Tokios tokelės (204) Mišrainė                             Flag of Ukraine                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu! Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         Dievas būtų su Jumis.


Kremliaus paleista antis duoda tam tikrų vaisių. Pasirodė labai nepageidaujamos žinios valdantiesiems, kurios sako, jog 70% Rusijos piliečių pasisako prieš karą su Ukraina. Ši paleista apklausinėjimo antis nesutinka su Putino nuomone, jeigu tą apklausą galėtumėm imti už gryną pinigą. Atrodo, jog Kremliui tokia antis naudinga. Putinas yra susirūpinęs. Ir yra dėl ko. Jo noras ištrinti Ukrainą iš žemėlapių (Rusijos) nesiseka ir nesiseks. Putinas tokia apklausa, tikra ar įsivaizduojama, ieško karo baigimo išeities. Rusijos kariai masiškai perbėga į Ukrainos pusę. Jie nenori mirti dėl kažin kokio išprotėjusio tirono. Rusija Putinui valdant tapo nualinta valstybe, buvusia galinga jėga, dabar elgetaujanti. Šalia yra Kinija, kuri neleis Rusijai pasiekti buvusį jėgos lygį. Rusijos dainelė sudainuota. Kitur rašoma, kad Putinas pasipiktinęs prieš karą nusistačiusių žmonių skaičiumi, liepia juos bausti. Bausti už kitokią nuomonę? Tokias baudas teikti gali tiktai tironas.


Putinas praradęs pasitikėjimą vakarų fronte, susilaukė išdavystės pietuose iš Kazachstano ir Uzbekistano. Tas dvi valstybes aplankė Prancūzijos prezidentas. Jo apsilankymo tikslas nebuvo pažiūrėti kaip žmonės ten gyvena, arba atsigerti kavos. Prancūzas bando tas valstybes patraukti vakarų pusėn, dėl ko labai išsišoko Lavrovas, skelbdamas, kad tik Rusija tom valstybė gali duoti ko negali vakarai. Čia Lavrovas labai teisus, nes vergiją įvesti tose respublikose sugeba tiktai Rusija. Rusai negali pergyventi ir priprasti jų kaimyninėse valstybėse matant aukštesnio pragyvenimo lygį. Užtenka pažvelgti į kaimynę Baltarusiją, jos strapaliavimą rusų vergijoje. Atėjo Kremliui laikas susirūpinti esama padėtimi, kuri valdžiai nežada nieko gero. Kremliaus ruporas be sustojimo kartoja, kad tik Rusija gali būti taikos šauklys. Daug, ne tik žmonių, bet ir valstybių tiki tais rusų pažadais. Putinas ir jo ruporas Peskovas vėl užsuko seną plokštelę, jog karą pradėjo ukrainiečiai, o rusai nori jį užbaigti. Aišku, tiktai Putino sąlygomis. Nepasiseks. Pasaulis privalo žinoti, jog kur rusas ten ir karas.


Dagestane, jo kariuomenė ėmėsi apsaugos priemonių apsaugant atskridusius izraelitus iš Izraelio, nuo palaidos demonstrantų masės prieš žydus. Rusijoje pasitaiko vis daugiau išsišokimų prieš žydus, demonstrantams net nežinant kodėl. Kuo nusikalto žydų tauta gyvenanti Izraelio valstybėje ir išsidraikiusi po pasaulį? Kodėl tokios demonstracijos smerkia žydus? Kodėl demonstrantų vadeivos nepaaiškina demonstrantams, kad žydai niekur nenusikalto prieš žmoniškumą, kaip tą įrodė Hamas teroristai? Kodėl nuo Hamas teroristų veiklos privalo kentėti nekalti žmonės? Istorija neturėjo palankumo žydų tautai. Žydai tą žino. Dabar sukūrę savą valstybę galėtų ramiai su kaimynais gyventi. Galėtų. Bet tokie Hamas savus palestiniečius laiko prispaudę po savo padu. Prieš susitveriant Izraeliui tame regione buvo tiktai dykumos kur dažnai tarp arabų buvo įvairių karų, nežinant dėl ko. Arabas turėdamas tris ožkas ir jas ganydamas galvojo jog jis jau karalius. Žydai, būdami protingi, darbštūs, dykumas pavertė derlinga žeme. Arabai privalėtų imti pavyzdį iš žydų. Ar dėl to reikia žydams pavydėti ir juos naikinti? Nesutinku. Kartoju, Izraelis ten yra, jis ten ir bus. Holocaustams „Never again“.


Karas Ukrainoje nelabai juda iš vietos. Rusai meta dideles jėgas į frontą, kurių užnugaryje į nugaras įremtais šautuvais, stalinizmo KGB metodais, už žingsnio atsitraukimą gresia mirtis. Tai ar išvis galima pasitikėti tokia kariuomene? Kariuomenė be drausmės, lygu ginkluotų banditų gaujos. Nemanau, jog rusai bando karo metu atstatyti discipliną kariuomenėje. Tai būtų bergždžias ir laukiamų rezultatų neduodantis triūsas. Kol vyresnieji nebus gerbiami, disciplinos kariuomenėje nebus. Šių dienų rusų kariuomenėje vyresnieji vogė kas pakliuvo po ranka ir pardavinėjo kas tik mokėjo pinigus. Kodėl? Visų šauktinių ir karininkų algos, ar jos patenkina gavėjus? Tokia disciplina lygi išdavimui.


Ginklai Ukrainai. Atėjo toks metų laikas, kur šunys palaidi, o akmenys pririšti. Tos pačios taisyklės galioja ir kariuomenėje. Žinome, jog Ukrainoje ir Rusijoje kelių tinklas labai menkas. Dabar po įvairių lietų arba liūčių, keliai tampa nepravažiuojami. Sunkvežimiai įstringa keliuose, priemonių jų ištempimui nėra, nes tai būtų ne kovinė technika. Dingo legendiniai ZIS-5 , 3 tonų, sunkvežimiai, išraižę visas Rusijos kelių neturinčias stepes. Pažvelgus į dabartinius grėsmingus rusų KAMAZus, atrodo, jog tankų rusams nereikia.


Ne kartą rašiau, kad Ukraina verkdama prašė pagreitinti pažadėtų ginklų pristatymą, kad būtų galėję panaudoti dar prieš pašlijimo sezonui prasidedant. Blogai kai tokiose organizacijose sėdi asmenys viską matantys ir žinantys, ir svarbiausiai tai kokia atsakomybė jiems uždėta, kad jie net nežino kaip tuos savo įgaliojimus protingai panaudoti. Visi jie, bendrai sudėjus vaidino šikančius katinus. Tas gerai buvo pastebima Vilniuje NATO vadovų suvažiavime. Kalbų daug, nuo kurių ištroško gumuriai, kurie ir betiko tiktai praskalavimui. Ukraina? Nejaugi kam rūpėjo tuo metu Ukraina? Ukraina yra spaudžiama kalbėti su rusais dėl taikos. Zelenskis pasakė, jog jis kalbės su rusais tuomet kai visos Ukrainos žemės bus gražintos ukrainiečiams. Tai Zelenskio ir visos Ukrainos nusistatymas, kuris privalo būti ištesėtas. Pritarkime ir mes lietuviai tokiai Zelenskio ir visos Ukrainos laikysenai. Atominė bomba. Baisus tas rusų šantažas ir visi jo bijo. Visi niekšai arba svoločiai, o Putinas tik šypsosi.


Nepasisekė rusams ir dujų pristatymo Europai fronte. Vokiečiai apsirūpinę dujomis iš kitų šaltinių, palikdami rusams jas jų pačių kvėpavimui. Nepasisekė Putinui dujomis valdyti Europos Sąjungą. Lazda antru galu tvojo patiems rusams. Dar beliko alyva, kurią galės patys gerti. Pasaulyje alyvos yra ir be rusų alyvos. Tokia Putino politika sunaikino buvusią Rusijos galybę.


Izraelio ginkluotos pajėgos veda aršią kovą su Hamas teroristais, kurie veikia iš pasalų ir tunelių po Gazos miestu. Izraelio pajėgos nesustos kol nors vienas teroristas bus gyvas. Izraelis negali leisti, kad įvyktų naujas Holokostas. Žydai visame pasaulyje taria „Never again“. Pritarkime ir mes tam žydų šauksmui. Ne kartą rašiau, kad arabai privalo pripažinti Izraelio valstybę, kalbėti su ja, susitarti ir gyventi taikoje. Reikia neužmiršti, jog Izraelis ten yra, jis ten ir bus. Su Izraelio valstybe reikia skaitytis o ne ją užpuldinėti iš pasalų prisidengus civiliais gyventojais. Ta taktika neveikia.


Žmonių pagrobimas, vaikų pjovimas ir panašūs daryti nusikaltimai žmoniškumui ir žmonijai, vardan ko? Dabartiniai demonstrantai pasaulyje ar jie žino kodėl jie demonstruoja ir kokie jų tikslai? Kas yra tie prieš žydus nusiteikę organizatoriai, kurie finansuoja tokias gausingas, nieko neatsiekiančias demonstracijas? Laikas atsisakyti antisemitizmo ir kalbėti vieni su kitais. Daug valstybių, įskaitant Rusiją ir arabus, reikia išauklėti gerbti kitos religijos žmones, ir tuomet kalbant vieniems su kitais atsirastų taika ir tautų draugystė. Tautų naikinimas privalo būti sustabdytas ir netoleruojamas, kad ta Holocausto istorija nebepasikartotų. Kartu su žydais, ir mes lietuviai, tarkime „Never again“.


Čikaga atsikando nelegalių emigrantų. Ateina žiema, o apgyvendinti juos nesiseka. Lėšų jų išlaikymui nėra. Kelti gyventojams nuosavybės mokesčius nebegalima, pasiekta neperžengiama riba. Miesto taryboje prasidėję neramumai dar greitu laiku neišnyks. Čikagos O‘Hare oto uostas nelegalų apgultas, taip pat ir daug policijos nuovadų. Ką daryti? Miesto seniūnai pradėjo įsiklausyti į rinkėjų nuomones. Iki šiol seniūnas išrinktas turėjo savo nuomonę, o ne rikėjų. Dabar seniūnas bijodamas prarasti savo šiltą kėdę, klauso savo rinkėjų balso. Tokia yra demokratija. Tokia ji privalo ir būti. Padams svylant seniūnai pradeda atsižvelgti į rinkėjų nuomones. Kaip tokią Čikagos demokratiją reikia išaiškinti, kad miesto tarybos pirmininkas, Ramirez- Rosa, neįleido į balsavimų kambarį vienos alderwomen? Ar Amerikoje reikalinga tokia svetimšališka demokratija? Jis, neatlaikęs spaudimo, atsistatydino.   Problema – nelegalai yra, pinigų nėra. Būtų gerai jeigu koks burtininkas sugebėtų šį paskutinį sakinį pakeisti taip, kad pinigų būtų, o nelegalų nebūtų. Svajoti nedraudžiama.


Tuo istorija nesibaigia. Demokratai nebesusigaudo kas yra demokratija. Kas valdžioje, tas demokratas. Tavo nuomonė, žmogau, reikalinga tiktai balso gavimui, nors tu būsi ir daug metų miręs. Ir vėl gryniausia demokratija, nes balsavimui prikelti mirusiuosius sugeba tik demokratai. Nancy Pelosi, daug metų buvusi kongreso pirmininkė, valdė visus demokratus savo geležiniu kumščiu, nuo kurio nei vienas demokratas net negalvojo pasislėpti ir veikti savavališkai. Ji buvo valdžia, tiek Atstovų Rūmuose tiek ir Senate. Ji sunaikino Amerikos pasididžiavimą, jos demokratiją.


Nauja bomba JAV Teisingumo departamente. Žinome kaip spaudoje buvo pristatomas FBI įsiveržimas į prezidento gyvenvietę Flotidoje. Ta istorija bei jos narpliojimas vyksta teismuose. Tik ar mes galime tvirtinti, kad Teisingumo Departamentas nusistatęs prieš respublikonus? Vėliausiomis žiniomis FBI pradėjo blusinėti New Yorko miesto merą, demokratą. Jo nusikaltimai, tai kyšių ėmimas. Aferistai, demokratų vardu sulindę į aukštas valdžios vietas, pelnosi, kol sugaunami. Gal čia mesta antis, kad Teisingumo departamentas nepolitizuotas? Nesinori tikėti. Labai neaišku, kodėl FBI ėmėsi veiksmų prieš demokratijos šulą. Gal per daug viešai jau buvo apkalbamos jo aferos?


Vis dažniau spaudoje skaitome kaip teismai yra, jei ne politizuoti, tai bent politizuojami. Visur girdime vienas ar kitas teisėjas paskirtas demokratų prezidento, kitur paskirtas respublikonų prezidento. Tas teismų politizavimas privalo būti baudžiamas, nesvarbu ar jis federalinio ar vietinio lygio. I Įsigilinę į teismų dabartinę praktiką visur kaltinant prezidentą Trumpą, aiškiai pastebimas politinis persekiojimas. Baugu net pagalvoti, žinant jog lazda turi du galus, ir antruoju tvoks, laikui atėjus patiems persekiotojams.


Visi duomenys rodo demokratų korupciją kurią reikia naikinti be jokio pasigailėjimo kaip kokius parazitus. Kraštas apimtas korupcijos ir nualintas. Pasaulinėje arenoje Amerika prarado savo galingumą, kartu ir teisingumą. Kur nukreiptos pasaulio akys? Tikriausiai ne į Rusiją. Didelė galimybė yra Kinija. Amerika patekusi į tvirtas prezidento rankas, gali atgaivinti visą dabartinį praradimą.


Prezidentiniai rinkimai artėja. Susikaupkime, pagalvokime, nušluokime demokratus iš valdžios. Per daug jie jau prisidirbo ir apkerpėję dvokia lyg šeškai. Balsuokime už respublikonus. Jie taip pat yra amerikiečiai linkintys Amerikai gerovės. Jie norėtų atstatyti Ameriką pagal jos susitvėrimą – kapitalistine valstybe. Dabartiniu metu Amerika virtusi socialistine valstybe maitina dykaduonius. Kapitalistinė sistema to nepripažįsta. Yra ir bus žmonių kuriais reikės rūpintis, išskyrus tinginius, nusikaltėlius, narkotikų platintojus ir panašių nusikaltimų grupės asmenis. Amerika privalo vėl tapti Amerika.


Mano karščiausi linkėjimai prezidentui Trumpui, kad jis vėl stotų už Amerikos laivo vairo.


Let‘s go Brandon.


2023-11-09


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės