Tokios tokelės (203) MišrainėGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Flag of Ukraine      C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png  

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu! Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose Dievas būtų su Jumis.


Sekmadienį, 2023, spalio 22 dieną, „Telegram Chanel“ palaikantis ryšius su Kremliumi pranešė, jog Putinas sukrito nuo širdies smūgio ir guli savo rezidencijos reanimacijos kambaryje. Turima žinių, kad netekčiai ruošiami jo artimieji. Kremliaus pareigūnai kažkodėl viską slepia. Priešingai Kremliaus paneigimams, kodėl paskalos apie jo sveikatą atsinaujina? Bandžiau žinių ieškoti Maskvos Komjaunimo Tiesoje. Bergždžiai. Pasikliaukime senu sovietiniu priežodžiu, kad tiesoje nėra žinių, o žiniose nėra tiesos. Slėpimas tiesos nuo savų piliečių yra nusižengimas, bet kaip duona ir vanduo valdantiesiems. Trumpai ir aiškiai, valdžia geriau žino.


Juodas varnas dar nesisuka virš Kremliaus Pasaulis liko suklaidintas išgirdęs įvairių paskalų iš to paties Kremliaus, kurio tikslas buvo suklaidinti pasaulį ir sužinoti Rusijos žmonių nuomonę, taip pat ir Ukrainos veiksmus tokiu Rusijai gedulo metu. Bet ar galime tikėti Kremliaus pranešimais. Gal verčiau pasikliauti juoduoju varnu? Bet, kad jis nesuka virš Kremliaus. Graži yra ta sena rusiška baladė apie juodą varną, tik ji netinka Putinui.


Iki šiol skelbtas žinias apie Putino ligą ir mirtį, laikyti paskalomis.


Lietuva, pasaulinėje spaudoje apsakoma kaip labai draugiškai nusiteikusi valstybė Ukrainos ir jos pabėgėlių atžvilgiu. Ukrainiečiai gavę prieglobstį Lietuvoje stengiasi nelikti jai skolingi. Ukrainiečiai giriami kaip geri darbininkai ir giriamos jų pastangos išmokti lietuvių kalbą. Tiktai 1 iš 10 lietuvių yra nusistatęs prieš ukrainiečius imigrantus. Lietuviai žino ir užuodžia maskoliaus smarvę. Jeigu Ukraina žlugtų, Pabaltijys rusams būtų lengvai pasiekiamas. Lietuviai ilgai vilkę rusišką okupacijos jungą, žinodami jo skonį, nelinki ukrainiečiams vėl tapti rusų vasalais. Ukraina, kuri tiktai trumpą laiką džiaugėsi laisve kurią visą laiką drumstė kaimynė Rusija, pasiekė per tą trumpą laiką žymiai aukštesnį gyvenimo lygį nei rusai, kurie tebegyvena džiaugdamiesi sovietiniais laikais, pripratę prie įvairių trūkumų. Užpuolę Ukrainą rusai griebė, įsivaizduojamus jiems, technikos stebuklus iš gyvenamų namų, tempdami juos į matušką Rusiją, tikriausiai norėdami padengti jos industrijos trūkumus. 


„Kryžius rankoje, o velnias širdyje“, taip galima apibūdinti Rusijos šventiką Kirilą šlovinantį Putiną už Ukrainos Krymo užgrobimą ir pradėto karo prieš niekuo nenusikaltusią Ukrainą. Pastebima, jog Kirilo, kaipo aukščiausio rusų šventiko, vieta užtikrinama pataikavimu valdžiai. Kirilas pasakoja žodžius kurie Putinui arti prie širdies, didžiausiam teroristui  giriant jį turint atominę bombą kaipo Dievo rykštę pasaulio valdymui. Atrodo, jog tie du yra gerai susiporavę, lyg koks puodelis, toks ir dangtelis. 


Figaro šen, ...Figaro ten. Putinas ir Lavrovas šokinėja po jiems likusių keleto valstybių sostines elgetaudami, net gėdos neturėdami taip smarkiai nusibankrutavus. 

 

Putinas pabuvojęs Kinijoje, nesako ką jis iš kinų iškaulino. Manau, jog visiems aišku, kad Kinija neleis Rusijai vėl tapti pasaulio galybe. Nusibankrutavęs Putinas šantažu bando dar vaidinti didžiąją valstybę. Laikas mums atsimerkti ir pamatyti tikrąjį pasaulį. Rusai bando įsivelti į karą Viduriniuose rytuose už viską smerkiant Izraelio valstybę ir Ameriką. Padėtis tokia, kad Izraelis nesustos kol neišnaikins Hamas teroristų grupę. Tam jie, ir be Rusijos pritarimo, turi pilną teisę. Visas, aplink Izraelį, esantis arabų pasaulis, vienodai nusiteikę prieš Izraelį. Klausimas, jeigu arabai muštų Izraelį su tikslu jį sunaikinti, ką sakytų pasaulis? Manau, jog sulauktume veidmainiškumo. 


Žinome, jog Hamas teroristai pasižadėję niekuomet nepripažinti Izraelio valstybės, ne pirmą kartą Izraelio buvo apdaužyti. Šį kartą Izraelis sako „UŽTENKA“, ir jo tikslas yra sunaikinti Hamas teroristus. Būtų labai gerai, kad tas pats Izraelis sutvarkytų ir maskolišką teroristą.


Lavrovas vėl atsidūrė Š. Korėjoje ne su tikslu šelpti ją, bet iš to diktatoriaus ką nors reikalingo, Ukrainos karo vedimui, iškaulyti.


Gerhardt Schroeder, buvęs Vokietijos kancleris, giriasi esąs Putino draugas, pasiūlė penkių straipsnių planą karo Ukrainoje užbaigimui. Blogai kai visas jo planas kvepia Putino naudai. Susidraugavęs su tuo teroristu, pats užsikrečia ta liga.


Armėnijos respublika, esanti Kaukaze, atsisako Putino globos ir traukiasi iš tų sulipdytų respublikų sąjungos. Po Armėnijos premjero kalbos Europos Parlamente rusai apšaukė ją „Ukraina 3“. Ar tai toks Rusijos gerbimas Armėnijos valstybės žmonių sprendimo? Juk Rusija visose tarptautinėse sutartyse mėgsta pabrėžti ir gerbti kitos valstybės žmonių nuomonę. Tą žmonių nuomonę rusai supranta savotiškai, popieriuje buvo rašoma švelniausiai, o praktikoje jau fiziškai kitaip, reikalaujant kitoje valstybėje sudaryti rusams palankią valdžią, o tuomet „savanorišką“ prisijungimą prie Rusijos. Ukrainoje rusams nepasisekė. Nejaugi rusai galvoja Armėnijoje atidaryti frontą panašų į Ukrainos, pavadindami jį „Ukraina 3“? Atrodo, jog maskolius mėgsta būti mušamas pasaulinėje erdvėje. Tam jis maskolius, dvokiantis kaip šeškas. 


Pastebėjau paveikslą trijų prezidentų Kyrgyzų, Rusijos ir Tajikų. Rusijos Putinas viduryje, kiti du šalia Putino stovi lyg nusigręžę nuo jo. Gal tokios nuotraukos reikalauja protokolas, vienybės įrodymui? Pasigedau Kazachstano vadovo.


Demokratinės partijos atstovas iš Texas valstijos, vieno Amerikos laikraščio žurnalisto užklausimams, vengdamas atsakyti į klausimą, kodėl jis balsavo už suteikimą milijoninių sumų organizacijai remiančiai Hamas teroristus. Lėšų kiekis nesakomas, bet žurnalistas turi jo balsavimo video. Pakartojus klausimą, tautos atstovas pagrasino iškviesti Kapitelio policiją. Vietoje atsakymo kviesti policiją? Kas jis toks, ir ar jis gali būti tautos atstovas, aukščiausiame JAV valdžios organe? Tai komunistinis išpera.


Miami, Florida. Aš (NE)tarnauju Amerikai ir jos žmonėms, bet gaunu iš jų atlyginimą pragyvenimui, būdama Miami miesto policijos viršininko pavaduotoja. Darbas nepavojingas, atlyginimas geras. Pensija taip pat nebloga. Ko man daugiau reik ... ko man daugiau reik?


Tokia sensacija gavosi per policijos naujokų duodamą priesaiką, kai visi kadetai ir viršininkai saliutuodami dėjo ir laikė rankas prie kepurių, neuniformuoti dėjo rankas ant širdies, kol buvo kalbama priesaika Amerikai ir jos vėliavai. Tokia Amerikos tradicija. Ši pareigūnė, viešai gerbdama Hamas teroristus, stovėjo priesaikos kalbos laiku, uniformuota, nuleidusi rankas. Visi dalyviai pasipiktinę jos elgesiu. Nejaugi ji dar dirba tose garbingose pareigose? Dar negavo spyrį į užpakalį ir vienos krypties lėktuvo bilietą į Afrikos dykumas, perdirbimui į mumiją?


Tiesiog baisūs dalykai dedasi Amerikoje. Įvairūs Amerikos niekintojai sulindę į aukščiausias valdžios vietas, griauna Ameriką iš vidaus. Pažvelkime į mums gerai jau žinomą New Yorko valstiją ir New Yorko miestą bei jų teismus, kurie jau dalinai vykdo iš anksto paruoštus sprendimus. Aišku, tų teismų sprendimai bus apeliuojami, reikalui esant net iki JAV Aukščiausio Teismo. Jie, žemiausi teismai ir jų „činovninkai“ bus įkandę, palikdami žaizdą apsirišti patiems nukentėjusiems, ir už tai bus gerokai apkulti nukentėjusių. Neatsilieka ir Illinois valstija su jos didmiesčiu Čikaga. Visur kvepia komunistiniais kvepalais. Visi jie save tituluoja demokratais. Taip priešrinkiminėje kampanijoje, būsimasis Čikagos meras garsiai sakydavo, jog jis yra tikras demokratas. Dar praėjo per trumpas laikas kalbėti apie jo demokratines savybes. Jis, gavęs buvusios iškrypėlės merės nelegalių migrantų palikimą, turi pilnas rankas problemų. Daugelis miesto seniūnų priešinasi migrantų apgyvendinimui jų valdose. Čikagos miesto infrastruktūra verkiančiai reikalauja kapitalinio atnaujinimo. Gyventojai reikalauja sutvarkyti kanalizaciją apsaugant jų namus nuo potvynių stipresnio lietaus laiku. Kalba sukasi apie lėšas, dideles lėšas. Lėšų nėra nei infrastruktūrai nei migrantams kuriems kasdieną reikia maisto, stogo ir medicininės priežiūros. Mokesčius kelti namų savininkams kaupimui lėšų apylinkių seniūnai nesutinka. Federalinė valdžia lėšų neduoda, nes ji įsivėlusi karuose Ukrainoje ir Izraelyje.


Tokia sistema Amerikoje nebegali būti. Amerika buvo sukurta ne tokiais pavyzdžiais. M.A.G.A. privalo būti atstatyta. Demokratų ir kairiųjų diktatūra privalo būti sunaikinta. Demokratija vėl privalo klestėti Amerikoje. Tam demokratijos atstatymui turime prezidentą Trump‘ą. Todėl, balsavimų laikui atėjus, balsuokime už jį ir respublikonus. Netapkime Amerikos išdavikais. Amerikos ateitis neprivalo rištis su kasmet didėjančiu beribiu demokratų įsiskolinimu ir nežmonišku mokesčių kėlimu.


Let‘s go Brandon.

 2023-11-02


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos