Tokios tokelės (151) AmerikojeO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                


Gelbėkime, padėkime Ukrainiečiams, amžiams sumušti, vyžuotąjį, pasaulio teroristą Putiną, jo vagių gaują ir jo valstybę Rusiją. Terorizmui neprivalo būti vietos šiame pasaulyje. 


Praeitame numeryje užsiminiau apie Amerikos rinkiminį idiotizmą. Atkreipiau dėmesį į mūsų, Illinois, valstijos senatorę, kaip ji žada Senatui siūlyti pravesti įstatymą dėl algų sumažinimo korporacijų vadovams. Sunku suprasti, ar ji yra tokia idiotė, ar ji ieško jai pritariančių idiotų. Nejaugi ji nežino, kad ne Kongreso reikalas kištis į privatumą. Ji privalėtų žinoti, jog korporacijų vadovus renka turimų akcijų paketas, t.y. akcijų nuošimtis, arba tiesiog akcininkų balsavimu. Gan dažnai pasitaiko, jog išrinktas asmuo su dideliu akcijų paketu net netinka būti stambios korporacijos vadovu. Tokie yra kapitalistinio pasaulio dėsniai. Juk JAV yra kapitalistinė valstybė. Tiktai vėliausiu laiku JAV yra jau pastebimai tapusios su sosialistinės valsybės žymėmis. Kiek pasaulyje yra buvusių socialistiniais pagrindais buvusių valstybių, jos visos išnyko nieko gero žmonijai nepalikusios. Žmonija tapti gali tiktai būnanti laisva nuo bet kokių valdiškų įstaigų ir bet kokios valdžios kontrolės. Privatus verslas, išradimai, gamyba produkcijos pirkėjams prieinama kaina, pelnas, akcijų įsigijimas, pelno investavimas, pelno dalinimas akcininkams yra būtini kapitalistinei valstybei. Ar atsimename, kai Sovietų Sąjungoje, kur viską kontroliavo valdžia, nauji automobiliai buvo pigesni nei naudoti? Naujų automobilių nebuvo įmanoma gauti pirkti, tai jie privalėjo būti brangesni nei naudoti. Sovietų Sąjungoje buvo atvirkščiai. Asmenys gavę naują automobilį pagal paskyrą, kuris jiems buvo net nereikalingas, juos turguje parduodavo turgaus kaina duodančia gerą pelną. Atrodo, jog tai stebuklas, bet tai tikra tiesa. Žinome, kur valdžia prikiša savo pirštus, viską sugadina.


Dabar, ši garbinga Illinois valstijos Senatorė siūlo visus kompiuterių “chips” gaminti tiktai Amerikoje, nes gaminant užsienyje gali būti pažeistas JAV saugumas. Mano klausimas jai būtų, kodėl dabar einant į rinkimus prisimenami tokie negeri dalykai anksčiau likę nepastebėti? Kodėl? Reiškia, išrinktą laiką sėdėti įstaigoje ir ieškoti priekabių prezidento Trump’o apkaltinimui.? Tokie asmenys neverti būti tokiose aukštose pareigose.


Aukščiausiuose organuose, JAV Atstovų Rūmuose karaliauja “boba”, kartais perdaug padaugindama vynelio, nepasiduodamas jos vyrui, kuris buvo sulaikytas vairuojant neblaiviame stovyje. Kalbame ne apie vynely, bet kodėl JAV Atstovų Rūmuose yra sąžiningų demokratų kurie nesugeba pasipriešinti “bobos” savivaliai. Aišku, jie būtų savų kolegų demokratų sumalti į dulkes, arba jiems surinkus su respublikonų pagalba daugumą balsų “bobą” nušalinti. Tai rizikinga bet garbinga.


Renkant kandidatus, į JAV Kongresą ir prezidentą, visuomet pasižymi praktiškumas. Tai liga. 


Mielu noru balsuočiau už kandidatą “svoločių”, bet toks neatsiranda. Gal man pačiam reikėtų pasiskelbti tokiu? Bijau gauti per daug balsų. Tai problema. Kokia problema, tikrai nežinau. 


Gyvendamas “laukuose” gaunu daug junkmail tarp kurių yra rinkiminių reklamų. Žinome, jog SCOTUS (Supreme Court Of The United States) abortų klausimą paliko spręsti valstijų žmonėms. Čia kalbėsiu vien tik apie Illinois valstiją. Kandidatai ateinančiuose rinkimuose dalinasi už ir prieš abortus, net neminėdami priklausomumą partijai. Rinkimų sėkmė priklausys kokie kandidatai, už ar prieš abortus, gaus balsuotojų pasitikėjimą. Taip, pagal SCOTUS nurodymą, balsuotojai išreiškia savo nuomonę, kuri, vėliau Seimui nubalsavus, taps valstijos įstatymu. Žiūrint rinkimines reklamas, koktu darosi, kur aiškinama vienas ar kitas valstijos Aukščiausio Teismo teisėjas yra už ar prieš abortus. Ar teisėjai neprivao būti neutralūs? Juk, pagal SCOTUS nurodymą, ne teisėjams suteikta teisė spręsti abortų klausimą. Neužmirškime, jog rinkiminėse kampanijose, visuomet ieškoma idiotų. Žydų išmintis sako, jog idiotus pažįstame kai prasideda rinkimai. Žinome, jog žydai savo išmintimis be reikalo nesisvaisčioja.


Rinkiminėje kampanijoje taip pat yra išimčių. Yra asmenų, kurie nori būti rinkti arba perrinkti į vietos savivaldybes. Propagandoje girdime ir skaitome “junk mail” įvairius būsimųjų kandidatų pasisakymus kaip jie mažins mokesčius. Ta mokesčių mažinimo plokštelė grojama kiekvienoje rinkimų kampanijoje.

Aną dieną gavau laišką, rinkiminį laišką, kurį perskaitęs vietoje šiukšlių dėžės papildymui, skaičiau antrą kartą ir pradėjau studijuoti jame pasakytus, sąžiningo žmogaus rinkiminius pažadus. Jis žada, esant Kendall County, 2-jo distrikto taryboje, dabar ir ateityje remti kovą su kriminalu ir narkotikų plėtra. Toliau, žada dirbti su kitais Kendall county tarybos nariais stengiantis mažinti nekilnojamo turto mokesčius. Jis pasižada, kaip praeityje taip ir ateityje niekuomet nebalsuoti už bet kokius mokesčių didinimus. Pažadai verti dėmesio. Jis vertas žmonių pasitikėjimo. Jis yra, šeimos narys ir mažo verslo savininkas. Jo vardas ir pavardė: Dan Koukol. Kviečiu balsuotojus gyvenančius Kendall County 2-me distrikte, nežiūrint politinės priklausomybės, balsuojant nr. 5 pažymėti jo pavardę. Kvietimas liečia lietuvius, o draugams bei pažįstamiems, neskaitantiems lietuviškos spaudos, žodžiu patarti balsuoti už Dan Koukol. Ąčiū.


2022-11-03


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės