Tokios tokelės (160) Ukraina 20O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


Sveikinu visus gerbiamus skaitytojus sulaukus šių Naujų 2023 metų, kuriuose visi trokštame pasaulyje taikos ir ramybės. Prisidėkime prie jos įgyvendinimo.


Gerbiamieji skaitytojai. Sulaukus be galo daug sveikinimų mūsų 73 metų vedybinę santuoką minint, norime, aš ir žmona, nuoširdžiai padėkoti už geriausius linkėjimus, ir už dar daug tokių ir didesnių jubiliejų. Pažadėti nieko negalime, bet bandysime. Dar kartą nuoširdus AČIŪ.


Sulaukus Naujų Metų mano norai taip ir liko neišsipildę. Svarbiausiai norėjau išgirsti žinutę kad Putinas psichuškoje, kartuvėse arba su kulka tarpuakyje. Kaip atrodo, ir man protas velkasi iš paskos. Juk norint, kad norai išsipildytų, reikia pasigauti auksinę žuvelę. Šaukštai po pietų. Žuvelė, ramiausiai ir saugiausiai, plaukioja po užšalusio tvenkinio ledu.Teks laukti.


Ką laimėsime atsikratę Putino? Mes nieko nelaimėtume. Ta laime, gal, pasinaudotų pati Rusija. Ji turėtų naują valdovą. Kokį? Ar mažesnių ambicijų už Putiną? Nemanau ir netikiu. Jeigu neatsirastų tinkamas rusas valdovas, gal jiems reikėtų kreiptis su prašymu į gruzinų valstybę? Vieną tokį Rusija jau turėjo. Turėjo. Nors jo jau nebėra gyvųjų tarpe, bet rusai jį vis dar garbina. Ta istorija žinoma, ir jos čia neminėsiu.


Juk žinoma, kad kiekvieno Rusijos valdovo tikslas yra didinti teritoriją užkariautomis žemėmis. Ne išimtis būtų, toks pat tikslas, ir naujojo valdovo. Putinas dažnai kalba, jog tokios tautos, kaip Ukraina, nėra. Gal jis prisimena seną istoriją, kai buvo Maskvos Rusė (Русь) ir Kijevo Rusė. Maskvos Rusė tapo plėšikė, teroristė, kai tuo tarpu Kijevo Rusė Ukraina tapo kultūringa šalimi išlikdama iki šių dienų. Maskvos Rusė plėšdama ir didindama savo šalies teritorija, dabar didžiuojasi esanti didžiausia valstybė pasaulyje. Bet ne galingiausia, kas labai pykina Putiną. Rusija tapo didžiausia ir labiausiai nuskurusia valstybe. Žmogus Rusijoje nieko vertas vergas arba baudžiauninkas.


Ukraina buvo, yra ir bus, ir klestės kaip laisva demokratinė valstybė. Kas ir kaip bus Rusijoje pralaimėjus Ukrainos karą? Atrodo, jog Kremliuje jau keliama balta vėliava. Baltos vėliavos kėlimui yra tikslas. Putinas nori derybų ir laimėti laiko kariuomenės atstatymui, persigrupavimui ir vėl pulti Ukrainą, nes jis pasiryžęs ją sunaikinti. Tik Putino mirtis arba jo nušalinimas gali duoti taiką. Taikos su Ukraina sutartis Putinui galiotų tiktai iki jo sprendimo, kuomet ją panaikinti. Juk rusai nei vienos sutarties iki šiol negerbė, negerbs ir ateityje. Karo užbaigimui, Putinas, kaip užpuolikas neprivalo statyti jokių sąlygų. Ta teisė priklauso užpultajai Ukrainai. Derybos privalo prasidėti ir baigtis rusų kariuomenės atsitraukimu iš visų Ukrainos žemių; padengti atstatymo išlaidas; ir svarbiausia, tai tapti gera kaimyne, nenurodinėjant Ukrainai kokią valdžią ji privalo turėti, kokį kelią jai rinktis. Ukraina privalo tapti NATO nare. Trumpai tariant negali būti jokių įtakos sferų, nes vienos jų privedė prie Antrojo Pasaulinio karo. Rusijai NATO yra baisi šmėkla, bet visiškai nepavojinga, nes ne NATO tikslas pulti ir užgrobti Rusiją. Įdomu, kuri NATO valstybė norėtų būti ta Rusijos užgrobikė?


Rodosi, jog Putinas įsimylėjo Lukašenką, pakartotinai susitikdami bet nieko gero nepasiekdami. Putinas tvirtai laiko savo rankose, Baltarusijos atžvilgiu, galingą kortą. Lukašenka sėdi Putino kišeniuke. Kol Putinas jį remia, tol jis prezidentauja. Nutraukta parama jį sunaikintų. Putinas bijo, dar nežinodamas koks būtų naujas Baltarusijos valdovas. Gal jis patrauktų Baltarusiją vakarų link? Ar Putinas pradėtų karą ir su Baltarusija? Pakolkas vienintelė išeitis yra remti ir išlaikyti „Batiušką“ savo vietoje. Jų susitikimai turi reikšmę, nes jis turi kariuomenės ir įvairios ginkluotės kuri reikalinga Rusijai kare su Ukraina. Bet „Batka“ nenori įsivelti į beprasmį karą. Aišku, Putinui tokie „Batkos“ užsispyrimai nepatinka. Rusija desperatiškai žiūri kaip sunaikinti Ukrainą kurios karo mėsmalei turi dar mėsos, bet jaučia ginkluotės trūkumą. Amerikiečių ginklai Ukrainoje rodo Putinui jo atsilikimą ne tik raketų technikoje, bet ir visoje Rusijos ginkluotėje. Rusijos frontai kenčia didelius trūkumus, nes rusų neaprūpinimas savos kariuomenės reikiamais ginklais bei šoviniais, nekalbant apie aprangą ir maistą, lemia ukrainiečių pergales atsikovojant savas rusų užimtas teritorijas. Rusija blogoje padėtyje, nori taikos, tik jos sąlygomis, su kuriomis Ukraina sutikti negali. Rusų paliaubų tikslas yra užkariautas Ukrainos žemes pasilaikyti ir prijungti jas prie Rusijos, taip didinant jos teritoriją, kaip visuomet, amžių bėgyje. Rusai nesupranta, jog savintis svetimą turtą, neleidžiama.


Putinas, kaip ir visi tironai, galvoja, jog pasiekus aukščiausią valdžios valstybėje vietą, jiems kartu yra  suteikiamas kariuomenės vado pareigos, kurios nereiškia, kad jis tampa generolų generolu arba maršalu. Tuos laipsnius reikia užsitarnauti. Tironas, būdamas kariuomenės vadu galvoja, jog jis jau yra visą karinę košę išlaižęs, viską žino geriau nei jo generolai. Nesupranta, kad dažnas vadų kaitaliojimas fronte reiškia pralaimėjimo baimingumą visame jo pradėtame kare. Išeikvojęs savo ginklų arsenalą, dabar juos perka nuo Irano ir Šiaurės Korėjos tironų. Netikiu, kad jis juos gauna veltui.


Putinas pradėjo ir privalo suprasti jog šį bereikalingai jo sukurtą karą reikia užbaigti. Jis, nors ir puslaukinis maskolius, taip pat privalo suprasti, kad užgrobimas svetimų žemių negali jokiu būdu būti tenkinamas. Putinas taip pat privalo žinoti, jog ateina ir praeina įvairūs tironai dievai, tik vienas tikras Dievas išsilaiko. Putinas taip pat privalo suprasti, kad negali būti jokių įtakos sferų, nes jos veda ir turi valstybių prijungimo prie Rusijos tikslą. Įtakos sferos davė mums Antrąjį Pasaulinį karą.


Putinas dar buvo per jaunas suprasti ir matyti Antrojo Pasaulinio karo padarinius civiliams gyvėtojams to, šaukimo kartos, amžiaus. Stalinas be jokio pasigailėjimo metė į tą karo mėsmalę beveik visus Rusijos vyrus, palikdamas tiktai karo sužeistuosius ir kitus netinkančius karo tarnybai. Tos kartos moterys, merginos ir tėvai pašauktųjų nukentėjo labiausiai, nes retas iš pašauktųjų grįžo į namus. Putinas žengia Stalino pėdomis, nežino ir neužjaučia tų likusių našlių ir vaikų, motinoms sūnų, o jaunimui draugų. Tos generacijos moterys lieka našlėmis, arba merginos senmergėmis. Tai tautos tragedija, kuri atsiliepia nesant prieaugliui. Kai kurių žuvusiųjų palaikai grąžinami užcinkuotose karstuose, nematant ir nežinant kas viduje. Putinui svarbus tik jo užsispyrimas sunaikinti Ukrainą ir jos tautą Rusijos jaunų vyrų sąskaita. Sunkiai įveikiamas noras. Nors Putinas, visų carų caras, yra ambicingas, Ukraina išliks laisva, Rusijos nepavergta.


Mes lietuviai, gyvenantieji Amerikoje (JAV) privalome neapleisti Ukrainą jos kovoje dėl laisvės. Mes pagal išgales padėkime Ukrainos kovai dėl jos išlikimo kai[po tauta ir valstybė, nes maskolius nori ją panaikinti net žemėlapiuose ir taip įtikinti pasaulį jog tokios tautos bei valstybės iš viso nėra ir nebuvo. Šiuo savo užsispyrimu, Putinas nori pralenkti net Hitlerį, kuris Lenkiją buvo ištrynęs iš žemėlapių. Aišku, tiktai iš vokiškų. Ukrainos ištrinti jam nepasiseks. Prakeikime viešai tą maskolišką užgaidą.


Visur girdime tiktai apsigynimo biudžetus, bet niekur neminimos puolimui skirtos lėšos. Kodėl?

Juk Rusija neturėjo Ukrainos puolimui biudžeto, todėl dabar ieško išeities iš tos nevykusios bei jos kariuomenės sunaikinimo padėties. Naikindama ukrainiečių gyvenvietes prievarta draugų neįsigyjama. Rusai visa tai nesupranta. Tikrų draugų rusai net neturi, o turėti galėtų. Pirmiausiai reikia tapti civilizuotais. Civilizuota valdžia žmonėms privalo atskleisti visą TIESĄ. Melui vietos neprivalo būti. TIESA reiškia laisvą žodį, spaudą be jokios cenzūros. žmonių susirinkimus ir teisę demonstruoti nepasitenkinimus ir pasitenkinimus. Dabartinėje Rusijoje to nėra.


Nevykusioje invazijoje, tiksliau karo paskelbimas Ukrainai, ieškant draugų, Putinui teigiamų rezultatų neduoda. Ukrainiečiai visur, krašto išlaisvinimo kare, pliekia rusus. Rusai nepasiduodami siunčia vis naujos mėsos į frontą, valdžios apipintą melą, kol tautai neatsivers akys. Rusijoje jau gerokai pastebimas neramumas bei nepastovumas valdžioje, kas nuo tautos yra slepiama. Rusai, prie to melo tiek pripratę nuo sovietinių laikų, kad kiekvienu valdžios žodžiu tiki. Ar ilgai? Šiandieną Rusija nebe Sovietų Sąjunga. Sovietiniais laikais internetas dar nebuvo išplitęs ir vakarų žinios mases nepasiekdavo. Dabar laikai pasikeitę, bet valdžia užgrobusi valdžią tą supranta, mato ir įveda cenzūrą. Didžiausias melas skelbiamas kaltinant Ukrainą. Melas lieka melu.


Ukraina rodė didžiausią pasipriešinimą, pilietinio karo metais, norint ją prijungti prie Sovietų Sąjungos. Stalinas dėjo daug pastangų ir jėgų sunaikinant ukrainiečių pasipriešinimą. Chruščiovas, pilietinio karo laikais, ukrainiečių pavergimui sėkmingai panaudojo dirbtinai sukurtą badą. Taip pat ukrainiečiai pakartojo savo nepriklausomybės šauksmą po Antrojo Pasaulinio karo rusams ją vėl okupuojant. Partizaniniai pasipriešinimai, kaip ir Lietuvoje, okupanto buvo užgniaužti. Ukraina tapo SS respublika, o SS subyrėjus atsikūrusi Ukrainos demokratinė respublika, kurios Putinas nepripažįsta. Trūkumas protelio? Bet jis privalo pripažinti, kad Ukraina yra jėga, nepasiduos niekuomet. Šlovė ukrainiečių tautai. 


 2023-01-05

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės