karas baigsis. Tai buvo girdima lyg senai, bet ne visai senai. O dabar? Jei anksčiau Amerika sakė, kad šelpsime Ukrainą tiek kiek reikės, tai dabar jau sakoma, tiek kiek galėsime. Rytoj bus sakoma, mes davėme, kad išsipildytų Putino svajonė. Dėl taikos norima prikalbėti Ukrainą, kad ji sutiktų atsisakyti okupuotų sričių. Pagal Amerikos prezidentą reiškia, Ukraina privalėtų įsitvirtinti gynybos pozicijose, tuomet Amerika jai teiktų apsigynimui reikalingus ginklus. Kur prapuolė Amerikos prezidento kilnūs ankstesni pažadai? Ar jis susidraugavo su Putinu? Lažybų neičiau. Vokietija vėl pažadėjo neribotą paramą Ukrainai. Taip sakoma šiandieną, kas bus rytoj nežinom, nes politinė vėjo kryptis sunkiai atspėjama. Kodėl nekovoti prieš Rusiją kol Ukraina bus išlaisvinta, tuomet statyti Rusijai taikos sąlygas, arba visišką Rusijos izoliaciją nuo likusio pasaulio? Amerika turi pakankamai jėgos kontroliuoti prekybos kelius, kas liečia Rusiją. Amerikos prezidento politika dvokia kaip jis pats, lyg būtų prisidirbęs į kelnes. Jo pavyzdžiu, tokie, nebe nauji, balsai girdimi ir Vokietijoje. Gauname dvi švilpynes, vieną toną ... .! Vengrija jau viešai prieštarauja Ukrainos šelpimui. Ką reiškia NATO vadovo pareiškimas, kad Rusijos tikslas užimti Ukrainą žlugęs? Sutinkame. Bet kur Ukrainos okupuotų sričių išlaisvinimas? Visur kalbama tik apie taiką užmirštant okupuotų sričių išlaisvinimą.  Juk tai pagrindinis Ukrainos tikslas. Dėl taikos su Rusija, pirmiausiai reikia gauti Ukrainos prezidento sutikimą. Niekas neturi teisės jam nurodinėti taikos su okupantu sąlygas. Putinas tą nusistatymą žino, tik nesupranta. Esu anksčiau rašęs, kad dėl to apsigynimo karo kalta liks Ukraina, kaip kad liko kaltas avinas, kad vilkas jį suėdė. Keisti nuomonės negaliu. Taip pat nenorėčiau būti Zelenskio vietoje, kuriam visą laiką dėl pagalbos buvo meluojama. Meluojama ir dabar. Kaip ilgai jis, kaip žmogus, ištvers tokį pasaulio spaudimą? Ukraina jaučia rusiško durtuvo dūrį į nugarą.


Zelenskio pareiškimai spaudai turėjo daug karčių žodžių vakarams. Kada buvo kritinis momentas Ukrainos ofenzyvai prieš rusus, vakarai suabejojo ginklų šelpimu Ukrainą. Putinas pasijuto galingesnis, visur užuodžiantis kraują, kuris yra jo skanėstas. Nors Putinas ir pasijuto galingesnis, jo žvėriškas apsigynimo instinktas jį sumenkino. Sumenkino, kad jis pradėjo ieškoti kelių kaip baigti tą nelemtą karą kurį jis pradėjo, jo sąlygomis. Jeigu tas gyvulys užuodęs kraują suvirškins Ukrainą tęs savo apetitą toliau į vakarus, link Berlyno. Jeigu vakarai neaprūpins ukrainiečius reikiamais ginklais Putinas suvirškins Visą ES ir NATO ir visą vakarų demokratiją.


Zelenskis pagrįstai nusiminęs, kad Bideno žadėta parama 106 milijardų dolerių JAV Kongrese nepatvirtinta. Reiškia jog žvirblis dar ne saujoje bet ant stogo. Respublikonai Kongrese nelinkę, neįsitikinę reikalingumu, mesti pinigus be ataskaitos.


Viso to pasekmės veda prie įsitikinimų, kad vakarų organizacijose, kažkur giliai įsiknisę veikia Rusijos kurmiai knisdami organizacijų šaknis. Putinas šypsosi, o Zelenskis ir visa ukrainiečių tauta verkia. Zelenskis savo kalboje su žurnalistais davė suprasti, kad ukrainiečiai liko „vienui vieni“.


Vakarų veikėjai įrodo, jog kilnoti šampano taures, Ukrainos užnugaryje, daug lengviau nei permesti į Ukrainos frontą tankus ir kitą reikalingą ginkluotę. Tai nenuplaunama vakarų gėda.


Nato Secretary General Jens Stoltenberg prakalbo, kad karas Ukrainoje gali baigtis 2024 metais, Ukrainai nusileidžiant rusų reikalavimams. Rusai daro įtakos Baltiesiems Rūmams, kuriems bet kokia taika Ukrainos sąskaita geriau nei karas, nes tuomet nebereiktų ginklais šelpti Ukrainą. Nejaugi pasaulis tie susiskaldęs, nevieningas nemato Putino tikslų užimti ir Pabaltijį ir žygiuoti į Berlyną. Jo tikslas sunaikinti Europos ekonomiją, kad ji Rusijai niekuomet ateityje nebūtų pavojinga.


Kas liečia Ukrainos ateitį, manau aiškiai buvo pademonstruota per NATO viršūnių sąskrydį Vilniuje, kur amerikietis pareiškė, jog jis nenori konfrontacijos su Rusija, kuriam pritarė Vokietija. Jau tuomet rašiau, kad Ukraina buvo niekšiškai parduota. Po to sekusios kalbos yra bevertis čiauškėjimas. Putinas gavo ko tikėjosi. Ar yra kelias išbridimui iš tos klampynės? Taip, yra. Tik jo vykdymui reikia drąsos o ne drebančių kinkų. Reikia, pagal Ukrainos pageidavimą, NATO okupuoti Ukrainą ir tarti meilų žodelį rusams nešdintis iš Ukrainos. Galime neabejoti pasisekimu.


Rusijoje, net ir Dūmos nariai mėgsta skraidyti, ne lėktuvais, bet iš atidaryto lango bandant pasiekti dausas, bet vietoje jų pasiekia žemę kur jų laukia šalti kapai. Gyventi šių metų laiku prie atvirų langų – nesąmonė. Pilietis, Tobolsko miesto deputatas Dūmoje ir Putino partijos narys ir Putino pasekėjas, Vladimir Egorov, tikriausiai, kaip ir kitados anksčiau kiti, tapo „nečystos dūšios“ išstumtas iš gyvenamo būsto trečio aukšto. Tai KGB tarnybos valstybinė paslaptis. 


Iš Gaza pranešama, jog Izraelio kariuomenė po Gaza miestu sėkmingai susprogdino eilę Hamas tunelių. Tie susprogdinti tuneliai buvo gan moderniškai įrengti su butais viršininkams, įvairiomis raštinėmis ir Hamas teroristų štabu ir šių laikų technologija. Izraelis duotą pažadą išnaikinti Hamas teroristus vykdo, nors pasaulis tam nepritaria. Kai Hamas teroristai bus išnaikinti, tuomet pasikeis ir pasaulio nuomonė. Žydai nebegali toleruoti teroro. Kada pasikeis pasaulio nuomonė apie banditą rusą? Izraelis, trumpai ir aiškiai, iš Hamas reikalauja paleisti pagrobtus įkaitus.


Amerikos vidaus politikoje respublikonai kandidatai į prezidentus kanda gerklę prezidentui Trumpui. Vėl, kiti balsai bijo, kad jis gali tapti diktatoriumi. Tokios nesąmonės neturi jokios vertės. Respublikonų partija dėl tarp savęs kivirčų prarado vienybę, kas gali labai kenkti rinkimuose. Galutinį atsakymą sulauksime per respublikonų partijos suvažiavimą. Prieš prezidentą Trumpą užvesta daug įvairių bylų, kurias galima vadinti politiniu persekiojimu. Įdomiausia tai, kad teismai, prokurorai ir teisėjai viešai yra pareiškę, kad jie netoleruos prezidentą Trumpą. Teismai, teisėjai ir prokurorai teismams neprasidėjus apie prezidentą Trumpą turi susidarę kaltą nuomonę kuri atsilieps teismų sprendimams. Aišku, tokie nesąmoniški sprendimai bus apskųsti aukštesniom instancijom. Tokiu bereikalingu laiko švaistymu, norima sukliudyti jo rinkiminę kampaniją, kurioje jis rodo geriausius rezultatus. Esu įsitikinęs, kad balsuoti reikia už respublikonus, kartu ir už prezidentą Trumpą ir jo MAGA.


Let‘s go Brandon!


 2024-01-04NEVER AGAIN


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos