Tokios tokelės (164) Ukraina 21O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         
Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.
Putinas savo tikslo sunaikinti Ukrainą, kaipo valstybę ir tautą, neatsisakė. Klausimas, ar jis sugebės tai padaryti? Pats būdamas fašistu kaltina ukrainiečius. Lietuviškai sakoma: kuo pats kvep tuo ir kitus tep. Čia pasakiau, nors ir žemaitiškai, bet lietuviškai.
Vakarų valstybėse kyla triukšmas, kurį palaiko ir Rusija. Valstybės organizuojasi turimų vokiškų Leopold tankų perdavimui Ukrainai. Vokiečiai tokio sutikimo dar neduoda, sakydami, jeigu amerikiečiai duos savo Abrams tankų Ukrainai tai jie seks amerikiečių pavyzdžiu. Trumpai tariant, mums suprantamiau, jeigu amerikiečiai duos vokiečiams kumščiu į dantis, vokietis ukrainiečiui kumščiu į dantis, o šis rusui, tai karas bus laimėtas. Ne be reikalo sakoma, jog po pietų vokietis kvailas. Kaip atrodo Europos šalys veiks be amerikiečių tankų ir be vokiško leidimo. Rusai gąsdina visais pavojaus varpais šaukdami, kad čia pradžia trečio pasaulinio karo, kurį pradėjo jie, kurio Rusija negalvoja pralaimėti. Jie visiems primena, turį atominį ginklą, ir pralaimėjimo atveju jį panaudotų. Jie tokie puslaukiniai, kad net nesupranta, jog atominis ginklas gali pražudyti ir juos. Tai kaip tuomet jie būtų bet kokio karo laimėtojais? Rusai mato, jog jie Ukrainoje ant pralaimėjimo slenksčio. Rusijos šauksmuose pastebima jų pralaimėjimo baimė. Nejaugi jie, rusai, galvoja, kad ukrainiečiai prieš rusus privalo kariauti plikomis rankomis? Iš kito taško žvelgiant, kokius ginklus rusai galėtų mesti į karą? Ar tuos Kurių neturi?
Vėliausiomis žiniomis vokiečiai davė leidimą, kad jų Leopold tankai gali būti perduoti ukrainiečių naudojimui. Amerika taip pat siunčia 31 tanką ir kitos ginkluotės. Vengrija, kartu su Austrija, nerems Ukrainą jos kare su rusais. Jos nori išlikti neutralios. Mes nežinome ar ta pagalba išvys rusus iš okupuotų žemių. Vilčių yra daug. Ukraina taip pat reikalauja lėktuvų, nes rusai su savo lėktuvais ir dronais jiems perdaug įgriso. Dantį prieš Rusija labai griežia lenkai, kurie mums atmintinais laikais, pridarė lenkams nedovanotinų nusižengimų žmoniškumui. Atminkime, kaip vokiečiai ir rusai dalinosi Lenkiją 1939 metais. Vėliau Stalino organizuotas žudynes Katyno miškuose ir kitose vietose, sunaikinant lenkų karininkiją bei inteligentiją. Dar vėliau sunaikinant lėktuvu į Katyną skrendančią lenkų vyriausybę. Lenkai rusams to niekuomet nedovanos. Niekuomet. Turint tokį priešą, lenkai organizuoja tankų rinkimą ir perdavimą Ukrainai. Lietuva taip pat neatsisako perduoti savo kelis tankus. Rusai labai pyksta ant Lietuvos už jos agresyvumą rusų atžvilgiu. Pykti sveika ir nedraudžiama. Vokietijos užsienio reikalų ministrė, dėl šelpimo Ukrainai pareiškė, ypač dėl aprūpinimo ukrainiečius Leopolsd-2 tankais, jog mes jau esame kare su Rusija. Rusai bijo tokio pareiškimo, todėl jie ir grasina atominiu ginklu. Blefas.
Rusų pralaimėjimo šauksmas labai girdimas. Dabar dar buvęs Rusijos prezidentas Medvedevas pradėjo savo grasinimais ir kumščio rodymu vakarams, jog Rusija negali pralaimėti bet kokį karą. Negali pralaimėti nes turi atominį ginklą. Tas reiškia, kad užkariautos teritorijos jau amžinai priklauso Rusijai. Rusai net nežino ką reiškia žodis okupantas, arba okupacija. Jie būna tiktai karo „laimėtojai“. Ar suprantame? Kas liečia atominį ginklą, manau rusams reikėtų suprasti, jog jis veikia bumerango principu. Visas tas rusų gąsdinimas yra tiktai blefas. Jie Ukrainoje mato savo pralaimėjimą. Rusai labai bijo vakarietiškų ginklų, kuriems rusai neturi lygių, nors jie visą laiką skelbė apie jų naujausius bei pažangiausius ginklus. Kur jie? Vokietijos užsienio reikalų ministrė, kurios šalis dovanoja ukrainiečiams Leopold tankus, viešai pareikalavo vienybės ES šalių posėdyje, ir pasakė jog vokiečiai yra karo stovyje su rusais. Dėl tų gerų ir galingų tankų rusai kraustosi iš proto. Ukrainiečiai taikliais vakarietiškais ginklais daužo rusų kariuomenės susitelkimus, sukeldami rusų tarpe paniką. Ukrainiečiai neapšaudo rusų gyvenamuosius namus.
Dabar, lyg veršis vedamas į skerdyklą, bliauti pradėjo ir Dūmos vadovas. Visi jie bijo pralaimėti Ukrainos karą. Nereikėjo jį pradėti, nebūtų reikėję sukti galvas kaip jį užbaigti. Karo užbaigimui patarimą anksčiau yra davęs Vengrijos premjeras Orbanas, sakydamas, kad Trumpas būdamas valdžioje sugebės jį užbaigti. Ukraina privalo būti šelpiama kol okupantas bus išvarytas ir priverstas atstatyti savo padarytus suniokojimus. Atėjo laikas ir Putinui suprasti, jog jis kovoja prieš ukrainiečių tautą, kuri nežada pasiduoti vergijon. Vergas niekuomet nebuvo ir nebus draugas.
Malonu girdėti, kad Ukraina yra šelpiama geriausiais ginklais. Aišku, bet kokio naujo ginklo naudotojus reikia apmokinti, kad tie ginklai naudojant pasiteisintų. Kaip ilgai ukrainiečiai kariai iškęs gyvenimą fronto sąlygose? Čia reikalinga dažnesnė, kariaujančių fronte karių apkaita. Kareiviai privalo būti pailsėję ir pavalgę, tuomet jų veiksmai fronte pasižymi ištverme ir sumanumais. Tų karių ne perdaug. Saugokime ir gerbkime juos. Ukrainos tauta juos gerbia. Prisidėkime ir mes prie ukrainiečių tautos. Kariai, žinodami jog turi stiprų užnugarį, atitinkamai garbingai elgiasi ir fronte. Rusų kariai sadistai jiems neprilygsta.
Ką iki šiol parašiau, atsispindi tiktai vieną Euro pusę. Antroji pusė yra visiškai priešinga, karališkoji, nes ta pati vokiečių užsienio reikalų ministrė, užsidėjusi kaukę, kalba jau kitaip, mums negirdint. Skaičiai liudija Kremliui palankų faktą: Europa tebėra priklausoma nuo rusiškų dujų. ES importavo rusiškų dujų, taip kurstydama Rusijos karo mašiną ir padėdama finansuoti karo nusikaltimus Ukrainoje. Eurostato duomenimis, 2021 m. ES šalys Rusijai už jos iškastinį kurą sumokėjo apie 100 mlrd. dolerių, o Energetikos ir švaraus oro t yrimų centras (CREA) apskaičiavo, kad sausio 17 d. duomenimis, nuo 2022 m. vasario mėn. prasidėjusios plataus masto invazijos pradžios ES šalys Rusijai už jos iškastinį kurą sumokėjo 135 mlrd. dolerių. Tai kas remia ir vykdo Rusijai uždėtas sankcijas? Atsakymas paprastas. Sankcijas vykdo mažosios ES valstybės. Čia pritinka JAV žinomas posakis pasakytas Queen of the Palace Hotel, Leona Helmsley: "We don't pay taxes. Only the little people pay taxes...,", ir po mokesčių įstaigos patikrinimo, sėdo į kalėjimą. Tai kas tuos ES didžiuosius nubaus, kurie viena ranka duoda, kita ima? Su tokiu Rusijos rėmimu, arba sankcijų ignoravimu, tankų davimai Ukrainai, tampa beveik bereikšmiai, nes jie labai nepatikimi. Mat jie visi važiuoja rusiška alyva. Nežinomas jų aprūpinimas šoviniais. Europa nesugeba atsisakyti rusiškų dujų nei alyvos. Tai vokiečių „močiutės“ palikimas. Ar sankcijos reikalingos? Taip, tiktai mažiesiems (valstybėms). Mažuosius visuomet galima užliūliuoti Salomėjos žodžiais ...Apšerkšniją mūsų žiemos ... . Rusija, turėdama pakankamai pinigų, žada piniginį atlyginimą už vakarietiškų tankų sunaikinimą nepasiekus fronto linijos. Tai aiškiai rodo rusų baimę. Jie, rusai, savo žiaurumais papiktinę ne vieną Europos valstybę ir tautą, patys dabar pradėjo bijoti Ukrainos karo pasekmių, todėl ir grasina atominiu ginklu, galvodami, jog tai jų vienų monopolis. Žinome, kad maskolius linkęs galvoti savo užpakaliu. Nors ir sunkiai, bet kai kurios valdžiai nepatinkamos žinios iš tos pusiau uždaros valstybės prasisunkia. Vakaruose vis dažniau ir garsiau kalbama apie neramumus miestuose, taip pat ir Kremliuje. Nors ne visos tos žinios gali būti patikrintos, dalis jų pasako tiesą apie liaudies nepasitenkinimą.
Rašau, jog rusų šauksmai ir grasinimai atominiu ginklu yra blefas. Atrodo, jeigu rusai veiks kaip jie kalba, tai patikrinti ar jie blefavo ar ne, mes nebesugebėsime. Nebus kam rašyti, nes nebus kam skaityti. Visi būsime iškepti ar neiškepę apšvitinti padarai, per trumpą laiką išnyksiantys.
Kodėl rusai užmiršo savo kadaise duotą iškilmingą pažadą, jog jie niekuomet nebus pirmieji vartojant atominį ginklą? Matyt rusai visai nekreipia dėmesio į ankstesnių jos vadovų pasirašytas sutartis ir pasižadėjimus. Rusams, norint būti pasaulinės organizacijos bendrais, reikia tapti išsilavinusiais bei civilizuotais. Su puslaukiniais negali būti bendravimo. Bet kas juos pamokins? Juk jie žino viską geriau už kitus. Jų karinė technika neturi lygių pasaulyje. Aišku? Bet kažkodėl išgirdus apie vakarietiškus tankus ir pamačius juos, jiems kinkos pradeda drebėti? Ar todėl Ukrainos karas liepsnoja, kad „jis“ vis dar gyvas Kremliuje?

2023-02-02


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės