Laisvės šventė Kolorado lietuvių bendruomenėje/Freedom celebration in the Lithuanian community of ColoradoTautinių šokių ritmu, dainomis, sveikinimais ir trispalve papuoštu tortu Kolorado lietuvių bendruomenės nariai paminėjo prieš 105 metus atkurtos Lietuvos valstybės ir prieš 33 metus atkurtos jos Nepriklausomybės gimtadienius. 

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – tai vienos reikšmingiausių Lietuvos valstybės datų, primenančių, kokia buvo mūsų laisvės kaina. Troškimas gyventi laisvoje ir stiprioje valstybėje reikalauja daug pastangų kiekvieno iš mūsų. Labiausiai – vienybės tarp šeimos narių, draugų ir bendruomenės narių. Dalyvavimas tokiuose kultūriniuose susibūrimuose, kaip Nepriklausomybės dienų minėjimas, Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenančius lietuvius tik suvienija.

Be galo malonu lietuvius jungiančiu bendrystės jausmu buvo pasidalinti su besitęsiantį karą skaudžiai išgyvenančia Ukraina. Renginyje svečiavosi Kolorado ukrainiečių bendruomenės pirmininkė Marina Dubrova, atėjusi pasveikinti lietuvaičių su Laisvės švente.  Susirinkusieji aukojo lėšas, linkėjo kovojantiems kariams sveikatos, Ukrainai – laisvės. 

Kolorado lietuviai džiaugiasi greta jų gyvenančiais kūrybiškais, meniškais bendruomenės nariais. JAV ir Lietuvos himnai buvo giedami pritariant trimitui, kurio muzika vis dažniau bendruomenės renginiuose dalinasi trimitininkas Donatas Juodzevičius. Bendruomenės narys Rimas Bulota perskaitė paties parašytą maldą. 

Nepriklausomybės dienos proga bendruomenę sveikino Kolorado lituanistinė mokykla. Ji šiais metais švenčia penkerių metų jubiliejų. Šilti plojimai lydėjo mažųjų ir vyresniųjų mokinių šokamas nuotaikingas polkas. Šokių grupė „Rūta“ dovanojo smagius įspūdžius ir gerą ūpą, parsivežtą dar iš pernai vasarą vykusios 16-osios Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventės Filadelfijoje, ir sušoko gera energija trykštančius šokius. 

Romualdas Zableckas, daugeliui žinomas sceninius vardu – Kolorado Romas, muzikantas ir dainų autorius šiais metais švenčia 40 metų muzikinėje scenoje. Bendruomenės nariams padainavo keletą dainų iš praėjusiais metais pasirodžiusio albumo „Akmeninis sodas“. 

Šventinio vakaro metu daug kartų skambėjo AČIŪ būriui savanorių, kurie šoka, dainuoja, groja, veda renginius, padeda puošti ir tvarkyti sales, rašyti tekstus ir visaip, kaip tik gali prisideda, kad tik lietuviški susibūrimai Kolorade vyktų ir žmonės norėtų į juos ateiti. 

Nepriklausomybės šventės dalį vainikavo naujos Kolorado LB valdybos pasisveikinimas ir ryškia trispalve papuoštas, Lietuvai 105 metus žymintis, tortas. Ateinančius du metus Kolorado lietuvių bendruomenės veiklomis rūpinsis Donatas Juodzevičius, Daiva Kamberos, Kristina Vyšniauskienė, Arvidas Jarašius. 

Antrojoje renginio dalyje vyko iš Lietuvos atvykusios muzikos atlikėjos Irenos Starošaitės koncertas. Skambėjo puikios dainos ir net jas lydintys linijiniai šokiai.

Šie metai Lietuvai ypatingi. Sukanka 105 metai atkurtai Lietuvos valstybei. Švenčiame 700 m. Vilniaus gimtadienį. Minime 90-ąsias mūsų didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metines. Sukanka 100 metų, kuomet Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, ir daug kitų reikšmingų įvykių, kuriuos šiais metais mini Lietuva. 


Laisvės šventė tęsiasi kiekviename iš mūsų. Vertinkime ir branginkime ją. Būkime vieningi, bendruomeniški, mylėkime vieni kitus, mylėkime Lietuvą, mylėkime savo šalį, kurioje gyvename, esame gimę ir užaugę.

Kitas artimiausias Kolorado lietuvių bendruomenės organizuojamas renginys vyks balandžio 9 d. Bendruomenės nariai kviečiami kartu švęsti šv. Velykas. 

Straipsnio autorė Aura Juškevičienė, Kolorado LB 

Nuotraukos Kristinos Vysniauskienės, Kolorado LB

Freedom celebration in the Lithuanian community of Colorado


With the rhythm of national dances, songs, greetings and a cake decorated with the tricolor, members of the Lithuanian community in Colorado celebrated the birthdays of the state of Lithuania, which was restored 105 years ago, and its independence, which was restored 33 years ago.

February 16 and March 11 are some of the most significant dates of the Lithuanian state, reminding us of the price of our freedom. The desire to live in a free and strong state requires a lot of effort from each of us. Most of all, unity among family members, friends and community members. Participation in such cultural gatherings as the Independence Day celebration only unites Lithuanians living in Lithuania and around the world.

It was extremely pleasant to share the sense of community that unites Lithuanians with Ukraine, which is painfully going through the ongoing war. Marina Dubrova, the chairwoman of the Ukrainian community in Colorado, was a guest at the event, who came to congratulate Lithuanians on the Freedom Day. Those gathered donated funds, wished health to the fighting soldiers, and freedom to Ukraine.

Lithuanians in Colorado are happy to have creative, artistic community members living next to them. The anthems of the USA and Lithuania were sung to the accompaniment of the trumpet, whose music is increasingly being shared by trumpeter Donatas Juodzevičius at community events. Community member Rimas Bulota read a prayer written by himself.

Colorado Lithuanian School congratulated the community on the occasion of Independence Day. It celebrates its fifth anniversary this year. Warm applause was accompanied by a cheerful polka danced by junior and senior students. Dance group "Rūta" gave fun impressions and good vibes, brought back from last summer's 16th North American National Dance Festival in Philadelphia, and danced dances bursting with good energy.

Romualdas Zablecks, known to many by his stage name - Colorado Romas, musician and songwriter celebrates 40 years on the music scene this year. He sang several songs from the album "Stone Garden" released last year for the members of the community.

During the festive evening, THANK YOU was sounded many times to the group of volunteers who dance, sing, play, host events, help decorate and clean the halls, write texts and contribute in any way they can to ensure that only Lithuanian gatherings take place in Colorado and that people want to come to them.

The part of the independence celebration was crowned by the greeting of the new Colorado LB board and a cake decorated with a bright tricolor marking the 105th anniversary of Lithuania. Donatas Juodzevičius, Daiva Kamberos, Kristina Vyšniauskienė, Arvidas Jarašius will take care of the activities of the Colorado Lithuanian community for the next two years.

In the second part of the event, there was a concert by the music artist Irena Starošaitė who came from Lithuania. There were great songs and even accompanying line dances.

This year is special for Lithuania. The restored state of Lithuania is 105 years old. We are celebrating 700 years. Vilnius' birthday. We are commemorating the 90th anniversary of the flight across the Atlantic by our heroes Steponas Darius and Stasios Girėnas. It is 100 years since Klaipėda region was annexed to Lithuania, and there are many other significant events that Lithuania is commemorating this year.

The celebration of freedom continues in each of us. Let's appreciate and cherish it. Let's be united, communal, love each other, let's love Lithuania, let's love our country where we live, where we were born and raised.

The next event organized by the Colorado Lithuanian community will take place on April 9. Community members are invited to celebrate St. Easter.

Aura Juškevičienė

Lithuanian community of ColoradoComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos