Tokios tokelės (155) Ukraina 18


O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.

Putinui kartuvės neišvengiamos. Kuo anksčiau, tuo geriau.Kiekviena valstybė turi savo ginkluotas pajėgas kurių tikslas yra gynyba. Neteko niekuomet girdėti apie valstybės ginkluotas pajėgas ruošiamas puolimui. Bet tą įrodė Rusija, neturėdama puolimui paruoštos kariuomenės, užpuolė Ukrainą. Tai kur logika? Rusijos diktavimo jėga išsibaigė Ukrainoje.


Be kita ko, pranešama, kad Rusijos pajėgos pradėjo gauti Irano gamybos neperšaunamas liemenes ir šalmus. Tačiau vargu ar jų kokybė prilygsta aprangai ir įrangai, kurią Ukrainos sąjungininkai Vakarų šalyse skubiai tiekia Ukrainos kariams. Ukrainos kariuomenė žiemai yra geriau ir šilčiau aprengta nei rusų. Kadangi rusai neturi žiemą kur šiltai prisiglausti, tai jie plėšikauja atimdami iš gyventojų jų sukurtą šilumą, ir ta šiluma naudodamiesi patys. Tokiu kariavimu pergalės pasiekti neįmanoma. Tai tipiška Rusijos kariuomenei. Lėšų įplaukos parduodant alyvą E S ir Amerikai, nedengia karo išlaidų. Rusai daug karui reikalingų priemonių perka užsieniuose už E S eurus ir Amerikos dolerius. Tos pinigų sumos nepripažįsta jokių sankcijų.


Veidmainiška šunsnukių politika. Kalbame apie E S, kuri vis dar perka 2/3 rusiškos naftos naudojimui, nežiūrint apie jų garsias Rusijai sankcijas. Tai išdavikiška politika, kuri remiasi, „nežiūrėk ką darau, bet klausyk ką sakau“. Kartu Amerika, turėdama savo alyvos šaltinius ir atsargas, neatsilieka nuo E S., pirkdama rusų alyvą. Tas žaliavas, alyvą ir dujas, valdo rusai žinodami, jog anksčiau ar vėliau, ožka ateis prie vežimo. Rusai už tą „nelegaliai“ parduotą alyvą gauna apie 20 milijardų dolerių mėnesinių pajamų karo su Ukraina vedimui. Tai, mano nuomone yra pagalba ne Ukrainai, bet rusams. E.S., kartu ir Amerika aukščiausiose viršūnėse turi tokių šunsnukių niekadėjų, išdavikų, kuriems neverta vaikščioti ant šios žemelės. Į kartuves tokius Ukrainai „gerą“ darančius politikus. Jokio pasigailėjimo. Tenka girdėti iš E.S. vadovų lūpų, jog reikia griežtinti sankcijas rusams, gal būt daugiau „perkant jų alyvą ir dujas“. NIEKŠAI.


Vakarai bando įtikinti Ukrainą, kad ji pradėtų derybas su rusais. Ar ne geriau būtų sakyti ukrainiečiams „kapituliuokite“? Ukraina nesės prie derybų stalo kol rusai neapleis okupuotas teritorijas ir atstatys padarytą žalą. Kodėl ukrainiečiai turi sėsti deryboms? Kodėl ukrainiečiai turi pjauti šaką ant kurios sėdi? Juk ne jie yra užpuolikai? Derybose rusai nori išlaikyti įtakos sferas. Tos įtakų sferos primena Molotovo – Ribbentropo derybas ir jos pasekmes. Tomis įtakomis rusai nori atimti, į jų sferą patenkančiom valstybėm, savistoviškumą. Kas suteikia jiems tokias įtakos sferų teises?


Rusijos T. V. Vladimir Solovyev, kalba, kad sekantis rusų užsiėmimas turėtų būti Kazachstanas, nes jame spaudžiami rusakalbiai. Reiškia ten rusai nepageidaujami. Kalbama apie nacistų vadovus Kazachstane. Tai duoda, pagal rusų nuomonę, gerą progą rusams įžengti ir daryti tvarką pagal pareikalavimus. Tik jau aiškiai matosi, jog rusams antroji Ukraina nesiseks, nes dar pirmojoje Ukrainoje rusai jokios pergalės nepasiekė. Atrodo, jog ruso akys didesnės už pilvą, nes galima užspringti. Tuomet p*****s. Kazachai net negalvoja pasiduoti rusų nurodymams. Rusijos sukurta valstybių Sandrauga braška. Braškėjimu neatsilieka ir Kremlius.


Rusai į Donbasą atvežė naujokų Wagner grupės papildymui, kurie atsisakė kariauti pirmose gretose, ir už tai buvo nužudyti. Kita grupė, 105 žmonės, tai mačiusieji, buvo pasiųsta uždavinio vykdymui iš kurios grįžo tiktai 18 asmenų. Tokie įvykiai sako, kad rusų kariuomenėje disciplina labai sušlubavusi, visiškai pašlijusi, jeigu už neklausymą žudoma. Wagner grupės kariai (teroristai) patys kariauti nenori, o atsisakiusius naujokus šaudo be jokio teismo. Ukrainos fronte, rusai, savi šaudo savus. Galvokime kaip norime, bet Rusija kariuomenės jau nebeturi. Ką rusai darys kai pasibaigs raketų atsargos? Jie privalėtų žinoti, kad iššaudyti raketas eina greičiau nei jas pagaminti.


Kinija patenka į paveikslą, kur ji gali diktuoti jėga. Bet ar ji pajėgi tą daryti? Jėgą gal ir turi, bet ekonomijai smunkant ar ji norės veltis į bet kokį konfliktą reikalaujantį neapskaičiuojamas sumas lėšų?


Šiek tiek iš paskalų pasaulio. Teko skaityti Facebook‘e, kur sakoma, jog Rusija, t.y. Putinas, norėjo pulti Japoniją, bet pakeitė nuomonę ir nukreipęs ginklus į vakarus, užpuolė Ukrainą. Priminsiu, kad tarp Rusijos ir Japonijos dar nėra taikos sutarties nuo pat Antrojo Pasaulinio karo pabaigos. Kliūtis yra rusų užimtos keturios Kurilų salos, kurių japonai nežada išsižadėti. Salas rusai užėmė „didvyriškai“, jau karui pasibaigus ir Japonijai kapituliavus. Galime daryti vieną išvadą, jog rusai be karo negali būti. Ukrainoje, 1932-33 metais, Stalinas žiauriu dirbtiniu būdu sukėlęs badą, sugebėjo pavergti ukrainiečius, bet nesugebėjo jis anuomet kaip ir Putinas dabar pavergti ukrainiečių tautos dvasią. Tautos dvasią pavergti neįmanoma. Putinas tą jau pastebėjo.


Ar ne teisingai yra Einsteinas pasakęs, jog trys didelės jėgos valdo pasaulį, tai: bukumas, baimė ir godumas? Tegul tos jėgos žinosi. Mes žengiame savo keliu kuris yra M.A.G.A.


Let‘s go Brandon.2022-12-01Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje